Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers    Risque professionel en risque social 


Regresrecht

Datum laatste wijziging: 1 maart 2018  |  Trefwoorden: Regresrecht, Loondoorbetaling, Verhaalrecht

Inhoud

 1. Schade verhalen op een veroorzaker
 2. Voorbeelden
 3. Niet alle schade is verhaalbaar
 4. Actie werkgever
 5. Proefschrift
 6. Complexer door Wet Bezava
 7. Formulier verhaalrecht

Schade verhalen op een veroorzaker

De oorzaak van de ziekte heeft geen invloed op de doorbetaling van het loon. Of een been is gebroken op het werk of tijdens het voetballen in het weekend, maakt voor de loondoorbetaling niet uit. Het is de werkgever in dit verband niet toegestaan om in een arbeidsovereenkomst privé-risico's, zoals bij sporten, uit te sluiten. Sinds de invoering van de Veegwet (1 januari 1996) kunnen werkgevers derden, die verantwoordelijk zijn voor het toebrengen van het letsel aan hun werknemers, gerechtelijk vervolgen en via de kantonrechter een schadeloosstelling eisen. Het recht om loonschade die door een ander is ontstaan, te verhalen op de veroorzaker, wordt regresrecht* of verhaalrecht genoemd. Ook in het Burgerlijk Wetboek is dit recht opgenomen (6:107a BW). In 2007 is het verhaalrecht voor de werkgever uitgebreid tot 'alle redelijke kosten van re-integratie.

* Als op grond van een regresactie een schadevergoeding is verkregen, kan de werkgever de Belastingdienst verzoeken het gedifferentieerde WGA-­premie percentage te verlagen.

Een uitvoerig artikel over regresrecht is te vinden op de site van Ondernemen met personeel, 29 jan. 2018).

Voorbeelden

Het gaat bijvoorbeeld om een vuurwerkongeluk, de werknemer raakt door toedoen van een ander arbeidsongeschikt bij een auto-ongeluk, een ongeluk bij paragliden, bungyjumpen, skiën of een vechtpartij.

Niet alle schade is verhaalbaar

Niet alle schade komt voor regres in aanmerking. Een werkgever blijft in het kader van regres dus (helaas) altijd met (een deel van de) schade zitten. De posten die in het kader van regres wél gevorderd kunnen worden zijn:
 • het nettoloon (in principe over de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid);
 • re-integratiekosten;
 • buitengerechtelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid en schade.
In het kader van de regresvordering is sprake van een zogenoemd ‘civiel plafond’. Dat betekent dat de werkgever maximaal het bedrag kan vorderen dat de werknemer zelf bij de aansprakelijke persoon als schade had kunnen vorderen als de werkgever het loon niet zou hoeven doorbetalen.

Actie werkgever

Als de werkgever op de hoogte raakt van het feit dat hij een regresvordering heeft, dient hij de schadeveroorzaker (binnen vijf jaar) formeel aansprakelijk te stellen voor zijn schade. De praktijk leert dat de wijze waarop de aansprakelijkstelling wordt vormgegeven erg belangrijk is. De kans dat de schade vergoed wordt, vergroot als de werkgever serieus werk maakt van de aansprakelijkstelling door goed te onderbouwen waarom hij een regresvordering heeft en hoe hoog zijn schade is. (Bron: o.m. WVO Advocaten, 3 feb. 2015 en Letselschade.nl)

Proefschrift

Werknemerscompensatie in de steigers, naar een nieuwe aanpak van werknemerscompensatie en preventie van arbeidsongevallen en beroepsziekten in arbeidsorganisaties.
In Nederland lopen jaarlijks meer dan 200.000 werknemers letsel en verzuim op door een arbeidsongeval en krijgen naar schatting 25.000 werknemers per jaar een beroepsziekte. Werknemers die de (financiële) schade die zij hierdoor oplopen willen verhalen moeten daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen. In de praktijk betekent dit een zware (juridische) lijdensweg. Daarom wordt door patiëntenorganisaties, vakbeweging, SER en -recent- de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepleit voor een nieuw systeem van het verhalen van schade van arbeidsongevallen en beroepsziekten, ook wel werknemerscompensatie genoemd. (Publicatiedatum UvA: 4 december 2013)

Complexer door Wet Bezava

Sinds de invoering van de Wet Bezava (Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters) beter bekend als ‘Modernisering ZW’ en het van kracht worden van de WWZ, is ook alles wat met letselschade te maken heeft meer uitvoerig geworden.

Het gaat anno 2015 om:
 1. productieverlies dan wel kosten van vervanging als gevolg van uitval;
 2. re-integratiekosten;
 3. transitievergoeding*;
 4. verhoogde gedifferentieerde WGA-flex premie;
 5. verhoogde gedifferentieerde WGA-vast premie;
 6. zelf betaalde WGA-vast uitkering;
 7. verhoogde verzekeringspremie in verband met eigenrisicodragen WGA-vast;
 8. zelf betaalde ZW-uitkering;
 9. verhoogde gedifferentieerde ZW-premie;
 10. verhoogde verzekeringspremie in verband met eigenrisicodragen ZW;
 11. overige kosten.
* De maximale hoogte van de transitievergoeding wordt vermeld in subrubriek Transitievergoeding (tabellen).

Hoe letselschade te verhalen is door de verschillende regelingen zo ingewikkeld geworden, dat geadviseerd wordt hiervoor een deskundige te raadplegen. Misschien dat het raadplegen van de site de Letselschade vereniging (LSV) hierbij van dienst kan zijn.

Formulier verhaalrecht

P&O Actueel publiceerde een formulier dat de werkgever als voorbeeld kan gebruiken als een ziekgemelde werknemer letsel heeft opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is. Dit, om de werkgever te ondersteunen bij verhaal (regres) van (een deel van) de schade op de aansprakelijke derde.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Premiekorting en premievrijstelling oudere werknemers    Risque professionel en risque social