Praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid    Ergonomie 


Subsidies en fiscale zaken duurzame inzetbaarheid

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2020  |  Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Levensloop, Subsidies

Inhoud

  1. Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)
  2. Een subsidie van Europa voor gelukkiger personeel
  3. 5 miljoen voor fittere medewerkers
  4. Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
  5. Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid vanaf 14 nov. 2016
  6. Aftrek loopbaanbudget van transitievergoeding
  7. Verdubbeling budget voor duurzame inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020)

Meer mensen langer en productief aan het werk houden en inzetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, daaraan levert ESF deze programmaperiode ook een bijdrage. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Op 19 oktober 2015 gaat het nieuwe aanvraagtijdvak open voor de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014-2020). Tot en met 13 november 2015 is het mogelijk een aanvraag bij het Agentschap SZW te dienen.

Een subsidie van Europa voor gelukkiger personeel

Veel ondernemers uit het MKB hebben onvoldoende tijd of geld om te investeren in gezond personeel. Maar bedrijven die hun mensen fit, energiek en gemotiveerd willen houden kunnen sinds 15 oktober beroep doen op een subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Dit programma, ‘Duurzame Inzetbaarheid' genaamd, is volgens beleidsmedewerker Beekhuizen van het ministerie SZW vooral bedoeld voor het MKB. "Dergelijke kleinere bedrijven beschikken vaak over minder menskracht en financiële middelen."

Waar moet je dan aan denken? "Je kunt met tests en trainingen bijvoorbeeld de gezondheid en het werkvermogen van je personeel checken. En hoe zit het met de vitaliteit en veranderingsbereidheid binnen een organisatie? Heb ik de juiste mensen aan boord? Daarvoor gebruikt SZW de door TNO ontworpen en jarenlang beproefde tests waar zowel de werkgever als de werknemer veel van leert." (Bron: De Zaak, okt. 2014)

5 miljoen voor fittere medewerkers

Minister Asscher stelt in 2014 vijf miljoen euro beschikbaar voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Asscher wil dit bedrag investeren in werknemers om ze tot aan hun pensioen fit te houden voor de arbeidsmarkt.

De investering gaat naar een project dat georganiseerd is door MKB-Nederland. Met dit project is het de bedoeling om duurzame inzetbaarheid van werknemers in het midden- en kleinbedrijf te stimuleren. De intentieverklaring hierover is op 8 september door Asscher en de voorzitter van MKB-Nederland, Michaël van Straalen, getekend.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren

Staatssecretaris Klijnsma maakt 12,5 miljoen euro vrij voor projecten om werkenden langer gezond en vitaal aan het werk te houden, een nieuwe ESF-regeling (Europees Sociaal Fonds) 2014-2020 ‘Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren’.

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners. Daarmee kunnen ze plannen financieren die leiden tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring, pilots of voorlichting ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Dat kan gaan over gezond en veilig werken, goed werkgeverschap en arbeidsmobiliteit.

Mensen zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer stijgt. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om wendbaarheid van organisaties. Het blijft dan ook belangrijk om in mensen te investeren zodat ze fit blijven, werk doen dat bij ze past en dat werk met plezier doen.

De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar. Dit is geld van het Europees Sociaal Fonds (ESF). De subsidiabele kosten bedragen maximaal € 500.000, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%. Dit najaar zal er ook, net als in 2014 en 2015, een bedrag beschikbaar komen waar individuele arbeidsorganisaties een beroep op kunnen doen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden.

Nieuwe subsidieronde Duurzame inzetbaarheid vanaf 14 nov. 2016

Staatssecretaris Klijnsma stelt 14 november 2016 een nieuw tijdvak open om arbeidsorganisaties te faciliteren hun werkenden langer en gezonder aan het werk te houden. Vanaf dat moment kunnen werkgevers aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de externe advieskosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro.

“Het is heel belangrijk dat werkgevers aandacht besteden aan de gezondheid en het werkplezier van hun werknemers en er voor zorgen dat ze niet overbelast raken”, zegt Klijnsma, “gelukkig is hier steeds meer aandacht voor.” (Bron: Agentschap SZW)

Aftrek loopbaanbudget van transitievergoeding

Sommige organisaties verstrekken een loopbaanbudget of duurzaam inzetbaarheidsbudget aan werknemers die dit kunnen gebruiken voor niet-functiegerichte scholing. Deze kosten mogen op de transitievergoeding* in mindering worden gebracht. Zie de subrubriek waarbij uitvoerig wordt aangegeven welke scholingskosten aftrekbaar zijn van de transitievergoeding.

* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Bepaalde transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding, indien, voordat de kosten zijn gemaakt, schriftelijk is ingestemd met het in mindering brengen van gespecificeerde kosten op de transitievergoeding. Schriftelijke instemming van de werknemer is niet vereist voor het in mindering brengen van transitie- of inzetbaarheidskosten die voortvloeien uit afspraken, die in een voor de werkgever verbindende CAO staan.

Transitiekosten en inzetbaarheidskosten kunnen alleen in mindering gebracht worden op de transitievergoeding als deze kosten:
  • niet het loon van de werknemer betreffen en
  • in een redelijke verhouding staan tot het doel waarvoor deze kosten zijn gemaakt en
  • niet zijn gemaakt voorafgaand aan de periode waarover de transitievergoeding wordt berekend.
Lees meer over kosten die wel en niet in mindering mogen worden gebracht in subrubriek Transitievergoeding (aftrek van kosten).

Verdubbeling budget voor duurzame inzetbaarheid

Nederlandse werknemers hebben in 2019 zeker 1,6 miljard euro beschikbaar voor zaken als opleiding, loopbaanoriëntatie, financiële scans en andere zaken die onder duurzame inzetbaarheid (DI) vallen. Het via CAP’s beschikbare geldbedrag is sinds 2013 verdubbeld.

Werknemers mogen hun budget met grote keuzevrijheid besteden. Belangrijkste bestedingsdoelen (vaak in combinatie) zijn opleidingen al dan niet aansluitend bij de huidige functie (39%), training (28%), maatregelen die de persoonlijke werk-privébalans verbeteren (24%) en loopbaanadvies (18%).

Over de besteding van de beschikbare budgetten zijn de werkgevers minder tevreden. Werknemers zijn nog te weinig met hun eigen inzetbaarheid bezig, zegt meer dan de helft van de werkgevers. Ook is het lijnmanagement vaak onvoldoende betrokken bij het thema om een stimulerende rol te kunnen spelen. Daarbij zijn de regelingen als zodanig in de ogen van veel werkgevers te ‘vrijblijvend’. (Bron: AWVN, 4 mrt. 2019)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Praktijkvoorbeelden duurzame inzetbaarheid    Ergonomie