Werkkostenregeling (cafetariasysteem)

Datum laatste wijziging: 8 maart 2017  |  Trefwoorden:

Inhoud
  1. Algemeen
  2. Besluit 28 januari 2011
  3. Herberekening fiscale loonsom
  4. Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN
  5. Naslag

Algemeen

Binnen de werkkostenregeling blijft het mogelijk om mee te doen aan een cafetariasysteem, i.c. belast loon omzetten in een onbelaste vergoeding of verstrekking.

De staatssecretaris van Financiën heeft het 'cafetariabesluit' aangepast aan de werkkostenregeling. Ook onder de werkkostenregeling is het mogelijk belast loon om te zetten in onbelast loon. Zo kan een ruil plaatsvinden waardoor belaste loonbestanddelen als gerichte vrijstelling buiten de belastingheffing blijven. Voorbeelden zijn de ruil van belaste loonbestanddelen als (een gedeelte van) het brutoloon per maand, een eindejaarsuitkering, een tantième, een provisie of de vakantietoeslag. De werknemer kan zulke loonbestanddelen bijvoorbeeld inzetten om een fiets te verkrijgen of bijvoorbeeld spaarloon, een vergoeding voor kosten van kinderopvang, een vergoeding of verstrekking van de inrichting van een werkruimte, een vergoeding voor regelmatig woon-werkverkeer of andere zakelijke reizen, een vergoeding van de kosten van een studie of een vergoeding van vakbondscontributie.

Ook is een ruil mogelijk als de werkgever de heffing bij de werknemer voorkomt door een vergoeding of verstrekking aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Als een werkgever gebruikmaakt van de vrije ruimte, moet hij er wel op letten dat deze niet te snel wordt benut. Het is raadzaam nadere voorwaarden te stellen. Stel bijvoorbeeld een limiet in voor deelname aan de fietsenregeling onder de cafetariaregeling (op is op). Zo voorkomt de werkgever dat hij bijvoorbeeld halverwege het jaar al door de vrije ruimte heen is en het personeelsuitje en kerstpakket tegen 80% eindheffing worden belast (Bron: Belastingdienst).

Administratie: Op de vragen 'Ik wil gebruikmaken van gerichte vrijstellingen. Moet ik de vergoedingen en verstrekkingen dan eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen? En moet dat op individueel of collectief niveau?' antwoordt de Belastingdienst als volgt: 'Ja, u moet dan de vergoedingen en verstrekkingen eerst als eindheffingsbestanddeel aanwijzen. Wij zien dit in uw administratie doordat u een vergoeding of verstrekking als eindheffingsloon hebt opgenomen. Dat aanwijzen kan per individuele werknemer en op collectief niveau voor alle werknemers tegelijkertijd. Voordat u de eindheffing berekent, trekt u van het aangewezen eindheffingsloon af: de gerichte vrijstellingen en uw vrije ruimte, 1,5%* van het totale fiscale loon (Bron: Belastingdienst / 2011).

* Vanaf 2015 1,2%

Besluit 28 januari 2011

De Staatssecretaris van Financiën heeft op 28 januari 2011 het besluit 'Loonheffingen. Wijziging beloningen; cafetariaregelingen' Nr. DGB 2011/1M gepubliceerd. Omdat het gaat om ondergeschikte wijzigingen, aanpassingen door de invoering van de werkkostenregeling met ingang van 1 januari 2011 en redactionele verbeteringen, wordt volstaan met een verwijzing naar dit Besluit DGB 2011/1M.

Herberekening fiscale loonsom

Een cafetariaregeling kan tot gevolg hebben dat het brutoloon van een werknemer lager of hoger wordt. Voor de berekening van de vrije ruimte (1,2% van de loonsom) moet de werkgever uitgaan van het lagere dan wel hogere brutoloon.

Red.: Het voornoemde leidt tot een uitbreiding van de werkzaamheden voor de salarisadministrateur en is niet te rijmen met de van overheidswege bepleitte administratieve lastenverlichting.

Fiscus akkoord met werkkostenvergoeding AWVN

Werkgeversvereniging AWVN heeft voor een van haar leden een goedkeuring ontvangen van de Belastingdienst voor de toekenning van een algemene werkkostenvergoeding. In de voorgelegde situatie kunnen werknemers afzien van een deel van de eindejaarsuitkering in ruil voor een netto vergoeding.
Onder de werkkostenregeling is het mogelijk om een deel van het bruto loon van de werknemer uit te ruilen voor een netto vergoeding. Indien sprake is van een vergoeding die ten laste van de forfaitaire vrije ruimte komt zal beoordeeld moeten worden of een dergelijke vergoeding niet ongebruikelijk is.

‘De Belastingdienst acht in ieder geval een algemene vergoeding die binnen de vrije ruimte blijft en aan alle werknemers wordt toegekend op voorhand niet ongebruikelijk. De goedkeuring biedt ruimte aan werkgevers die een onbenut deel van de vrije ruimte willen gebruiken om fiscaal vriendelijk te belonen. Het bedrag kan zowel een nominaal bedrag zijn als een percentage van het loon van de werknemer. Uiteraard dient de uitruil als zodanig wel realiteitswaarde te hebben en te voldoen aan de overige fiscale voorwaarden. Het grote voordeel van een algemene vergoeding in deze vorm is dat de cafetariaregeling belangrijk kan worden vereenvoudigd. Zo is het niet langer noodzakelijk om een waslijst aan forfaitposten (fiets, fitness, internet thuis en dergelijke) als bestedingsdoelen op te nemen. De werkgever hoeft niet te controleren of de netto vergoeding ook aan het opgegeven doel is uitgegeven en de werknemer is volledig vrij is zijn besteding.

(Bron: AWVN, 23 jan. 2013)

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2017. Ga naar dit handboek en typ het gewenste trefwoord.