Mantelzorg- of palliatiefverlof    Ouderschapsverlof 


Onbetaald verlof

Datum laatste wijziging: 5 juni 2017  |  Trefwoorden: Verlof, Onbetaald verlof, Sabbatical, Bijzonder verlof

Inhoud

 1. Geen wettelijke basis
 2. Even tussenuit
 3. Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof
 4. Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen
 5. Deblokkeren spaarloonregeling
 6. Werkgever moet onbetaald verlof voor stage toestaan

Geen wettelijke basis

Er zijn vormen van verlof waarbij de wet heeft nagelaten de werkgever te verplichten deze dagen door te betalen, als de werkgever wel moet doorbetalen is dat vaak tot aan het maximum dagloon. Voorbeelden van wettelijk onbetaald verlof zijn het adoptieverlof, langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof en mantel of palliatief verlof. Bij CAO of bedrijfsregeling kunnen aanvullende (bovenwettelijke) regelingen bestaan. En voor sommige verlofsoorten bestaat er recht op een uitkering (adoptieverlof), subsidie (mantel of palliatief verlof) of belastingkorting (ouderschapsverlof). Een samenvatting van alle verlofsoorten is te vinden in subrubriek Overzicht verlof- en vakantiedagen.

Even er tussenuit

Er bestaat geen wettelijk recht om buiten de verlofregelingen die in de Wet arbeid en zorg worden genoemd verlof op te nemen. Werknemers kunnen - buiten het gestelde van de levensloopregeling* - er niet zomaar tussenuit. Keurt een werkgever een dergelijk verzoek toch goed, dan zal de loonbetaling mogen worden gestaakt. Ook is het mogelijk - zeker bij een langere verlofperiode - dat tijdens het onbetaalde verlof geen vakantiedagen en vakantietoeslag worden opgebouwd, geen pensioen╣ wordt opgebouwd et cetera.

* De levensloopregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft (zie subrubriek Levensloopregeling).

╣ Er zijn pensioenregelingen waarbij de pensioenopbouw gedurende de verlofperiode gewoon doorgaat, het pensioenreglement moet in deze uitkomst bieden. Als die mogelijkheid er niet is, kan misschien een afspraak (schriftelijk vastleggen!) tussen werkgever en werknemer worden gemaakt.

Belastingdienst onduidelijk over opbouw pensioen tijdens onbetaald verlof

Op 21 juni 2013 meldt de Belastingdienst: 'In de 1e opsomming in subrubriek 19.4.1 (werkkostenregeling) en 18.4.1 (vrije vergoedingen en verstrekkingen) van het 'Handboek Loonheffingen 2013' staan in het 6e punt een aantal soorten verlof waarbij uw werknemer pensioen mag blijven opbouwen. De genoemde soorten verlof zijn slechts voorbeelden. Uw werknemer mag bij alle soorten verlof pensioen blijven opbouwen zolang de dienstbetrekking bestaat.'

Maar eerder schreef de Rijksoverheid/Belastingdienst: 'Pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. U kunt bij uw werkgever of het pensioenfonds informeren wat de gevolgen van onbetaald verlof zijn voor de pensioenopbouw en de premies.'

Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen

Kort samengevat gaat het om het volgende:
 1. als de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, dan zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) of de Werkloosheidswet (WW);
 2. wat betreft de vaststelling van het recht op een uitkering, het dagloon, de toepassing van de eisen om in aanmerking te komen voor een werkloosheiduitkering en de acceptatie in de verzekering, blijft je normaal geldende arbeidspatroon uitgangspunt voor de vaststelling van het recht op een uitkering. Een periode van verlof wordt er als het ware tussenuit geknipt en telt niet mee voor het vaststellen van een recht. Het doel van het verlof is hierbij niet belangrijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om ouderschapsverlof, zorgverlof, verlof om een studie te gaan doen of een sabbatical;
 3. in tegenstelling tot bij langdurend zorgverlof bouwt iemand tijdens onbetaald verlof geen vakantiedagen op;
 4. in de periode dat de werknemer onbetaald verlof heeft, is hij niet verzekerd voor de Ziektewet en de WIA. Dat betekent dat hij geen geld (loon of uitkering) krijgt op het moment dat hij tijdens het verlof ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.
 5. neem de werknemer onbetaald verlof in deeltijd op, dan krijg hij alleen geld (loon of uitkering) berekend over het aantal uren dat hij werkt;
 6. ziekte kan een reden zijn om het verlof voortijdig af te breken. Dat kan de werknemer doen in overleg met je werkgever. De datum van je eerste ziektedag kan dan worden vervroegd en er kan zo spoedig mogelijk met de re´ntegratie worden gestart. Heeft iemand deeltijd onbetaald verlof, dan kunnen de re´ntegratie-activiteiten meteen beginnen;
 7. als je tijdens je verlof werkloos wordt (het bedrijf gaat bijvoorbeeld failliet), dan houdt het verlof op. Met het vervallen van de arbeidsovereenkomst houden immers ook de verlofafspraken op die zijn gemaakt. Tijdens het onbetaald verlof is de werknemer, zolang dat niet langer duurt dan 18 maanden, wel verzekerd voor de WW;
 8. pensioenregelingen zijn per sector en per bedrijf verschillend. De werknemer doet er verstandig aan vooraf aan verlof bij de werkgever of pensioenfonds te vragen naar de gevolgen voor je pensioenopbouw en de te betalen premies. Soms zal hij zelf maatregelen moeten treffen om een pensioentekort te voorkomen. (Bron: FNV-bondgenoten)

Deblokkeren spaarloonregeling

Wanneer een werknemer tijdens zijn dienstverband (gedeeltelijk) onbetaald verlof opneemt, mag hij, ter compensatie van het loon dat hij mist als gevolg van dat verlof, spaargelden opnemen. Maximaal 50% van het bedrag waarmee het loon wordt verminderd, mag worden opgenomen. Bij de berekening van het loon dat wordt misgelopen, moet worden gekeken naar het brutoloon zoals dat ook geldt voor toepassing van de diensttijdvrijstelling (eenmalig uitkeren van netto loon, zoals bij het 25- en 40-jarig jubileum).

Werkgever moet onbetaald verlof voor stage toestaan

Volgens de kantonrechter te Arnhem moest een werkgever gedogen dat een werknemer, die slechts een beperkt aan uren werkte bij de werkgever en zich in het verleden vaak flexibel had opgesteld, in verband met een stage voor zijn studie onbetaald verlof opneemt. (Bron en meer: Loonzaken, 24 sep. 2013)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Mantelzorg- of palliatiefverlof    Ouderschapsverlof