Wet


1. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
Inhoud Wettelijk noodzakelijke zorg Indeling Wet arbeid en zorg Overig onderscheid Wijziging Wet arbeid en zorg en de Arbeidstijdenwet Internet Samenvatting Wet Arbeid en Zorg Meerlingenverlof Wet ...

2. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) hoofdlijnen   28 september 2019
25 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... WW Toelichting bijzondere situaties voor hoge of lage WW-premie Hoe ondersteunt HR-software de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)? Werkgevers omzeilen Wet Arbeidsmarkt in Balans Kent u alle 43 ...

3. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)   28 september 2019
28 september 2019  |  , , ,

4. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , ,
Inhoud Doel wet Personeelsdossier Bijzondere gegevens Bewaartermijn Autoriteit Persoonsgegevens Sollicitatiecode NVP Personeelsgegevens verstrekken aan derden Salarisadministratiekantoren en ...

5. Wet Breed offensief   14 februari 2020
26 oktober 2020  |  , , , ,
Wetsvoorstel De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het ...

6. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)   11 februari 2016
12 januari 2021  |  , , ,
Het wel en wee van de Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) komen we bijna dagelijks tegen. De verschillende aspecten plaatste de redactie HR-kiosk in subrubrieken. Zie onder (klik op de ...

7. Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)   27 januari 2016
3 juni 2017  |  , , , ,
Zie Arbeidsovereenkomst / Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.

8. Wet langdurige zorg (tabellen)   11 januari 2015
22 januari 2024  |  , , , , ,
Percentage 2024 De Wet langdurige zorg (Wlz) is voor mensen die langdurige zorg nodig hebben. Deze WLZ-premie houd jij als werkgever in op het loon van je werknemer. Dit bedrag betaal je ...

9. Wet langdurige zorg (Wlz)   11 januari 2015
7 september 2019  |  ,
Inhoud Veranderingen Wet langdurige zorg Wlz-indicatie Overgangsrecht Inkomensafhankelijke bijdragen Wijziging 2016 Minder mensen met indicatie langdurige zorg met verblijf Pleegouders houden ...

10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)   4 juni 2019
24 april 2021  | 
Inhoud Inleiding Groeiende tekorten op de Wmo Toename Wmo-aanvragen problematisch voor gemeenten Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 Inleiding De Wet ...

11. Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML)   20 maart 2009
10 mei 2018  |  ,
Alweer zo'n onderwerp dat de gemoederen bezig houdt. Wat er aan de hand was en is, treft de lezer in de zes subrubrieken aan. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

12. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)   20 maart 2009
1 juni 2018  |  , ,
... komen in aanmerking voor de WAO. De reden is dat de WAO op 1 januari 2006 is opgevolgd door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO kent twee soorten uitkeringen, de ...

13. Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR)   20 november 2010
7 mei 2017  |  , , , , ,
Inhoud Verplichting Europese ondernemingsraad op te richten Doel Wet op de Europese ondernemingsraden (WEOR) Regels Aanpassing richtlijn Europese OR doorbreekt grenzen Verplichting Europese ...

14. Wet op de Loonbelasting 1964   30 april 2016
5 mei 2017  |  ,
Inhoud Inleiding Voorheffing Box 1 Belastingschijven Inleiding De Wet op de Loonbelasting 1964 (kortweg Wet LB 1964) regelt in Nederland de loonbelasting die de Rijksoverheid in beginsel heft over ...

15. Wet op de loonvorming   20 maart 2009
24 december 2015  |  ,
... is de loonvorming in beginsel vrij. Een uitzondering is geregeld in artikel 10 van de Wet op de loonvorming. De minister van SZW ‘kan, indien naar zijn oordeel een zich plotseling ...

16. Wet op de Medische Keuringen (WMK)   20 maart 2009
29 maart 2021  |  , , ,
Inhoud Wet Wijziging wetgeving medische keuringen Aanstellingskeuringen Leidraad Aanstellingskeuringen Klachtrecht aanstellingskeuringen Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek Keuringsverbod ...

17. Wet op de ondernemingsraden (WOR)   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
Inhoud Wet op de ondernemingsraden (WOR) Er is geen ondernemingsraad Aantal OR-leden in ondernemingen Ontheffing OR Vergaderingen OR-heffing Wetsvoorstel wijziging Wet op de ondernemingsraden ...

18. Wet pilot loondispensatie   15 juni 2010
26 oktober 2020  |  ,
... ingetrokken Van Ark kondigt 'breed offensief' arbeidsbeperkten aan Wijziging Participatiewet en Ziektewet middels breed offensief Minder betalen dan wettelijk minimumloon De werkgever ...

19. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , , , , , ,
Inhoud Aangepast werk Wajongers Subsidie Overige wetten Sociaal akkoord Iets meer mensen met beperking aan het werk”, aldus Cohen. 30 miljoen euro voor sociale werkplaatsen Dreigement Eindstand ...

20. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) Vereenvoudiging van de toepassing Tegemoetkoming wordt achteraf uitbetaald De WTL bestaat uit twee nieuwe regelingen Lage Inkomens Voordeel (LIV) bij een ...

21. Wet Toekomst Pensioenen   19 oktober 2023
26 februari 2024  |  , , , , , , , ,
Inhoud Afspraken WTP De nieuwe pensioenwet gaat per 1 juli 2023 in Invaren in strijd met Europees recht Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval? Afspraken WTP In de ...

22. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... praktijk’ Herplaatsing van werknemer in concernverband Werkwijzer poortwachter 1 december 2018 Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-9 (coronavirus) Quick start bij Werkwijzer Poortwachter ...

23. Wet VPL   20 maart 2009
25 november 2020  |  , , ,
... bruto-inkomen. Bovendien zou in voorkomende gevallen de werkgever fiscaal extra worden belast. De Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling¹ (wet VPL) ...

24. Wet Wajong   16 april 2009
26 juni 2021  |  , , , , , , , ,
Inhoud Volksverzekering Voorwaarden Cijfers Wet Werkregeling Wajong Wajong-uitkering Maatmanloon Bijverdienen Werk Premie en loondispensatie No-riskpolis Ziektewet Samenvatting ...

25. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)   20 maart 2009
12 juli 2019  |  ,
De wet Werk in Inkomen naar Arbeidsvermogen kent vele aspecten, in de diverse subrubrieken wordt dat duidelijk gemaakt. Zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen).


Bekijk items: 1 tot 25 (4 777 totaal)