Concernregeling

Datum laatste wijziging: 21 november 2019  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

  1. 95% aandelen of meer
  2. Stichtingen
  3. Subnummers concern
  4. Naslag
  5. Werkgevers blij met extra tijd voor fiscale concernregeling
  6. Wijzigingen WKR 2020 betreffen niet de concernregeling

95% aandelen of meer

Door de introductie van de zogenoemde concernregeling worden de vrije ruimte, de vergoedingen en de verstrekkingen binnen een concern getotaliseerd. Binnen concernverhoudingen hoeft niet langer een splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die deels ten behoeve van werknemers van het ene concernonderdeel komen en deels ten behoeve van een ander. Er is sprake van een concern als de moedermaatschappij 95% of meer van de aandelen heeft in de (klein)dochtermaatschappij.

Stichtingen

De concernregeling in de werkkostenregeling wordt eveneens opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar verweven zijn dat zij een eenheid vormen.

Op 5 december 2014 heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Belastingplan 2015 naar de Eerste Kamer gestuurd. Op de vraag 'of bij de toepassing van de concernregeling voor stichtingen in de werkkostenregeling zoals die bij amendement in het BP 2015 is opgenomen, de uitleg (jurisprudentie) inzake de fiscale eenheid voor de btw relevant is of dat er een eigen invulling voor de loonbelasting komt.' zegt hij het volgende:
'Uit oogpunt van eenvoudige toepasbaarheid is gekozen voor een set nadere regels in de loonbelasting die de als eenheid opererende stichtingen de mogelijkheid biedt om zelfstandig te beoordelen of de concernregeling kan worden toegepast. Deze set biedt ook de Belastingdienst de mogelijkheid om hier op eenvoudige wijze toezicht op te houden, net als dat bij de concernregeling voor vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal het geval is. Daartoe worden in de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 twee voorwaarden opgenomen aan de hand waarvan wordt getoetst of sprake is van de vereiste verwevenheid.
Voor de invulling van de verwevenheid tussen stichtingen wordt dus niet aangesloten bij de al bestaande jurisprudentie op dit punt binnen de omzetbelasting, omdat die voor zowel inhoudingsplichtigen als de Belastingdienst niet leidt tot een eenvoudig toepasbare regeling.
Een vraag is ook of de toepassing van de concernregeling ertoe kan leiden dat vergoedingen en verstrekkingen, bekostigd binnen de vrije ruimte, in hun geheel bij een klein deel van de dochtermaatschappijen terechtkomen. Het is inherent aan de systematiek van de concernregeling dat er een zekere herverdeling van de vrije ruimte tussen de deelnemende concernonderdelen kan ontstaan.

Ook bij toepassing van de concernregeling geldt de gebruikelijkheidstoets, waarbij per werknemer beoordeeld moet worden of de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate afwijken van hetgeen in voor het overige overeenkomstige omstandigheden gebruikelijk is als eindheffingsbestanddeel aan te wijzen. Daarom is de verwachting dat het kleine verschuivingen betreft. De ontwikkelingen op dit punt zal de staatssecretaris nauwlettend volgen en waar nodig aanvullende maatregelen overwegen.'

Subnummers concern

De werkkostenregeling werkt per loonbelastingnummer, de vraag werd gesteld hoe het zit met subnummers binnen een concern?
'Voor het vaststellen van het algemeen forfait mogen de subnummers getotaliseerd worden. Voor afzonderlijke loonbelastingnummers geldt dit niet. Onderzocht wordt of de vrije ruimte van de werkkostenregeling niet alleen per werkgever, maar of dit ook op concernniveau kan.' Dit schrijft staatssecretaris van Financiën Weekers in 2011. Verruiming naar concernniveau komt volgens hem in feite neer op het introduceren van een beperkte fiscale eenheid voor de loonbelasting. 'Dit is een omvangrijke operatie. Er zou een wettelijk regime moeten worden vormgegeven waarin een aantal zaken wordt geregeld, met name rond de vragen welke inhoudingsplichtigen deel kunnen uitmaken van de fiscale eenheid en onder welke voorwaarden, bijvoorbeeld op het punt van aansprakelijkheid.'

Zie ook Fiscale eenheid loonbelasting.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Werkgevers blij met extra tijd voor fiscale concernregeling

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn goed te spreken over de extra ruimte die staatssecretaris Snel van Financiën bedrijven geeft om de negatieve gevolgen van het schrappen van fiscale concernregeling te voorkomen. Zij krijgen daarvoor tot eind dit jaar de tijd. Zonder deze overgangsmaatregel zouden vooral veel MKB-bedrijven met lastenverzwaringen worden geconfronteerd. (Bron en meer: AccountancyVanMorgen, 25 apr. 2018)

Wijzigingen WKR 2020 betreffen niet de concernregeling

De voorstellen in het Belastingplan 2020 die op Prinsjesdag 2019 bekend werden, betreffen onder meer de "verhoging vrije ruime naar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 plus 1,2% van de resterende loonsom."

De concernregeling verandert niet. Dat betekent dat de concernregeling maar één keer gebruik mag maken van de 1,7 procent over de eerste € 400.000. De berekening is als volgt: " De loonsommen (uit tegenwoordige dienstbetrekking) van alle bv’s worden bij elkaar opgeteld, over de eerste € 400.000 wordt 1,7 procent en over het meerdere 1,2 procent berekend.

  

Rekensom concernregeling

Een concern heeft drie divisies met de volgende loonsommen in jaar x:
Divisie A: € 100.000
Divisie B: € 200.000
Divisie C: € 300.000 

De concernregeling wordt toegepast, de vrije ruimtes van de drie divisies tezamen bedraagt 1,7% x € 400.000 + 1,2% x € 200.000 =  € 9.200. Zonder het toepassen van de concernregeling zou de vrije ruimte € 100.000 x 1,7% + € 200.000 x 1.7% + € 300.000 x 1,7% = € 10.200 hebben bedragen. Een verschil van € 10.200 - € 9.200 = € 1.000. Conclusie: de concernregeling werkt in nadeel voor een concern als de totale loonsom meer dan € 400.000 bedraagt. 
Het valt dus te overwegen om de bestaande concernregeling voor 2020 niet meer toe te passen. Maar stel dat in de Holding met 4 medewerkers op de loonlijst een bedrag van € 1.000.000,00 wordt verloond, dan is het misschien wel handig dat het hele concern profiteert van het totale WKR-budget.


Ga terug naar rubriek Werkkostenregeling