Acties werkloosheid te bestrijden

Datum laatste wijziging: 20 augustus 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud.

 1. Loonkostensubsidie
 2. Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten
 3. Premiekorting oudere werknemers
 4. Wet SUWI
 5. Poortwachterstoets
 6. Leerwerkbanen
 7. Werktijdverkorting
 8. Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 9. Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
 10. Wet Werkregeling Wajong
 11. Met Werk
 12. Uitzendbureau
 13. Extra geld om werkloosheid te bestrijden
 14. Participatiewet
 15. Passende arbeid
 16. Van-werk-naar-werk
 17. Extra miljoenen om werkzoekenden aan een baan te helpen
 18. Convenant Manpower en UWV
 19. Verlaging Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen
 20. Sectorplannen
 21. WERK 3daagse
 22. Actieplan 55-pluswerkt
 23. Banen voor arbeidsgehandicapten
 24. Premiekortingsregeling voor jongeren
 25. Meer banen dankzij buitenlandse investeringen
 26. 7.500-banenplan
 27. Banenplan bonden op komst na Torentjesoverleg
 28. 20 miljoen voor sectorplan in de auto- en rijwielbranche
 29. Werklozen aan de slag in Duitsland
 30. Plaatsingsfee voor intermediair
 31. Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid
 32. Vakbonden komen met banenplan
 33. 5 miljoen voor fittere medewerkers
 34. Wijziging ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’
 35. Open voor 50-plus
 36. Miljoenen kostende plannen Asscher leiden niet tot banen
 37. 40 miljoen voor banenplan defensie en politie
 38. Aanpak Jeugdwerkloosheid
 39. Jongeren geen verloren, maar een verliezende generatie
 40. Verruiming tijdelijke premiekorting voor jongeren per 1 juli 2015
 41. 1,2 miljard uitgegeven aan sectorplannen en 150.000 mensen geholpen
 42. Meer persoonlijke begeleiding werklozen en werkbrigades
 43. Begeleiding naar ander werk
 44. Meer 50-plussers aan het werk
 45. Bijna 10 miljoen voor werk in grensstreek
 46. Honderdste sectorplan van start
 47. Doelgericht met John de Wolf
 48. Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers
 49. Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'
 50. Brug-WW en scholingsvoucher voor doorstart naar nieuw werk
 51. Bedrijf starten vanuit de WW
 52. Laat werkloze vijftigplusser omscholen
 53. No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer
 54. AmbachtsAcademie voor werkloze 50plussers
 55. Werkzoekenden omscholen met behoud van uitkering en baangarantie
 56. AWVN geeft voorlichting over proefplaatsing 

Loonkostensubsidie

Nam een werkgever in 2009 voor ten minste één jaar een werknemer in dienst van jonger dan 50 jaar die direct daarvoor (langdurig) een werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering kreeg, dan kon de werkgever in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie van UWV (vanaf 2002). De loonkostensubsidie was jaarlijks maximaal 50% van het minimumloon. Deze regeling is 2012 opgeheven.

Loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking?

Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de kleinere productiviteit
Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan van een aantal financiële regelingen gebruik maken. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo moedigt de overheid werkgevers aan om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde (prestatie) en het minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. 
Werknemers met een arbeidsbeperking kunnen niet altijd het minimumloon verdienen. Bijvoorbeeld als de werknemer minder productief is dan een werknemer zonder een handicap. Met loonkostensubsidie krijgt de werknemer het normale salaris. De overheid betaalt de werkgever voor de mindere productiviteit. Werkgevers vragen de loonkostensubsidie aan bij de gemeente
Voorbeeld van aanvraagformulier: https://www.zaffier.nl/fileadmin/Halte_werk/formulieren/Aanvraagformulier_LKS1_HalteWerk.pdf 

Loonkostensubsidie

.De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. De maximale vergoeding is 70% van het minimumloon. Ook kan de gemeente voor maximaal de eerste zes maanden een loonkostensubsidie van 50% van het minimumloon inzetten, om mensen snel te kunnen plaatsen. Dit gebeurt in overleg met werkgever.

Loondispensatie

Loondispensatie is voor werkgevers die een Wajonger in dienst hebben. Wajongers kunnen minder werk aan door ziekte of een handicap. De werkgever betaalt dan minder loon aan de werknemer. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers.
UWV geeft de werknemer een aanvulling op het loon in de vorm van een Wajong-uitkering. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen uit arbeid ontvangt een Wajonger van UWV extra inkomensondersteuning.

Looncompensatie bij ziekte

Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis) is voor werkgevers die iemand met een arbeidsbeperking aannemen. Wordt deze persoon ziek? Dan compenseert UWV de werkgever maximaal 5 jaar voor doorbetaling van het loon. Bij Wajongers en mensen uit de Participatiewet die onder de banenafspraak vallen of beschut werken is dit onbeperkt.
 • Subsidie om de werkplek aan te passen of persoonlijke ondersteuning bij het werk
 • Subsidie voor het aanpassen van de werkplek is bijvoorbeeld voor:
 • een traplift;
 • een aangepast toilet;
 • een interne jobcoach bij persoonlijke ondersteuning op de werkvloer.
UWV of de gemeente (voor mensen uit de Participatiewet) geven deze subsidie.
U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet.
De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. 

Premiekorting oudere werknemers

De regeling Premiekorting oudere werknemers (vanaf 2013) richt zich op in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is. Zie Premiekorting oudere werknemers.
 

Wet SUWI

Op grond van artikel 31a van de Wet SUWI (Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) (vanaf 2002) wordt van iedere werkloze werknemer de kans op werk beoordeeld. Op basis van die beoordeling maakt UWV afspraken met de individuele werknemer over welke activiteiten van hem worden verwacht. Zie Sollicitatieplicht WW.

