Diversen    Jurisprudentie 


Europa en daarbuiten

Datum laatste wijziging: 19 juli 2019  |  Trefwoorden: Klimaat, Europa

Inhoud

 1. Akkoord van Parijs
 2. Uitstoot broeikasgas CO2 neemt toe in EU
 3. Klimaattop in Nederland
 4. Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen
 5. CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven
 6. Beloning directie hangt vaker af van klimaat
 7. Doel 14 procent duurzame energie in 2020 haalt Nederland niet
 8. Klimaatverandering belangrijkste risico voor groei
 9. Extra klimaattop in september 2019

Akkoord van Parijs

Het Klimaatakkoord is een vervolg van het Akkoord van Parijs van 12 december 2015. Op die dag zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag dat de uitstoot van broeikasgassen moet terugdringen. De belangrijkste punten van het akkoord:
 • De gemiddelde temperatuur op de aarde mag niet meer dan 2 graden Celsius stijgen. Landen proberen ernaar te streven de temperatuurstijging zelfs te limiteren tot maximaal 1,5 graden Celsius. Wetenschappers zijn het erover eens dat een gemiddelde stijging van meer dan 2 graden de klimaatsystemen op aarde ernstig verstoort.
 • De partijen zullen zo snel mogelijk hun best doen om de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen te verminderen in combinatie met de beschikbare techniek van dat moment. Daarbij wordt rekening gehouden met verschillen tussen landen.
 • Er is extra inzet nodig om negatieve gevolgen van klimaatverandering aan te pakken en de hoeveelheid broeikasgassen terug te brengen zonder dat dit de voedselproductie in gevaar brengt.
 • Alle partijen moeten financieel bijdragen aan het verlagen van de hoeveelheid broeikasgassen en onderzoek doen naar klimaatbestendige ontwikkelingen.
 • Voor de klimaatconferentie van 2025 moeten de partijen van de klimaatovereenkomst van Parijs zich samen ten doel stellen elk jaar minstens 100 miljard dollar (91 miljard euro) ter beschikking te stellen van armere landen die economisch moeite hebben de klimaatdoelstellingen te halen. Het geld zou vanaf 2020 beschikbaar moeten zijn.
 • Het verdrag is bindend en de landen verplichten zich het na te leven.
NB: Het Nederlandse Klimaatakkoord gaat verder dan het Akkoord van Parijs.

Uitstoot broeikasgas CO2 neemt toe in EU

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) door verbranding van fossiele brandstoffen in de Europese Unie is vorig jaar toegenomen. In Nederland was de toename zelfs nog iets hoger dan gemiddeld in Europa, blijkt uit schattingen van het Europese statistiekbureau Eurostat.

EU-breed steeg de uitstoot vorig jaar met 1,8 procent. Nederland noteerde een plus van 2,3 procent. Daarmee deed ons het land het nog niet zo slecht als bijvoorbeeld Estland en Malta. Daar ging de CO2-uitstoot met respectievelijk dik 11 en bijna 13 procent omhoog. Ook grote landen als Frankrijk, Italië en Spanje zagen de emissie stevig oplopen.

Finland en Denemarken wisten hun uitstoot juist met zo'n 6 procent terug te brengen. Ook buurlanden Groot-Brittannië, België en Duitsland deden het goed, met minnen van dik 3, dik 2 en 0,2 procent. (Bron: Europa Nu, 4 mei 2018)

Klimaattop in Nederland

Nederland gaat in 2020 een grote wereldtop over klimaatverandering houden. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen bekendgemaakt. Van Nieuwenhuizen wees erop dat de "harde werkelijkheid" van klimaatverandering dagelijks zichtbaar is. In Nederland bijvoorbeeld stond de zomer dit jaar in het teken van droogte en moesten er maatregelen genomen worden het water te verdelen. "Klimaatverandering voltrekt zich terwijl wij hier aan het spreken zijn".

Het actieplan wordt gepresenteerd op de grote klimaattop in Nederland, die vergelijkbaar moet zijn met die in Parijs in 2015. Alleen ging het toen vooral over de beperking van CO2-uitstoot. Over twee jaar zal het in de eerste plaats gaan om maatregelen die landen kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals overstromingen en extreme droogte. (Bron: NOS, 16 okt. 2018)

Bedrijven mijden Rotterdam om klimaat, miljarden naar Antwerpen

Steeds meer chemische bedrijven mijden de Rotterdamse haven vanwege de strenge klimaateisen. Concurrent Antwerpen hengelt de ene na de andere miljardeninvestering binnen. De industrie en werkgeversclub VNO-NCW luiden de noodklok. VNO-NCW, 'Hans de Boer, baas van werkgeversclub VNO-NCW, noemt de strengere CO2-ambities contraproductief. ,,Daarom raken wij buitenlandse investeringen kwijt.’’ Hij wijst erop dat chemische bedrijven door allerlei innovaties veel minder CO2 uitstoten dan bedrijven elders. ,,Die milieuwinst gaat verloren. Dat betekent: de aarde warmer en Nederland armer.’’

