Vakantiedagen (inleveren)

Datum laatste wijziging: 25 december 2017  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Afkopen
 2. Verjaren
 3. Flexibele arbeidsvoorwaarden
 4. Acties goede doel
 5. Belastingdienst
 6. Tegengestelde meningen
 7. Een dag voor UNICEF. Prima maar zorg dat de fiscus er niets van krijgt
 8. Steun studentenvluchtelingen door belastingvrij verlofuren te doneren!
 9. Opname verlofstuwmeren door oudere werknemers

Vakantiedagen inleveren, bestaat dat?
Ja, onder meer:

Afkopen

Vakantiedagen mogen, met instemming van de werknemer, door de werkgever afgekocht worden. Het moet wel gaan om bovenwettelijke vakantiedagen. Hetzelfde geldt voor gespaarde vakantiedagen uit voorgaande jaren: het moet hier ook gaan om bovenwettelijke dagen.

Wat mag wel en wat mag niet?

 • Het afkopen van wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband is wettelijk niet toegestaan.
 • Is er een CAO dan kan daarin een regeling over het kopen en/of verkopen van vakantiedagen zijn opgenomen. Een individuele of bedrijfsregeling mag daarmee niet strijdig zijn.
 • Vakantieregelingen zijn alleen geldig als de ondernemingsraad akkoord gaat. Dat geldt ook voor het wijzigen of intrekken van een regeling.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft geen invloed op de hoogte van de vakantietoeslag, vaste gratificatie of vaste winstdeling.
 • Het kopen of verkopen van vrije uren heeft mogelijk wel gevolgen voor de hoogte van eventuele uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Indien vrije uren worden verkocht kan de uitkering hoger uitvallen. Indien vrije uren worden gekocht wordt de uitkering mogelijk lager.

Verjaren

Wettelijke vakantiedagen verjaren een half jaar na de laatste dag van het jaar waarin de aanspraak is ontstaan. Deze verjaringstermijn geldt uitsluitend de wettelijke vakantiedagen. In de praktijk zal de organisatie, alvorens de wettelijke vakantiedagen verjaard te verklaren, de werknemer in de gelegenheid moeten stellen de vakantiedagen op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vallen niet onder de wettelijke verjaringsregeling, bij CAO of intern reglement kunnen hierover (schriftelijke) afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de dagen dat de werknemer niet werkt wegens ziekte, deze dagen als (bovenwettelijke) vakantiedagen worden aangemerkt.

* Bij CAO, bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst mag een langere vervaltermijn worden vastgesteld. Een kortere vervaltermijn is niet toegestaan.

Flexibele arbeidsvoorwaarden

Als een werknemer deelneemt aan een cafetariasysteem kan hij vaak vakantiedagen kopen maar ook verkopen (inleveren). Hij levert daarvoor geld in of hij krijgt daarvoor geld. Ook hier gaat het uitsluitend om bovenwettelijke vakantiedagen.

NB: Voorbeelden van de waarde van verloftijd kan men lezen in
Kosten verlofdag.

Acties goede doel

Het komt voor dat werknemers verlofuren/dagen inleveren en het bedrag dat dan vrijkomt, schenken zij aan een goed doel voor de tsunami (2004) en voor Haïti (2010). Over het vrijgekomen bedrag moet belasting worden afgedragen aan de Belastingdienst.

In het kader van deze hulpverlening aan de slachtoffers van Haïti is een bijzondere regeling getroffen. De werkgever betaalt de eindheffing. Om te voorkomen dat werkgevers ingewikkelde berekeningen moesten maken, mocht in dit geval de werkgever de verschuldigde loonheffing over de waarde van de verloftijd eenvoudig berekenen. Dit deed de werkgever door de waarde van de opgegeven verloftijd te vermenigvuldigen met de factor 0,724. Voorbeeld: als de waarde van de opgegeven verloftijd € 200 was, dan was daarover € 145 loonheffing verschuldigd.

Een ander voorbeeld zijn de acties van 3 FM Serious Request. Dj's zitten een week zonder eten opgesloten in het Glazen Huis om platen te draaien en geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Bekende Nederlanders komen langs. Het thema betreft vrijwilligers, meisjes en vrouwen die met seksueel geweld tijdens conflicten te maken kregen. De dj’s verlaten het huis op kerstavond. Dan wordt bekend hoeveel geld in totaal is ingezameld. Het Glazen Huis stond in 2014 in Haarlem, in 2015 in Heerlen, in 2016 (weer) in Breda en in 2017 in Apeldoorn*.

* De actie 3FM Serious Request voor het Rode Kruis heeft in 2017 € 5.026.144 opgebracht. Dat is 3,7 miljoen minder dan in 2016. Waarschijnlijk passen zender NPO 3FM en het Rode Kruis de formule komend jaar aan.

Belastingdienst

De Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat over de verkoop van verlof wel belasting betaald moet worden. Al eerder schreef de redactie HR-kiosk dat deze constructie omzeild kan worden door de volgende legale regeling: 'De werknemer ziet af van een of meerdere verlofuren en tekent hiervoor een verklaring. Let wel het moeten wel bovenwettelijke verlofuren zijn. (Dat zijn de rechten van uren/dagen, die boven de 20 wettelijke dagen komen). De werkgever sponsort vervolgens het goede doel voor een gelijke waarde als waarvoor de medewerkers afstand doen.'

Dus nogmaals: de medewerkers verkopen geen dagen/uren, maar doen afstand hiervan. De werkgever sponsort het goede doel, dat ook aftrekbaar is van de winst. (Bron: Andries F. Bongers) Zie ook:

NB: Ga naar het formulier,
afdrukken, werknemer en werkgever vullen het formulier in, werkgever onderneemt actie, partijen bewaren een kopie.