Poortwachterstoets

Werklozen hebben te maken met de poortwachterstoets (vanaf 2002). Dit houdt in dat het UWV met alle werklozen afspraken maakt over het vinden van werk. Een re-integratiecoach doet de begeleiding. Na drie maanden werkloosheid vindt een poortwachterstoets plaats, waarbij men kijkt of de werkloze de gemaakt afspraken is nagekomen. Is dit niet gebeurd, dan kan het UWV besluiten de uitkering te korten. Zie Wet verbetering poortwachter (WVP).

Leerwerkbanen

Vanaf de jaren 2010/2011 zijn er leerwerkbanen gekomen om moeilijk vervulbare vacatures op te vullen. De leerwerkbanen waren bestemd voor werklozen die na bijscholing aan de slag konden. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven Boaborea en het UWV hebben hun handtekening gezet onder een plan om tienduizend leerwerkbanen te creëren. Zie Werkloosheidswet (WW).

Werktijdverkorting

Een bijzondere WW is werktijdverkorting (WTV) of ook wel deeltijd WW genoemd (vanaf 2002). Ondernemingen waar de bedrijvigheid door een acute crisis twee weken lang met minimaal 20 procent wegvalt, werktijdverkorting aanvragen voor hun werknemers. De laatste werktijdverkorting vond plaats in januari 2012, de crisis had toen te maken met gestremde schepen in het Twentekanaal. Zie Werktijdverkorting.

Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De IOAW (vanaf 1986) geeft een inkomensgarantie op het niveau van het sociaal minimum aan oudere werkloze werknemers. Vanaf 2015 wordt de IOAW geleidelijk afgebouwd, zie Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ.

Wet Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)

Met ingang van 1 december 2009 is de IOW in werking getreden. Werknemers van 60 jaar of ouder die tussen 1 oktober 2006 en 1 juli 2011 werkloos werden en langer dan drie maanden recht hebben op een WW-uitkering, kregen na afloop van de WW-uitkering een IOW-uitkering. De IOW wordt verlengd voor mensen die werkloos zijn geworden voor 1 januari 2020, zie Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ.

Wet Werkregeling Wajong

Om zoveel mogelijk Wajongers aan het werk te krijgen en te houden geldt vanaf 2010 de Wet Werkregeling Wajong voor nieuwe arbeidsongeschikte jongeren. Zie Wet Wajong.

Met Werk

Vier werkmaatschappijen van USG People hebben in 2012 de samenwerkingsvorm Met Werk uitgedacht en ingericht om werkloosheid duurzaam aan te pakken. Het zijn Start People, Creyf’s, Unique, en USG Restart. Met Werk richt zich op gemeenten, die nu verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen op basis van de Wet Werk en Bijstand (WWB).

Door de samenwerking kan Met Werk een landelijk operationeel netwerk aan de gemeenten aanbieden. Met verschillende disciplines biedt Met Werk een integrale oplossing voor alle werkzoekenden, ook voor diegenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep wordt ook job coaching ingezet voor begeleiding naar werk en daarna behoud van werk. Ook worden gerichte sollicitatietrainingen aangeboden.

De basisgedachte bij duurzaam uitplaatsen is dat met 20% van de uitkeringsgerechtigden aan het werk de overige 80% geholpen kan worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door de vrijgekomen uitkeringen van die 20% te gebruiken om de re-integratie van de andere werkzoekenden te betalen. De aanpak van Met Werk is daarmee voor de gemeenten budgetneutraal, waarbij een duurzame oplossing wordt gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Uitzendbureau

Werklozen moeten voortaan niet alleen bij het UWV op zoek naar een nieuwe baan, maar ook bij uitzendbureaus. Dat hebben het UWV en de branchevereniging van uitzendorganisaties, de ABU, afgesproken na een succesvolle proef in Den Bosch. Vanaf september 2010 moeten werkzoekenden een redelijk uitzendcontract accepteren.
Door de samenwerking met het UWV gaat een lang gekoesterde wens van de uitzendbureaus in vervulling. Zij mogen nu ook bemiddelen voor de duizenden werkzoekenden uit de kaartenbakken van het UWV.

Extra geld om werkloosheid te bestrijden

Het kabinet trekt de komende twee jaar (2013 en 2014) 100 miljoen euro extra uit om de stijgende werkloosheid onder ouderen en jongeren te bestrijden. Met dat geld wordt onder meer het re-integratiebudget* in de WW tijdelijk opnieuw ingevoerd. Zie Werkloosheid (uitkeringen).

* Voorheen Individuele re-integratie-overeenkomst (IRO) genoemd.

Het extra bedrag van 100 miljoen euro dat het kabinet heeft uitgetrokken om de werkloosheid te bestrijden, gaat vooral naar ouderen. Voor het aan werk helpen van jongeren zullen maar enkele miljoenen beschikbaar komen. Minister Asscher wil het geld zo efficiënt mogelijk besteden aan projecten om werklozen weer aan een baan te helpen. Voor jongeren kan volgens hem met minder middelen resultaat worden bereikt dan voor ouderen.

Participatiewet

Het wetsvoorstel Werken naar Vermogen wordt teruggetrokken en vervangen door een nieuw wetsvoorstel Participatiewet, de wet is ingevoerd op 1 januari 2015. De participatiewet voegt de Wwb, Wsw en een deel van de Wajong samen. Ook een verplichting (quotum) arbeidsongeschikte personen aan werk te helpen gaat er (mogelijk) komen. Het gaat dus om arbeidsongeschikten, maar als zij werken is dat tegelijkertijd een niet-werkende minder.

Passende arbeid

De definitie van passende arbeid is in 2014 aangescherpt. De maatregel houdt in dat reeds na 6, in plaats van 12 maanden, alle arbeid als passend wordt aangemerkt.

Van-werk-naar-werk

Vanaf 2011 hebben werkgevers samen met de vakbonden werknemers (inclusief rijksambtenaren) naar ander werk begeleid. Effectieve bemiddeling naar nieuw werk levert een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van langdurige werkloosheid. Werkgevers en werknemers kregen daarom een financiële bijdrage van maximaal € 2.500 per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk en moesten zelf minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie kregen.
In negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers naar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag bedreigde werknemers ander - vaak tijdelijk - werk gevonden.

