Nabestaandenpensioen    Ouderdomspensioen 


Ondernemingsraad (pensioenen)

Datum laatste wijziging: 12 juni 2016  |  Trefwoorden: Pensioen, Ondernemingsraad, Instemmingsrecht

Inhoud

  1. Instemmingsplicht
  2. Risico
  3. Verhoging AOW- en pensioenleeftijd
  4. SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht pensioen
  5. Instemmingsrecht pensioenen 2016

Instemmingsplicht

In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) is het instemmingsrecht van de OR geregeld. Hierin wordt omschreven dat de OR instemmingsrecht heeft voor elk voorgenomen besluit van de werkgever tot het eventuele toezeggen, wijzigen of herroepen van de uitvoeringsovereenkomst alsmede de pensioenovereenkomst. Hierbij dient gerealiseerd te worden dat de OR instemming heeft ingeval het gaat om het wijzigen van een verzekerde pensioenregeling (artikel 27 WOR).
Medezeggenschap bij het wijzigen van een pensioenregeling binnen een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds ligt op grond van artikel 109 e.v. Pensioenwet binnen de deelnemersraad van het pensioenfonds.

Risico

Als de werkgever besluit de wijziging van de pensioen- en uitvoeringsovereenkomst niet ter goedkeuring bij de OR neer te leggen, loopt de werkgever een zeer groot risico. Op grond van de WOR heeft de OR de mogelijkheid de doorgevoerde wijzigingen nietig te verklaren, waarmee de wijzigingen ongegrond worden verklaard en hersteld dienen te worden.

Verhoging AOW- en pensioenleeftijd

Met de komst van de wijzigingen door de Wet Verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd zullen de werkgever en pensioenuitvoerder verplicht worden de pensioenovereenkomst en mogelijk de uitvoeringsovereenkomst op korte termijn te wijzigen. Hierin zal een eventuele OR een steeds belangrijkere rol gaan krijgen. Het verdient daarom de aanbeveling deze aankomende wijziging tijdig aan de OR voor te leggen.

SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht pensioen

Op dit moment is het afhankelijk van het type pensioenuitvoerder in welke mate de ondernemingsraad instemmingsrecht heeft. Als het aan de Sociaal Economische Raad ligt verdwijnt dit onderscheid in instemmingsrecht op grond van het soort pensioenuitvoerder. Dat blijkt uit het ontwerpadvies Instemmingsrecht OR over de arbeidsvoorwaarde pensioen dat de SER 20 juni 2014 in de openbare raadsvergadering zal vaststellen. (Bron: Overfinancieelmanagement, 17 jun. 2014)

Instemmingsrecht pensioenen 2016

Werknemers krijgen via ondernemingsraden (OR) het recht om wel of niet akkoord te gaan met een wijziging van hun pensioenregeling. Hiermee krijgen ze meer invloed over hun pensioen.
De Tweede Kamer heeft op 7 juni 2016 een wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma aangenomen.

Nu heeft de OR bij een ondernemingspensioenfonds alleen instemmingsrecht wanneer de werkgever van plan is een pensioenregeling vast te stellen of in te trekken, maar niet als de werkgever de pensioenregeling wil wijzigen. Als er al afspraken zijn gemaakt in een cao over de pensioenen, dan heeft de OR geen instemmingsrecht.

Het instemmingsrecht van de OR richt zich op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De OR heeft geen instemmingsrecht ten aanzien van de keuze van de pensioenuitvoerder, omdat de werkgever daarvoor verantwoordelijk is. Daarop bestaat één uitzondering. De OR heeft wel instemmingsrecht als het een buitenlandse pensioenuitvoerder betreft. Het overbrengen van een pensioenregeling naar een buitenlandse pensioenuitvoerder kan namelijk ook gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Nabestaandenpensioen    Ouderdomspensioen 
OXYLO
Uw bedrijfspensioen begrijpelijk en betaalbaar
Opinies   |   Workshop   |   Download