Wet Werk Bijstand


1. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)   4 juni 2019
24 april 2021  | 
Inhoud Inleiding Groeiende tekorten op de Wmo Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 Inleiding De Wet ...

2. Wet pilot loondispensatie   15 juni 2010
26 oktober 2020  |  ,
... ingetrokken Van Ark kondigt 'breed offensief' arbeidsbeperkten aan Wijziging Participatiewet en Ziektewet middels breed offensief Minder betalen dan wettelijk minimumloon De werkgever ...

3. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Aangepast werk Wajongers Subsidie Overige wetten Sociaal akkoord Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen Dreigement Eindstand ...

4. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Volksverzekering Voorwaarden Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting ...

5. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... (eerst dus 3) heet een tussenpoos. Is de werknemer na een keten van contracten korter dan deze wettelijke tussenpoos uit dienst en krijgt deze opnieuw een tijdelijk contract? Dan wordt dit ...

6. Wet- en regelgeving (langer doorwerken)   4 januari 2014
25 april 2017  |  , , , ,
... meer ouderen aan het werk te krijgen en te houden, biedt de overheid ondersteuning in de vorm van wet- en regelgeving die prikkels bevat voor ouderen en werkgevers om de arbeidsdeelname van ...

7. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
3 december 2020  |  , , , , , ,
Inhoud Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd Nederlandse grensoverschrijdende pensioenen nog steeds niet EU-proof Maximale opbouwpercentages Korting AOW-ers van de baan Reparatie AOW-gat ...

8. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
24 januari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Vele wetten Huisbezoekwet van 4 oktober 2012 Regeldruk Kamer ontziet jongeren in bijstandswet Kabinet stelt plan bij: regels bijstand minder streng Werk en Bijstand 2015 Nieuwe Wmo 2015 ...

9. Wetten en wetsvoorstellen   9 juni 2019
8 september 2020  |  , ,
Inhoud Overheidspublicaties over onder meer wet- en regelgeving Stortvloed van wetgeving Zorgen om kwaliteit van wetgeving Krachtmeting dreigt tussen rechter en wetgever Wetsvoorstel open overheid ...

10. Wetten kinderopvang   20 maart 2009
7 mei 2021  |  , , ,
Inhoud Wet kinderopvang (Wko) Werkgeverspremie Kinderopvangtoeslag Kinderopvang voor ZZP-er Cijfers 2010 Vaststelling hoogte bijdrage Toeslag gemaximeerd Kwaliteitseisen Veiligheid kinderopvang ...

11. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

12. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Korte historie pensioenwetten Informeren over deelname Europese richtlijnen Wet Versterking bestuur pensioenfondsen Wetsvoorstel verlaging maximumopbouw en maximering pensioengevend inkomen ...

13. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) ...

14. Europese wetgeving   27 februari 2013
7 april 2021  |  , , ,
... in Nederland gaat werken of wonen. De nieuwe verordeningen van de EU zijn van toepassing op alle wettelijke sociale verzekeringen (de sociale bijstand valt buiten het bereik van de ...

15. Toeslagenwet   20 maart 2009
5 mei 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... informatie en toelichting Proefberekening Kostendelersnorm Veel onduidelijkheid over de Toeslagenwet en de inkomenstoets Vanaf 1 juli 2016 verandert toeslag UWV Kostendelersnorm geldt ook voor ...

16. Koppelingswet   20 maart 2009
21 maart 2017  |  , ,
... of voorzieningen Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (illegalen) hebben volgens de koppelingswet geen recht op uitkeringen of voorzieningen als een bijstandsuitkering, huursubsidie, ...

17. Participatiewet (inleiding)   7 oktober 2014
21 augustus 2023  |  , , , ,
Inhoud Punten Participatiewet Participatiewet opent deuren naar arbeidsmarkt voor mensen met beperking Vaststelling doelgroep Tegenprestatie Onvoldoende Wajongers voor de participatiewet ...

18. Werkloosheidswet (WW)   20 maart 2009
21 december 2019  |  , ,
Inhoud Wetten Uitvoering Sectoraansluiting Premie Weigering verlenging arbeidsovereenkomst Opheffing re-integraties Sociaal Akkoord Brug-WW Preventie werkloosheid versterken Wijzigingen per 1 juli ...

19. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... op 71,5 jaar Cijfers AOW-uitkeringen AOW-aanspraken verdubbeld Belastingplan 2016 Wijziging Ziektewet Versnelde ingangsdatum AOW Sociale ongelijkheid AOW-leeftijd terug naar 65? Kabinet mag ...

20. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... Hoogte uitkering. Anw-hiaatpensioenverzekering Cijfers Gesprekken over verandering nabestaandenwet Wetsvoorstel Verzamelwet SZW Weduwen Marokko houden uitkering Kostendelersnorm Kabinet mag ...

21. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
Inhoud. Loonkostensubsidie Loonkostensubsidie arbeidsgehandicapten Premiekorting oudere werknemers Wet SUWI Poortwachterstoets Leerwerkbanen Werktijdverkorting Wet inkomensvoorziening oudere ...

22. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... te koppelen om fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen op te sporen. Hiervoor is de Wet SUWI vorig jaar oktober gewijzigd (toelichting). Ministers Asscher en Opstelten publiceerden ...

23. Allochtonen   4 januari 2014
29 november 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Definities Wet SAMEN afgeschaft Participatie allochtone vrouwen Multicultureel personeelsbeleid Diversiteitsmanagement Integratie verloopt moeizaam Allochtoon erg slecht af op Nederlandse ...

24. AOW   12 februari 2017
13 februari 2017  | 
... de toekomst te kunnen betalen, moeten langer doorwerken, want we worden steeds ouder. De huidige wetgeving waarbij de AOW-leeftijd de komende jaren stap voor stap omhoog gaat en vanaf 2021 ...

25. Arbeidsmarktregio's en Werkbedrijven   7 oktober 2014
15 december 2017  |  , , ,
Inhoud Opdracht 35 miljoen euro voor invoering Participatiewet Meer banen voor mensen met beperking door herontwerp werkprocessen Uitgifte Participatie Certificaat Werken met een arbeidsbeperking ...


Bekijk items: 1 tot 25 (223 totaal)