Klimaatakkoord    Europa en daarbuiten 


Diversen

Datum laatste wijziging: 31 oktober 2020  |  Trefwoorden: Klimaat, Diversen

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Korte geschiedenis
 3. Klimaatdoelen onhaalbaar zonder nieuwe kerncentrales
 4. Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen
 5. Dijkhoff (VVD) neemt afstand van klimaatakkoord
 6. Doorrekening CPB van milieu voorstellen PvdA en GroenLinks
 7. Geen of onvoldoende uitstoot, geen lening
 8. Het veranderde klimaat over klimaatverandering
 9. Eco-bruiloft
 10. Heeft groene waterstof toekomst?
 11. Het Klimaatakkoord in (meer dan) 70 vragen
 12. Nederland komt Europese klimaatafspraken niet na
 13. Transavia weegt passagiers
 14. Tienduizenden banen op het spel door stikstofcrisis
 15. Milieuregels vallen branches zwaar
 16. Doorrekening klimaatakkoord
 17. CPB: Klimaatakkoord kost miljarden
 18. Nederland loopt achter met klimaatplannen
 19. Maximumsnelheid rotmaatregel
 20. Milieucriminaliteit komt geregeld voor
 21. Kernenergie in Nederland wint terrein
 22. Halen klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker
 23. Klimaat even niet aan de orde
 24. Versnelde sluiting drie kolencentrales in januari haalbaar
 25. Sluit geen kolencentrale zonder compensatie werknemers
 26. Kabinet schuift CO2-heffing voor zich uit
 27. Nieuwe economie index
 28. Kernenergie als optie voor energiemix
 29. Kabinet vastbesloten klimaatdoelen te halen

Inleiding

Wat heeft het Klimaatakkoord met HR te maken? Veel, behalve veranderingen van alles wat met mobiliteit te maken heeft (auto's, motoren, treinen), zullen gebouwen, fabrieken/industrie, elektriciteit ingrijpend worden aangepast om de CO2-uitstoot in 2030 minimaal met bijna met de helft t.o.v. 1990 te verminderen of zelfs 55 procent, zoals in het regeerakkoord is genoemd.

De diversiteit van het Klimaatakkoord is te zien in de vijf sectortafels - Gebouwde omgeving, Mobiliteit, Industrie, Elektriciteit en Landbouw - die ieder een eigen reductiedoelstelling in megatonnen CO2 krijgen, gecoördineerd door het Klimaatberaad.

Korte geschiedenis

Het Klimaatakkoord bouwt voort op het Energieakkoord dat in 2013 onder leiding van de SER werd afgesloten. Aan het Energieakkoord wordt nog steeds hard gewerkt. Een belangrijke doelstelling is dat in 2023 16 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Begin dit jaar is nog weer een pakket aanvullende afspraken gemaakt om de doelstellingen tijdig te halen.

Anders dan het Energieakkoord, wordt onder het Klimaatakkoord gekozen voor één centraal doel: CO2-reductie. Niet alleen wordt gekeken naar de energievoorziening, maar naar alle broeikasgasemissies.

Een ander verschil is dat het Energieakkoord een initiatief was van de SER waarin maatschappelijke partijen en de overheid vanaf de start vertegenwoordigd waren. De klimaatambitie waar we nu een akkoord over sluiten, is een initiatief van het kabinet en zal ook onder regie van de overheid tot stand komen. (Bron: SER, april 2018)

Klimaatdoelen onhaalbaar zonder nieuwe kerncentrales

Om de klimaatdoelen te halen, moeten er zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales gebouwd worden in Nederland. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vanavond in Nieuwsuur. Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zien helemaal niets in het plan.
Volgens Dijkhoff zijn nieuwe kerncentrales de beste manier om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Kernenergie is relatief schoon: er komt geen CO2 bij vrij, maar wel radioactief afval. (Bron: NOS, 6 nov. 2018)

Milieuorganisaties dreigen klimaatakkoord niet te tekenen

De vier milieuorganisaties aan de klimaattafels dreigen het klimaatakkoord niet te tekenen. Volgens hen gaat het met de voorstellen die er nu liggen, nooit lukken om het kabinetsdoel te halen: een vermindering van de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030.

