Kritsche noten    Verlof 


Pensioengrondslag

Datum laatste wijziging: 29 november 2014

Een omzetting van loon in een vrije vergoeding of verstrekking leidt in principe tot een verlaging van het pensioengevend loon, omdat deze vergoeding niet tot het salaris behoort. Dit geldt ook als er sprake is van een tijdelijke omzetting; hiervan zal bij een cafetariasysteem meestal sprake zijn.

Het spreekt voor zich dat het er voor bedrijven, pensioenfondsen en verzekeraars niet eenvoudiger op wordt, als zij voor iedere werknemer regelmatig de pensioengrondslag moeten vaststellen of bijstellen. Het is natuurlijk niet te doen om het pensioengevend loon om de zoveel maanden met een aantal euro's aan te passen. Vooral voor tijdelijke omzettingen kost dat onevenredig veel werk.

Verlaging pensioengevend loon bij cafetariaregeling
De staatssecretaris van Financiën heeft echter op 8 september 2008 een besluit (CPP2008 1727M) gepubliceerd dat een uitbreiding van de goedkeuring (van 22-2-2002) bevat om bij inruil van loonbestanddelen (cafetariaregelingen) een verlaging van het pensioengevend loon achterwege te laten.

Voorwaarden
Een verlaging van het pensioengevend loon voor cafetariaregelingen kan nu met ingang van 24 september 2008 achterwege blijven als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
• er is een schriftelijke vastlegging van de regeling die openstaat voor ten minste driekwart van de werknemers die behoren tot een organisatorische of functionele eenheid van de werkgever;
• het fiscale loon moet tijdelijk worden verlaagd, dus niet structureel. De werknemer moet minimaal eenmaal per jaar de keuze kunnen maken om de samenstelling van zijn beloning te wijzigen;
• de inruil vindt plaats tegen een vrije vergoeding/verstrekking of tegen een vermindering van de arbeidstijd tot een maximum van 10 procent van de overeengekomen arbeidsduur;
• de verlaging mag niet meer bedragen dan 30 procent van het oorspronkelijke pensioengevend loon.

Aangezien het pensioengevend loon nu bij inruil van alle vrije vergoedingen en verstrekkingen niet langer hoeft te worden verlaagd, is het met ingang van 24 september 2008 nog aantrekkelijker geworden om deel te nemen aan een cafetariaregeling.
  Kritsche noten    Verlof