Overwerk


1. Overwerk   20 maart 2009
14 oktober 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Begrip Belast Verplichting Uitbetaling Wettelijk kader ontbreekt Reistijd kan overwerk zijn Overwerk opnemen in de arbeidsovereenkomst Afspraken in CAO Voorbeelden van overwerkvergoeding ...

2. Overwerk op te nemen als extra vrije dagen   20 maart 2009
5 juni 2017  |  , , ,
Inhoud Inleiding CAO Onderzoek Inleiding Van het opnemen van overwerk als vrije dagen kan sprake zijn wanneer een werknemer incidenteel meer uren werkt dan in het arbeidscontract is afgesproken. ...

3. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... zijn alle kosten die gemoeid zijn bij het in dienst hebben van personeel: lonen, sociale premies, overwerk- en ontslagvergoedingen, vakantiegeld, doorbetaling bij ziekte en vakantie, en ...

4. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
13 april 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 424,60 tot aan het minimum loon. Ook het loon dat is gebaseerd op de inzet van de werknemer, zoals overwerk, ORT, ploegentoeslag, bonus en provisie, tellen mee bij de hoogte van de uitkering bij ...

5. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat zijn clausules die de werkgever en werknemer in samenspraak overeenkomen. Voorbeelden zijn overwerk, blijfpremie en andere (meestal) secundaire arbeidsvoorwaarden. Aanstellingsbrief Een ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
27 december 2023  |  , , , , , , , , , , ,
... laat 9 tot 5-werkdag verdwijnen 5-urige werkdag groot succes Piloten hebben constante jetlag Overwerk horeca Wordt Nederland koploper flexibel werken in Europa? Schema arbeidstijden ...

7. Arbeidstijdenmanagement   27 maart 2017
6 januari 2020  |  , ,
... Uitgebalanceerde roosters ontwerpen om de effectieve werktijd en de productiviteit te verhogen, om overwerk te minimaliseren en aldus voor een hoger rendement te zorgen. De term ...

8. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
... als deze gedurende een reeks van jaren is uitgekeerd, wordt deze uitkering als 'vast' ervaren; overwerk in tijd of geld dat nog niet is uitbetaald; outplacement; bonusregeling; langer gebruik ...

9. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Schadeplicht Automatisch ontslag op pensioendatum Partiële ontbinding Wet Ontslag/WW Belastingplan 2014 (september 2013) Niet verstandig verbetertraject te stoppen Mag ...

10. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... aan verbonden. De tegemoetkoming geldt zolang de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Meer- en overwerk Afspraken kunnen in een CAO zijn opgenomen. Is dat niet het geval dan moeten die uren ...

11. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... transitievergoeding. Vakantiedagen Het opsparen van vakantiedagen en compensatiedagen voor overwerk of werk op onregelmatige uren, wordt weer aantrekkelijk gemaakt. Waarde-overdracht ...

12. Belonen (inleiding)   20 maart 2009
7 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... andere vaste uitkeringen. Tot het variabele salaris behoren betalingen die niet gegarandeerd zijn: overwerk, gratificaties, bonussen en tantièmes. De som van vast en variabel salaris noemt men ...

13. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... per jaar worden toegekend (voorbeelden zijn gratificaties, tantièmes, bonus en vakantietoeslag); overwerkloon; eenmalig uitbetaling van niet-opgenomen vakantiedagen; beloningen over een ander ...

14. Burn-out   3 oktober 2009
1 april 2021  |  , ,
... kunnen beschermen tegen burn-out: Maak stress bespreekbaar. Voorkom dat medewerkers voortdurend overwerken. Laat medewerkers weten met wie ze stressklachten kunnen bespreken. Eis geen continue ...

15. Cafetariasysteem onder werkkostenregeling   12 februari 2011
12 januari 2019  |  , , ,
... Afspraken Belastingdienst en LTO Nederland Valkuilen voor werkgevers (jan. 2017) Minimumloon voor overwerk; cafétariaregeling niet meer mogelijk Uitstel inperking Cafetariaregeling Goedkoop ...

16. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... ziektekosten, WAO/WIA-hiaat tot (vervroegde) pensionering, ziektekosten- en verlofregelingen, overwerk1 en reiskostenvergoedingen. Ook zaken als functiewaardering, salarisschalen, (flexibele) ...

17. CAO (inleiding)   20 maart 2009
18 maart 2021  |  , ,
... arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de opbouw en hoogte van het loon, arbeidstijden, beloning van overwerk, vakantieduur en ontslagprocedures. Verder kunnen afspraken over bevordering van ...

18. Consignatie   20 maart 2009
3 april 2018  |  , , , , , ,
... meer informatie Wanneer stand-by feitelijk aantoonbaar gewone werkuren zijn, dan geldt hiervoor de overwerktabel. Dus tijd voor tijd en eventueel een toeslag. Vergoeding Voor het op zich ...

19. Coronavirus   24 februari 2020
28 oktober 2020  |  , , , , , , , , ,
... werknemer neemt voor een gedeelte van het verzuim, vakantie- of ADV-dagen op; ook compensatie voor overwerk zou gebruikt kunnen worden De werkgever betaalt, analoog aan het kortdurend zorgverlof, ...

20. Deeltijd (arbeidsvoorwaarden)   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , , , ,
... wordt tegelijkertijd met de (halfjaarlijkse) aanpassingen van de minimumloonbedragen gepubliceerd. Overwerk Er zijn twee mogelijkheden de overwerktoeslag te berekenen: de toeslag wordt betaald bij ...

21. Deeltijd (inleiding)   20 maart 2009
30 november 2023  |  , , , ,
... beide 60% werken, is de FTE 2 x 0,6 = 1,2. De maximale FTE van 2 werknemers bedraagt 2, eventueel overwerk wordt niet meegeteld. Deeltijdwerknemers hebben een positieve invloed op het rendement ...

22. Deeltijd-WW   30 juli 2009
6 september 2019  |  , , ,
Inhoud Bijzondere regeling werktijdverkorting a.g.v. de kredietcrisis Deeltijd-WW Compromis Overwerk telde mee voor deeltijd-WW-uitkering Aangescherpte regeling deeltijd Pensioenopbouw ...

23. Detachering   20 maart 2009
6 mei 2023  |  , , , , , ,
... op basis van wetgeving of CAO’s recht op hebben (zoals bijvoorbeeld een bonus, 13de maand, overwerktoeslag of een reiskostenvergoeding). Welke looncomponenten in de diverse EU landen op ...

24. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... ongeveer vier van de vijf Nederlanders de mobiele telefoon aan laat staan op vrije dagen. Ook het overwerk neemt toe en vele werknemers werken regelmatig gedeeltelijk thuis. Arbeidsvoorwaarden ...

25. Flexibiliteit   20 maart 2009
7 april 2021  |  , , , , ,
... benutten van de productiemiddelen: voor het optimaal benutten van de productiemiddelen is overwerk, werken in verschoven- of ploegendiensten, werken op ongunstige uren en dagen, ...


Bekijk items: 1 tot 25 (135 totaal)