Rekenvoorbeeld werkkostenregeling    Schema werkkostenregeling 


Samenvatting fiscaliteiten loonbestanddelen

Datum laatste wijziging: 8 mei 2018  |  Trefwoorden: Werkkostenregeling, WKR, Fiscaal, Loonbestanddelen

Inhoud

  1. Diverse loonbestanddelen
  2. Overzicht

Diverse loonbestanddelen

De Belastingdienst onderscheidt diverse categorieën loonbestanddelen (voor meer uitleg, zie Werkkostenregeling (inleiding):
  • Gerichte vrijgestelde kosten en loon in natura die niet ten koste gaan van de Vrije ruimte van 1,2% van de loonsom. Deze categorie duiden wij in onderstaand overzicht aan als Gerichte vrijstelling*;
  • Om te voorkomen dat de waarde van voorzieningen die op de werkplek ter beschikking worden gesteld in de Vrije ruimte valt, is een aantal voorzieningen op nihil gewaardeerd. Deze categorie wordt aangeduid als Nihilwaardering*;
  • Overige kosten en voordelen in geld of loon in natura die wel in de Vrije ruimte vallen - en het meerdere onder de eindheffing 80% te betalen door de werkgever - aan te duiden als Vrije ruimte**;
  • Vergoedingen en voordelen waarbij de werknemer direct wordt belast, te noemen Direct belast;
  • Enkele uitkeringen en verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen zijn onder bepaalde voorwaarden geen of juist wel belastbaar loon, te noemen Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen;
  • Vergoedingen voor kosten die de werknemer meestal in opdracht en voor rekening van de werkgever voorschiet en daarom onbelast kunnen worden vergoed, noemen we Intermediaire kosten.
* Gerichte Vrijstelling en nihilwaardering hebben hetzelfde resultaat, de vergoeding beïnvloedt niet het volume van de Vrije ruimte. Red.: waarom twee begrippen met hetzelfde resultaat?

** Voorheen werd de Vrije ruimte aangeduid als 'forfaitaire kosten'. De term forfaitair komt in dit verband in het Handboek Loonheffingen 2015 niet meer voor.

Van de zijde van het Ministerie van Financiën zijn (nog) niet alle loonbestanddelen ingedeeld in een van bovenstaande categorieën loonbestanddelen (Bron: Handboek Loonheffingen 2015). We hebben wel een vermoeden, maar zeker zijn de auteurs van HR-Kiosk niet. We duiden onze onzekerheid aan met (?).

Overzicht

Onderstaand treft u in alfabetische volgorde een overzicht aan van (on)belastbare loonbestanddelen tot en met 2010 en dezelfde loonbestanddelen maar nu onder het regime van de werkkostenregeling.
 
Loonbestanddeel Situatie voor WKR Werkkostenregeling
Aandelen 
Verschil tussen eco-nomische markt-waarde en door werk-werknemer betaalde prijs is belast Idem 
Abonnement krant
 
Alleen vakliteratuur is onbelast Gerichte vrijstelling
 
Aktetas Onbelast of belast? ?
Antirookcursus
 
Onbelast
 
Gerichte vrijstelling, mits onderdeel van arboplan
Apparatuur, gereedschap en (muziek)instrumenten

 
Vrijgesteld mits gereedschap (ook muziekinstrumenten en beeld- en geluidsapparatuur) voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium), Vrije ruimte (ook gebruik thuis) 
Arbovoorzieningen (EHBO, bril, medische keuring, massage, werkschoenen, werkruimte thuis, griepprik, cursus stoppen met roken etc) 
Ter beschikking stellen is onbelast


 
Gerichte vrijstelling mits
- er is een Arbo-plan
- verstrekking daarin redelijkheid is
- verstrekking tijdens werktijd plaatsvindt;
- geen eigen bijdrage
- geen aanmerkelijke privébesparing
Auto van de zaak Forfaitaire bijtelling Direct belast
Bewassing, energie en water

 
Onbelast, norm-bedragen per maand
 
Uitzondering

 
Bedrijfsfitness


 
Belastingvrij


 
Nihilwaardering (mits op werkplek),
Vrije ruimte (elders)
 
Beroepsregister Onbelast Gerichte vrijstelling
Bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering ?
 
Direct belast (vanaf 2015)
 
Bindingsregeling

 
Belastbaarheid afhankelijk van type binding Direct belast

 
Boete (te betalen door werkgever) Direct belast, uitzondering is verkeersboete
Bonus Belast Vrije ruimte tot max. € 2.400
Bijstandsprojecten (eenmalige premies voor projecten om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen) ?


 
Gerichte vrijstelling


 
Cadeaubon


 
Belast, behalve t.g.v. feestdag (wel eindheffing werkgever) Zie Geschenken


 
Carpooling


 
Maximaal € 0,19 per km onbelast aan chauffeur als meerijders Idem, mits carpooling niet georganiseerd door werkgever
 
Computer (incl. iPad)


 
Vrijgesteld mits computer voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium) anders: Vrije ruimte

 
Congres en seminar

 
Onbelast, reiskosten maximaal € 0,19 per km Idem

 
Consumptie

 
Consumptie niet zijnde maaltijd is Vrijgesteld: koffie, thee, borrel Nihilwaardering (mits geen onderdeel maaltijd en gebruik op werkplek)
Contributie vakbond Onbelast Vrije ruimte (?)
Cursussen, vakliteratuur e.d. Onbelast Gerichte vrijstelling
Diensttijdvrijstelling

 
Vrijgesteld extra maandloon bij dienst-tijd 25 of 40 jaar Idem

 
Dienstwoning 
Belast wordt besparingsvoordeel uit dienstwoning forfaitair 18% van jaarloon (36-urige werkweek) Direct belast 
EVC-procedure

 
Vergoeding of verstrekking belastingvrij Gerichte vrijstelling

 
Extraterritoriale kosten (30%-regeling en/of extra kosten) Belastingvrij

 
Gerichte vrijstelling

 
Fiets en onderhoud
 
Eenmaal per drie kalenderjaren ter beschikking stellen, schenken of vergoeden, vrijgesteld tot € 749 Vrije ruimte
 
Fonds / Uitkering of verstrekking uit fonds ?
 
Uitgezonderd van de vrije ruimte
Fooien    Alleen belast als het salaris lager is dan het CAO-minimumloon Direct belast (?)
Fonds (verbonden aan dienstbetrekking) ? Onbelaste uitkering bijzondere gebeurtenissen
Gas, water, licht Belast Uitzondering
Genotsmiddelen

 
De waarde van tabak en alcohol is op nihil gesteld Gerichte vrijstelling (?)

 
Geschenken in natura 
Voor maximaal € 70 per jaar betaalt werkgever eindheffing 20%, meerdere belast
 
Vrije ruimte, mits geen cadeaubon.
Geschenk tot € 25 is vrijgesteld bij huwelijk, geboorte, ziekte, overlijden
Geschenken met ideële waarde (bijv. jubileumcadeau) Onbelast (mits betamelijk) Gerichte vrijstelling (?)
Groepsbonus

 
Belastingvrij (onder voorwaarden en maximumbedrag) Vrije ruimte (onder voorwaarden en maximumbedrag)
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,55
Huisvesting buiten woonplaats (ter vervulling dienstbetrekking)
 
Vrijgesteld of vast bedrag € 5 per gewerkte dag Nihilwaardering

 
Hulpmiddelen (te gebruiken buiten werkplek) ?
 
Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium)
Hypothecaire lening


 
Rentevoordeel van hypothecaire lening is onbelast.
Een personeelslening mag de rente echter niet lager zijn dan de normrente, anders loonheffing
Nihilwaardering


 
Internet thuis

 
Vrijgesteld als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik Direct belast (vanaf 2015 ?)

 
IPad


 
Vrijgesteld mits iPad voor 90% of meer zakelijk wordt gebruikt Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium) anders: Vrije ruimte
 
Kerstpakket en andere kleine geschenken

 
Tot maximaal bedrag per jaar vrijgesteld, werkgever betaalt eindheffing 20% Vrije ruimte, daarnaast toepassing gebruikelijkheidstoets
 
Kinderbijslag (niet AKW)
 
?
 
Belaste uitkering bijzondere gebeurtenissen
Kleding

 
Uitsluitend bedrijfskleding (logo min. 70 cm²) onbelast Gerichte vrijstelling (mits logo min. 70 cm²)
 
Koffie, thee en soep
 
Onbelast
 
Onbelast (mits geen onderdeel maaltijd)
Lidmaatschap beroepsvereniging Onbelast
 
Gerichte vrijstelling
 
Loopbaanscan Onbelast Gerichte vrijstelling
Maaltijden


 
Onbelast, normbedragen voor warme maaltijd, lunch en ontbijt Gerichte vrijstelling (max normbedrag), bedrag daarboven: Vrije ruimte
Maaltijd (zakelijk)
 
Maaltijd onbelast mits 10% zakelijk Gerichte vrijstelling
 
Maaltijd (zakelijk met klant)

 
Onbelast

 
Gerichte vrijstelling (werknemer), intermediaire kosten (klant)
Maaltijd (koopavonden en overwerk) Onbelast
 
Gerichte vrijstelling (?)
Medische keuring (verplicht)
 
Onbelast
 
Gerichte vrijstelling (valt onder Arbovoorzieningen)
Mobiele telefoons en andere mobiele communicatiemiddelen Onbelast mits > 10% zakelijk gebruik Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium)
Notebook (ter beschikking voor thuiswerk) Zie Computer
 
Intermediaire kosten
 
Ontslagvergoeding
 
Belast
 
Belaste uitkering bijzondere gebeurtenissen
Openbaarvervoer- en Voordeelurenkaart
 
Vrijgesteld mits er daarnaast geen leaseauto is Nihilwaardering

 
Opties


 
Loonheffing


 
Loonheffing op het moment van uitoefening of vervreemding van de optierechten
Outplacement
 
Onbelast
 
Gerichte vrijstelling onder voorwaarden**
Overlijden of invaliditeit (eenmalige uitkering)
 
Onbelast tot maximaal 3 mnd salaris
 
Uitkeringen bijzondere gebeurtenissen (onbelast) tot max. 3 mnd salaris 
Parkeer-, veer- en tolgelden
 
Enkelvoudig tarief
 
Vrije ruimte (m.u.v. auto van de zaak)
Parkeervergunning of stalling Onbelast Onbelast onder voorwaarden
Parkeren op of bij de werkplek

 
Onbelast

 
Nihilwaardering, mits werkgever arbo-verantwoordelijk is
Parkeren anders dan op of bij de werkplek


 
Onbelast 
Auto van de zaak: intermediaire kosten
Privéauto: gerichte vrijstelling, echter beperkt tot maximaal € 0,19 per km
Partner (arbeid in de onderneming) ?
 
Gerichte vrijstelling (tot € 5.000)
Pensioen

 
Werkgeverspremie wordt niet tot het bruto loon gerekend en is dus onbelast.
Over pensioenuitke-ringen wordt alleen belasting ingehouden
Idem

 
Personeelsfeest, bedrijfsuitje en jubileum

 
Vrijgesteld mits ten minste 75% van de werknemers kan deelnemen Vrije ruimte


 
Personeelslening*


 
Rente mag niet lager zijn dan rente economisch verkeer

Rentevoordeel personeelslening in verband met de eigen woning is vrijgesteld 
Algemeen: Vrije ruimte
Fiets, elektrische scooter: nihilwaardering
Eigen woning (hypothecair): loon voor de werknemer (werknemer kan rechten en
kosten aftrekken in aangifte IB).
Personeelsvereniging
 
Als regel bijdrage uit netto loon Vrije ruimte
 
Prepensioencursus Onbelast Gerichte vrijstelling
Producten eigen bedrijf


 
Vrijgesteld tot maximaal 20% waarde product per kalenderjaar Idem


 
Rechtsbijstand Vrije ruimte
Reisbesluit ambtenaren (ook voor werknemers vergelijkbaar met ambtenaren) Onbelast

 
Gerichte vrijstelling

 
Reiskosten (woon-werkverkeer en zakelijk)


 
Maximaal € 0,19 per gereden km en/of kosten openbaar vervoer (OV-jaarkaart) zijn vrijgesteld Gerichte vrijstelling (tot € 0,19 per km)


 
Representatie- of vaste kostenvergoeding


 
Vrijstelling is afhankelijk van de functie, afstemming met fiscus is noodzakelijk Intermediaire kosten, anders: Vrije ruimte


 
Schade of verlies


 
Vrijstelling mits oorzaak schade of verlies samenhangt met dienstbetrekking Gerichte vrijstelling mits oorzaak schade of verlies samenhangt met dienstbetrekking
Studiekosten

 
Indien voor een beroep of om bij te blijven geheel onbelast Gerichte vrijstelling

 
Telefoon

 
Vrijgesteld als sprake is van meer dan 10% zakelijk gebruik Gerichte vrijstelling (mits noodzakelijkheidscriterium)
 
Thuiswerkplek / Inrichting Nihilwaardering voor zover sprake van arbo-verantwoordelijkheid wg
Tijdelijke verblijfkosten
 
Netto vergoeding werkelijke kosten Gerichte vrijstelling
 
Vakliteratuur Onbelast Gerichte vrijstelling
Veiligheidskleding Nihilwaardering
Verhuiskosten 
Herinrichtingskosten zijn vrijgesteld tot max. € 7.750 mits woon-werkafstand < 10 km. Transport en vergoeding voor dubbele rentekosten (maximaal 2 jaar) vrijgesteld Gerichte vrijstelling (tot € 7.750)


 
Vergoeding inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) Vrije ruimte

 
Verklaring omtrent gedrag (kosten)  Onbelast
 
Direct belast (vanaf 2015)
 
Verkeersboete Loon van de werknemer (geen vrije ruimte)
Verhuizen: aan- en verkoopkosten woningen Vrije ruimte
Verklaring omtrent gedrag (vergoeding) Gerichte vrijstelling (?)
 
Vervulling dienstbetrekking:
beroepskosten, representatiekosten en relatiegeschenken
 
Vrijstelling is afhankelijk van de functie, afstemming met fiscus is noodzakelijk Intermediaire kosten, anders: Vrije ruimte


 
Voeding, verlichting of verwarming i.v.m. met onregelmatige diensten of continudiensten Belastbaar loon of forfait


 
Vrijwillige brandweer
 
Onbelaste vergoeding tot maximum Gerichte vrijstelling
 
Vrijwilligersregeling
 
Normbedrag per jaar maximaal € 1.500
Werkkleding of uniformen
alsmede reiniging


 
Vrijgesteld mits uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt om tijdens werk te dragen en werkkleding achterblijft op werkplek (zie ook Kleding) Nihilwaardering 
Werkkleding die mee naar huis gaat en geschikt is om ook thuis te dragen Belast

 
Vrije ruimte

 
Werkruimte thuis (telewerken)
 
Onbelaste vergoeding in periode vijf kalenderjaren maximaal € 1.815 

 
Vrije ruimte mits noodzakelijk voor: 
- Arbo-voorzieningen
- Niet-Arbovoorzieningen (gereedschap, smartphone, tablet, laptop)
Ziektekostenvergoedingen 

 
tot 2009 ruime regeling, vanaf 2009 in feite afgeschaft Onbelaste verstrekking tot
€ 27
 
Zonnepanelen


 
Lening voor woningverbetering is onbelast
 
Eventueel ook een deel te verruilen (cafetariaregeling) via de WKR tot een bedrag van maximaal € 1.600 (?)

NB: Ook salaris, winstdeling, tantième, gratificatie, bonus en toeslagen voor ploegendienst, onregelmatige diensten, consignatie en overwerk zijn loonbestanddelen. Deze loonbestanddelen zijn direct belast en worden in voornoemd overzicht niet met name genoemd.

* Vanaf 1 januari 2016 is het rentevoordeel van de personeelslening komen te vervallen. Werkgevers kunnen dit rentevoordeel dus meer niet in de vrije ruimte onderbrengen, zie Personeelslening.

** Mits tegelijkertijd aan de werknemer loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (bijv. niet opgenomen vakantiedagen) wordt uitgekeerd, zie Outplacement.

Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Rekenvoorbeeld werkkostenregeling    Schema werkkostenregeling