Ziektewet


1. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... wat kan HR daarvan leren Naslag Weer fouten in premiebeschikking Werkhervattingskas Zelf Ziektewet betalen aan werknemer met AOW-leeftijd Wat mag wel, wat mag niet bij registratie ...

2. Ziektewet (ZW)   20 maart 2009
12 juli 2019  | 
De Ziektewet heeft diverse aspecten, de verschillende subrubrieken geven daar duidelijkheid over. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

3. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... het UWV kan aanvragen. Proefplaatsing Als een werkgever iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering in dienst wil nemen of een werkzoekende die moeilijk aan werk komt en ...

4. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... Stopt de uitkering eerder dan wordt het vakantiegeld in de laatste maand van de uitkering betaald. Ziektewet: de uitkering is inclusief vakantiegeld. Het vakantiegeld is 8% van de bruto-uitkering. ...

5. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

6. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... betreffen het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en ...

7. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid die buiten het werk was ontstaan, ‘risque sociale'; 1930: Ziektewet gaf recht op ziekengeld gedurende een half jaar, in 1947 werd dit recht verlengd tot ...

8. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... De verkorte wachttijd blijft alleen bestaan voor werknemers met WAO die geen recht hebben op een Ziektewetuitkering of op loondoorbetaling bij ziekte. Maar heeft de werkgever een werknemer met ...

9. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Per 1 maart 1996 werd de Nederlandse Ziektewet geprivatiseerd met de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting ...

10. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... bij ziekte ingekort naar 6 weken, zoals het opzegverbod bij ziekte (artikel) en het recht op de Ziektewetuitkering. In de wet is overgangsrecht opgenomen die deze termijnen tijdelijk op 13 ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... Klik op een van onderstaande onderwerpen om daarmee te worden doorverbonden: Ziektewet (ZW); Wet Verbetering Poortwachter (WVP); Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte ...

12. Artiestenregeling   16 februari 2010
22 maart 2018  |  , , ,
... de gage; de artiest is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De aanspraken op grond van de Ziektewet, de WW, de WAO/WIA behoren ook niet tot de gage. Kostenvergoedingsbeschikking Ingeval ...

13. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... aannemen, kunnen gebruik maken van de no-riskpolis. Dit houdt in dat u voor de vluchteling een Ziektewetuitkering van UWV kan krijgen als hij ziek wordt. Jobcoach Een jobcoach biedt een ...

14. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... geacht worden te zijn genoten in het loontijdvak waarin het woon­-werkverkeer plaatsvindt. Ziektewet Het wetsvoorstel om de Ziektewet te moderniseren werd begin juli door de Tweede Kamer ...

15. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... ingevoerd en worden ondernemersfaciliteiten – waaronder de zelfstandigenaftrek – beperkt. • Ziektewet: als gevolg van de invoering van de modernisering van de ziektewet, zullen de ...

16. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... bevorderen start begin 2017 een experiment onder vangnetters zonder werkgever die de eerstejaarsziektewetbeoordeling bereiken. Het betreft een onderzoek met vervroegde inzet van de no-riskpolis ...

17. Belastingplan 2018   29 augustus 2017
8 januari 2018  |  , ,
... of 2019 vanuit de WW als werknemer gaan werken. Voor deze mensen kan de werkgever bij ziekte een Ziektewetuitkering van het UWV krijgen. Vergoedingen In het wetsvoorstel Overige fiscale ...

18. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... en schijflengtes blijven, evenals de voorwaarden en het aanvraagprogramma ongewijzigd. Ziektewetuitkering Het kabinet stelt voor dat voor werklozen, die op of na 1 januari 2020 recht ...

19. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... waaruit de uitkeringen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en uitkeringen op grond van de Ziektewet worden betaald, is door UWV voor 2022 vastgesteld op gemiddeld 1,52% (in 2021: 1,36%). ...

20. Bijstand (inleiding)   9 maart 2010
5 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voorzien. Personen kunnen aanspraak maken op de WWB uitkering als zij geen recht hebben: loon; ziektewet; arbeidsongeschiktheidsuitkering; werkloosheidsuitkering; alimentatie; andere ...

21. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... basis voor de werknemersverzekeringen WAO (tot 1 januari 2006), WIA (vanaf 1 januari 2006), WW en Ziektewet. Het dagloon is het loon dat in het laatste jaar voor de ziekte, arbeidsongeschiktheid ...

22. DoorwerkCAO   25 mei 2011
25 april 2017  |  , ,
... hij de werknemer in vaste dienst nemen of laten gaan - geldt dus niet; de werknemer valt onder de Ziektewet en sociale verzekeringen; behalve de rechtspositie regelt de CAO ook verlofzaken, zoals ...

23. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
8 november 2023  |  , , , ,
... te houden Geen transitievergoeding Wel ketenregeling Pensioen-ontslagbeding: opnemen of niet? Ziektewet Doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd komt vaker voor Wie werken er door en waarom? ...

24. Eigenrisicodrager ZW   13 juni 2013
14 april 2018  |  , , ,
... eigenrisicodragerschap voor de ZW vervalt Aanvraagtermijn eigenrisicodragerschap Ziektewet in 2014 UWV verlengt periode gratis berekening ERD ZW dagloon Terugkeer naar UWV ...

25. Employee Benefits (inleiding)   20 maart 2009
17 november 2017  |  , , ,
... op de markt brachten om de gaten te dichten van gewijzigde sociale zekerheidswetten (Ziektewet, WAO en Anw). De afgelopen tien tot vijftien jaren hebben zich niet alleen gekenmerkt ...


Bekijk items: 1 tot 25 (190 totaal)