Werken op een schrikkeldag    Werktijden stagiairs 


Werktijden jongeren

Datum laatste wijziging: 12 april 2019  |  Trefwoorden: Werktijd, Jongeren, Vakantiewerker

Inhoud

  1. Toegestane uren
  2. Schema arbeidstijden kinderen
  3. Doorbetalen van loon
  4. Schema arbeidstijden kinderen overtreden?

Toegestane uren

Jongeren van 13 en 14 jaar mogen voortaan op zaterdag 7 uur werken, net als op vakantiedagen. Het maximum op zaterdag was 6 uur. Verder mogen die jongeren in een schoolweek net als 15-jarigen voortaan om 7 uur 's ochtends met werk beginnen in plaats van 8 uur. Meer gedetailleerde informatie over de regels voor werk door jongeren kan men vinden in subrubriek Vakantiewerker en op de site van de Rijksoverheid.

NB: Voor alle kinderen die in Nederland wonen of langdurig in Nederland verblijven bestaat leerplicht, i.c. verplicht volgen van volledig dagonderwijs. De leerplicht begint op de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. De volledige leerplicht eindigt aan het einde van het schooljaar waarin de leerling ten minste twaalf volledige schooljaren op school is geweest of aan het einde van het schooljaar waarin de leerling zestien jaar wordt. Na afloop van de volledige leerplicht zijn jongeren nog één schooljaar gedeeltelijk leerplichtig, d.w.z. dat het leren wordt gecombineerd met werken. De jongere moet dan een jaar lang minimaal twee dagen per week onderwijs volgen op een schoolinstelling (vaak een mbo-opleiding). Als de jongere een opleiding volgt die gericht is op beroepspraktijkvorming, geldt een partiële leerplicht voor één dag in de week. Vanaf 1 augustus 2007 geldt dat (voortijdige) schoolverlaters verplicht zijn tot hun achttiende jaar door te leren. Zij die al een havo-, vwo- of mbo2-diploma op zak hebben, en dus beschikken over een startkwalificatie, vallen buiten de regeling.

Zie subrubriek Leerplicht.

Schema arbeidstijden kinderen

13/14 jaar 1 15 jaar 2 16/17 jaar
Minimum dagelijkse rust 14 uur 12 uur 12 uur
- in elk geval tussen 19.00-07.00 19.00-07.00 23.00-06.00
- vakantie 19.00-07.00 19.00-07.00
Maximum aantal werkdagen
- per week 5 5
Maximum arbeidstijd
- per schooldag 2 uur 2 uur
- per niet-schooldag 7 uur
- per vakantiedag 7 uur
maximum arbeidsdienst
Maximum arbeidstijd
- per schoolweek 12 uur 12 uur
- per vakantieweek 35 uur 40 uur
- per dienst 9 uur
- per week 45 uur
- arbeidsdienst per 4 weken gemiddeld 40 uur,
per week 160 uur
Maximum wekelijkse rust 36 uur per periode
van 7x24 uur
Maximum aantal gewerkte
- vakantieweken per jaar 4 6
- waarvan maximaal aaneengesloten 3 4
Pauze arbeidstijd > 4,5 uur 1/2 uur 1/2 uur 1/2 uur
Zondag arbeid nee nee, tenzij 3 nee, tenzij 3
- vrije zondagen per 16 weken n.v.t. 5 (zondag werken,
zaterdag vrij
13 4

1 - klusjes rond het huis en in de buurt en licht niet industrieel werk
- i
ngeval van 14 jaar + stage-overeenkomst geldt arbeidstijd maximaal 7 uur per dag en 35 uur per week en andere tijden

2 - voor 15 jarigen geldt alleen licht / niet industrieel werk
  - krantenbezorgers: minimum dagelijkse rust 12 uur tussen 19.00 en 06.00 uur, maximale arbeidstijd per dag 2 uur, zondag arbeid: ja (zondag werken dan zaterdag vrij)
- vanaf 15 jaar + vrijstelling leerplicht: minimum dagelijkse rust 12 uur tussen 19.00 en 07.00 uur, maximale arbeidsdag per dag 8 uur, maximale arbeidstijd per week 45 uur, arbeidsdienst per 4 weken gemiddeld 40 uur per week, pauze bij arbeidstijd circa 4,5 uur tenminste 1/2 uur of 2x15 min., zondag arbeid als regel nee, vrije zondagen per 52 weken als regel 13, zondag werken dan zaterdag vrij m.u.v. vakantieweken

3 nee, tenzij betekent het volgende: Op zondag wordt geen arbeid verricht tenzij:
- het bijvoorbeeld in de CAO of in het contract staat en het uit de aard van het werk voortvloeit (in bijvoorbeeld een volcontinu bedrijf);
- de bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken en de werkgever daartoe overeenstemming heeft bereikt met het medezeggenschapsorgaan of bij het ontbreken daarvan met de belanghebbende medewerkers. Alleen als ouders of verzorgers uitdrukkelijk toestemming verlenen mag een kind op zondag werken.

4 elk ander aantal bij collectieve regeling – individuele instemming indien minder dan 13 vrije zondagen per jaar.

(Bron: Centraal Beheer, 2017)

Schema arbeidstijden overtreden?

Het Schema arbeidstijden kinderen, zie hierboven, maakt duidelijk dat een 15-jarige scholier een dagelijkse rust van 12 uur moet hebben, werken tussen 19.00 en 07.00 uur is verboden.

Een 15-jarige jongen werd om 21.00 uur op zijn fiets aangereden door een automobilist. Hij overleed de volgende dag. Uiteraard zal worden nagegaan of de Arbeidstijdenwet met opzet is overtreden. De werkgever kan in dit geval een maximale gevangenisstraf van zes jaar of een geldboete van € 83.000 tegemoet zien.

In dit soort situaties wordt veelal het Functioneel Parket ingeschakeld om na te gaan of er redenen zijn de maximale straf te verminderen.

Ga terug naar subrubriek Arbeidstijden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Werken op een schrikkeldag    Werktijden stagiairs