Instemmingsrecht


1. Instemmingsrecht OR (werkkostenregeling)   5 mei 2011
5 mei 2017  |  , , ,
Instemmingsrecht onzeker Op grond van artikel 27 WOR heeft de OR (waarschijnlijk) geen instemmingsrecht bij het invoeren van de werkkostenregeling of bij het wijzigen van de regeling omtrent ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

3. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van januari 2014 - toen nog College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geheten - luidde 'Instemmingsrecht OR bij geheim cameratoezicht' en op 13 november 2018 mochten we 'Microsoft moet ...

4. Arbeidsvoorwaarden aanpassen agv invoeren WKR   25 augustus 2014
1 mei 2017  |  , , ,
... brengen. Ondernemingsraad In principe is voor invoering van de werkkostenregeling geen advies- of instemmingsrecht van de Ondernemingsraad vereist. Dit wordt anders als door de wijziging ...

5. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... risico-inventarisatie en -evaluatie REACH Gebruikshandleiding Naleving arboregels onder de maat Instemmingsrecht OR bij keuze arbodienst of arbodeskundige RI&E als kernbepaling voor ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... stemt de ondernemingsraad wel of niet in met het takenpakket van de preventiemedewerker. Dit instemmingsrecht wordt uitgebreid. Voortaan kiest de ondernemingsraad de preventiemedewerker en ...

7. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... jaarverslagen van Markt I en Markt II. De bemiddelingsverzoeken hadden meestal betrekking op het instemmingsrecht (vaak op het gebied van pensioen en beloning) dat niet door de bestuurder werd ...

8. Bedrijfshulpverlening (BHV)   3 oktober 2009
28 oktober 2020  |  , , , , ,
... de andere medewerkers op de hoogte zijn van het plan. Ondernemingsraad De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij regelingen over bedrijfshulpverlening. Meer informatie over BHV is te vinden ...

9. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... strikt noodzakelijk is. Bij dit alles komt de ondernemingsraad om de hoek kijken. Want de OR heeft instemmingsrecht wat betreft de verwerking van personeelsgegevens. Voorbeeld: steeds meer ...

10. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... zoals loonheffing en pensioenpremies of vorderingen. Ondernemingsraad De Wet aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraden bij pensioenregelingen houdt in dat ondernemingsraden (al per ...

11. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... op verschillende manieren vorm. Zo krijgen studentenraden in het MBO met ingang van 1 januari 2017 instemmingsrecht bij het schoolkostenbeleid. Dit komt erop neer dat zij mogen meepraten over de ...

12. Blokkeren dubieuze websites   24 januari 2015
27 april 2017  |  , ,
... Een organisaties die dat doet is bijvoorbeeld Symantic.cloud. NB: De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht als de werkgever een beleid wil invoeren voor het gebruik van e-mails en/of ...

13. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... gaat. Zelfs arbeidsvoorwaarden komen nauwelijks in de WOR voor. Artikel 27 over het instemmingsrecht, bevat wel de volgende onderwerpen: pensioen-, werktijden- en ...

14. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen is het instemmingsrecht van de OR, Art. 27 lid 1 van WOR van toepassing. Het is van belang dat ...

15. Klokkenluider   25 november 2015
4 september 2023  |  , , , , ,
... wordt deze verwacht per 1 januari 2017. (Bron: BDO, 13 juli 2016) NB: De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht bij het invoeren en/of wijzigen van een klokkenluidersregeling. Huis voor ...

16. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  , , ,
... de medezeggenschapsraad. Bijvoorbeeld een besluit over de aanstelling van een nieuwe directeur. Instemmingsrecht: Voor bepaalde besluiten van het schoolbestuur is instemming van de ...

17. Ondernemingsraad   15 maart 2011
29 november 2014  | 
Instemmingsrecht OR In principe is voor invoering van de werkkostenregeling geen advies- of instemmingsrecht van de OR vereist. Instemming is wel vereist als door de wijziging het beloningssysteem ...

18. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... Wapengekletter niet in belang personeel Hele OR eruit om schending geheimhouding? Geen instemmingsrecht wanneer regeling in CAO is vastgelegd Algemeen De eerste Wet op de ...

19. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
Inhoud Instemmingsrecht Risico Verhoging AOW- en pensioenleeftijd SER pleit voor aanpassing instemmingsrecht pensioen Instemmingsrecht pensioenen 2016 Pensioen, vakbonden grote lijnen, OR de ...

20. Ondernemingsraad (rechten)   20 maart 2009
31 maart 2021  |  , , , , , ,
... Zaken algemeen belang Adviesrecht Jurisprudentie Adviesrecht Adviesrecht or over salaris topman Instemmingsrecht (art. 27, Wor) CAO gaat voor Procedure instemming Instemmingsrecht pensioenen ...

21. Outsourcing   25 april 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... dat, los van de overgang, ook zou mogen. Nb: Het wijzigen van arbeidsvoorwaarden behoeft het instemmingsrecht van de OR; door CAO's kunnen arbeidsvoorwaarden effectief worden geharmoniseerd, ...

22. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... voor het onderbrengen bij een bepaalde pensioenuitvoerder in ieder geval onder het bereik van het instemmingsrecht van de ondernemingsraad vallen. Hierop geldt de uitzondering zoals geregeld in ...

23. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... moeten de genomen en arbeidsvoorwaardelijke besluiten opnieuw tegen het licht worden gehouden. Instemmingsrecht medezeggenschap op pensioenovereenkomst Volgens de hoofdlijnennotitie hebben de ...

24. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
... waardeoverdracht Algemeen pensioenfonds (Apf) Verzamelwet pensioenen 2014 Wetsvoorstel Aanpassing instemmingsrecht ondernemingsraad bij pensioenregelingen Wetsvoorstel Aanpassing financieel ...

25. Personeelsreglement   1 april 2011
1 augustus 2019  |  , , , , , , ,
... schrappen). Daar waar de organisatie een ondernemingsraad (OR) heeft, zullen veel regels onder het instemmingsrecht vallen of is minstens een advies van de OR of personeelsvertegenwoordiging ...


Bekijk items: 1 tot 25 (63 totaal)