Duurzame inzetbaarheid    Definitie en samenhang duurzame inzetbaarheid 


CAO duurzame inzetbaarheid

Datum laatste wijziging: 23 juli 2017  |  Trefwoorden: Duurzame inzetbaarheid, Levensloop


Inhoud

 1. Akkoord sociale partners juni 2011
 2. Beloning moet/moeten
 3. Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad
 4. Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's
 5. Kwantitatieve afspraken in CAO's

Akkoord sociale partners juni 2011

Op 10 juni 2011 bereikten de sociale partners en het kabinet in de Stichting van de Arbeid een pensioenakkoord. Kort samengevat zegt het akkoord over duurzame inzetbaarheid het volgende:

In CAO’s worden concrete afspraken gemaakt over duurzame participatie en inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Het wordt daardoor voor oudere werknemers makkelijker gemaakt om door te werken.

Beloning moet/moeten

 • bestaanszekerheid bieden (dat zegt iets over de hoogte van het loon en de variatie daarin);
 • rechtvaardig zijn (gelijk loon voor gelijkwaardig werk, verklaarbare en aanvaardbare verschillen voor verschillend werk);
 • inzichtelijk, begrijpelijk en consequent zijn (o.a. geldt dat functie-indelingen worden onderbouwd met erkende systemen van functiewaardering);
 • de ontwikkeling van individuele werknemers stimuleren (belonen van extra opleiding, kwalificaties, ervaring, bredere inzetbaarheid);
 • bijdragen aan de ontwikkeling van/naar organisaties met functies, functiereeksen en loopbaanpaden die aansluiten bij de mogelijkheden en interesses van werknemers en worden geflankeerd door opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden (Bron: FNV Bondgenoten, 19 juni 2002)

Teksten duurzame inzetbaarheid in CAO: voorbeeld CAO PO-Raad

In de CAO 2014 van de PO-raad (PO = Primair onderwijs) citeren wij artikel 4 dat gaat over de duurzame inzetbaarheid voor iedere werknemer

1. Iedere werknemer heeft jaarlijks het recht om 40 uren van de werktijd te besteden aan duurzame inzetbaarheid.
2. Deze uren worden door de werknemer na overleg ingezet voor de volgende bestedingsdoelen:
 • Peerreview
 • Studieverlof
 • Coaching
 • Oriëntatie op mobiliteit
 • Niet plaats- en/of tijdgebonden werkzaamheden
3. In overleg met de werkgever kan ook worden gekozen voor besteding aan andere doelen die bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid.

De gehele CAO is te vinden op internet.

Meer kwalitatieve afspraken in nieuwe CAO's

CAO’s die in 2015 zijn afgesloten, bevatten meer afspraken over thema’s als duurzame inzetbaarheid, diversiteitsbeleid, banen voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mantelzorg.

In april kwamen 14 nieuwe CAO’s tot stand met een gemiddelde loonstijging van 1,6 procent. Voor geheel 2015 bedraagt het gemiddelde eveneens 1,6 procent. Dat is het niveau waarop de loonontwikkeling zich al sinds het einde van 2013 bevindt. In de eerste vier maanden van 2015 werden 85 CAO’s afgesloten. Dat is aanzienlijk minder dan de 147 akkoorden die in andere jaren tot stand kwamen in dezelfde periode. (Bron: AWVN, 6 mei 2015)

Kwantitatieve afspraken in CAO's

Twee voorbeelden van duurzame inzetbaarheid:

Merck, Sharp & Dohme (MSD), farmaceutisch bedrijf, noemt in haar CAO (2017-2018) onder meer:
 • Alle afdelingen waar in ploegendienst wordt gewerkt komen in aanmerking om deel te nemen aan een pilot "werken naar wens". Werken naar wens is een periodiek terugkerend planningsproces waarin medewerkers vorm geven aan hun eigen werktijden binnen door MSD aangegeven kwantitatieve en kwalitatieve bezettingseisen.
 • In 2017 zal op iedere vestiging van MSD gestart worden met een pilot "werken naar wens". Tijdens de pilot is er sprake van een individuele ploegentoeslag op basis van de bestaande (2016) klokurenmatrix, die op basis van een 12-maands rolling average zal worden uitgekeerd. Voor medewerkers die deelnemen aan de pilot "werken naar wens" gelden de ontziemaatregelingen niet (art 20 CAO MSD)

In de cacao-tak van Cargill zijn in de CAO de volgende maatregelen te vinden:

 • Cargill stelt gedurende de looptijd van de CAO € 100.000 beschikbaar voor enkele grootschalige werkplekverbeteringen waarvoor de behoefte is gebleken in het onderzoek Duurzame Inzetbaarheid.
 • CAO-partijen zijn bereid om gedurende de looptijd van deze cao experimenten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de ‘Pilot invloed eigen rooster’, waarbij werknemers in de gelegenheid worden gesteld meer invloed te kunnen uitoefenen op hun eigen rooster, met name op welk moment bij voorkeur wordt gewerkt.
(Bron: Xpert, 18 jul. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Duurzame inzetbaarheid    Definitie en samenhang duurzame inzetbaarheid