Sociale Verzekeringsbank (SVB)    Sociale zekerheid (inleiding) 


Sociale zekerheid (buitenland)

Datum laatste wijziging: 6 juli 2018  |  Trefwoorden: Sociale zekerheid, Buitenland, Uitkeringen

Inhoud

  1. Wetten en afspraken andere landen
  2. Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels
  3. Verdrag
  4. Verlies AOW-toeslag 
  5. Naslag

Wetten en afspraken andere landen

Nederlanders die in het buitenland wonen of werken, kunnen te maken krijgen met sociale wetgeving van verschillende landen. Hierdoor kan het gebeuren dat ze in 2 landen premies voor sociale verzekeringen betalen. Of dat ze juist helemaal geen premies betalen. Internationale afspraken over het recht op een uitkering kunnen dit tegengaan.


Als een werknemer grensoverschrijdend werkt, dan bepalen in veel gevallen de Europese verordeningen nr. 1408/71 en nr. 883/2004 of een socialezekerheidsverdrag in welk land hij verzekerd is. Het doel van deze socialezekerheidsverordeningen en -verdragen is te voorkomen dat de werknemer niet of dubbel verzekerd is. Zijn de Europese verordeningen niet van toepassing en is er geen socialezekerheidsverdrag, dan bepalen de nationale wetgevingen van Nederland en het land waar de werknemer woont, waar de werknemer sociaal verzekerd is.

Nederland heeft met 34 landen buiten de Europese Unie (EU), Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland een bilateraal socialezekerheidsverdrag gesloten. Zie bijgaand het overzicht.

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels

Voor belastingplichtigen die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, is het voor het bepalen van het Nederlandse fiscale loon van belang om te weten hoe de buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden. Reden voor het ministerie van Financiën in november 2011 ‘Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels’ te publiceren. In deze mededeling wordt aangegeven hoe buitenlandse sociale verzekeringen gekwalificeerd moeten worden bij het bepalen van het Nederlandse fiscale loon.
In het document staat een overzicht van de onderzochte stelsels. Per land is bij de sociale verzekeringen aangegeven of de werknemerspremie al dan niet aftrekbaar is en of de werkgeverspremie vrijgesteld of belast is. Wanneer er sprake is van een gedeeltelijke aftrekbaarheid/vrijstelling, dan is dit vermeld. Voorts is per land vermeld over welk jaar en wanneer de beoordeling heeft plaatsgevonden.

Verdrag

Uitkeringen worden alleen in het buitenland uitbetaald als iemand woont in een EU/EERland, de Nederlandse Antillen, Aruba, of een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten voor een goede controle op het verstrekken van uitkeringen. Het gaat daarbij om AOW, WAO, WIA, WAZ, ANW, Ziektewet en Kinderbijslag. Wie verhuist naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft, heeft geen recht meer op een uitkering, na drie maanden stopt de uitkering. Zie ook de site van SVB.

Verlies AOW-toeslag

Voor de AOW geldt een uitzondering. Iemand die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of ouder is, verliest bij verhuizing naar een niet verdragsland niet het volledige recht op AOW. Hij komt echter, onafhankelijk van de daadwerkelijke situatie alleen in aanmerking voor de AOW-uitkering voor gehuwden zonder toeslag (is maximaal 50% van het netto minimumloon). Zie ook subrubriek Partnertoeslag.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Sociale Verzekeringsbank (SVB)    Sociale zekerheid (inleiding)