Ambtelijk secretaris    Medezeggenschap onderwijs 


Bedrijfscommissie

Datum laatste wijziging: 12 juli 2019  |  Trefwoorden: Ondernemingsraad, Bedrijfscommissie, SER, Medezeggenschap

Inhoud

  1. Taken
  2. Benoeming door SER
  3. Aanpassing 2010
  4. Vervallen artikelen
  5. OR verliest de bedrijfscommissie uit het oog

Taken

De bedrijfscommissie behandelt aangelegenheden van de ondernemingsraden, de groepsondernemingsraden, de centrale ondernemingsraden, de personeelsvertegenwoordiging en de personeelsvergaderingen van de ondernemingen waarvoor zij is ingesteld. De bedrijfscommissie bemiddelt en adviseert bij meningsverschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad over de naleving van bepalingen in de WOR. De bedrijfscommissie tracht een ‘minnelijke schikking’ tot stand te brengen. Leidt bemiddeling en advies van de bedrijfscommissie niet tot een oplossing, dan kan men zich tot de kantonrechter wenden.

Benoeming door SER

De Sociaal Economische Raad (SER) stelt bij besluit bedrijfscommissies in die belast zijn met diverse taken voor een aangewezen groep bedrijven, meestal een bedrijfstak of een gedeelte ervan.

Aanpassing 2010

De SER heeft twee nieuwe bedrijfscommissies voor de marktsector ingesteld, die in de plaats komen van de bestaande 24 bedrijfscommissies. De bedrijfscommissie voor ondernemingen in commerciële sectoren wordt Markt I gedoopt en start op 1 september 2010. De andere bedrijfscommissie, voor ondernemingen in zorg en welzijn en sociaal-culturele sectoren, heet Markt II en begint al op 1 juli aanstaande. Naast de twee bedrijfscommissies voor de marktsector blijft de bedrijfscommissie voor de overheid bestaan; deze valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK.

Vervallen artikelen

In de loop van 2013 zijn de volgende artikelen van de WOR vervallen:

  • Artikel 8: lid 1 wijzigt. OR’en hoeven geen kopie meer van het OR-reglement of -jaarverslag naar de bedrijfscommissie te sturen.
  • Artikel 36: lid 3 en 4 komen te vervallen. De verplichte bemiddeling van de bedrijfscommissie in geval van een conflict met de bestuurder komt daarmee te vervallen.

OR verliest de bedrijfscommissie uit het oog

Bij een geschil mag de OR sinds juli 2013 direct naar de kantonrechter. Daarmee is het niet meer nodig om het geschil eerst aan de bedrijfscommissie voor te leggen voor bemiddeling. Uit de jaarverslagen van de bedrijfscommissies Markt I en Markt II over 2013 blijkt ook dat het aantal bemiddelingsverzoeken sinds de wijziging is teruglopen.

De bedrijfscommissies Markt I (commerciële sectoren) en Markt II (zorg, welzijn en sociaal-culturele sectoren) hebben in 2013 gezamenlijk 49 bemiddelingsverzoeken ontvangen, zo blijkt uit de jaarverslagen van Markt I en Markt II. De bemiddelingsverzoeken hadden meestal betrekking op het instemmingsrecht (vaak op het gebied van pensioen en beloning) dat niet door de bestuurder werd gegeven, bedrijfsregelingen en de instelling of ondersteuning van een medezeggenschapsorgaan. Meestal liep de communicatie tussen de partijen niet vloeiend of was er weinig vertrouwen. (Bron: Bedrijfscommissie)

Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad.


EXPERT

Theo Brasse

Theo Brassé

Theo ondersteunt ondernemers en hun ondernemingsraden die medezeggenschap zien als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

Meer informatie over Theo Brassé

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Ambtelijk secretaris    Medezeggenschap onderwijs