Centraal Aanspreekpunt Pensioenen

Datum laatste wijziging: 25 januari 2020  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

  1. Antwoord op vragen
  2. Andere onderdelen
  3. Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

Antwoord op vragen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst krijgt regelmatig vragen over de fiscale behandeling van pensioenen en levensloopregelingen. Het kan voor de praktijk nuttig zijn om kennis te nemen van de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen gegeven antwoorden op regelmatig gestelde vragen. Deze vragen en antwoorden kunt u vinden in het onderdeel V&A – Handreikingen pensioen LB. Dit onderdeel bevat ook de door het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen opgestelde handreikingen. De handreikingen zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. De V&A en de handreikingen zijn ook op chronologische wijze te benaderen, waardoor u in één oogopslag kunt vaststellen welke publicaties sinds uw laatste bezoek zijn toegevoegd of gewijzigd.

Voor de opgenomen V&A en handreikingen geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De door de verschillende kennisgroepen geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving.

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft in de antwoorden en handreikingen in het algemeen geen rekening gehouden met wet- en regelgeving op het gebied van gelijke behandeling en met wet- en regelgeving rond de Pensioenwet. Dit is alleen anders indien deze bepalingen direct van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de fiscale wetgeving. Toetsing van civielrechtelijke wet- en regelgeving op het terrein van het arbeidsrecht is niet een taak van de Belastingdienst.
Andere onderdelen

Op de site zijn ook nog andere onderdelen opgenomen. Zo bevat het onderdeel Wet- en regelgeving de complete parlementaire geschiedenis van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. Bovendien kunt u via het onderdeel Beleidsbesluiten alle tot op heden uitgebrachte besluiten met betrekking tot de fiscale behandeling van pensioen in de sfeer van de loonbelasting raadplegen. In het onderdeel Modelpensioenovereenkomsten zijn de modelpensioenovereenkomsten van de Belastingdienst opgenomen. Het onderdeel Diversen geeft nadere informatie over het aanpassen van pensioenregelingen aan de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling. (Bron: http://www.belastingdienstpensioensite.nl)

Nieuwe versie ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) van de Belastingdienst heeft een nieuwe versie van ‘Handreiking inhaal en inkoop van pensioen’ gepubliceerd. De handreiking is aangepast naar aanleiding van de publicatie van Staffelbesluit pensioenen van 20 december 2019, nr. 2019-21333. De voorbeelden in de bijlagen bij de handreiking zijn geactualiseerd en er zijn enkele tekstuele, niet-inhoudelijke wijzigingen aangebracht.

De Handreiking inhaal en inkoop van pensioen (versie 22 januari 2020) staat op de pensioensite van de Belastingdienst.