Arbeidsinactiviteit


1. Arbeidsinactiviteit   20 maart 2009
11 oktober 2017  | 

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Samenvatting 30%-regeling Kenmerken 30%-regeling 45 dagen voorwaarde Driemaandstermijn 30%-regeling laat geen ruimte ander bewijs Extraterritoriale kosten Specifieke deskundigheid ...

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

4. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
Inhoud Vermindering personele kosten Verdwaald in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering ...

5. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

6. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
Inhoud Opdracht 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet Meer banen voor mensen met beperking door herontwerp werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Uitkeringen voor langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde ...

8. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Wat is loon? Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Herhaaldelijk ziek en loondoorbetalingsplicht Doorbetaling ...

9. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

10. Arbeidstijdverkorting   20 maart 2009
6 juni 2017  |  , , , , ,
Inhoud Oorsprong ATV Verschillen per sector Dagen of uren Onderscheid ATV en ADV Voorbeelden ADV Verschillen met vakantiedagen Geen vergoeding voor niet-genoten ATV-dagen Arbeidstijdverkorting ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

12. Basisinkomen   5 augustus 2015
17 december 2020  |  ,
Inhoud Begrip Politie partijen Experimenten Nederland Proef met basisinkomen in Finland Experiment basisinkomen in Terneuzen Experiment basisinkomen Terneuzen verboden Vaststellen van de ...

13. Bedrijfsovername (WIA)   9 maart 2010
4 december 2015  |  , ,
Overname rechten en plichten Bij een bedrijfsovername gaan de rechten en plichten betreffende het overgenomen personeel naar de nieuwe werkgever, zie subrubriek Bedrijfsovername. Dit geldt ook ...

14. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

15. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
16 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Vangnet Sociaal minimum Bijstandsnormen Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Vakantie Sollicitatieplicht Vier weken maatregel bijstand goed opgepakt Invoering Wet Werk en Bijstand ...

16. Bijstand (tabellen)   30 maart 2009
8 januari 2024  |  , , , , , , ,
Uitkering bijstand 1 januari 2024 De bijstandsuitkering blijft meegroeien met de ontwikkeling van de lonen, dat betekent dat de uitkering per 1 januari en op 1 juli van het jaar aan deze ...

17. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

18. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
Inhoud Basisverzekering Budget zorgverzekering Wanneer wel doen Productiever werken in de zorgsector Omzet zorgpraktijken 50 procent hoger in 10 jaar Bijna 1 op de 3 zorginstellingen verliesgevend ...

19. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Sofinummer Burgerservicenummer Persoonsgebonden nummer Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg Fraude Elfproef BSN in BTW-nummer ZZP-er niet bezwaarlijk Publicatie ...

20. Calamiteitenregeling   12 oktober 2015
19 december 2019  |  ,
Inhoud Samenvoeging twee wetten Inhoud Calamiteitenregeling Ingangsdatum uitgesteld Verdere vertraging calamiteitenregeling WW SER kritisch over onwerkbaarweerregeling Invoering ...

21. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Werktijdverkorting mogelijk bij problemen Coronavirus Cijfers dekkingsgraad 2020 Informatie over het Coronavirus voor ondernemers Europese Commissie: geen overhaaste maatregelen tegen ...

22. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
Inhoud Begrip Europese Unie Juridische aspecten Risicobeheersing Commissie Code Tabaksblat kritisch Zorggovernance: de regels voorbij Rapport Monitoring boekjaar 2014 Nieuwe gedragscode bedrijven ...

23. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

24. Dienstencheques   7 oktober 2013
21 maart 2017  | 
Stimulans nieuws banen De werkgelegenheid in Nederland kan betrekkelijk eenvoudig omhoog door dienstencheques in te voeren. Met het invoeren van deze door de overheid gesubsidieerde coupons kunnen ...

25. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Streven naar economische zelfstandigheid Flexibele arbeidspatronen Kredietcrisis (2007 - 2010) Uitleg termen Economie gebaat bij minder fiscale prikkels tot sparen en lenen ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 459 totaal)