Een belangrijke succesfactor blijkt de actieve betrokkenheid van de vakbond. Die geeft vertrouwen door onzekerheid weg te nemen bij werknemers én werkgevers en biedt toegang tot werknemer en werkgever vanwege de nauwe betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. Verder is de kans van slagen is het grootst bij bestaande, goedlopende samenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de samenwerking tussen sociale partners. Zij werkten samen door bijvoorbeeld werknemers te scholen voor een andere baan. Een medewerker die op de ene plek boventallig is kan zo ergens anders een vacature vervullen.
Het kabinet wil in verdere gesprekken met sociale partners over de sociale agenda nadere afspraken te maken over de begeleiding van overtollige werknemers in de sector naar ander werk. Als dat lukt is het kabinet bereid dat onder voorwaarden te co financieren, zie Divosa op internet.

Bij de overheid is voor rijksambtenaren, waarvan de functie overtollig is verklaard, een speciale VWNW regeling van toepassing.

Extra miljoenen om werkzoekenden aan een baan te helpen

De 35 arbeidsmarktregio’s krijgen in 2013 5 miljoen euro om meer werkzoekenden aan werk te helpen. Zij krijgen dit geld als zij samen met uitzendbureaus de werkzoekendenbestanden beter inzichtelijk maken en de dienstverlening aan werkgevers verbeteren. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt tijdens een overleg in de Tweede Kamer.
Klijnsma roept de arbeidsmarktregio’s op om werkgevers sneller te voorzien van kandidaten als zij een vacature hebben. Gemeenten, UWV en uitzendbureaus kunnen daarbij meer samenwerken en van elkaar leren. Uitzendwerk is een prima instrument om werkervaring op te doen en kan een eerste stap zijn op de arbeidsmarkt.
Een kleine organisatie van de ABU en het Programmaraad (VNG, Divosa, UWV en Cedris) beoordeelt de plannen van de arbeidsmarktregio’s en ondersteunt na goedkeuring de regio’s bij de uitvoering van hun project. Verder organiseert deze organisatiebijeenkomsten voor projectleiders om kennis en ervaringen uit te wisselen.

Convenant Manpower en UWV

UWV gaat in 2013 samenwerken met Manpower om jaarlijks 1200 werkzoekenden te helpen een baan te vinden. Het gaat daarbij om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen en langdurig werklozen. Het doel van het convenant is om kandidaten te bemiddelen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze kandidaten komen uit de doelgroepen 55 jaar en ouder en mensen die langer dan drie maanden werkloos zijn.

UWV doet de eerste selectie op basis van profielen zoals deze door experts van Manpower zijn samengesteld. Manpower neemt vervolgens het proces over en bemiddelt de kandidaten voor een nieuwe baan.

Verlaging Btw-tarief verbouwingen en renovatie woningen

Het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw is per 1 maart 2013 verlaagd van 21% naar 6%.

De verlaging is tijdelijk. Als gevolg van de begrotingsafspraken 2014 is de einddatum verlengd van 1 maart 2014 naar 31 december 2014*.

Dankzij het tijdelijk verlaagde btw-tarief op renovatiewerk zijn in de gehele bouw-, installatie- en groenvoorzieningssector bijna 20.000 banen behouden. Een derde van de bedrijven heeft door de maatregel geen mensen hoeven te ontslaan. Nog eens 17 procent van de aannemers en hoveniers zegt daardoor minder personeel de laan te hebben uitgestuurd. Dat staat in een gepubliceerd onderzoek in opdracht van onder meer Bouwend Nederland en hoveniersvereniging VHG.

* Later is de datum nog een keer verschoven en wel naar 1 juli 2015.

Sectorplannen

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers en werknemers op snel met banenplannen te komen. Per 1 oktober 2013 heeft het kabinet 600 miljoen euro beschikbaar om bedrijven te helpen met de bestrijding van de werkloosheid, maar werkgevers en werknemers moeten wel zelf met voorstellen komen. Het kabinet betaalt de helft van de plannen die leiden "tot meer werk of stageplekken voor jongeren, behoud van vakkrachten of de begeleiding van met ontslag bedreigde werknemers naar nieuw werk".
De cofinanciering geldt voor een periode van maximaal 2 jaar. Van 1 oktober tot 31 december 2013 kunnen de eerste voorschotten worden uitgekeerd aan goedgekeurde sectorplannen. Plannen kunnen vooraf worden afgestemd met het ministerie van SZW. Het kabinet heeft voor de zogenoemde sectorplannen 600 miljoen euro vrijgemaakt voor de periode 2014-2015. Asscher haalt een deel van het geld naar voren vanwege de hoge werkloosheid, zodat sectoren al in 2013 gericht aan de slag kunnen.

Werkgevers en werknemers kunnen maatwerk bieden in de sectoren om mensen gericht aan de slag te helpen of te begeleiden naar een nieuwe baan. Dat kan onder meer door middel van scholing, stages of leerwerkplekken. Oudere vakkrachten kunnen een deel van hun werktijd besteden aan het begeleiden van jongeren. In het plan moet helder zijn hoe de eigen financiering eruitziet en waarom een bijdrage van de overheid noodzakelijk is. Inmiddels is ook de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 gepubliceerd.

