Vakantietoeslag    Vakantiewerker 


Vakantietoeslag betalen over commissie

Datum laatste wijziging: 2 augustus 2019  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Commissie

Vraag en antwoord

Een werkneemster stelde aan HR-kiosk de vraag of haar werkgever over de commissie* die zij boven op haar basisloon kreeg, ook vakantietoeslag is verschuldigd. Laten we het antwoord hierop uitleggen door verwijzing naar de wet en de jurisprudentie op dit punt.

* Vergoeding die wordt gevraagd om bepaalde effectentransacties uit te voeren.

Een werkgever hoeft alleen acht procent vakantietoeslag uit te betalen over een variabele beloning als deze kan worden aangemerkt als ‘loon' in de zin van artikel 6 van de Wet Minimum Loon (WML). Winstuitkeringen worden uitdrukkelijk uitgezonderd van het begrip loon.  En verder moet per situatie worden bekeken of een bepaalde beloningsvorm onder het loonbegrip valt.

Soms wordt dit geregeld in de betreffende cao of arbeidsovereenkomst. Is daar niets over vastgelegd en weigert de werkgever acht procent vakantietoeslag te betalen, dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Die doet dan uitspraak over de vraag of het variabele loongedeelte als loon aangemerkt kan worden.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde op 27 februari 2003 dat een werkgever over de commissie van een werknemer vakantietoeslag moest betalen. Die kreeg bovenop zijn brutoloon een bonus die afhankelijk was van de door hem behaalde omzet, maar ontving geen vakantietoeslag over dat deel.
De werknemer verdiende een basissalaris van vierduizend gulden en de commissie bedroeg gemiddeld drieduizend gulden. De bonus vormde dus een substantieel gedeelte van zijn loon. De aanspraken op de bonus waren niet wisselend: hij kreeg bij een bepaalde omzet een vastgelegd percentage aan commissie, zonder dat de werkgever hier verder invloed op had. De rechtbank bepaalde dat in een dergelijk geval de commissie viel onder ‘loon' en daarom diende de werkgever daar vakantietoeslag over te betalen.

De drie meest basale emolumenten die worden meegenomen in de berekening van de vakantietoeslag zijn; salaris, gevarengeld en provisie of prestatietoeslagen. Zaken zoals overwerk worden niet meegenomen dit omdat overwerk geen loon betreft aldus indertijd de Hoge Raad. (Inmiddels is de wet gewijzigd en moet over overwerk per 1-1-2018, over het volledige vakantiejaar, ook 8% vakantietoeslag worden betaald)

Ten overvloede

In principe zijn alle betalingen die door de werkgever worden gedaan n.a.v. de arbeidsrelatie loon. M.b.t. het recht op vakantietoeslag worden in art. 6 lid 1. van de Wet Minimum Loon en Minimum Vakantieslag de volgende uitzonderingen nadrukkelijk genoemd.

Voor de toepassing van het bij of volgens deze wet bepaalde worden onder loon verstaan de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking, met uitzondering van:
  • Verdiensten uit overwerk (per 1-1-2018 wel VT over overwerk)
  • Vakantietoeslag zelf
  • Winstuitkeringen
  • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden
  • Uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen
  • Vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken
  • Bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden
  • Uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling
  • Eindejaarsuitkeringen (maar wel over een vast overeengekomen 13e maand)
  • Een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon 
Commissie wordt dus niet bij de uitzonderingen genoemd. Over de commissie moet de werkgever dus gewoon 8% vakantietoeslag betalen.
 
Ga terug naar Vakantietoeslag.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Vakantietoeslag    Vakantiewerker