Opleidingen OR-leden    Relatie vakbonden en ondernemingsraad 


Personeelsvertegenwoordiging (verschillen met OR)

Datum laatste wijziging: 7 mei 2017  |  Trefwoorden: Personeelsvertegenwoordiging, Ondernemingsraad, PVT, Medezeggenschap

Verschillen personeelsvertegenwoordiging en ondernemingsraad

In onderstaand schema worden de verschillen tussen een personeelsvertegenwoordiging (PVT) en ondernemingsraad (OR) aangegeven:
 

Personeelsvertegenwoordiging

Ondernemingsraad

Adviesrecht

Adviesrecht over alle voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden van ten minste een kwart van de werknemers. Er is geen verplichte opschortingstermijn als de ondernemer het advies van de PVT niet overneemt. Er is geen beroep tegen het besluit van de ondernemer mogelijk.

Het adviesrecht geldt niet voor personen die minder dan 6 maanden in dienst zijn (artikel 35, lid B, WOR).
Adviesrecht over incidentele bedrijfseconomische, financiŽle en organisatorische veranderingen zoals opgesomd in artikel 25 lid 1 WOR.
Criterium van kwart van de werknemers ontbreekt.
De ondernemer is verplicht het besluit een maand op te schorten indien het afwijkt van het advies van de OR (en als de OR hem niet ontslaat van deze opschortingsverplichting)
De OR kan beroep tegen het besluit aantekenen bij de Ondernemingskamer (OK) van het Amsterdams Gerechtshof.

Instemmingsrecht

Instemmingsrecht over vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen over werktijden, arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim. Instemmingsrecht over vaststelling, wijziging of intrekking van (vrijwel) alle personele onderwerpen, zie boven. Geschillen moeten eerst worden voorgelegd aan de bedrijfscommissie en pas dan aan de kantonrechter. Tegen het besluit van de kantonrechter kunnen partijen in beroep gaan bij het Gerechtshof en daarna in cassatie bij de Hoge Raad.

Initiatiefrecht

Ontbreekt De OR mag op eigen initiatief de werkgever voorstellen doen over alle sociale, organisatorische, financiŽle en economische zaken van de onderneming. Voordat de werkgever over het voorstel beslist, moet hij minstens ťťn keer met de OR overleggen. Na dit overleg moet de werkgever zo snel mogelijk schriftelijk Ťn gemotiveerd aan de OR meedelen of het voorstel wordt overgenomen.

Spreekrecht

Ontbreekt Ondernemingsraden hebben vanaf 1 juli 2010 spreekrecht tijdens vergaderingen van aandeelhouders. Ze mogen hun standpunt kenbaar maken over belangrijke besluiten, benoemingen, ontslag en beloningen van bestuurders en commissarissen. De aandeelhoudersvergadering is niet verplicht het standpunt van de ondernemingsraad over te nemen.

NB: Een PVT kan extra bevoegdheden en rechten met de ondernemer afspreken in een ondernemingsovereenkomst (WOR artikel 32).

Ga terug naar rubriek Ondernemingsraad.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Opleidingen OR-leden    Relatie vakbonden en ondernemingsraad