In de Staatscourant is de subsidieregeling gepubliceerd voor de cofinanciering van de zogeheten sectorplannen. In het sociaal akkoord is afgesproken dat de sociale partners hun verantwoordelijkheid voor de arbeidsmarkt verder oppakken, om werkgelegenheid te behouden, werkloosheid te voorkomen en gevolgen van de crisis te bestrijden. Zij stellen samen sectorplannen op. De plannen worden voor de helft gefinancierd door het Rijk en voor de andere helft door de sectoren zelf. (Bron: Min SZW, 14 aug. 2013, zie ook de site van het Agentschap SZW Nieuwe subsidie)

Op www.sectorplannen.nl treft u alle informatie over de sectorplannen centraal bij elkaar. Er is een overzicht te vinden van alle beschikbare sectorplannen, uitleg over de achtergrond van de plannen, de maatregelen die er in voorkomen en de partijen die hier een rol in spelen. Tevens zijn op deze site alle nieuwsberichten en Kamerbrieven terug te vinden die over de sectorplannen verschenen zijn.
Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor banenplannen is tot dusver circa 440 miljoen euro uitgegeven. In totaal zijn 79 plannen goedgekeurd en in uitvoering. Vanuit de oppositie is er nogal wat kritiek. CDA en D66 zeggen dat de plannen niet voor extra werkgelegenheid zorgen. Maar volgens Asscher is het voorkomen van werkloosheid ook belangrijk.
Meest recente sectorplan (11 september 2015): Het regionale sectorplan Drenthe en Hardenberg is voor in totaal zes miljoen euro goedgekeurd. Minister Asscher heeft bekend gemaakt dat hij hiervoor drie miljoen euro beschikbaar stelt. De werkgevers, vakbonden, maar ook provincie Drenthe en gemeenten investeren zelf samen ook drie miljoen euro.

WERK 3daagse

De Landelijke Banenmarkt is onderdeel van de WERK 3daagse, van 8 t/m 10 oktober 2013. UWV en gemeenten benaderen werkzoekenden gericht om aan de banenmarkt, trainingen en workshops deel te nemen. Op de Werkpleinen kunnen werkzoekenden informatie krijgen over vacatures en kennismaken met werkgevers die op zoek zijn naar personeel. Ook zijn er werkgevers die leerbanen en stages aanbieden.

Actieplan 55-pluswerkt

Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) slaan de handen ineen om de werkloosheid onder 55-plussers aan te pakken. SZW maakt voor de komende twee jaar 67 miljoen euro vrij. Daarvan worden onder andere scholing voor ouderen bekostigd en krijgen uitzendbureaus een financiële vergoeding wanneer zij ouderen aan een baan helpen.

Bij de evaluatie van het Actieplan UWV 55pluswerkt heeft minister Asscher laten weten dat hij vanaf nu ook oudere werkzoekenden vanaf 50 jaar tot de doelgroep rekent, omdat ook deze leeftijdsgroep niet snel aan werk komt. Op dit moment hebben ruim 188.000 50-plussers een werkloosheidsuitkering. Dat is bijna een kwart meer dan een jaar geleden.

Banen voor arbeidsgehandicapten

Werkgeversorganisatie AWVN gaat 7500 banen creëren voor mensen die op de arbeidsmarkt een moeilijke positie hebben. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke handicap of met een verstandelijke beperking. De 7500 banen moeten binnen een netwerk van 250 grote ondernemingen eind 2015 zijn gerealiseerd. Dat stemt volgens AWVN overeen met de afspraken in het sociaal akkoord over werk voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten 100.000 van dergelijke banen worden geschapen.

Premiekortingsregeling voor jongeren

De regeling geldt voor jongeren van 18 tot 27 jaar die daarvoor een WW-of bijstandsuitkering ontvangen. De regeling is van tijdelijke aard en gericht op nieuwe banen in de periode 1 januari 2014 tot 1 januari 2016*. Zie ook Premiekorting.

* Inmiddels verlengd tot 1 januari 2017.

Meer banen dankzij buitenlandse investeringen

De Nederlandse overheid heeft dankzij actieve inspanningen het afgelopen jaar (2013) 193 projecten van buitenlandse investeerders naar Nederland gehaald. Deze projecten leverden een recordaantal van ongeveer 8.500 banen op.

Terwijl buitenlandse investering in 2012 goed waren voor ruim 5.000 banen, is het aantal in 2013 met ruim 60 procent gestegen tot 8.500 banen. Projecten die de meeste banen opleverden of voor banenbehoud zorgden zijn: R&D faciliteit van het Duitse Nunhems (500 banen in het Limburgse Nunhem), het distributiecentrum van het Amerikaanse Moduslink (500 banen in Venray). (Bron: Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), 19 mrt. 2014)

7.500-banenplan

​Werkgevers gaan inclusief: er komen 7.500 banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Die belofte heeft AWVN minister Asscher (SZW) gedaan. Het adviestraject, bedoeld voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers, biedt AWVN gratis aan werkgevers aan. AWVN ontwikkelt een specifieke aanpak om branches te ondersteunen. Kleinere bedrijven kunnen hun branche hierom vragen.

De projectorganisatie richt zich in eerste instantie op grotere bedrijven (250+), maar dat mag kleinere werkgevers niet weerhouden om zich aan te melden. Elk bedrijf dat meedoet, krijgt toegang tot het online platform. Ook biedt dit platform de mogelijkheid met andere werkgevers te sparren en worden hier de plaatsingen centraal geteld.

Banenplan bonden op komst na Torentjesoverleg

De vakcentrales zullen nog voor zomer 2014 voorstellen presenteren om door lastenverlichting op arbeid een fors aantal nieuwe banen te scheppen. Ze denken aan een bedrag van 1 miljard euro.
Het kabinet trok eerder 600 miljoen euro uit voor banenplannen. De bonden en werkgevers leggen daar nog eens hetzelfde bedrag bij. Voor diverse sectoren, zoals de bouw, de chemie en de zorg zijn inmiddels al banenplannen overeengekomen. Maar die sectorplannen zijn ervoor om mensen die hun werk kwijtraken naar ander werk te begeleiden, ze leiden niet tot extra banen. Daar moeten we nu voor gaan zorgen.

