Medezeggenschap


1. Medezeggenschap onderwijs   18 februari 2014
20 oktober 2018  |  , , ,
Inhoud Verplichting Rechten medezeggenschapsraad Medezeggenschapsraad basisonderwijs en voortgezet onderwijs Medezeggenschap beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) Medezeggenschap hoger ...

2. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... DUB beziet verwerkingen vanuit verschillende perspectieven (privacy, security, datamanagement en medezeggenschap), toetst deze aan de betreffende wetgeving en bepaalt onder welke voorwaarden de ...

3. Ambtelijk secretaris   15 juni 2010
20 februari 2018  |  , , ,
... erop toe dat wetten worden nageleefd en levert hij een bijdrage aan het opstellen van de medezeggenschapsbegroting en het bewaken van het OR-budget; het derde niveau houdt zich vooral ...

4. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... voor diversiteit en inclusie*, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking; effectieve medezeggenschap, voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming. Het bestuur ...

5. Arbocatalogi   29 juni 2010
27 juni 2021  |  ,
... een digitale tool (instrument) ontwikkeld door de werkgeversorganisaties de AWVN en De Baak, en de medezeggenschapsopleidingsinstituten SBI en FNVFormaat om ondernemers en medezeggenschappers te ...

6. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... meubilair, veiligheidsbrillen en helmen; welzijn: goede werksfeer, opleidingsbeleid en medezeggenschap. * Deskundigen spreken liever over CANS, wat betekent: complaints of arms neck, ...

7. Bedrijfscommissie   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , , ,
... niet door de bestuurder werd gegeven, bedrijfsregelingen en de instelling of ondersteuning van een medezeggenschapsorgaan. Meestal liep de communicatie tussen de partijen niet vloeiend of was er ...

8. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en 6 weken daarna, ouderschapsverlof of zorgverlof. tijdens het lidmaatschap van een medezeggenschapsorgaan. tijdens het kandidaatschap voor een medezeggenschapsorgaan. tijdens het ...

9. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... Voormalig minister De Geus van SZW had dat in 2004 voorgesteld in zijn plannen voor een Wet medezeggenschap werknemers, maar die wet heeft de eindstreep nooit gehaald. Volgens Ulenbelt is ...

10. Bestuurders pensioenfonds   29 maart 2013
2 maart 2020  |  , , ,
Inhoud Bestuursmodel Medezeggenschap Beloningsbeleid Deel zittende pensioenbestuurders komt niet door keuring DNB Lakeman vraagt om ‘einde machtsmisbruik DNB’ Pensioenclubs RPA en NOPD fuseren ...

11. CAO (ontwikkelingen)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , ,
... bij het verder uitwerken van de CAO-bepalingen binnen de eigen organisatie. De ambassadeur voor medezeggenschap, Gerdi Verbeet, vindt dat de OR wel een grotere rol kan spelen bij het creëren ...

12. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... waarborgen zijn voor het goed kunnen functioneren van raden van bestuur en raden van toezicht; medezeggenschapsorganen ook feitelijk invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de ...

13. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  , ,
... van de arbeidsovereenkomst; de informatieverstrekking aan en de raadpleging van werknemers; de medezeggenschap en de vertegenwoordiging en collectieve verdediging van de belangen van ...

14. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  ,
... voor diversiteit en inclusie*, met de nadruk op medewerkers met een arbeidsbeperking; effectieve medezeggenschap, voor betrokkenheid van medewerkers en doordachte besluitvorming. Het bestuur ...

15. Feestdagen en schoolvakanties   12 mei 2009
3 januari 2024  |  , , , , , ,
... ervoor kiezen om de vakantie te verplaatsen. Ouders kunnen hier invloed op uitoefenen via de medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft namelijk adviesrecht bij het vaststellen van de vakanties. ...

16. Flexwerkers en ZZP-ers   12 februari 2017
13 februari 2017  |  ,
... en mensen in de thuiszorg. Werknemers moeten gelijke rechten en kansen hebben op het gebied van medezeggenschap. Mensen met een flexibel arbeidscontract moeten, net als vaste medewerkers, recht ...

17. Gedragscode   24 maart 2011
30 april 2019  |  , ,
... voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, voor het verbeteren van het milieu, voor de medezeggenschap en zelfs voor de SMS dienstverlening. Drie kwart bedrijven slachtoffer ...

18. Gelijke behandeling (inleiding)   22 januari 2011
11 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
... in dienst hebben of hadden. (Bron: BG Magazine, 28 mei 2014) Handreiking De Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft een handreiking opgesteld die OR’en en bestuurders moet helpen om ...

19. Institutionalisme (1980-1990)   20 maart 2009
17 april 2017  |  , ,
... kenmerkt zich daarnaast door het leggen van veel nadruk op sociaal maatschappelijke normen zoals medezeggenschap* en democratisering** in de arbeidssituatie. Werkgevers en werknemers hebben ...

20. Kinderopvang (vormen)   20 maart 2009
29 juni 2020  |  , , , , ,
... vragen; ouders maken hun wensen kenbaar bij de school. De scholen werken dit in overleg met de medezeggenschapsraad uit in een model; als een school kiest voor 1 specifieke ...

21. Leenstelsel studenten hoger onderwijs   1 juni 2014
29 november 2021  |  , , ,
... collegegeld betalen. Studenten die naast hun studie andere activiteiten (voor bijvoorbeeld de medezeggenschap) ondernemen of zich door omstandigheden als ziekte of verantwoordelijkheden als ...

22. Ondernemingsraad (faciliteiten en ontslagbescherming)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  , ,
Inhoud Faciliteiten Ontslagbescherming OR-lid Ontslagbescherming derden Ontslagen vakbondsleden terug op loonlijst Faciliteiten OR-leden mogen: tijdens werktijd vergaderen en gebruik maken van ...

23. Ondernemingsraad (inleiding)   20 maart 2009
28 oktober 2021  |  , , , , , ,
... over termijnen actief en passief kiesrecht Bevorderen van deelname medewerkers aan or en medezeggenschap OR, maak het arbobeleid thuiswerkproof Wapengekletter niet in belang personeel ...

24. Ondernemingsraad (instelling en samenstelling)   20 maart 2009
28 maart 2020  |  , , ,
Inhoud Wanneer een ondernemingsraad? Gang naar de kantonrechter Wet Medezeggenschap Kleine Ondernemingen Krimp naar minder dan 50 werknemers, OR opheffen? Verkiezingen Georganiseerden en ...

25. Ondernemingsraad (pensioenen)   10 oktober 2012
2 februari 2019  |  , , ,
... heeft ingeval het gaat om het wijzigen van een verzekerde pensioenregeling (artikel 27 WOR). Medezeggenschap bij het wijzigen van een pensioenregeling binnen een wettelijk verplicht ...


Bekijk items: 1 tot 25 (74 totaal)