Sociale Zekerheid


1. Sociale Innovatie   5 april 2009
6 november 2019  |  ,
Inhoud Begripsbepaling Slimmer werken Platform Subsidieregelingen Leergang Innoveren met personeel Sociale innovatie zingt rond, en wat doet HR? Belang van certificering Verschuiving in de manier ...

2. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst Ambtenaren Verplicht of ...

3. Sociale verzekeringen   12 april 2014
6 mei 2019  |  , , ,
Inhoud Buitenlandse sociale verzekeringspremies Nieuw besluit over fiscale gevolgen van buitenlandse sociale verzekeringen UWV alert op adressen met drie uitkeringen Wanneer zijn buitenlandse ...

4. Sociale Verzekeringsbank (SVB)   20 maart 2009
6 december 2020  |  , ,
... uitkering in buitenland WWB65+ Minister Asscher teruggefloten door hoogste rechter Opzegging socialezekerheidsverdrag met Marokko Marokko alsnog akkoord met aangepast verdrag Sociale ...

5. Sociale zekerheid (buitenland)   15 november 2011
6 juli 2018  |  , ,
Inhoud Wetten en afspraken andere landen Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels Verdrag Verlies AOW-toeslag Naslag Wetten en afspraken andere landen Nederlanders die in het ...

6. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
10 mei 2024  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip Sociale zekerheid Grondwet artikel 20 Verplicht verzekerd Particuliere verzekering Uitvoering sociale zekerheid Voorzieningen sociaal minimum Normen Premies Cijfers Cijfers CBS en ...

7. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
... Sociaal akkoord Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen Dreigement Eindstand WSW 2014 komt op 103 duizend Zorgen om arbeidsbeperkten ...

8. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van de 30% regeling Definitie ‘ingekomen werknemer’ Promovendi Overgangsrecht Wet financiering sociale verzekeringen gewijzigd 30%-regeling ook toepasbaar op inkomstenbelasting Aanscherping ...

9. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... waren bestemd voor werklozen die na bijscholing aan de slag konden. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken), de brancheorganisatie van re-integratiebedrijven Boaborea en het UWV hebben hun ...

10. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... in ziek melden UWV bereikbaar via goedkoper 088-telefoonnummer Verbetering uitvoering sociale zekerheidsstelsel door UWV Nieuwe Regelhulp financieel CV Formulier Bijstelling plan van ...

11. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... in regelwoud van toeslagen en subsidies; hoe komen we eruit? Weinig kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering personele kosten Voor bepaalde activiteiten ...

12. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... Werkt is online terug te kijken. In dit digitale seminar hebben medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO, de VU en een branche-expert van Stigas samen met ...

13. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... De Anw verving de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) uit 1959. Ten opzichte van de andere sociale wetten kenmerkt de Anw zich door een relatief kleine groep rechthebbenden en de invoering ...

14. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag verdrag met Marokko opzeggen Langer ...

15. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... veel knelpunten zien Nederlandse regering wil aanpassingen AVG Privacyverklaring ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Werkwijze Belastingdienst in strijd met de wet en discriminerend ...

16. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... verdelen’, zegt wethouder Claudio Bruggink van Hengelo in Trouw. ‘Maar de tekorten in het sociale domein zijn te groot. Zo wil Hengelo de vergoedingen gaan versoberen. Woonplaatsbeginsel ...

17. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
Inhoud Betekenis algoritme Doorlichten burgers sociale zekerheid met behulp van SyRI Computer vergroot kansen lager opgeleiden om aan het werk te blijven De computer als filter van sollicitanten ...

18. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
... als een onnodige beperking van de toegang tot de arbeidsmarkt zagen. Het UWV en het ministerie van Sociale Zaken gingen tegen die eerdere uitspraken in hoger beroep. Wel zegt Ook wil het UWV met ...

19. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... volwasseneneducatie, maar staat het ook op de agenda van tal van maatschappelijke organisaties en sociale partners; een struikelblok bij de bestrijding van laaggeletterdheid onder de potentiële ...

20. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dat geen informatie meer verzameld hoeft te worden bij vroegere werkgevers. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel voor advies naar de Raad van State ...

21. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... van zorg en participatie de laatste jaren meer geïntegreerd. Dit vormde voor het ministerie van Sociale Zaken aanleiding om Panteia te laten onderzoeken of het mogelijk is om kosten te besparen ...

22. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ziekteperiodes, dan start de telling tot 104 weken opnieuw. Onderzoek Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt dat een meerderheid van de (100) onderzochte CAO's ...

23. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... contract' Hypotheek zonder vast arbeidscontract eenvoudiger Hoe flexibel kan een vaste baan zijn? Sociale wetten blokkeren tienduizend vaste banen Nederland in top 5 EU-landen met meeste ...

24. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... wordt gehouden. Voor dit onderzoek – een samenwerking van TNO, het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – worden ruim 22.000 werknemers uit verschillende en beroepen ...

25. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Voorwoord Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden Tertiaire arbeidsvoorwaarden Quartaire arbeidsvoorwaarden Overzicht van arbeidsvoorwaarden Trends anno 2018 over ...


Bekijk items: 1 tot 25 (377 totaal)