Tegengestelde meningen

Waar werkgevers vaak een voorstander zijn dat werknemers het teveel aan vakantiedagen (deels) afkopen, zijn werknemers minder enthousiast. Werknemers willen allereerst zelf kunnen beslissen bovenwettelijk vakantiedagen al of niet af te kopen. En verder wijzen zij er op dat over de verkoopsom veelal meer loonbelasting verschuldigd is, met andere woorden: er blijf te weinig over.

Een dag voor UNICEF. Prima maar zorg dat de fiscus er niets van krijgt

Vandaag (5 oktober 2016) een advertentie in de Dagbladen waar Jan Hommen (oud CEO ING en topman bij KPMG) aan medewerkers met een stuwmeer aan vrije dagen vraagt om deze af te bouwen en een goed doel te dienen.

In de advertentie staat de volgende tekst: We hebben in Nederland teveel vrije dagen opgespaard. Als iedereen deze dagen tegelijk opneemt, is dat voor de organisaties een groot probleem. Ook zetten al die gereserveerde dagen druk op de balans. (Hiermee wordt bedoeld dat die als een schuld op de balans staan). “UNICEF| geef-een-dag” is een eenvoudige oplossing om het stuwmeer aan vrije dagen af te bouwen en tegelijkertijd een goed doel te dienen: hulp aan kinderen wereldwijd. Een win-win situatie voor iedereen. Doe mee.

Red.: Tot zover de advertentie. Het lijkt allemaal eenvoudig, maar pas op dat niet de helft van uw schenking naar de fiscus gaat! Hoe dan te handelen? We hebben hier al meerdere keren in het verleden over geschreven. U als werknemer moet de dag niet verkopen, maar schenken aan het bedrijf. Dus u staat toe dat het bedrijf van uw saldo 1 dag afschrijft. De organisatie zegt toe de (gezamenlijke) waarde van het bedrag aan UNICEF te schenken. Ook nog voordelig voor uw werkgever. Overleg deze methode even in de Ondernemingsraad.
Zie ook onderstaand het formulier

Om misverstanden te voorkomen en foute interpretaties te moeten aanhoren lees vooral ook deze uitleg

Steun studentenvluchtelingen door belastingvrij verlofuren te doneren!

Stichting voor Vluchteling - Studenten UAF begeleidt hoogopgeleide vluchtelingen bij het volgen van een studie en bij het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. Het UAF werkt derhalve intensief samen met Hogescholen en Universiteiten en is sinds afgelopen jaar ook in gesprek met een aantal bedrijfspartners in het kader van de UAF - actie ´Lever een vrije dag in voor een vluchtelingstudent´.
 
Zo heeft de Universiteit Twente (UT) eind 2015 een actie gestart om haar medewerkers bovenwettelijke vakantiedagen te laten doneren aan het UAF. Via interne communicatiekanalen zijn de medewerkers op de hoogte gebracht van de actie ‘Geef een dag voor een vluchteling’. Ruim 440 medewerkers deden afstand van bovenwettelijke verlofdagen. Dit resulteerde in een donatie van ruim € 80.000,- voor het UAF! Een fantastisch bedrag waar veel vluchtelingstudenten mee kunnen worden ondersteund. Bovendien is een dergelijke actie een mooie manier om invulling te geven aan het MVO - beleid van een organisatie.

Het doneren van verlofdagen is voor zowel de werknemer als werkgever snel en eenvoudig geregeld. Om verlofdagen te doneren vult de medewerker een formulier in om afstand te doen van de verlofdag. De financiële waarde van de vrije dag kan dan belastingvrij worden geschonken aan het UAF
Wilt u meer weten over hoe u vluchtelingstudenten kunt ondersteunen om een nieuw bestaan op te bouwen, kijk dan op www.uaf.nl/vrijedag of neem contact op met Wendy Heezen via W.Heezen@uaf.nl of 06 – 26 15 26 26. Voor een vluchteling maakt het een wereld van verschil!

U kunt het hele jaar 2017 meedoen aan de actie.

Opname verlofstuwmeren door oudere werknemers

De seniorenregeling kan gecombineerd worden met opname van een verlofstuwmeer. Het is dan wel van belang in de gaten te houden dat de werknemer feitelijk tenminste 50 procent ten opzichte van de oorspronkelijke arbeidsduur aan het werk blijft. Wanneer de werknemer onder die 50%-grens komt, loopt de werkgever het risico dat sprake is van een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

In dit verband heeft de Belastingdienst op 27 oktober 2017 de Belastingdienst een nieuw Vraag & Antwoord (V&A 12-003) uitgebracht over de fiscale kwalificatie van de opname van verlofstuwmeren door oudere werknemers.
De Belastingdienst verwoordt het als volgt: 'Wil de werkgever er in die periode zeker van zijn dat hij gevrijwaard blijft van de RVU-heffing dan moet hij ervoor zorgen dat de werknemer die deelneemt aan de seniorenregeling echt ook feitelijk per week minimaal 50% pleegt te werken van de arbeidsduur zoals die gold in het laatste kalenderjaar dat voorafgaat aan een periode van 10 jaar direct voorafgaande aan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioeningangsdatum.'

Conclusie: De seniorenregeling kan gecombineerd worden met een opname van een verlofstuwmeer. Het is hierbij belangrijk dat de werknemer tenminste 50% ten opzichte van de oorspronkelijke werktijd werkzaam blijft. Komt hij onder de 50%-grens, dan loopt de werkgever een risico, inclusief een mogelijke boete. (Bron: SalarisNet e.a., okt. 2017)


Inhoudsopgave: