Moet mijn werkgever over de ploegentoeslag vakantiegeld betalen?

Vraagbaak  |  zo 17 sep 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , ,

Vraag

Moet mijn werkgever over de ploegentoeslag ook vakantietoeslag betalen?

Antwoord

Deze of soortgelijke vragen hebben we meer gehad.
Sommige uitzendbureaus menen dat hun cao een rechtmatige uitzondering bedingt t.o.v. de wet op het minimumloon en vakantietoeslag. Onze mening is echter dat er geen uitzondering mogelijk is op dit punt. 

Wat staat er in de Wet?

In principe zijn alle betalingen die door de werkgever worden gedaan n.a.v. de arbeidsrelatie loon. M.b.t. het recht op vakantietoeslag worden in art. 6 lid 1. van de Wet Minimum Loon en Minimum Vakantiebijslag de volgende uitzonderingen nadrukkelijk genoemd.

Voor de toepassing van het bij of volgens deze wet bepaalde worden onder loon verstaan de geldelijke inkomsten uit hoofde van de dienstbetrekking, met uitzondering van:
 • Verdiensten uit overwerk (per 1-1-2018 wel VT over overwerk)
 • Vakantietoeslag zelf
 • Winstuitkeringen
 • Uitkeringen bij bijzondere gelegenheden
 • Uitkeringen ingevolge aanspraken om na verloop van tijd of onder een voorwaarde één of meer uitkeringen te ontvangen
 • Vergoedingen voor zover zij geacht kunnen worden te strekken tot bestrijding van noodzakelijke kosten die de werknemer in verband met zijn dienstbetrekking heeft te maken
 • Bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden
 • Uitkeringen ingevolge een spaarloonregeling
 • Eindejaarsuitkeringen (maar wel over een vast overeengekomen 13e maand)
 • Een werkgeversbijdrage in de premie voor de ziektekostenverzekering van een persoon 
Ploegentoeslag wordt dus niet bij de uitzonderingen genoemd. Over ploegentoeslag moet de werkgever dus gewoon 8% vakantietoeslag betalen.
Er zijn meerdere rechtszaken geweest over soortgelijke gevallen, waarbij de werknemer in het gelijk werd gesteld.

Inlenersbeding 

Overigens speelt er ook nog een ander (meer actueel) wetsartikel, waarbij het uitzendbureau een gelijk loon moet betalen als de “inlener”. Het bedrijf waar u werkt zal namelijk wel vakantiegeld betalen over de ploegentoeslag aan haar werknemers.
Zie hiervoor: Moet mijn werkgever (uitzendbureau) dezelfde arbeidsvoorwaarden aan mij betalen als de werknemers van de inlener | HR-kiosk.nl
Ook op dit punt menen bepaalde uitzendbureaus zich niet aan het “inlenersbeding” te moeten houden.
Wellicht begrijpt u uit mijn antwoord, dat als de werkgever vasthoudt aan het standpunt dat twee wetsartikelen niet van toepassing zijn op hun organisatie, alleen de kantonrechter een uitspraak kan doen.

ABU-cao

Het blijkt tevens dat de ABU-cao van toepassing is.
In de ABU cao staat m.b.t. vakantietoeslag het volgende beschreven:
De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:
 • de gewerkte dagen;
 • vakantiedagen;
 • feestdagen;
 • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
 • compensatie-uren; en
 • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 recht heeft op loondoorbetaling.
Artikel 16 lid 2 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onverminderd­ van toepassing.
Art. 16 lid 1 wordt evenwel niet aangehaald, hierin wordt wel eens gelezen dat bij cao van de wet minimum loon en vakantietoeslag kan worden afgeweken, maar dat is niet het geval en ook de werkgever baseert zich niet op die afwijking.
Maar desalniettemin is het inlenersbeding dat alle discussie volkomen overruled, namelijk dat het uitzendbureau dezelfde rechten moet toekennen aan haar werknemers als de werknemers van de inlener.