Personeelsreglement

Datum laatste wijziging: 1 augustus 2019  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Inhoud

 1. Diverse namen en inhoud
 2. Arbeidsovereenkomst
 3. Wijzigingen en aanvullingen
 4. Jurisprudentie
 5. Verlofreglement en Personeelsgids
 6. Personeelshandboek ook voor kleine bedrijven

Diverse namen en inhoud

In organisaties met of zonder CAO is een personeelsreglement niet altijd aanwezig. Andere namen zijn Handboek Personeel, Bedrijfsreglement, Personeelsgids et cetera. In een personeelsreglement staan regels en afspraken die voor alle werknemers gelden, voorwaarde is dat in iedere arbeidsovereenkomst verwezen wordt naar dit reglement.
Qua inhoud is een personeelsreglement enerzijds bedoeld als uitwerking van de arbeidsvoorwaarden - wijze van belonen, doelstellingen en beoordelingen, vergoedingen en verlofregelingen - en anderzijds staan er voorschriften van orde, gedragscodes, evt. kleding en gebruik van sociale media in. Er bestaan geen wettelijke regels welke arbeidsvoorwaarden in het personeelsreglement moeten zijn opgenomen.
 

Ontbreken van Personeelsgids of Personeelshandboek

In organisaties die in de loop van een aantal jaren gegroeid zijn van enkele medewerkers tot boven de 20, ontbreekt vaak een personeelsgids, waarin regels m.b.t. belonen, functiebeschrijvingen, doelstellingen, carrièrepaden, gedrag en bijvoorbeeld pensioen zijn beschreven.
Het ontbreken van een duidelijke structuur, beschrijvingen en toelichtingen, kan snel leiden tot ontevredenheid en onrechtvaardigheid.
HR-Kiosk beschikt over de deskundigheid om in een relatief korte periode een complete personeelsgids te maken, aangepast aan de strategie en doelstellingen van de organisatie. Inclusief beloningsstructuren, carrièrepaden, functieomschrijvingen, verlofreglement, arbeidstijdenregeling etc. En ook de introductie en communicatie te verzorgen, vaak als onderdeel van onze HR-service overeenkomst.

Vraag informatie andries@hr-kiosk.nl

Arbeidsovereenkomst

Treedt een werknemer in dienst dan is vaak in de arbeidsovereenkomst een bepaling opgenomen dat de werknemer is gebonden aan regels in het personeelsreglement. Met het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst is de werknemer hieraan gebonden. Soms ontbreekt deze bepaling, wat betekent dat de werknemer alleen gebonden is aan de bepalingen die hij vrijwillig of later alsnog (schriftelijk) heeft aanvaard of nadrukkelijk door de wet zijn bepaald.

EXPERT

Wijzigingen en aanvullingen

Als een organisatie bepalingen van het personeelsreglement wil wijzigen of aanvullen, kan dit alleen als alle werknemers hiermee instemmen. In de praktijk is het verkrijgen van de instemming van alle werknemers geen sinecure, dit kan worden ondervangen door in het personeelsreglement of arbeidsovereenkomst de bepaling op te nemen dat de werknemer ook is gebonden aan toekomstige wijzigingen. Deze constructie is juridisch geoorloofd, tenzij de wijzigingen van het personeelsreglement in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid (voorbeeld: de werkgever wil aantallen bovenwettelijke vakantiedagen schrappen). Daar waar de organisatie een ondernemingsraad (OR) heeft, zullen veel regels onder het instemmingsrecht vallen of is minstens een advies van de OR of personeelsvertegenwoordiging vereist, alvorens de wijziging kan worden doorgevoerd.

Jurisprudentie

In conflictsituaties, is het vaak de kantonrechter die een oordeel moet geven over de redelijkheid en billijkheid van een voorgenomen wijziging of aanvulling van het personeelsreglement. Voor de kantonrechter is het vaak belangrijk dat de werkgever de kwestie vooraf met de ondernemingsraad heeft besproken, die liefst ook nog haar instemming heeft gegeven. Het voornoemde betekent overigens niet dat met de instemming van de OR, de werknemers hieraan ook gebonden zijn.

Verlofreglement en PersoneelsGids

Een verlofreglement is onontbeerlijk en is een onderdeel van alle regelingen die we voor het gemak de PersoneelsGids zullen noemen. Ter voorkoming van misverstanden moet een aantal zaken m.b.t. het verlof uitgelegd (wat staat er in de wet?) of vastgesteld worden.

Wat staat er zoal in een verlofreglement:
 • Hoeveel verlofdagen heeft de medewerker, wettelijk en bovenwettelijk? Hoe worden deze afgeschreven?
 • Mag je uren opnemen, halve dagen of uitsluitend hele dagen?
 • Hoe wordt de vakantie gepland? Wordt een aantal dagen verplicht aangewezen?
 • Hoe worden ze afgeschreven? En wanneer vervallen verlofdagen?
 • Wat zijn de officiële feestdagen en kent het bedrijf nog een andere verplichte lokale feestdag?
 • Welke speciale verlofregelingen zijn er en wat gebeurt er als je ziek wordt tijdens je vakantie?
Laat de experts van HR-kiosk uw verlofregeling maken of misschien nog beter: de hele PersoneelsGids met regelingen over belonen, beoordelen, verlof, ziek zijn, onkosten, reiskosten, autoregeling, pensioen etc.

Personeelshandboek ook voor kleine bedrijven

Een personeelshandboek wordt gezien als iets voor grote bedrijven. Een misvatting!

De voordelen op een rijtje:
 • Duidelijkheid en structuur voor zowel werkgever als werknemer;
 • Als je de meest basale regelingen hebt vastgelegd, voorkom je vragen en discussie op de werkvloer. Bovendien bespaart het je veel tijd;
 • Als werkgever ben je juridisch ingedekt wanneer specifieke afspraken en regels aan de werknemers kenbaar zijn gemaakt;
 • Aanpassingen en/of wijzigingen van regels en afspraken zijn gemakkelijk centraal te regelen in een personeelshandboek;
 • Je hoeft niet met elke werknemer afzonderlijk afspraken te maken. (Bron: Tentoo, 2017)
Bestaat uw personeelsregeling uit losse verouderde documenten, zonder enige samenhang?

Meer informatie? andries@hr-kiosk.nl