Het gaat onder meer over de volgende tegenstellingen:
 • Rekeningrijden is door het kabinet taboe verklaard.
 • De industrie wil niet dat gesproken wordt over CO2 herbeprijzing.
 • Milieugroepen zijn tegen dat Kabinet en industrie de CO2 diep onder de grond stoppen.
 • Armen moeten worden ontzien volgens milieu-organisaties

Voorzitter Ed Nijpels toont zich laconiek: zo gaan onderhandelingen nu eenmaal, hij heeft nooit anders meegemaakt. 'Alle partijen zitten nog aan tafel. Ik ga ervan uit dat er op 21 december een akkoord ligt.' (Bron: De Volkskrant, 4 dec. 2018)

Dijkhoff (VVD) neemt afstand van klimaatakkoord

VVD-fractievoorzitter Dijkhoff neemt afstand van het concept-klimaatakkoord dat eind vorige maand werd overhandigd aan het kabinet. In een interview met De Telegraaf (12 januari 2019) zegt hij dat de kans dat hij het akkoord letterlijk zal uitvoeren "nihil" is.

In het interview is Dijkhoff met name kritisch op de opstelling van coalitiepartners D66 en ChristenUnie rond het akkoord. Dijkhoff: "D66 heeft al voordat het akkoord er was gezegd: het kabinet moet het gewoon uitvoeren. Nou dat ga ik niet doen."

Doorrekening CPB van milieu voorstellen PvdA en GroenLinks

Op verzoek van de PvdA hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatvoorstellen van deze politieke partij doorgerekend. De voorstellen introduceren een CO2-heffing, waarvan de opbrengst wordt gebruikt voor een teruggave aan gezinnen en bedrijven. PBL richt zich in zijn doorrekening op de CO2-reductie en op de nationale kosten van de voorstellen. Het CPB brengt hiervan de budgettaire, lasten- en inkomenseffecten in kaart. De uitkomsten zijn te vinden in de notitie 'Doorrekening wijzigingsvoorstellen PvdA ontwerp-Klimaatakkoord'.

Ook de voorstellen van GroenLinks zijn door het CPB doorgerekend

Redactie.: Veel cijfers, helaas geen korte samenvattingen.

Geen of onvoldoende uitstoot, geen lening

Vanaf 2021 gaan banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders vastleggen hoe hoog de CO2-uitstoot van hun leningen en beleggingen precies is. Op die manier willen zij bedrijven stimuleren minder CO2 te produceren.

Een van de grote problemen is het bepalen hoeveel CO2 een bedrijf precies heeft uitgestoten en dat vergelijken met de hoeveelheid uitgestoten CO2 wat binnen de bedrijfstak naar rede mag worden verwacht. Volgens de ondertekenaars gaan de plannen in ieder geval door onder het motto "als we erop wachten tot er boekhoudstandaarden voor klimaat zijn, zijn we 25 jaar verder, en dat schiet niet op".

Het veranderde klimaat over klimaatverandering

Klimaatverandering is een thema dat ogenschijnlijk de bevolking verdeelt. NIDI-onderzoek laat echter zien dat zorgen over de opwarming van de aarde onder de Nederlandse bevolking breed worden gedeeld en het afgelopen decennium spectaculair zijn gegroeid.

De klimaat­scepsis – nog wijdverbreid in 2009 – is sterk afgenomen. Zelfs onder aanhangers van de PVV en VVD is het aantal sceptici een kleine minderheid. (Bron en meer discussie, Demos, 26 apr. 2019)

Eco-bruiloft

Een grappig tussendoortje, de Eco-bruiloft. Volgens Susan Gerritsen-Overakker, weddingcoach bij Duurzame Bruiloft, zorgt een gemiddelde bruiloft voor 10 ton CO2. Dat is meer dan dubbel zoveel als een gemiddeld huishouden per jaar uitstoot door energieverbruik. Daarmee dragen bruiloften in ons land elk jaar bij aan een CO2-uitstoot van 650.000 ton. Lees de alternatieven.

Heeft groene waterstof toekomst?

