Concurrentiebeding


1. Concurrentiebeding   20 maart 2009
22 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Wat is concurrentiebeding? Beperkingen Schriftelijkheidsvereiste Functiewijziging Omzetting arbeidsovereenkomst bepaalde tijd naar onbepaalde tijd Vergoeding Goed doel Concurrentiebeding ...

2. Wet Werk en Zekerheid (Concurrentiebeding)   16 mei 2015
29 december 2018  |  , ,
... 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een concurrentiebeding overeen te komen. Dit is slechts anders indien 'zwaarwegende bedrijfsbelangen' ...

3. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... ¹ Een beding is een bijkomende voorwaarde bij een overeenkomst. Belangrijke bedingen zijn het concurrentiebeding, geheimhoudingsbeding, relatiebeding, autokostenbeding en boetebeding. Welke ...

4. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... de eerste (maximaal) twee dagen bij arbeidsongeschiktheid (7:629, lid 9 BW); het aangaan van een concurrentiebeding* (7:653, lid 1 BW). * Een beding is een bijkomende afspraak bij een ...

5. Arbeidsvoorwaarden (primair, secundair, tertiair)   20 maart 2009
16 november 2021  |  , , , , , , ,
... van de richtlijn); De mogelijkheid om meerdere banen te hebben (artikel 9 van de richtlijn); (Red. concurrentiebeding?) De voorspelbaarheid van het werk (artikel 10 van de richtlijn); De overgang ...

6. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gebeurt Onvoldoende actieve herplaatsingsinspanning leidt tot billijke vergoeding en verval concurrentiebeding Bedrijf laat werknemers zelf collega’s aannemen en ontslaan Ontslag wegens ...

7. Begroting 2015   28 augustus 2014
15 december 2019  |  , ,
... dus alleen om nieuwe gevallen. Flexwerkers Betere bescherming door maatregelen inzake proeftijd, concurrentiebeding, aanzegtermijn, ketenbepaling en transitievergoeding. De wijziging is ...

8. Boete en sanctie   20 maart 2009
14 juli 2019  |  , , , ,
... voort te duren. NB: Elders in wetten treft men boetes/sancties aan die te maken hebben met het concurrentiebeding, overtreding van het verbod op nevenarbeid en de algemene bepalingen dat de ...

9. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... een CAO aan. Niet alle arbeidsvoorwaarden mogen bij CAO worden geregeld. Een voorbeeld betreft het concurrentiebeding, dat uitsluitend in de individuele arbeidsovereenkomst mag worden opgenomen. ...

10. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... hun werkweek eerder in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding dan voltijders en met hen geen concurrentiebeding mag worden overeengekomen. Gezien de resultaten van de inventarisatie van ...

11. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... Japanse concern Yokogawa. Er zijn ook bezwaren: werkgevers zien vooral problemen met loyaliteit of concurrentiebeding, ondernemingsraden en vakbonden zijn op hun beurt bang voor verdringing op de ...

12. Externe commentaren en gevolgen (DBA)   22 oktober 2016
10 februari 2018  |  ,
... aangelegenheden aangaande het bedrijf en de bedrijfsvoering. Werkgever is met de werknemer een concurrentiebeding overeengekomen. Hoewel de werkgever zich volgens de rechtbank schuldig heeft ...

13. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... niet-gewerkte uren is maximaal 6 maanden. Alleen via CAO-afspraken is die periode te verlengen; concurrentiebeding is alleen van toepassing op contracten voor onbepaalde tijd (tenzij ...

14. Functienaam   13 november 2011
4 september 2018  |  ,
... Voormalige werkgever is payrollonderneming. Gewezen werknemer wordt niet ontslagen uit het concurrentiebeding. Uit dat beding volgt echter niet dat het exploiteren van een uitzendbureau ...

15. Handtekening   21 februari 2017
19 december 2023  |  , , , , , ,
... is. Dat is een misverstand, maar er zit wel een kern van waarheid in. Zo kennen clausules als het concurrentiebeding en relatiebeding een schriftelijkheidsvereiste en daarom kunnen die niet via ...

16. Hervormingen   30 juni 2016
13 november 2020  |  ,
... zullen indien nodig aangepast moeten worden. Voor sommige verplichtingen (zoals goodwill, het concurrentiebeding en het doorvoeren van wijzigingen) geldt dat die uiterlijk per januari 2023 in ...

17. Introductie   12 maart 2018

... soms ook andere overeenkomsten die door werkgever en werknemer getekend moeten worden. Dit kan het concurrentiebeding of relatiebeding zijn, maar ook de afspraak dat een bepaald diploma binnen een ...

18. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
19 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... en banenmarkt Juli 2023 Nr Rubriek Onderwerp 1 Tabellen Minimum loon per 1-7-2023 2 Arbeidsrecht Concurrentiebeding 3 Arbeidsrecht Ontslag politieke voorkeur 4 Arbeidsrecht Transitievergoeding 5 ...

19. Mr. Suus E.N. Van Ingen   26 april 2023
... succesvol afgerond met de verdediging van haar onderzoek naar het oneigenlijk gebruik van het concurrentiebeding. Haar bijzondere interesse voor het pensioenrecht ligt in de verschillende ...

20. Nevenwerkzaamheden   21 februari 2010
17 augustus 2019  |  ,
... met de activiteiten die hij bij zijn werkgever verricht. We komen hier op het terrein van het concurrentiebeding waar in subrubriek Concurrentiebeding over is geschreven. Openbaarmaking ...

21. Non-actiefstelling   10 maart 2010
21 februari 2024  |  , , , , , ,
... de werkgever weigert in te stemmen met het (nieuw) te voeren beleid; er sprake is van een vorm van concurrentiebeding; de werknemer zich veelvuldig ziek meldt wat tot irritatie bij collega’s ...

22. Ontslag met wederzijds goedvinden   10 maart 2010
18 augustus 2021  |  , , , , , , ,
... te hebben. Uit jurisprudentie is gebleken dat in geval van finale kwijting ook een eventueel concurrentiebeding wordt opgeheven. Behoud WW-uitkering De vaststellingsovereenkomst, ook wel ...

23. Outsourcing   25 april 2011
12 juli 2019  |  , , ,
... werkgever kan wel zijn eigen (eventueel slechtere) pensioenregeling van toepassing verklaren; concurrentiebedingen blijven van kracht, maar kunnen in kracht inboeten als ze na de overgang ...

24. Regeerakkoord (29 okt 2012)   30 oktober 2012
,
... voor verschillende vormen van flexibel werken. Daarbij zullen onder andere ketenregelingen en concurrentiebedingen bekeken worden. • Huishouduitkeringstoets De huishoudinkomenstoets ...

25. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... overeengekomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract. 51. In tijdelijke contracten kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, behalve in het geval van bijzondere omstandigheden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (67 totaal)