20 miljoen voor sectorplan in de auto- en rijwielbranche

Er komt in 2014 20 miljoen euro beschikbaar voor een sectorplan in de auto-en rijwielbranche. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betaalt daarvan de helft, de rest van het bedrag komt van werkgevers en vakbonden in de bedrijfstak. Het geld gaat onder meer naar extra leerwerkplekken voor jongeren en de begeleiding van ontslagen werknemers naar ander  werk. Dat maakte minister Asscher bekend.
In deze sector werken ruim 77 duizend werknemers bij 10 duizend bedrijven die zich bezighouden met de verkoop en onderhoud van auto’s en motors, scooters en (brom)fietsen. De door de crisis zwaar getroffen branche probeert mee te gaan in de snelle technologische ontwikkelingen (ICT, elektrische motoren) en de veranderende wensen van klanten, die meer service en klantgerichtheid vereisen. Dit vraagt om andere vaardigheden van de werknemers.

Werklozen aan de slag in Duitsland

De Nederlandse overheid moet soepeler omgaan met werklozen die in Duitsland aan het werk kunnen. Dat stellen de burgemeesters van Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg in een banenplan dat zij in 2014 presenteerden. Volgens de burgemeesters zouden veel werklozen in Duitsland werk kunnen vinden, als het Rijk zou meewerken.
De werkloosheid in Drenthe en Overijssel is soms twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De burgemeesters vinden dat "onacceptabel", vooral omdat in Duitsland "de banen voor het oprapen liggen". Die kunnen niet zomaar worden opgevuld door Nederlandse werklozen, omdat volgens de bestaande regels dan gaten vallen in bijvoorbeeld de AOW-opbouw, er problemen ontstaan met de hypotheekrenteaftrek en verzekeringen duurder uitvallen.
De vier burgemeesters vragen het Rijk om een 'regelarme grenszone', die ook Nederlandse subsidies over de grens kan inzetten. Met het banenplan willen zij de werkloosheid binnen drie jaar terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. Daarvoor is in totaal 75 miljoen euro nodig.

Plaatsingsfee voor intermediair

Heeft u als intermediair (bijvoorbeeld een uitzendbureau of een re-integratiebureau) een werkzoekende van 55 jaar of ouder begeleid naar een baan? Dan kunt u na 3 maanden een plaatsingsfee aanvragen. De plaatsingsfee is een subsidie: hoe langer het dienstverband, hoe hoger de plaatsingsfee.
Blijft de werknemer 3 maanden in dienst? Dan is de plaatsingsfee € 300. Is de werknemer 6 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kunt u als intermediair een vervolgaanvraag doen voor een extra plaatsingsfee van € 700. Is de werknemer 12 maanden na zijn eerste werkdag nog in dienst via dezelfde intermediair? Dan kunt u als intermediair een tweede vervolgaanvraag doen voor een plaatsingsfee van € 500. (Bron: UWV, 2 juni 2014)

Uitbreiding aanpak ouderenwerkloosheid

Voortaan komen niet alleen werkloze 55-plussers, maar ook werkzoekenden vanaf 50 jaar in aanmerking voor bijvoorbeeld een sollicitatietraining of geld voor scholing. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt in 2014 € 34 miljoen extra vrij om de kansen op werk voor ouderen te vergroten, zo schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. (Bron: Rijksoverheid, 26 jun. 2014)

Vakbonden komen met banenplan

De vakcentrales FNV, CNV en VCP presenteerden in 2014 een 58 punten tellend banenplan. FNV-voorzitter Ton Heerts zei eerder dat de vakcentrales de lasten op arbeid met zo'n 1 miljard euro willen verlagen om meer werk te scheppen. Of dat bedrag nog overeind staat, is nog niet duidelijk.
Dat de vakcentrales met een eigen banenplan komen, is enkele maanden terug tijdens overleg met de top van het kabinet afgesproken. Vicepremier Asscher zei begin juni te wachten op ,,concrete suggesties'' van de bonden. ,,Als die komen, ga ik ermee aan de slag. Goede ideeën zijn welkom'', aldus de bewindsman.
Ook binnen het kabinet wordt volgens ingewijden gesproken over een forse lastenverlichting in 2015, zodat werken goedkoper wordt. Dat zou bekostigd moeten worden uit financiële meevallers.

5 miljoen voor fittere medewerkers

Minister Asscher stelt in 2014 vijf miljoen euro beschikbaar voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Asscher wil dit bedrag investeren in werknemers om ze tot aan hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt.
De investering gaat naar een project dat georganiseerd is door MKB-Nederland. Met dit project is het de bedoeling om duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De intentieverklaring hierover is op 8 september door Asscher en de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, getekend.

Wijziging ‘Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze’

Vanaf 20 september 2014 kunnen ook personen van 50 jaar of ouder gebruikmaken van de scholingsvoucher en de plaatsingsfee. De leeftijdsgrens was eerst 55 jaar. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.

Open voor 50-plus

UWV en MKB-Nederland starten 30 juni 2014 gezamenlijk een campagne om de kansen op een baan voor oudere werkzoekenden te vergroten. Met spotjes op de radio, banners en advertenties roepen de organisaties werkgevers op om zich aan te sluiten en uit te spreken dat zij ‘Open staan voor 50-plus’.

Miljoenen kostende plannen Asscher leiden niet tot banen

De miljoenen kostende banenplannen van minister Asscher helpen werklozen amper aan een baan. De plannen zorgen er vooral voor dat duizenden mensen hun werk behouden, maar niet dat het aantal werklozen daalt. Dat blijkt uit een eerste evaluatie, die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.
Tot nu toe zijn 61 zogeheten sectorplannen goedgekeurd, bijvoorbeeld in de zorg en de bouw. Ze beogen de komende tijd ruim 323.000 Nederlanders te helpen. Dit blijken vooral mensen te zijn die al werken, maar bijvoorbeeld wel met werkloosheid worden bedreigd. Zij krijgen in veel gevallen omscholing.
Bij de start zei Asscher: 'Ik wil mensen echt aan het werk krijgen.' Nu blijkt dat slechts 2 procent van de geholpen mensen echt werkloos was. Daarnaast is 8 procent scholier, voor wie leerwerkplekken worden gecreëerd. Minister Asscher is desondanks tevreden. 'We zorgen dat mensen werk behouden en krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat deze plannen voor veel mensen het verschil maken.'