Ja, Nederland kan een voortrekkersrol spelen bij de ontwikkeling van componenten voor de nieuwe generatie electrolysers. Deze apparaten gebruiken elektriciteit om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Als die elektriciteit door zon of wind is opgewekt, is er sprake van CO2-vrije, groene waterstof. De huidige generatie electrolysers leveren nog te weinig vermogen om een belangrijke rol te kunnen spelen in de energietransitie en is nog nauwelijks rendabel. Samen met bedrijven in de maakindustrie werkt TNO aan electrolysers met een aanzienlijk groter vermogen, langere levensduur en lagere kosten. TNO is met partners in binnen- en buitenland begonnen met het ontwerp van de groene waterstofcentrale van de toekomst, die aanzienlijk meer duurzame waterstof kan produceren tegen een derde van de huidige kosten. (Bron: TNO, 20 mrt. 2019)

In België is soortgelijk onderzoek gaande. Het gaat hier om de ontwikkeling van nieuwe zonnepanelen die tot 250 liter waterstof per dag uit waterdamp kunnen produceren. In theorie, 20 van deze waterstof producerende zonnepanelen kunnen een gezin gedurende een jaar van voldoende stroom en warmte voorzien en is waterstof een alternatief voor de cv-ketel. (Bron: Installatiejournaal, 1 mrt. 2019)

Het Klimaatakkoord in (meer dan) 70 vragen 

De Nederlandse overheid wil klimaatverandering tegengaan en stelt daarom het doel dat Nederland in 2030 49% minder CO2 uitstoot ten opzichte van 1990. Om deze doelstelling te realiseren, heeft het kabinet het pakket aan maatregelen voor het Klimaatakkoord vastgesteld. Deze “klimaatregelen” hebben impact op alle Nederlanders.

De belangrijkste en meest gestelde vragen en antwoorden zijn op een rij gezet. (Bron: Rijksoverheid, 28 juni 2019)

Nederland komt Europese klimaatafspraken niet na

De Nederlandse regering komt haar belofte niet na te stoppen met verlenen van subsidies aan de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat stellen Milieudefensie en de Europese organisaties ODI en CAN Europe.

De organisaties analyseerden de concept-energie- en klimaatplannen die alle EU-landen indienden bij de Europese Commissie. Daarin horen lidstaten een overzicht te bieden van hun energiesubsidies en van hun plannen om deze af te bouwen. Eind dit jaar dienen alle lidstaten hun definitieve plannen in.

Daarin staat helemaal niets over de subsidies die Nederland verleent aan de productie en het gebruik van olie, kolen en gas. En ook ontbraken plannen om die subsidies af te bouwen. In werkelijkheid gaan er miljarden euro’s naar de fossiele industrie. (Bron: Europa Nu, 9 sep. 2019)

Transavia weegt passagiers

Vliegmaatschappij Transavia woog op donderdag 12 september 2019 bij wijze van experiment passagiers. Dat gebeurt op vijf vluchten vanaf Eindhoven Airport, maakte het Brabantse vliegveld bekend.

"Door een exactere bepaling van het gewicht aan boord kan de brandstofberekening nog nauwkeuriger worden uitgevoerd met als doel minder CO2-uitstoot", laat Eindhoven Airport op Twitter weten. Deelname aan het experiment gebeurt overigens op vrijwillige basis, aldus het vliegveld.

Redactie: Als dit nieuws op 1 april was verschenen, hadden wij er wat anders tegenaan gekeken.

Tienduizenden banen op het spel door stikstofcrisis

Het kabinet moet binnen twee weken afspraken maken met de provincies om uit de stikstofcrisis te komen. Werkgeversorganisatie VNO-NCW schrijft in een brandbrief aan alle ministers dat tienduizenden banen op het spel staan, nu veel bouwprojecten stilliggen.

VNO-NCW stelt een zogeheten 'no-regret-overgangsperiode' voor, om de vergunningverleningen door de provincies weer op gang te brengen. In die periode, van maximaal drie jaar, moet het mogelijk zijn om bouwprojecten te starten, zolang ze maar een-op-een gekoppeld zijn aan herstelmaatregelen in natuurgebieden. Daar moet dan wel geld voor beschikbaar gesteld worden.

