Pensioengrondslag    Werkkostenregeling (cafetariasysteem) 


Verlof

Datum laatste wijziging: 6 oktober 2016

Coördinatiepunt
Een inspecteur van Belastingen is autonoom in het nemen van beslissingen v.w.b. de uitleg of interpretatie van de wetgeving.  Om willekeur te voorkomen is er een coördinatiepunt m.b.t. de toepassing van het cafetariasysteem bij de Inspectie Utrecht. Helaas kennen de meeste inspecteurs dit adres niet.
Er zijn inspecteurs die het 'genietingsmoment' wel erg letterlijk nemen en beweren dat verlofrechten uit voorgaande periodes niet meer ingezet kunnen worden. Op zich is dit een onjuiste interpretatie en toepassing van het genietingsmoment. Zie ook het onderdeel ‘tijdbronnen’ in de subparagraaf Bronnen.

Verlof verkopen
Wat gebeurt er nu precies wanneer de werknemer verlof gaat verkopen?
• de waarde van het verlof wordt omgezet in een bruto loonbedrag, zoals ook gebruikelijk wanneer een werknemer bij uitdiensttreding nog verlofrechten heeft;
• dat bruto bedrag wordt vervolgens aangewend om een doel te bekostigen;
• zou de werknemer het niet voor een doel gebruiken, maar laten uitbetalen, dan wordt het gewoon belast als loon.

Feitelijk wordt bij het verruilen helemaal geen verlof uit het verleden ingezet, maar het huidige bruto loon. De werknemer verkoopt deze dagen immers op het moment van verruilen. Vervolgens koopt hij voor het bruto bedrag een bepaald doel. Pas op dat moment is het bruto bedrag beschikbaar. Het is dan ook beslist geen loon uit voorgaande periodes.

Dit wordt onderbouwd door een proefproces dat een inspecteur in 2004 is aangegaan. De inspecteur wilde het restant van de verlofdagen belasten, omdat het al een verkregen recht zou zijn. Deze goede (overijverige) ambtenaar is toen teruggefloten door de toenmalige staatssecretaris. Hiermee werd dus ondubbelzinnig aangegeven dat het recht weliswaar eerder lag, maar de belastbaarheid pas op het moment van (eventueel) uitbetalen.

Is recht op verlof een belaste aanspraak?
Op basis van de Wet LB 1964 zou het recht op verlof ook tot de belaste aanspraken gerekend worden. Zoals al eerder gezegd, is er een uitzonderingsbepaling: destijds werd na een bezwaar door de staatssecretaris geoordeeld dat verlof pas belastbaar is op het moment van uitbetalen. Dat geldt voor zowel de loondoorbetaling – het vakantiegeld – als de vakantietoeslag. Bij de levensloopregeling¹ heeft de wetgever dit nog eens nadrukkelijk bevestigd.

Verlof uitgezonderd van loonheffing
Verlof dat van loonheffing is uitgezonderd, is wettelijk geregeld:
• vakantie en compensatieverlof tot maximaal 250 dagen bij een fulltime dienstverband;
• aangewezen geclausuleerd verlof zoals buitengewoon verlof, zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof enzovoort;
• verlof tijdens rust- en feestdagen.

Hiermee mag duidelijk zijn, dat verlof veelal eerst belastbaar is op het moment van uitbetalen. Het verruilen van verlof uit voorgaande perioden is dus niet in strijd met de bepaling van het genietingsmoment, zie de bewuste subparagraaf. Dat ligt immers gelijk met het moment van verruilen. Verder moet nog vermeld worden dat ook de balanspositie van de organisatie verbetert, wanneer verlof verkocht en verruild wordt voor een onbelaste vergoeding of verstrekking. Sinds enige jaren staan verlofrechten namelijk als een schuld op de balans en bij het verruilen wordt de balanspositie een stuk positiever.

Verlof schenken voor een goed doel

Wanneer je verlof wil schenken voor een goed doel, ga het dan niet verkopen, maar zie gewoon van het verlof af. Bij verkopen hou je maar de helft over om te schenken. De werkgever schenkt vervolgens de som van het afzien van het recht van alle medewerkers aan een goed doel. Belastingvrij en geen werkgeverslasten over het bruto loon (bij verkoop).
Je moet alleen even een verklaring tekenen.
Verdere uitleg: Zie Verlof Pensioengrondslag    Werkkostenregeling (cafetariasysteem)