40 miljoen voor banenplan defensie en politie

Met het geld (2015) kunnen jongeren instromen, worden omgeschoold en begeleid naar ander werk. Ongeveer 10.000 van de ruim 60.000 medewerkers bij de politie hebben een ondersteunende functie. De komende jaren daalt dit aantal naar 8500. De behoefte aan agenten neemt juist iets toe, terwijl zo'n 20 procent van de studenten aan de politieacademie uitvalt. Het banenplan moet deze uitval beperken. Ook wordt bekeken of doorstroming tussen defensie en politie mogelijk is.

Aanpak Jeugdwerkloosheid

In de komende jaren wordt extra ingezet op de aanpak van jeugdwerkloosheid onder migrantenjongeren en een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Met 100 werkgevers worden in 2015 afspraken gemaakt om jongeren zo snel mogelijk aan de slag te krijgen, aldus Min SZW.

Jongeren geen verloren, maar een verliezende generatie

Voormalig CDA-Kamerlid Mirjam Sterk zwaait na twee jaar in 2015 af als ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid. In de periode 2103 tot 2015 daalde de jeugdwerkloosheid van bijna 14% in 2013 naar 11%, vooral dankzij de aantrekkende economie, weet Sterk zelf ook. Ze roept desondanks de jeugd op om aandacht voor zichzelf 'en een betaalbare toekomst' te blijven vragen, óók nu het weer beter gaat. 'Ze zijn de laatste acht jaar bezig geweest met overleven en ze zijn een verliezende generatie. Terwijl er wel een ouderen-, maar geen jongerenpartij is.'

Verruiming tijdelijke premiekorting voor jongeren per 1 juli 2015

Om de jeugdwerkloosheid, die nog altijd te hoog is, een ‘boost’ te geven, kunnen werkgevers vanaf 1 juli 2015 gebruikmaken van een verruimde premiekorting voor jongeren. Werkgevers kunnen vanaf die datum ook een premiekorting krijgen als zij een jongere uit de bijstand of WW aannemen bij een dienstverband van 24 uur per week.

1,2 miljard uitgegeven aan sectorplannen en 150.000 mensen geholpen

Van de 600 miljoen euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor sectorplannen is 424 miljoen euro uitgegeven. De werkgevers en bonden hebben 776 miljoen euro geïnvesteerd in de sectorplannen. In totaal zijn 77 plannen goedgekeurd voor 430 duizend deelnemers. (Bron: Rijksoverheid, 29 mei 2015)

Al bijna 150.000 mensen zijn door de sectorplannen geholpen. Zo schoolden werknemers zich om aan het werk te kunnen blijven, werden ze ondersteund zodat zij langer gezond kunnen blijven werken en werden werknemers begeleid naar ander werk. Dit is het tussenresultaat van de 76 sectorplannen die sociale partners en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoeren. Het aantal werknemers dat op die manier is geholpen, is bijna verdubbeld vergeleken met een half jaar geleden. Het aantal zal de komende tijd nog verder stijgen. De meeste plannen moeten nog voor de helft worden uitgevoerd en een deel moet nog starten. Dit schrijft minister Asscher op 18 november 2015 aan de Tweede Kamer.

Meer persoonlijke begeleiding werklozen en werkbrigades (september 2015)

Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Asscher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Het geld is overgebleven uit de sectorplannen die mensen in bepaalde bedrijfstakken aan een baan moesten helpen. Het voornoemde bedrag betreft het UWV die werklozen persoonlijke begeleiding zal gaan aanbieden, dit betreft vooral ouderen, laag opgeleiden en mensen die lang hetzelfde werk doen. Zogenaamde werkbrigades gaan actief opzoek naar werk voor deze doelgroep. Verder gaat extra geld naar de Brug-WW en scholingsvouchers voor scholing naar kansrijke beroepen.

Begeleiding naar ander werk

Er komt 10 miljoen euro extra beschikbaar voor projecten die mensen die hun baan dreigen te verliezen aan ander werk moeten helpen. Vakbonden en werkgeversorganisaties krijgen een grotere rol bij die projecten. Minister Asscher heeft dat besloten in reactie op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) over de bestrijding van werkloosheid.

Meer 50-plussers aan het werk

Samen met werkgevers en werknemers wil minister Asscher concrete maatregelen afspreken waardoor meer langdurig werkloze ouderen aan de slag kunnen. Terwijl de gemiddelde werkloosheid afneemt, blijven vijftigplussers daarbij achter. De minister schrijft aan de TK (Tweede Kamer) dat hij denkt aan (meer) netwerkbijeenkomsten, sollicitatietrainingen en scholingsbonnen.

Bijna 10 miljoen voor werk in grensstreek

Om 800 mensen in de grensstreek met België of Duitsland aan het werk te helpen komt een kleine 10 miljoen beschikbaar. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt 4,9 miljoen euro bij, vakbonden, werkgeversorganisaties en provincies de andere helft. Het plan moet ervoor zorgen dat de komende 2 jaar 600 Groningers, Drenten en Limburgers een baan in Duitsland vinden. Noord-Brabant en Zeeland willen elk 100 mensen aan de slag helpen in België. Kansen liggen in technische beroepen of in de logistiek, landbouw, horeca, zorgberoepen, auto-industrie en onderwijs.

Honderdste sectorplan van start

Op 10 februari 2016 klonk het startschot voor het honderdste sectorplan. Het gaat hier om het plan MKB Werkoffensief voor het Midden- en Kleinbedrijf in de regio Rotterdam. Honderd mensen die bedreigd worden met ontslag en driehonderd mensen die werkloos thuis zitten, worden komende twee jaar in Rotterdam begeleid naar een baan. Een belangrijk doel van het sectorplan is het werven en zichtbaar maken van vacatures in kansrijke beroepen in de regio Rotterdam. (Bron: Rijksoverheid, 10 feb. 2016)

Doelgericht met John de Wolf

De Telegraaf maakt melding van het nieuwste wapen in de strijd tegen werkloosheid van 50-plussers. John de Wolf (oud voetballer van Feyenoord) is door minister Asscher benoemd als boegbeeld om de positie van ouderen op de arbeidsmarkt te verbeteren. Lees verder

De oud-profvoetballer heeft bijgetekend tot het eind van het jaar. Daarmee blijft De Wolf het gezicht van vijftigplussers op zoek naar een baan. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief laten weten aan de Tweede Kamer.

De oud-profvoetballer heeft bijgetekend tot het eind 2017. Daarmee blijft De Wolf het gezicht van vijftigplussers op zoek naar een baan. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief laten weten aan de Tweede Kamer.

John de Wolf trekt het land door om onder meer op banenmarkten en netwerkbijeenkomsten te spreken met werkgevers en hen te vragen vijftigplussers een eerlijke kans te geven. Ook gaat hij regelmatig in gesprek met vijftigplussers op zoek naar werk. De Wolf werkt vanaf 1 april twaalf uur per week aan deze klus. De activiteiten van John de Wolf zijn te volgen op: www.facebook.com/johndewolfoponderzoek

(Bron: Rijksoverheid, 30 mrt. 2017)

Meer hulp voor ontslagen winkelmedewerkers

De sociale partners in de detailhandel gaan zich inzetten om mensen die hun baan verliezen snel aan ander werk te helpen. Het gaat om een aanvulling op de dienstverlening van UWV. Het projectplan kost 900.000 euro, minister Asscher betaalt de helft.

Met name de eerste maanden van dit jaar kreeg de retailsector te maken met een aantal zware faillissementen, zoals die van VD en Perry Sport. In hun val trokken deze grote winkelketens andere bedrijven mee. Hierdoor kwamen duizenden mensen op straat te staan. (Bron: Rijksoverheid, 28 apr. 2016)

Actieplan 'Perspectief voor vijftigplussers'

Werkzoekende vijftigplussers moeten een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is de inzet van het actieplan Perspectief voor vijftigplussers dat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op 7 juni 2016 naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Kern van de aanpak is om vijftigplussers te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, werknemers wendbaarder te maken en werkgevers minder terughoudend te laten zijn bij het aannemen van nieuw personeel. Het actieplan loopt in 2017 en 2018 en kost 68 miljoen euro. Het actieplan dat samen met de sociale partners is opgesteld, houdt het volgende in:

Mobiliteitsbonus

De werkgever die een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, komt in aanmerking voor een mobiliteitsbonus (voorheen premiekorting ouderen) voor maximaal drie jaar. De leeftijd voor de mobiliteitsbonus is per 1 januari 2015 verhoogd van 50 jaar naar 56 jaar.

No-riskpolis

De no-riskpolis voor oudere langdurig werklozen wordt in 2016 nieuw leven ingeblazen. Minister Asscher wil de maatregel invoeren voor werkzoekenden boven de 56 jaar. De regeling is bedoeld voor werknemers die zijn geboren vóór 8 juli 1954 (nu 62 jaar en ouder) en ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering hebben ontvangen. De uitkering begint na dertien weken ziekte en duurt maximaal twee jaar (104 weken). De hoogte van de uitkering ligt het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het (max.) dagloon en is het tweede jaar 70% van het maximale dagloon.

Scholingsvoucher

Het bestaande Actieplan 50PlusWerkt (dat afloopt per 1 oktober 2016) voorziet in een scholingsvoucher als een werkgever een werknemer met een WW-uitkering in dienst neemt die 50 jaar of ouder is op de eerste dag van zijn opleiding. Vanaf 1 mei 2016 zijn scholingvouchers* beschikbaar om mensen, waaronder vijftigplussers, om te scholen naar een kansrijk beroep.

* Een scholingsvoucher is een subsidie voor een opleiding die men bij het UWV kan aanvragen.

Proefplaatsing

Als een werkgever iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen of een werkzoekende die moeilijk aan werk komt en van wie nog niet geheel duidelijk is of hij geschikt is voor de functie, kan de werkgever voor deze werkzoekende een proefplaatsing bij het UWV aanvragen. De werknemer werkt twee maanden bij de werkgever met behoud van uitkering. De werkgever betaalt geen loon.

Voor een proefplaatsing geldt dat de werkgever de bedoeling moet hebben om de werknemer een dienstverband aan te bieden van minimaal 6 maanden. En voor minimaal hetzelfde aantal uren als de proefplaatsing. Na proefplaatsing mag de werkgever geen proeftijd meer afspreken met de werknemer. De werkgever sluit tijdens de proefplaatsing voor de werknemer een aansprakelijkheidsverzekering af.

Brug-WW en scholingsvoucher voor doorstart naar nieuw werk

Het kabinet ondersteunt werkzoekenden bij transities op de arbeidsmarkt, met als doel mensen aan het werk te houden en werkloosheid te voorkomen. De minister stimuleert arbeidsmobiliteit en transities naar beroepen waar een tekort is aan personeel. De bedoeling is om werkzoekenden beter te ondersteunen bij het vinden van de juiste baan.

De minister zet in 120 miljoen euro in voor maatregelen gericht op doorstart naar nieuw werk waaronder de Brug-WW en scholingsvouchers werkzoekenden.

Brug-WW

Brug-WW bestaat uit een parttime arbeidsovereenkomst bij een nieuwe werkgever, in combinatie met een (gedeeltelijke) reguliere WW-uitkering. Deze uitkering maakt het mogelijk om zonder sollicitatieverplichtingen noodzakelijke scholing te volgen. Wel blijven alle overige voorwaarden voor recht op een WW-uitkering, zoals die gelden voor bijvoorbeeld hoogte en duur, van kracht.

