Instemming


1. Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling)   5 mei 2011
5 mei 2017  |  , , ,
Instemmingsrecht onzeker Op grond van artikel 27 WOR heeft de OR (waarschijnlijk) geen instemmingsrecht bij het invoeren van de werkkostenregeling of bij het wijzigen van de regeling omtrent ...

2. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... Vestiging rechten Algemene fiscale regels Uitoefening opties Belastingheffing Formules Praktijk Instemming ondernemingsraad vereist Bonussen hoge inkomens extra belast Stichting Nederlands ...

3. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

4. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van januari 2014 - toen nog College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geheten - luidde 'Instemmingsrecht OR bij geheim cameratoezicht' en op 13 november 2018 mochten we 'Microsoft moet ...

5. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... houdt zich vooral bezig met beleidsmatige vraagstukken. Zo bereidt hij onder meer OR-adviezen en -instemmingszaken voor. Ontslagbescherming De ambtelijk secretaris mag dan geen lid van de OR ...

6. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... voor de werkgever geen mogelijkheden om terug te komen op de verlenging, anders dan met expliciete instemming van de werknemer en met gebruikmaking van een tussentijdse opzegmogelijkheid in de ...

7. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door de werknemer op te zeggen zonder instemming van de werknemer, tussenkomst van het UWV of hulp van de kantonrechter. Zie een ...

8. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... bekend gemaakt worden. CAO- of OR-afspraak regelt vaak wat tijdig is. Is er geen afspraak dan is instemming van de OR of de individuele werknemer nodig en geldt de Arbeidstijdenwet. Deze wer ...

9. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... brengen. Ondernemingsraad In principe is voor invoering van de werkkostenregeling geen advies- of instemmingsrecht van de Ondernemingsraad vereist. Dit wordt anders als door de wijziging ...

10. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... risico-inventarisatie en -evaluatie REACH Gebruikshandleiding Naleving arboregels onder de maat Instemmingsrecht OR bij keuze arbodienst of arbodeskundige RI&E als kernbepaling voor ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... stemt de ondernemingsraad wel of niet in met het takenpakket van de preventiemedewerker. Dit instemmingsrecht wordt uitgebreid. Voortaan kiest de ondernemingsraad de preventiemedewerker en ...

12. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gezien, gevoelig voor fraude) Beëindiging van de ter beschikkingstelling leaseauto Mag zonder instemming van de medewerker de leaseregeling na afloop van de leasetermijn niet worden verlengd ...

13. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... jaarverslagen van Markt I en Markt II. De bemiddelingsverzoeken hadden meestal betrekking op het instemmingsrecht (vaak op het gebied van pensioen en beloning) dat niet door de bestuurder werd ...

14. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... de andere medewerkers op de hoogte zijn van het plan. Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij regelingen over bedrijfshulpverlening. Meer informatie over BHV is te vinden ...

15. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... kantonrechtersformule. In de vergoeding is de transitievergoeding begrepen. Ondanks voornoemde instemming van X, wendt hij zich tot de kantonrechter met de volgende verzoeken: Een ...

16. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... strikt noodzakelijk is. Bij dit alles komt de ondernemingsraad om de hoek kijken. Want de OR heeft instemmingsrecht wat betreft de verwerking van personeelsgegevens. Voorbeeld: steeds meer ...

17. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... Zaken en Werkgelegenheid 2015'. Meer uitgebreid is de bijbehorende Memorie van toelichting. Instemming Eerste Kamer In de nacht van 16 december 2014 op 17 december 2014 heeft de Eerste ...

18. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... zoals loonheffing en pensioenpremies of vorderingen. Ondernemingsraad De Wet aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraden bij pensioenregelingen houdt in dat ondernemingsraden (al per ...

19. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... op verschillende manieren vorm. Zo krijgen studentenraden in het MBO met ingang van 1 januari 2017 instemmingsrecht bij het schoolkostenbeleid. Dit komt erop neer dat zij mogen meepraten over de ...

20. Blokkeren dubieuze websites   24 januari 2015
27 april 2017  |  , ,
... Een organisaties die dat doet is bijvoorbeeld Symantic.cloud. NB: De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de werkgever een beleid wil invoeren voor het gebruik van e-mails en/of ...

21. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
Inhoud Verschil tussen boete en sanctie Wettelijke bepalingen CAO Instemming OR Oude regeling Werkkostenregeling (WKR) Buitenlandse geldboetes Naslag Hoogte boetes Boetes voor de werkgever ...

22. Bonus   20 maart 2009
11 december 2019  |  , , , ,
... bonusregeling is een wijziging van de beloningssystematiek, de werkgever heeft de plicht hierover instemming van de OR te vragen. Hetzelfde geldt trouwens voor de eerder genoemde dertiende maand ...

23. CAO (ambtenaren)   20 maart 2009
25 augustus 2018  |  , , , , ,
... Dit is in zoverre terecht, omdat de overheid de arbeidsvoorwaarden van de ambtenaren niet zonder instemming van de vakbonden mag wijzigen. Meer informatie over ambtenaren treft u aan in de ...

24. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... gaat. Zelfs arbeidsvoorwaarden komen nauwelijks in de WOR voor. Artikel 27 over het instemmingsrecht, bevat wel de volgende onderwerpen: pensioen-, werktijden- en ...

25. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... opzegging te laten vernietigen of om een vergoeding te vragen; de werknemer kan zijn schriftelijke instemming in zake het ontslag binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, herroepen. De opzegging ...


Bekijk items: 1 tot 25 (155 totaal)