Provisie


1. Provisie   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , ,
Inhoud Wat is een Provisie? Verbod Naslag Duidelijkheid groot pluspunt provisieverbod AFM wil altijd provisietransparantie Is het provisieverbod nu effectief? Wat is een Provisie? Provisie of ...

2. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
Inhoud Bemiddeling Provisie Opzegtermijnen Bemiddeling De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij een handelsagent bemiddelt bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen een derde en ...

3. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
14 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loon dat is gebaseerd op de inzet van de werknemer, zoals overwerk, ORT, ploegentoeslag, bonus en provisie, tellen mee bij de hoogte van de uitkering bij ziekte. Werkte de werknemer voorafgaand ...

4. Bijzonder tarief   20 maart 2009
15 april 2024  |  , , , , ,
... van niet-opgenomen vakantiedagen; beloningen over een ander tijdvak, zoals achteraf betaalde provisies of loonsverhogingen met terugwerkende kracht; nabetalingen die betrekking hebben op ...

5. Diensttijdvrijstelling   20 maart 2009
9 augustus 2020  |  , , , , , ,
... hetzelfde bedrag betaald, omdat de uiteindelijke beloning kan volgen na een bepaalde prestatie (provisie). Het komt dan voor dat de medewerker de ene maand minder dan het minimum loon ontvangt ...

6. Financial planning   25 januari 2010
23 oktober 2020  |  , , ,
... Aspecten financiële planning Belastingadviseurs Autoriteit Financiële Markten (AFM) Toelichting provisieverbod Uitzonderingen Scherpere eisen vakbekwaamheid pensioenadviseurs Vergunning en ...

7. Hypotheekarrangement   22 november 2010
14 juli 2018  |  , , ,
... de werknemers de mogelijkheid om tegen een gereduceerde hypotheekrente, een korting op de afsluitprovisie een hypotheek of andere concurrerende voorwaarden af te sluiten. De werkgever sluit ...

8. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... De belangrijkste vorm van loon is ‘loon in geld’: salaris, vakantiegeld, overwerkloon, provisie, dertiende maand en alles wat u verder aan de werknemer in geld uitbetaalt. Maar er zijn ...

9. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed de ...

10. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... wachtdienst, werkomstandigheden, enz.; beloningen voor de omzet die de werknemer maakt (provisie) en die elke betalingstermijn worden uitgekeerd; beloningen van derden die uit het werk ...

11. Onregelmatige diensten en continuediensten   20 maart 2009
8 januari 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... intrinsiek verbonden zijn met de werkzaamheden). Denk bijvoorbeeld aan ploegentoeslag, bonussen, provisies en overwerkvergoedingen. Ook dient de werkgever over de ploegentoeslag en overwerk 8% ...

12. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  , , , , ,
... het vaste salaris verstaan. Sinds 1 januari 1995 is pensioenopbouw over variabele beloningen zoals provisie eveneens toegestaan. De Hoge Raad heeft eind 1997 beslist dat als een auto van de zaak ...

13. Personeelslening   20 maart 2009
23 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... zal afbetalen, dan wordt de lening wel als loon bestempeld. De kosten van een eventuele afsluitprovisie die een werknemer aan de werkgever moet betalen, zijn voor hem aftrekbaar van zijn bruto ...

14. Schijnconstructies (WML)   15 juni 2015
11 november 2021  |  , , ,
... van het brutoloon of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed. De ...

15. Scientific Management (1920-1945)   20 maart 2009
17 april 2017  |  , ,
... Bij stukloon is de beloning afhankelijk van het aantal geproduceerde producten. Wordt de beloning (provisie) gekoppeld aan de winst of omzet, dan spreek men van provisieloon. Zodra meerdere ...

16. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
6 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... gedurende de duur van het contract. Dezelfde berekeningsperiode geldt ook ingeval van stukloon of provisie. In de berekening worden geen andere looncomponenten (overwerk- of ploegentoeslag, ...

17. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... basissalaris vermeerderd met (indien van toepassing ) 1/12 deel van de door de werknemer verdiende provisie in de 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Daarnaast moet ook, voor zover van ...

18. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... gedurende de duur van het contract. Dezelfde berekeningsperiode geldt ook ingeval van stukloon of provisie. In de berekening worden geen andere looncomponenten (overwerk- of ploegentoeslag, ...

19. Vakantietoeslag   20 maart 2009
24 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , ,
... over het bruto loon. Tot het loon behoren ook een ploegentoeslag, onregelmatigheidstoeslag, provisie, gevarengeld, prestatietoeslag of een vaste 13e maand*. *Soms wordt een 13e maand ook ...

20. Vakantietoeslag betalen over commissie   13 juli 2014
2 augustus 2019  |  ,
... die worden meegenomen in de berekening van de vakantietoeslag zijn; salaris, gevarengeld en provisie of prestatietoeslagen. Zaken zoals overwerk worden niet meegenomen dit omdat overwerk ...

21. Verworven rechten   19 oktober 2018
19 oktober 2018  |  , ,
... naar het buitenland, tegemoetkoming kosten kinderen op een internationale school. Ook een provisie of bonus kan hieraan worden toegevoegd. In het geval een handelwijze van de werkgever ...

22. Verzekeringen (ZZP-er)   4 mei 2012
4 oktober 2020  |  , , ,
... premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de uitgebreide zorgplicht en het afschaffen van provisie voor tussenpersonen zorgt ervoor dat Zelfstandigen Zonder Personeel (zzp) steeds minder ...

23. Werkkostenregeling (cafetariasysteem)   15 maart 2011
8 maart 2017  | 
... als (een gedeelte van) het brutoloon per maand, een eindejaarsuitkering, een tantième, een provisie of de vakantietoeslag. De werknemer kan zulke loonbestanddelen bijvoorbeeld inzetten om ...

24. Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)   16 mei 2015
22 mei 2017  |  , , , ,
... gedurende de duur van het contract. Dezelfde berekeningsperiode geldt ook ingeval van stukloon of provisie. In de berekening worden geen andere looncomponenten (overwerk- of ploegentoeslag, ...

25. Wetten en wetsvoorstellen ZW   13 juni 2013
24 december 2019  |  , ,
... afloopt tijdens ziekte; ziek worden en een fictief dienstverband hebben, zoals thuiswerkers of provisiewerkers; ex-werknemers die binnen 4 weken na het einde van hun dienstverband ziek worden ...


Bekijk items: 1 tot 25 (47 totaal)