De Havenvereniging Rotterdam noemt de klimaateisen een belangrijke factor waarom meer bedrijven voor België kiezen. Waar de EU de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent wil beperken, gaat het Nederlandse kabinet voor 49 procent. ,,Het is onduidelijk hoe Nederland dat doel wil halen’’, zegt Robert Tieman, secretaris van de Havenvereniging en werkzaam bij chemiegigant LyondellBasell. ,,Bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Die onzekerheid hebben ze in België niet.’’ (Bron: AD, 10 jan. 2018)

Redactie: Op 12 december 2018 zegt VNO-NCW ''Het ontwerp klimaatakkoord bevat goede bouwstenen om te zorgen dat de CO2-uitstoot snel wordt teruggebracht. Nederland kan door alle maatregelen dé proeftuin worden voor innovatieve klimaatoplossingen.'' en een maand later luidt de werkgeversorganisatie tezamen met anderen de noodklok wat zich in Rotterdam afspeelt. Vreemd twee verschillende meningen uit één mond.

CO2-heffing: niet polariseren en bij de feiten blijven

VNO-NCW is niet tegen een CO2-heffing, maar zoiets kan alleen effectief zijn op Europees niveau. Volgens De Boer lijkt in de discussie een CO2-heffing van middel tot doel te worden. ‘Nergens in Europa bestaat een aparte CO2-heffing voor de industrie. Er moet dus niet worden gedaan of dat wel zo is.’ Hij wijst erop dat de industrie een kwart van de Nederlandse CO2-uitstoot veroorzaakt, terwijl die een derde van de reductieopgave voor zijn rekening neemt. De industrie krijgt straks een zesde van de financiële middelen om onrendabele investeringen te overbruggen. (Bron: VNO-NCW, 22 jan. 2019)

Beloning directie hangt vaker af van klimaat

Bijna de helft van de grootste Europese ondernemingen koppelt de beloning van topbestuurders aan concrete stappen om klimaatverandering tegen te gaan. Een kwart van de bedrijven gaat nog verder en verbindt bonussen aan het behalen van klimaatdoelen.

De cijfers komen uit een studie van Carbon Disclosure Project (CDP), een adviesorganisatie op milieugebied, waar 859 ondernemingen aan meededen. De meeste ondervraagden zeggen dat de klimaatproblematiek grote gevolgen heeft voor hun bedrijf. Vandaar dat ze hierop inspelen met een gericht beloningsbeleid. (Bron: Accountant, 19 feb. 2019)

Doel 14 procent duurzame energie in 2020 haalt Nederland niet 

Omdat Nederland in 2020 bijna zeker onvoldoende duurzame energie produceert, moet het die energie in het buitenland gaan produceren of inkopen. Zo wordt toch aan de Europese wet voldaan die voorschrijft dat Nederland volgend jaar 14 procent van het energieverbruik duurzaam moet produceren. Van alle landen in Europa ligt Nederland het verst achter.

Over dit zwaard van Damocles is het laatste woord nog niet gesproken. 

Klimaatverandering belangrijkste risico voor groei

Wereldwijd beschouwt één op de vijf ceo’s klimaatverandering als de grootste bedreiging voor groei, op de voet gevolgd door disruptieve technologieën * (19 procent) en protectionisme (16 procent).

* Nieuwe en ontwrichtende innovatie voorbeelden: Whatsapp, AirBNB en Uber.

De onderzochte ceo’s zijn dan ook vooral bezig om de organisatie dermate veerkrachtig te maken dat de onderneming in staat is om mogelijk verstoringen te weerstaan en groei te kunnen blijven realiseren. Zo’n 70 procent van de onderzochte bestuursvoorzitters geeft aan dat het vermogen om wendbaar te zijn essentieel is voor het voortbestaan van het bedrijf.

De toenemende aandacht voor de risico’s van de klimaatverandering zorgt ervoor dat de opvattingen van bedrijven en beleggers op het gebied van het klimaat dichter bij elkaar komen. Vermogensbeheerders en beleggers zijn al lange tijd van mening dat klimaatverandering een groot financieel risico vormt. Voor beleggers spelen het klimaatrisico en andere duurzaamheidsfactoren een rol van betekenis in de keuze voor investeringen.

Extra klimaattop in september 2019 

Op initiatief van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres, vindt op 23 september 2019 een extra klimaattop plaats. De centrale doelstelling van de Overeenkomst van Parijs uit 2015 – het beperken van de temperatuurstijging tot 2 graden – dreigt niet gerealiseerd te worden. De tijd dringt en de internationale gemeenschap dient haar verantwoordelijkheid te nemen.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) is van mening dat de Nederlandse regering tijdens de komende klimaattop nogmaals de noodzaak van een gemeenschappelijke internationale aanpak van de klimaatverandering zou moeten onderstrepen en – in samenwerking met de Europese partners - met concrete voorstellen zou kunnen komen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Diversen    Jurisprudentie