Scholingsvouchers Werkzoekenden

De ´Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep´biedt de mogelijkheid zich via scholing te kwalificeren voor kansberoepen; beroepen waarin de kans op werkgelegenheid meer dan gemiddeld is. Het maximale subsidiebedrag van de voucher is 2.500 euro. Een uitzondering kan worden gemaakt voor een duurdere opleiding dan 2.500 euro onder de voorwaarde dat men kan aantonen dat de dure opleiding nodig is voor een kansberoep en dat er een baangarantie is van een nieuwe werkgever van ten minste zes maanden.

De regeling is in mei 2016 in werking getreden en loopt tot 1 januari 2018.

Bedrijf starten vanuit de WW

Het blijkt ruim twee derde van de personen die vanuit de WW starten als ondernemer is na drie jaar nog steeds op deze manier aan het werk. In 2015 waren dat er bijna 14 duizend op een totaal van ruim 253 duizend die vanuit de WW aan de slag gingen. Dit alles vanuit het UWV die voor acties ook financieel een bijdrage levert. Zie ook subrubriek Bedrijf starten vanuit de WW is populair.
 

Laat werkloze vijftigplusser omscholen

VVD en CDA willen een opleidingsinstituut oprichten waar werkloze 50-plussers zich kunnen laten omscholen tot ambachtsman of -vrouw. ‘Oudere werklozen vinden vaak moeilijk een nieuwe baan, terwijl er tegelijkertijd een gebrek is aan bijvoorbeeld kundige banketbakkers en goudsmeden’,

Oudere werklozen vinden vaak maar moeilijk een nieuwe baan, terwijl er tegelijkertijd een gebrek is aan bijvoorbeeld kundige banketbakkers en goudsmeden. Aan de andere kant stoppen jaarlijks zo’n zevenduizend ambachtslieden met hun bedrijf. De oudere werklozen zouden dat gat dan kunnen opvullen. Zij hoeven in dat geval ook niet meer mee te doen aan sollicitatieprocedures waarin ze weinig kans maken. ‘Bovendien voorkomen we zo dat mooie en belangrijke ambachten in ons land verdwijnen.’ (Bron: Bakkerswereld, 6 dec. 2016)

No-risk premie naar 56 voor oudere werknemer

Werkgevers die mensen in dienst nemen die na 1 januari 2018 56 jaar of ouder1 zijn, worden gecompenseerd als deze werknemers uitvallen vanwege ziekte. Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een ww-uitkering hebben ontvangen. Dat staat in de verzamelwet waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van demissionair minister Asscher.

1 In 2017 nog 'boven 56 jaar'.

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren. Oud-voetbalinternational John de Wolf is het boegbeeld van de aanpak.

Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Raad van State.

AmbachtsAcademie voor werkloze 50plussers

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de AmbachtsAcademie geopend. De AmbachtsAcademie gaat tweehonderd werkloze vijftigplussers omscholen tot ambachtsman – of vrouw, zoals lijstenmaker, parketteur, pianotechnicus, keramist, glazenier tot klusser. Ze worden opgeleid door ervaren ambachtslieden, niet op school maar in het atelier of de winkel van hun leermeester. Koolmees stelt twee miljoen euro beschikbaar voor de AmbachtsAcademie. Het project is opgezet door AmbachtNederland in samenwerking met het UWV en Start Foundation.

De opleiding is gebaseerd op het principe van meester-gezel, in combinatie met E-learning. Een module ondernemerschap is onderdeel van de opleiding. Hierdoor kan de leerling na de opleiding een eigen onderneming starten of een ambachtelijk bedrijf over nemen. Omdat de opleiding plaatsvindt in een bedrijf, kan die in het hele land worden gevolgd en elk moment van het jaar starten. (Bron: Rijksoverheid, 6 feb. 2018)

Werkzoekenden omscholen met behoud van uitkering en baangarantie

UWV en Randstad gaan samenwerken om werkzoekenden met behoud van uitkering en baangarantie op te leiden naar kansrijke functies. In steeds meer sectoren is het vinden van goed opgeleid personeel een uitdaging. Vier op de tien werkgevers heeft moeite om vacatures te vervullen. Dat is een stijging met vorig jaar, toen nog een derde van de vacatures lastig in te vullen was. Randstad en UWV gaan werkzoekenden met een lopende uitkering omscholen naar beroepen waar krapte heerst. Na afloop van het omscholingstraject krijgen de vakmensen een baangarantie van een tot twee jaar.

Randstad en UWV leiden aankomende twee jaar kandidaten op naar kansrijke functies binnen de zorg, bouw, transport, logistiek, onderwijs, zakelijke dienstverlening, ict en horeca. UWV zorgt dat werkzoekenden kunnen deelnemen aan de opleiding met behoud van uitkering. Het volgen van een opleiding bij Randstad wordt mogelijk voor mensen met een uitkering in de WW, Wajong of WIA. Tijdens de opleidingsperiode geldt er geen sollicitatieplicht. (Bron: UWV, 8 okt. 2018)

AWVN geeft voorlichting over proefplaatsing 

Als je twijfelt of een kandidaat geschikt is voor een bepaalde functie, kun je in een aantal gevallen via het Werkgeversservicepunt een proefplaatsing aanvragen. Kandidaten met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ-, Ziektewet- WW-, IOAZ-, IAOW- of bijstandsuitkering komen in aanmerking voor deze regeling. Tijdens een periode van twee maanden beoordeelt de werkgever of de kandidaat inderdaad het werk aan kan. Je hoeft in die tijd geen loon te betalen, want de (kandidaat-) werknemer behoudt tijdens de proefplaatsing zijn uitkering. (Bron en meer: AWVN, 11 jan. 2021)


Ga terug naar rubriek Werkloosheid.