Projecten waarvan vaststaat dat ze maar zeer weinig bijdragen aan de stikstofuitstoot, moeten met een versnelde procedure op gang getrokken worden. Volgens de werkgevers staat de Europese Unie, die de stikstofnormen heeft vastgesteld, zo'n overgangsperiode ook toe. (Bronnen: VNO-NCW, NOS; 2 okt. 2019)

Milieuregels vallen branches zwaar

Strenge milieuregels hebben veel grotere economische gevolgen dan de politiek zich realiseert. Dat zeggen VNO-NCW en MKB Nederland (23 oktober 2019). De beide organisaties waarschuwen voor een 'zelf georganiseerde recessie' als er niet snel oplossingen komen.

Volgens directeur Leendert-Jan Visser van MKB Nederland is het stikstofdossier weliswaar een juridisch vraagstuk en een discussie tussen de landelijke en de provinciale overheid, maar is de uitkomst dat er bijna geen vergunning meer verleend wordt. 'En dat er nu volstrekt onnodig ontslagen vallen en faillissementen dreigen'.

Daar komt bij hoe om te gaan met PFAS, een groep chemische stoffen die in het hele land in de bodem kunnen zitten. Bedrijven die grond verplaatsen zijn nu verplicht om de verontreiniging te meten. Storten mag niet meer zomaar. Over de meetnormen is bij bedrijven veel onduidelijkheid, dat komt mede omdat de overheid zelf nog niet in kaart heeft gebracht waar en hoe erg de grond met PFAS is vervuild.

Doorrekening klimaatakkoord

Deze notitie d.d. 1 november 2019 bevat op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat een doorrekening van de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III. Het pakket aan maatregelen bouwt, met aanvullingen en aanpassingen, voort op het ontwerp-Klimaatakkoord van eind 2018.

CPB: Klimaatakkoord kost miljarden

In een doorrekening van de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III becijfert het CPB dat het beleid met ruim een half procent drukt op het bruto binnenlands product (bbp). Ter vergelijking: de totale omvang van de Nederlandse economie komt dit jaar volgens het CPB, in de macro-economische verkenning van september, uit op 808 miljard euro.

Volgens de rekenmeesters behelst het Klimaatakkoord enerzijds een lastenverzwaring die de groei drukt, maar is ook sprake van hogere investeringen die dat effect deels compenseren. De lasten nemen met 5 miljard euro toe, terwijl de uitgaven met 3,9 miljard euro omhoog gaan.

Het kostenplaatje uit zich onder meer in het duurder worden van gas. Ook zullen bedrijven kosten die zij moeten maken voor een deel afwentelen op de gewone burger. Volgens het CPB gaan de lagere inkomensgroepen er tot en met 2030 hierdoor wat meer op achteruit dan de hogere inkomens. De achteruitgang voor de laagste inkomensgroep als gevolg van het totale klimaatbeleid komt neer op 0,5 procent, staat in het rapport.

Ondanks dat er op de langere termijn nauwelijks of geen afname van de werkgelegenheid is, zal er waarschijnlijk wel frictie op de arbeidsmarkt ontstaan. De werkgelegenheid verschuift immers van kolencentrales, landbouw, metaalbedrijven en consumenten- en voedselproducten naar windmolens en de dienstensector. (Bron: CPB, 1 nov. 2019)

Nederland loopt achter met klimaatplannen

Nederland loopt in Europa niet voorop in het behalen van de klimaatdoelen. Geen enkel ander EU-land wekt zo weinig duurzame energie op. Als het om het verminderen van de broeikasgasuitstoot gaat, scoort Nederland wel beter.

Onze buurlanden België en Duitsland lopen aanzienlijk verder achter bij hun doelen om de CO2-uitstoot omlaag te brengen, zo blijkt uit een rapport van het Europees Milieuagentschap European Environment Agency. Maar ook ons land loopt achter op schema. Op 1 november 2019 waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat Nederland de eigen klimaatdoelen niet gaat halen.

