Salarisadministrateur

Datum laatste wijziging: 24 april 2020  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud

 1. Samenvatting takenpakket
 2. Opleiding
 3. Uitbesteden
 4. Steeds meer standaardisatie van HR-processen
 5. Inkomen
 6. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015
 7. Jaarcongres
 8. Witte en groene tabellen 2015
 9. Rekenvoorschriften en Herleidingsregels 2015
 10. NIRPA komt met nieuwe EVC-procedure salarisadministrateur
 11. Wanneer accountant?
 12. Verbeteringen Herleidingsregels 2015 van Belastingdienst
 13. Groeiend aantal sociale regelingen kost werkgevers veel geld
 14. Handboek Ondernemen 2015
 15. NIRPA overweegt register HBO-salarisadviseur in te voeren
 16. Van salarisadministrateur naar salarisadviseur
 17. Groene tabel toepassen op transitievergoeding
 18. Toelatingseisen voor Vakopleiding Payroll Services vervallen
 19. Nationale administrateursdag
 20. Tonnen te veel en miljoenen te weinig aan afgedragen premies
 21. Loontabellen april 2016 gewijzigd
 22. Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer
 23. Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017
 24. Nieuw loonheffingennummer
 25. Rekenvoorschriften geautomatiseerde loonadministratie 2017
 26. Veel vraag naar salarisadministrateurs in 2017
 27. Is beroep salarisadministrateur robotproof?
 28. Uitbetaalde bedragen aan derden digitaal aanleveren
 29. Wisselwerking tussen salarisadministratie en financiële administratie
 30. Werkdruk salarisadministrateur fors gestegen
 31. Loonkostenvoordeel vereist aanpassing in salarisadministratie
 32. Vijf risico’s van slechts één salarisadministrateur
 33. VNSa
 34. 4 tijdwinners voor de salarisadministrateur
 35. Salarisprofessional steeds meer in adviesrol
 36. Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018
 37. Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019
 38. Arbeidsvoorwaarden salarisadministrateurs 2018, NIRPA Onderzoek
 39. Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020

Samenvatting takenpakket

 • zorg dragen voor het correct en tijdig betalen van de salarissen, vergoedingen et cetera;
 • het beantwoorden van vragen van medewerkers over onder meer hun loonstrook en jaaropgave;
 • afdragen van onder meer ingehouden loonbelasting aan de Belastingdienst;
 • het voeren en bijhouden van een overzichtelijke (geautomatiseerde) administratie;
 • signaleren en beantwoorden van vragen (van management, HRM) over interne voortgang en afwijkingen;
 • beantwoorden van vragen (van management, HRM) over (aangenomen) fiscale wetten en andere ontwikkelingen in de fiscale markt;
 • onderhouden van contacten met werkgeversvereniging, pensioenfonds, verzekeraars, Belastingdienst en UWV;
 • controleren van premienota’s;
 • direct betrokken bij het opstellen van budgetten inzake personele kosten, evalueren van de gemaakte keuzes en het vaststellen of deze voldoen aan de verwachtingen;
 • het (mede) organiseren, geven van voorlichting en helpdesk over fiscale onderwerpen, voorbeelden: het invoeren van de werkkostenregeling, flexibel belonen (cafetariasysteem), wet (nu nog wetsvoorstel) Werk en Zekerheid en veranderingen op het gebied van de pensioenverzekering;
 • in vervolg op de fiscale veranderingen: het opstellen van een vraag en antwoord model, dat op de meest voor de hand liggende vragen antwoord geeft (FAQ/Q+A);
 • het samenstellen en actualiseren van voorlichtingsmateriaal c.q. reglement of handleiding.

Opleiding

Om salarisadministrateur te worden is er een scala van opleidingen op mbo en hbo niveau. We verwijzen naar de site van NCOI-opleidingsgroep.

Uitbesteden

De salarisadministratie wordt vaak uitbesteed. Grote organisaties aan wie de salarisadministratie wordt uitbesteed, zijn onder meer AFAS Profit, ADP, CTB/Cobra, Exact, Raet HR, CMG en Unit4.

U kunt ook de salarisadministratie of personeelsadministratie uitbesteden aan vakbekwame Payroll & HR specialisten bij u in de buurt. Dat is qua communicatie misschien wel zo handig. Zie: https://www.mastersinpayroll.nl/

Steeds meer standaardisatie van HR-processen

Er zijn steeds meer initiatieven voor standaardisatie van personeelsgegevens. Hierdoor kunt u straks alle informatie uit één systeem gebruiken voor verschillende HR-processen. U maakt zo uw personeelsadministratie een stuk efficiënter.
Bij het doorgeven van personeelsmutaties heeft u te maken met verschillende partijen. Denk aan de Belastingdienst, UWV, arbodiensten, pensioenfondsen, uitvoerders van de WIA-hiaat, WIA-excedent- en verzuimverzekeringen en accountants- of administratiekantoren. Al deze verschillende instanties stellen weer andere vereisten aan de vorm van een personeelsmutatie. Dit betekent dat u een personeelsmutatie voor iedere instantie opnieuw op maat moet maken en doorgeven. Al met al een behoorlijke klus dus.

Er zijn daarom verschillende initiatieven die moeten zorgen voor standaardisatie en daarmee voor meer efficiëntie in de personeelsadministratie. Een voorbeeld hiervan is HR Open Standards. De organisatie die deze standaarden beheerst heeft als doel om zoveel mogelijk HR-applicaties aan elkaar te koppelen. U kunt zo de informatie uit één systeem kunt gebruiken voor verschillende HR-processen, zoals werving- en selectie, het arbeidsvoorwaardenbeleid en de beoordelingscyclus.

Inkomen

Een hoofd salarisadministratie verdient in 2014 tussen de 48.300 en 60.200 euro bruto per jaar. Het marktconform vast jaarsalaris ligt op 53.700 euro. Een salarisadministrateur verdient in 2014 tussen de 42.400 en 55.800 euro. Het marktconform vast jaarsalaris ligt op 50.100 euro. Dat blijkt uit de HR trends 2014-2015 van ADP.

Het vast jaarsalaris is berekend als het product van 12 x het bruto maandsalaris (of 13 x het periodesalaris) inclusief vakantiegeld en andere vaste beloningscomponenten, maar exclusief een winstuitkering en andere variabele inkomenscomponenten. In de marktconforme vergelijking is uitgegaan van de middelste waarneming.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten en Digipoort vervangt BAPI-kanaal en FOS-kanaal per 1 maart 2017, blz 8 t/m 11.

Jaarcongres

Een verslag van het jaarlijkse Jaarcongres Salarisadministratie 2014 is verschenen, ook voor niet-salarisadministrateurs aardig om dit eens door te lezen.

Witte en groene tabellen 2015

De Belastingdienst heeft de witte en groene tabellen voor 2015 gepubliceerd. Met de witte tabellen kan de loonbelasting/premie volksverzekeringen worden berekend van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. De groene tabellen worden gebruikt voor de berekening loonbelasting/premie volksverzekeringen van het loon uit vroegere dienstbetrekking. (Bron: Belastingdienst)

Rekenvoorschriften en Herleidingsregels 2015

De Belastingdienst heeft de rekenvoorschriften voor 2015 gepubliceerd. Deze voorschriften gelden voor het automatisch berekenen van de verschuldigde loonbelasting/premie volksverzekeringen door een salarispakket, maar ook voor situaties waarin u de witte en groene tabellen niet kunt toepassen.

De uitkomst van de rekenvoorschriften is hetzelfde als de bedragen in de witte en groene tabellen voor 2015. Voor bijzondere groepen werknemers, zoals aannemers van werk, artiesten, thuiswerkers en gelijkgestelden zijn er aparte rekenvoorschriften vastgesteld. (Bron: Belastingdienst)

NIRPA komt met nieuwe EVC-procedure salarisadministrateur

EVC (erkenning van verworven competenties) brengt precies in kaart wat iemand aan kennis en vaardigheden in huis heeft. Er wordt gekeken naar wat iemand in de praktijk heeft (bij)geleerd en dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Het NIRPA heeft een nieuwe EVC-procedure ingevoerd.
In samenwerking met het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting¹ (NIRPA) is door Doceo een branche erkende EVC-procedure ontwikkeld die kan leiden tot inschrijving in één van de NIRPA-registers.

¹ In een arrest (augustus 2015) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de term accounting beschermd is en uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister.

Wanneer accountant?

Regelmatig is sprake van onduidelijkheid over de wettelijke plicht tot accountantscontrole. Een hardnekkig misverstand in deze is dat een accountant altijd verplicht is om de jaarrekening te controleren van een rechtspersoon (BV, NV of buitenlandse vennootschap als Ltd en GmbH). Dit is zeker niet het geval. Wanneer is dan wel sprake van een wettelijk verplichte accountantscontrole?
De wet onderscheidt drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Alleen voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole verplicht. Voor kleine rechtspersonen kan dus ook een ander dan een accountants de jaarrekening opstellen. Feit is wel dat een accountant door zijn opleiding en ervaring expertise heeft op het gebied van verslaggeving. Wanneer voldoet uw onderneming aan de criteria van een middelgrote rechtspersoon?

Dit is het geval indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:
 1. balanstotaal is groter dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro;
 2. netto-omzet is groter dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro;
 3. er zijn 50 werknemers of meer. Het merendeel van de rechtspersonen in Nederland is aan te merken als kleine rechtspersoon.

Verbeteringen Herleidingsregels 2015 van Belastingdienst

In de Herleidingsregels Loonbelasting/premie volksverzekeringen 2015 uitgave januari komen fouten voor. In de uitgave van maart 2015 zijn de fouten hersteld.

Groeiend aantal sociale regelingen kost werkgevers veel geld

Werkgevers laten steeds grotere geldbedragen liggen als gevolg van het fors groeiende aantal sociale regelingen, die bovendien snel wijzigen. Ook is het steeds moeilijker om van de Belastingdienst geld terug te krijgen. Op dit moment kan minder dan de helft van de werkgevers (45 procent) bij de salarisadministratie op kosten besparen, tegen 46 procent in 2013. Dat concludeert risico-adviseur en verzekeringsmakelaar Aon.

Werkgevers met meer dan 250 werknemers die de salarisadministratie in eigen beheer hebben, betalen gemiddeld ruim 100.000 euro teveel aan sociale verzekeringspremies. Tussen 2009 en 2012 lag dat bedrag nog iets onder een ton.

Werkgevers maken de meeste fouten in hun salarisadministratie door een verkeerde toepassing van wet- en regelgeving. Terwijl het aantal regelingen tussen 2009 en 2012 afnam, kwamen er sinds 2013 netto maar liefst 15 nationale en internationale regelingen met betrekking tot subsidies en premiekortingen bij. Voorbeelden van nieuwe regelingen zijn de diverse overgangsregelingen voor vijftigplussers en regelingen rond duurzame inzetbaarheid.

Handboek Ondernemen 2015

Ieder jaar publiceert de Belastingdienst een nieuwe uitgave van dit handboek. Deze nieuwe uitgave is aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. In het Handboek vindt u praktische informatie over onder andere belastingen en sociale verzekeringen.

In hoofdstuk 4 geeft de Belastingdienst aan waarom een goede administratie belangrijk is en waaruit een gedegen administratie bestaat. In dit hoofdstuk vindt u ook praktisch toepasbare tips over onder andere de inkoopfacturen. Zo is er bijvoorbeeld een tip in opgenomen over het verwerken van inkoopfacturen: als uw leverancier het gefactureerde bedrag op of kort na het moment van de levering contant aan u betaalt, kunt u in uw administratie volstaan met het opnemen van de informatie uit de inkoopfactuur in uw kasboek.

NIRPA overweegt register HBO-salarisadviseur in te voeren

Het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA) kent de volgende registers: Register Payroll Professional (RPP) en Register Salarisadministrateur (RSa). Het NIRPA onderzoekt nu de mogelijkheid om een derde register voor hoger opgeleiden in te voeren.

De titel RSa mag gevoerd worden door bezitters van het Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL) of één door het NIRPA daarmee tenminste gelijkgesteld diploma, respectievelijk na het succesvol afleggen van het door een erkende EVC-instelling afgenomen EVC-traject. De titel RPP mag gevoerd worden door bezitters van het diploma Vakopleiding Payrollservices (VPS) of een door het NIRPA tenminste gelijkgesteld diploma, respectievelijk na het succesvol afleggen van het door een erkende EVC-instelling afgenomen EVC-traject.

In de basis zijn de beroepseisen van de registers RSa en de RPP gelijk, daarom zijn ze verwoord in één beroepscompetentieprofiel (pdf) en wordt er gesproken over de salarisadministrateur. Voor het register RPP gelden daarnaast hogere beroepseisen. (Bron: OverSalarisadministratie, mei 2015)

Van salarisadministrateur naar salarisadviseur

De vraag naar ‘de echte administrateur’ heeft de afgelopen tijd plaatsgemaakt door de vraag naar ‘de salarisadviseur’. Salarisadministraties worden tegenwoordig vrijwel volledig geautomatiseerd waardoor het echte administreren (of invoeren) aan het verdwijnen is en bij sommige kantoren al is verdwenen. Dan blijft over? Geld verdienen met adviseren. En dat is nou net waar de kracht van de administrateur niet ligt, is de mening van (OverSalarisadministratie, juni 2015).

Gelet op de eisen die de NIRPA (www.nirpa.nl) aan haar leden stelt en in het bijzonder aan de Register Payroll Professional, en de ervaring van de redactie van HR-kiosk, is deze opvatting in veel gevallen onjuist. Het gaat niet zozeer om de kennis van de salarisadministrateur, maar meer om de positie, die deze functie inneemt in de organisatie m.b.t. de gehele beloningsstrategie. De salarisadministrateur kan en moet hier meer invloed op uit gaan oefenen.

Groene tabel toepassen op transitievergoeding

Nu de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 in werking is getreden, moet elke werkgever een transitievergoeding betalen aan een vertrekkende werknemer die minimaal twee jaar in dienst is geweest. Dit is voor de werknemer loon uit vroegere dienstbetrekking, ook als de vergoeding al wordt uitbetaald terwijl de werknemer nog in dienst is.

De Belastingdienst wijst erop dat met betrekking tot de inhouding van loonheffingen over de transitievergoeding de groene tabel voor bijzondere beloningen van toepassing is.

Toelatingseisen voor Vakopleiding Payroll Services vervallen

De opleiding voor salarisadministrateurs op HBO-niveau (VPS) kende een strikte toelatingseis. Je moest de vooropleiding PDL gevolgd hebben. Deze eis komt te vervallen en hiermee is de deur opengezet voor veel in de praktijk goed geschoolde salarisadministrateurs om VPS te volgen. Dat meldt Salarisprofs.

Nationale administrateursdag

Een jaarlijks fenomeen dat meestal in november wordt gevierd, plaats Burgers' Zoo in Arnhem.

Tonnen te veel en miljoenen te weinig aan afgedragen premies

Salarisadministraties kunnen jaarlijks gemiddeld 75.000 euro besparen door beter om te gaan met premies, heffingen en subsidies. Dat meldt consultant en detacheerder Salarisprofs, dat een onderzoek hield onder ruim 350 salarisadministrateurs. Waar ging het wel eens mis, onder meer: Werkkostenregeling, Eigen risicodrager ZW/ WGA en Sectorpremies.

Loontabellen april 2016 gewijzigd

Per 1 januari 2016 zijn de belastingtarieven gewijzigd, wat inhoudt dat vanaf 1 april 2016 de berekening van de loonheffing is gewijzigd. Dit geldt uiteraard ook voor de witte en groene tabellen. (Bron: Belastingdienst)

Functie van salarisadministrateur wordt stuk complexer

Ruim twee derde van de payroll professionals in Nederland ervaart dat zijn of haar functie zwaarder is geworden de laatste jaren. Deze verzwaring komt vooral door een toename in de complexiteit van het werk (75%), maar ook door een hogere werkdruk (64%).

Ook in de toekomst wordt de functie van payroll professional zwaarder. 66% geeft aan dat de komende drie jaar een verzwaring van de functie te verwachten. De verzwaring in functie komt vooral omdat van salaris professionals steeds meer een adviesrol binnen de organisatie wordt verwacht (67%).

De verwachte verzwaring van de functie zien we ook terug in de benodigde competenties voor de functie van salaris professional. Met stip op één noemen de payroll professionals dat zij hun adviesvaardigheid willen ontwikkelen of verbeteren.

Voor wat betreft inhoudelijke deskundigheid is en blijft kennis van fiscale en sociale wetgeving cruciaal voor de salaris professional. 77% van de ondervraagden gaf aan dat de payroll professional in de toekomst op dit terrein bekwaam moet zijn. Maar ook pensioen en arbeidsrecht komen voor in de top 5 als het gaat om inhoudelijke deskundigheid die de salaris professional nodig zal hebben in de toekomst. (Bron: Nirpa, 23 aug. 2016)

Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017

Bericht van de Belastingdienst: 
Doet u aangifte loonheffingen? Inkomenscode 21 vervalt per 1 januari 2017. Er komen 10 nieuwe codes voor in de plaats. Pas uw administratie daarom op tijd aan!
De uitkeringen die in de aangifte Loonheffingen vallen onder inkomenscode 21 (Overige pensioenen, lijfrenten enz.) krijgen vanaf 1 januari 2017 nieuwe codes om de afnemers van de gegevens meer inzicht te verschaffen. De overgang naar andere codes heeft geen nieuwe inkomstenverhouding tot gevolg. Alleen als u verschillende uitkeringen onder dezelfde codes tegelijk uitkeert, moet u per code een nieuwe inkomstenverhouding aanmaken.

Nieuw loonheffingennummer

Een nieuw loonheffingennummer komt voor bij een bedrijfsovername, het nieuwe nummer heeft direct gevolgen voor o.m. de behandeling van lopende ziekmeldingen en WAZO-aanvragen. Het UWV geeft op haar site antwoord wat te doen.

Een nieuw loonheffingennummer komt ook voor als de rechtsvorm van de organisatie verandert en er medewerkers in loondienst zijn. De salarisadministratie moet worden afgesloten en de organisatie moet opnieuw worden aangemeld als werkgever. Hoe te handelen is te lezen op de website van de Belastingdienst.

Rekenvoorschriften geautomatiseerde loonadministratie 2017

Organisaties die een geautomatiseerde loonadministratie voeren, kunnen gebruikmaken van formules voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor hun werknemers. Deze formules zijn te vinden in de Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2017. (Bron: Belastingdienst, jan. 2017)

Veel vraag naar salarisadministrateurs in 2017

 1. customer service medewerkers
 2. financieel/administratief medewerker
 3. salarisadministrateurs
(Bron: Over Salaris, 13 feb. 2017)

Is beroep salarisadministrateur robotproof?

De salarisadministrateur staat volgens Randstad in 2017 in de branche Administratief in de top 3, zie boven. Maar hoe groot is de kans op robotisering van dit beroep?

Hoe toekomstbestendig zijn de beroepen waar op dit moment veel vraag naar is? Hoe groot is de kans dat deze beroepen over 10 tot 20 jaar nog bestaan? Jobpersonality heeft een top 30 samengesteld met de meest gevraagde functies van dit moment, inclusief robotiseringspercentage. Hoe zit het met het beroep salarisadministrateur?

Een robotiseringspercentage geeft aan hoe groot de kans is dat de werkzaamheden die bij dit beroep horen, worden overgenomen door robots en automatisering. Hoe kleiner dit percentage, hoe toekomstbestendiger het betreffende beroep. De salarisadministrateur is ondergebracht in de rubriek Veelgevraagde conventionele beroepen. En heeft maar liefst een robotiseringspercentage van 97 procent.

Er is al veel bekend over de winnaars en verliezers robotisering. Maar hoe kan het nu dat er op dit moment veel vraag is naar functies waarvan het werk vrijwel zeker zal worden overgenomen door robots? Dat heeft onder meer te maken met conjuncturele ontwikkelingen. Dat betekent dat op het moment dat de economie aantrekt er vanzelf meer vraag naar bepaald werk ontstaat. Als een bedrijf dan nog niet over een geautomatiseerde oplossing beschikt in de vorm van bijvoorbeeld een robot of slimme software zal dit bedrijf toch iemand moeten inhuren.

Investeren in robots en technologie is duur en kost tijd. Daarnaast geldt dat er voor sommige werkzaamheden nog geen technologische oplossing is ontwikkeld. Dat neemt niet weg dat de kans heel groot is dat veel werkzaamheden op termijn toch overgenomen zullen worden door robots. Het is dus raadzaam om hier bij omscholing, studie- en beroepskeuze rekening mee te gaan houden. (Bron: Over SLever mutaties digitaal aan

Vragen aan derden digitaal aanleveren

De gegevens over uitbetaalde bedragen aan derden moet u voortaan digitaal aanleveren. De Belastingdienst heeft de tekst van het Handboek Loonheffingen paragraaf 1.2 hierop aangepast. (Bron: Salarisnet, 30 apr. 2017)

Wisselwerking tussen salarisadministratie en financiële administratie

Door wijzigingen in wet- en regelgeving de afgelopen jaren zijn de raakvlakken tussen de salarisadministratie en de financiële administratie toegenomen. Het up-to-date houden van kennis en het anticiperen op veranderende wetgeving is noodzakelijk. Daarbij is het een must dat de medewerker over zijn vakgebied heen kan kijken om de verschillende processen goed te overzien. Denk onder meer aan grootboekaansluitingen en verbandcontroles (bijv. de bonus is afhankelijk van reeds gecontroleerde omzet). (Bron: AVaccountancyvanmorgen, 13 jun. 2017)

Ga na of de loonadministratie en de financiële administratie op elkaar aansluiten. Het is immers mogelijk dat een of meer (belaste) uitbetaalde vergoedingen per abuis niet zijn verwerkt in de loonadministratie. En dan zijn over deze vergoedingen geen loonheffingen ingehouden of eindheffingen afgedragen. Bij het maken van de aansluiting tussen de loon- en de financiële administratie komen zulke afwijkingen aan het licht. U kunt de verschuldigde loonheffingen dan alsnog afdragen. Dit kan eventueel in de vorm van eindheffing gebeuren. (Bron: Flynth, 7 dec. 2018)

Werkdruk salarisadministrateur fors gestegen

De werkdruk voor de salarisadministrateur is afgelopen jaar fors gestegen. Twee derde van alle professionals heeft in 2017 te maken met méér werk dan in 2016, driekwart heeft ook te maken met complexer werk. Deze stijging zet alleen maar verder door: voor 2018 wordt door velen  verwacht dat hun functie zwaarder wordt. Eén van de redenen is dat collega’s steeds meer verwachten van hun salarisadministrateur. Ze willen vaker advies over allerlei arbeidsvoorwaarden en -contracten.

Andere redenen voor de toegenomen werkdruk zijn de doorvoering van twee flinke stelselwijzigingen van het arbeidsrecht in de salarisadministratie: de Wet werk en zekerheid en de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Vooral de Wwz leidde bij ruim 60% tot extra werk. Bij de Wet DBA is dat minder het geval, maar dat heeft ook te maken het feit dat de handhaving is uitgesteld in afwachting van mogelijk flinke veranderingen van de wet. Mede vanwege de onzekerheid rond de Wet DBA, beschikt pas 43% over modelcontracten voor ZZP-ers. Twee van elke drie modelovereenkomsten is goedgekeurd door de fiscus.

De krapte op de arbeidsmarkt speelt inmiddels ook voor de salarisprofessional. De helft is afgelopen jaar benaderd voor een functie elders, driekwart heeft salarisverhoging gehad. Een gemiddelde salarisadministrateur ontvangt nu € 45.500 aan brutosalaris, een stijging van 2,8% ten opzichte van 2016. Ook is er meer geld voor opleiding en ontwikkeling: werkgevers stellen meer tijd voor vakontwikkeling beschikbaar en het opleidingsbudget is met € 300 naar € 1.500 gestegen. (Bron: Nirpa, 28 aug. 2017)

Loonkostenvoordeel vereist aanpassing in salarisadministratie

Per 2018 wordt het systeem van premiekortingen vervangen door het loonkostenvoordeel (LKV). Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die iemand vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of een werknemer uit een de volgende groepen herplaatsen:
 • oudere werknemers (vanaf 56 jaar)
 • werknemers met een arbeidsbeperking
 • werknemers uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
 • herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers
De grootste verandering ten opzichte van het systeem van premiekortingen is dat het LKV niet per aangifte loonheffingen in mindering mag worden gebracht op de af te dragen loonheffingen. Het LKV wordt net als het lage-inkomensvoordeel jaarlijks achteraf eenmalig aan de werkgever uitgekeerd. Dit houdt in dat werkgevers die momenteel premiekortingen in mindering brengen op de af te dragen loonheffingen, per 2018 per aangifte loonheffingen méér gaan afdragen. Pas in 2019 kunnen werkgevers het LKV tegemoet zien. (Bron en meer: PwC, (14 sep. 2017)

Vijf risico’s van slechts één salarisadministrateur

Bij organisaties tot 1000 medewerkers zien wij vaak dat er maar één personeels- en salarisadministrateur (PSA’er) werkzaam is. Soms is de salarisadministratie zelfs onderdeel van het takenpakket van een HR-medewerker. Maar wat zijn de risico’s van één verantwoordelijke voor de salarisadministratie? Wij zetten de 5 belangrijkste risico’s op een rij.

 1. Blindheid voor eigen werk
 2. Te weinig capaciteit op de afdeling
 3. Kwetsbaarheid
 4. Hoge werkdruk
 5. Kwaliteitsrisico
(Bron en uitleg: SalarisNet, 10 jan. 2018)

VNSa

De Vereniging van Nederlandse Salarisadministrateurs (VNSa) is dé beroepsvereniging in Nederland voor specialisten op het gebied van salarisadministratie. Meer weten

4 tijdwinners voor de salarisadministrateur

‘De adviestaak wordt ook voor salarisadministrateurs steeds belangrijker’ en ‘de werkdruk blijft maar stijgen’. Deze constateringen staan in het recente Trendonderzoek salarisprofessionals 2017 van het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting (NIRPA). Hoe kan je slimmer werken, werkdruk verlagen én tijd winnen voor je adviesrol? Deze 4 tips helpen je op weg.

Verkort gaat het om het volgende:

 1. Lever mutaties digitaal aan
 2. Gebruik een automatische bankkoppeling
 3. Integreer de financiële en de salarisadministratie
 4. Verloon al je DGA-administraties tegelijkertijd
(Bron en meer: AV Accountancy, 5 jun. 2018)

Salarisprofessional steeds meer in adviesrol

Het vak van de salarisprofessional verandert van uitvoerend naar steeds meer adviserend. De adviesrol van salarisprofessionals neemt jaar op jaar toe: werd het in 2017 nog op de vijfde plaats gezet als belangrijkste competentie, dit jaar stijgt het naar plek vier. Voor de nabije toekomst zien salarisprofessionals het zelfs als belangrijkste competentie.

Een mogelijke verklaring voor deze veranderende rol, is de toename van automatisering. Bijna de helft (49%) van de salarisprofessionals zegt dat zijn of haar functieprofiel is aangepast onder invloed van automatisering. De meesten zien dat als een goede ontwikkeling: bijna 72% ziet automatisering als een kans, slechts 3% beschouwt het als een bedreiging voor zijn functie. (Bron: Alles over HR, 13 sep. 2018)

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018

Trendonderzoek Salarisprofessionals is een onafhankelijk jaarlijks onderzoek naar de functie van salarisprofessionals in Nederland, geïnitieerd door het Nederlands Instituut van het Register Payroll Accounting (NIRPA). In 2019 publiceerde Trendonderzoek haar onderzoek 2018.

Wat viel op, een enkel punt uit het 50 pagina's tellende rapport:
 • Het vakgebied van salarisverwerking is dynamisch, wordt steeds veeleisender en is volop in beweging. Door veranderende en complexe wetgeving, zoals de AVG. Maar ook door vergaande automatisering en een toenemende adviesrol. Ontwikkeling en opleiding is daarom essentieel voor de salarisprofessional. Toch blijkt 13% van de professionals geen budget hiervoor te hebben. Dat is een aandachtspunt voor werkgevers.
 • De belangrijkste taken van de salarisprofessional blijven, net als afgelopen jaar, het uitvoeren van controles en de salarisverwerking. Wel constateren we een daling in de uitvoering van operationele taken. Daartegenover staat een toename van de adviesrol. De komende jaren wordt adviseren zelfs als de belangrijkste competentie gezien.
 • De vraag naar salarisprofessionals neemt toe. Meer dan de helft (56%) van de salarisprofessionals is het afgelopen jaar benaderd voor een functie elders, vorig jaar was dit 49% en in 2016 nog 43%. Toch blijft de salarisprofessional opvallend honkvast, gemiddeld werken de respondenten tien jaar voor dezelfde werkgever.

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019

Graag willen wij u uitnodigen voor deelname aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2019.
Trendonderzoek Salarisprofessionals is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional is geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Dit onderzoek past bij de doelstellingen van het NIRPA

Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll- professional.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals.
Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen:

Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied

 • Ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional;
 • Kennis en vaardigheden van de Payroll Professional.
Dit jaar is ook een aantal vragen over actualiteiten in het vakgebied toegevoegd.
We nodigen u graag uit om uw bijdrage aan het onderzoek te leveren door het volgen van deze link. Het aantal vragen is minder dan de vorige edities van het onderzoek. Deelname vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd.
De onderzoeksresultaten worden op 10 september toegelicht en gepubliceerd tijdens het jaarlijkse NIRPA congres. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld.
Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot.

Onderstaand treft u de link aan om deel te nemen aan het onderzoek:

https://research2evolve.datacoll.net/ilegteydys?l=nl


Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!
Marcel van der Sluis, Bestuur NIRPA

Arbeidsvoorwaarden salarisadministrateurs 2018, NIRPA Onderzoek

Functie Beloning Ervaring
jaren
Leeftijd
gemiddeld
Salarisadministrateur 45.500,00 12 47
Senior salarisadministrateur 52.500,00 20 51
Salarisadviseur 51.100,00 18 49
Salarisprofessional 53.900,00 17 47
Salarisspecialist 56.400,00 13 47
Hoofd salarisadministratie 59.400,00 18 50
HR-payroll medewerker 51.900,00 8 46
HR-payroll manager 65.600,00 18 48
Register Payroll Prof (RPP) 56.500,00 15 48
Reg. Sal. Administrateur (RSA) 50.900,00 9 53

Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020

Graag willen wij u namens het NIRPA weer uitnodigen voor deelname aan het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2020.
Trendonderzoek Salarisprofessionals is in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Dit onafhankelijke en grootschalige onderzoek naar de functie van Payroll Professional is geïnitieerd door het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA), een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Streven naar grotere (h)erkenning van het vakgebied en de werkzaamheden van de payroll- professional.
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de functie van salaris professionals in Nederland worden alle salarismedewerkers en -adviseurs uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. Het onderzoek is dus niet alleen bedoeld voor NIRPA geregistreerde Payroll Professionals. Het onderzoek bevat vragen over allerlei facetten op het gebied van de salarisverwerking. De focus bij de enquête ligt op de volgende onderwerpen: 

 • Trends en ontwikkelingen binnen het vakgebied;  
 • Ontwikkelingen in de functie van Payroll Professional;
 • Kennis en vaardigheden van de Payroll Professional.

Dit jaar is ook een aantal vragen over de regelingen gerelateerd aan de corona maatregelen toegevoegd. We willen graag onderzoeken in hoeverre de COVID-19 gerelateerde maatregelen en regelingen uw werkzaamheden als salarisprofessional beïnvloeden. We nodigen u graag uit om uw bijdrage aan het onderzoek te leveren door het volgen van deze link. Het aantal vragen is minder dan de vorige edities van het onderzoek. Deelname vergt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd.

Het aantal vragen is minder dan de vorige edities van het onderzoek. Deelname vergt ongeveer 10-15 minuten van uw tijd. De onderzoeksresultaten worden in september gepubliceerd. De resultaten worden digitaal aan de deelnemers verstuurd en aan geïnteresseerden ter beschikking gesteld. Het onderzoek wordt in opdracht van het NIRPA uitgevoerd door Performa en Berenschot. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor meer details zie: Onderzoek NIRPA, blz. 42