Maar maakt u zich geen zorgen, minister Wiebes gaat er wat aan doen. In reactie op het tegenvallende nieuws over de CO2-reductie heeft hij gezegd dat het kabinet ‘inzet’ op extra maatregelen die ‘particulieren en bedrijven’ moeten ‘verleiden’ om meer te doen voor het klimaat. Zo komt er nog dit jaar 60 miljoen euro extra subsidie voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers. ,,Verder wil het kabinet de plaatsing van zonnepanelen op gebouwen van de overheid, scholen en bij particulieren versnellen,‘’ schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Daarnaast komt er een extra subsidieronde voor bedrijven die willen investeren in hernieuwbare energie.

Maximumsnelheid rotmaatregel

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer is een rotmaatregel, maar hiermee komt ruimte voor bijna de hele woningbouw en voor projecten op het gebied van de infrastructuur. Dat zei premier Rutte bij de presentatie van de aanpak van de stikstof- en PFAS-problemen door het kabinet (13 november 2019). "Niemand vindt dit leuk, maar hier speelt echt een groter belang. Het is nodig om te voorkomen dat Nederland op slot gaat en dat banen onnodig verloren gaan", voegde Rutte eraan toe.

Hij zei verder er "ongelooflijk van te balen dat de 130 verdwijnt". "Maar als heel veel banen verloren zouden gaan en ik zou weten dat met de Kerst mensen thuiszitten die geen werk meer hebben omdat ik wil dat iedereen 130 blijft rijden, kan geen VVD'er zich meer in de spiegel aankijken", benadrukte de premier.

Milieucriminaliteit komt geregeld voor

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) verzocht om in de periode maart tot september 2019 een verkenning uit te voeren naar knelpunten in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving met betrekking tot milieucriminaliteit.

CCV stelt dat bedrijven regelmatig regels omzeilen, ook valsheid in geschrifte komt voor. Vaak is de overheid hier indirect bij betrokken. Neem de bedrijven TUF en Vink aan wie de overheid betaalde voor de verwerking van verouderde kunstgrasmatten. Bij de verwerking door deze bedrijven werden legio overtredingen geconstateerd, de overheid deed er weinig mee.

Tegenstellingen in keuze energie

Kernenergie krijgt meer draagvlak, 22 procent van de Nederlanders vindt dat kernenergie op grotere schaal moet worden toegepast, blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy (DNE) Research.

Directeur Heynen, directeur van DNE Research, denkt dat de verschuiving komt doordat het politieke debat polariseert. Ben je vóór windmolens, dan ben je tegen kernenergie en andersom (februari 2020).

Nog meer tegenstellingen, terwijl in Nederland alle kolencentrales in 2025 moeten sluiten, worden er in Japan de komende vijf jaar 22 bijgebouwd. Ook in andere Aziatische landen groeit de kolenindustrie fors. Voor Japan speelt dat het land enorme problemen heeft gehad met de kerncentrale van Fukushima in 2011. Dat heeft de hele nucleaire ontwikkeling stopgezet en de energie moet toch ergens vandaan komen?

Redactie: Heeft het zin in Nederland een bepaald beleid te voeren terwijl elders het tegenovergestelde wordt aanbeden. Dat weten we niet, wel dat we er niet vrolijk van worden.

Halen klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker

Het halen van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs in 2050 wordt steeds moeilijker, maar als we vanaf nu alles uit de kast trekken is het mogelijk. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van de World Energy Council Nederland (WEC).

Omdat elektrische processen minder warmteverlies kennen, zorgt elektrificatie van de economie op een eenvoudige manier voor meer efficiëntie. ‘Per jaar zullen we 1,3 procent energie moeten besparen’, aldus Velthuijsen hoofdeconoom van PwC. ‘Dat zal vooral in het transport en de landbouw moeten gebeuren. In de industrie kunnen we niet veel zuiniger meer produceren. Daarnaast moeten we veel minder gas gaan gebruiken. Alles wat we elektrisch kunnen maken, moeten we elektrisch maken.’ (Bron: PwC, 5 mrt. 2020)

Klimaat even niet aan de orde

Het kabinet komt vanwege de coronacrisis voorlopig niet met nieuwe maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit ondanks de eis van de Tweede Kamer om voor 1 april 2020 met nieuwe plannen te komen.

"Veel mensen, ook wij, hebben nu andere dingen te doen", zei minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat na afloop van de ministerraad. "Het vonnis van Urgenda is niet van tafel, maar er zijn nu andere prioriteiten."

Versnelde sluiting drie kolencentrales in januari haalbaar

Voor de zoveelste keer zit minister Wiebes er naast. Het klimaat is deze dagen wel aan de orde. Het voorstel is dat de elektriciteitsproductie van drie overgebleven kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte nog dit jaar fors wordt verlaagd om de CO2-uitstoot te verminderen.

Het kabinet gaat daarover in onderhandeling met de eigenaren Engie en RWE. Sluiting van één van die centrales ligt ook nog op tafel. Afhankelijk van de kosten zal het kabinet dus kiezen voor een combinatie van sluiting en afschalen. (Bron: NOS e.a., 2 apr. 2020)

Redactie: Minister Wiebes vertoont een consequent gedrag en wie doet hem dat na?

Sluit geen kolencentrale zonder compensatie werknemers

De FNV is onaangenaam verrast over de wijze waarop de werknemers in de kolenketen te horen hebben gekregen dat de productie van de kolencentrales fors moet worden gereduceerd en dat er wellicht opnieuw een centrale dicht moet.

Vakbond FNV wijst ministers Wiebes en Koolmees erop dat zij er vanuit gaat dat ook voor de eventuele sluiting van nieuwe centrales een arrangement zoals het Hemwegarrangement* van kracht zal moeten zijn. (Bron: FNV, 3 apr. 2020)

* De Hemwegcentrale in Amsterdam gaat in 2024 dicht. Getroffen werknemers in Amsterdam krijgen een van werk-naar-werktraject, scholing en zo nodig loonaanvulling.

Kabinet schuift CO2-heffing voor zich uit

Een CO2-heffing voor de industrie blijft nog even op de plank, zo meldt het FD. Het kabinet heeft besloten om een van de meeste gevoelige maatregelen uit het Klimaatakkoord voorlopig uit te stellen omdat bedrijven nu vanwege corona andere zaken aan het hoofd hebben. Maar, het is nog wel de bedoeling dat de belasting volgend jaar van kracht wordt. (Bron: BNR, 10 apr. 2020)

Nieuwe economie index

12,1% van de Nederlandse economie is duurzaam. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek in opdracht van MVO Nederland, de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. De Nieuwe Economie Index (NEx), zoals dit cijfer wordt genoemd, geeft jaarlijks – en in 2020 voor het eerst – het percentage van de Nederlandse economie aan dat ‘nieuw’ is: circulair, klimaatneutraal en inclusief, ook in de keten. (Bron: Nieuwe economie index, mei 2020)

 
NEx_Social_Media_Images_V32

Kernenergie als optie voor energiemix

Kernenergie kan een serieuze optie naast energie uit wind en zon zijn. De kosten zijn namelijk vergelijkbaar met wind en zon als alle kosten op dezelfde manier worden meegenomen. Levensduurverlening van bestaande kerncentrales is de goedkoopste manier om CO2 te besparen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Tweede Kamer naar de mogelijke rol van kernenergie in de energiemix. De kosten en voorwaarden van de bouw van nieuwe kerncentrales zijn in beeld gebracht. Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) heeft het onderzoek van ENCO naar de Tweede Kamer gestuurd. (Bron: Fok, 23 sep. 2020)

Kabinet vastbesloten klimaatdoelen te halen

Afgelopen jaar was het eerste jaar waarin plannen van het Klimaatakkoord zijn omgezet naar de uitvoering in de praktijk. In het eerste jaar van de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn grote stappen gezet. Ondanks de impact van de Coronacrisis liggen de meeste maatregelen op schema. Niet alle voortgang is nu al te zien in de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL raamt -34% ten opzichte van 1990, en dat is nog ver verwijderd van de -49% waar het kabinet op inzet.

Het kabinet tekent daarbij aan dat een aanzienlijk pakket maatregelen dat dit jaar is getroffen, of in een vergevorderd stadium is, nog niet is meegenomen in de ramingen. Het kabinet is vastbesloten om het in de Klimaatwet streefdoel van -49% te halen. Dat is niet veranderd. (Min. EZ & K, 30 okt. 2020)
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Klimaatakkoord    Europa en daarbuiten