Herplaatsing


1. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... om de werknemer te herplaatsen. De Hoge Raad heeft in het Shell arrest bepaald dat het bij het herplaatsingsvereiste niet gaat om een resultaatsverplichting van de werkgever, maar om wat in de ...

2. Alle ontslagroutes bijgewerkt tot 2020   9 maart 2017
19 februari 2020  |  , , , , ,
... grond van bedrijfseconomische omstandigheden. lijst met bestaande vacatures beschikbaar stellen; herplaatsingsonderzoek doen (concern-breed); opleidingen, ervaringen en capaciteiten van ...

3. Bedrijfsopleidingen en opleidingsinstituten   11 januari 2016
6 juli 2021  |  , , , , , ,
... termijn kunt herplaatsen in een andere passende functie. Daarbij moet u kunnen bewijzen dat herplaatsing niet via omscholing kan. Daarnaast kunt u een werknemer niet ontslaan op basis van ...

4. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
3 april 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... via rechter of UWV dalen in 2015 met een kwart Anky van Grunsven: Ontslag moet makkelijker Herplaatsingsverplichting strekt zich uit tot het gehele concern Versoepelen ontslagrecht geen ...

5. Collectief ontslag (uitvoering)   20 maart 2009
16 november 2019  |  , , , ,
... te creëren. Zo konden zij alle werknemers in de functiegroep voordragen voor ontslag en door herplaatsing zelf kiezen wie ze behielden. Deze methode staat bekend als de Blécourt-methode of ...

6. Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (inleiding) (DBA)   22 oktober 2016
12 maart 2024  |  , , , , , ,
... van de Wet DBA per 1 mei 2016. De wijzigingen zijn als volgt: Artikel 9 (lid 1) – herplaatsing Bij de beoordeling of binnen de onderneming van een werkgever een passende functie ...

7. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... beroep of cassatie mogelijk; beëindiging van een arbeidsovereenkomst is alleen toegestaan als herplaatsing in een passende functie (evt. na scholing) niet mogelijk is; er komt een ...

8. H-grond   15 april 2017
2 december 2021  |  , , , , , , , , , ,
... tezamen volwaardige ontslaggrond Nieuwe versie Uitvoeringsregels ontslag Hoge Raad verduidelijkt herplaatsingsplicht werkgever bij ontslag Negende wettelijke reden voor ontslag Nieuwe I-grond ...

9. Omscholing   14 juli 2016
15 april 2021  |  , ,
... hij eerst voor hem een nieuwe functie moeten zoeken. Laat de werkgever na om de omscholings- en herplaatsingsmogelijkheden goed te onderzoeken, dan zal de rechter uw ontbindingsverzoek ...

10. Onterecht ontslagen in proeftijd vanwege politieke voorkeur   6 juni 2023
6 juni 2023  |  , , , , ,
... geleverd aan het ontstaan van de verstoorde arbeidsverhouding. Omdat uit het voorgaande volgt dat herplaatsing niet in de rede ligt, zal de arbeidsovereenkomst, met inachtneming van een ...

11. Ontslag ambtenaren   15 september 2013
10 december 2019  |  , , , , , , , , ,
... en plichtsverzuim wegens blijvende arbeidsongeschiktheid (ontslag na 24 maanden ziekte) en herplaatsingsonderzoek functioneel ontslag, ambtenaar is ongeschikt zijn functie te vervullen ...

12. Ontslag kantonrechter (inleiding)   22 december 2015
27 februari 2023  |  , ,
... verzuimt; dat herstel binnen 26 weken niet mogelijk is; er binnen 26 weken geen mogelijkheid tot herplaatsing is, en; dat zijn afwezigheid leidt tot organisatie- en/of relatieproblemen. ...

13. Ontslag op eigen verzoek   10 maart 2010
23 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... maar dat is in principe alleen mogelijk als daar een zogenoemde redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer in een passende functie – al dan niet met behulp van scholing – ...

14. Ontslagbescherming (bij ziekte)   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... onderstaand). Pas nadat is aangetoond dat (gedeeltelijke) voortzetting van de huidige functie of herplaatsing in een andere functie niet mogelijk is, wordt de ontslagvergunning verleend. ...

15. Ontslaggronden   10 september 2019
10 oktober 2019  |  ,
... de bedrijfseconomische reden voor ontslag. Meer uitleg over wanneer een werkgever voldoet aan het herplaatsingsvereiste bij een ontslagaanvraag. Meer uitleg over de ontslagvolgorde en ...

16. Sociaal Plan   20 maart 2009
23 augustus 2018  |  , ,
... zij de aangeboden functie niet, dan mag de onderneming alsnog het dienstverband beëindigen. Bij herplaatsing naar een lager geclassificeerde functie kan men bedingen het salaris nominaal niet ...

17. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... na twee jaar wel? Hetzelfde geldt voor de werknemer. Waarom zou die meewerken aan herplaatsing als hij na twee jaar een volledige ontslagvergoeding kan krijgen en later misschien ...

18. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
29 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... vóór pensioen ontslagen: recht op transitievergoeding? Wel transitievergoeding na weigeren van herplaatsing Jurisprudentie inzake de transitievergoeding Voorwaarden voorziening treffen voor ...

19. Transitievergoeding (onderwijs)   28 oktober 2016
15 november 2016  |  , ,
Opgepast met een transitievergoeding na herplaatsing in het onderwijs De transitievergoeding is sinds 1 juli 2015 ook een nieuw fenomeen binnen het onderwijs. Uit een recente uitspraak is gebleken ...

20. Wederindiensttredingsvoorwaarde   15 oktober 2010
16 april 2018  |  , , ,
... Rotterdam, 22 juli 2016, ECLI: 5516 Hoogste billijke vergoeding tot nu toe De werkgever heeft het herplaatsingsplicht geschonden. Medewerker krijgt een dag nadat zijn leidinggevende ontslag heeft ...

21. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel behoort. De voorwaarde van de ...

22. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
... per 1 juli 2011 Werkwijzer Poortwachter UWV opvolger van Werkwijzer ‘RIV-toets in de praktijk’ Herplaatsing van werknemer in concernverband Werkwijzer poortwachter 1 december 2018 Wet ...

23. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  , , , ,
... Onder de nieuwe regeling mag de werkgever de arbeidsovereenkomst namelijk niet opzeggen als herplaatsing van de werknemer, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende ...

24. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 maart 2021  |  , , ,
... stoelendansreorganisatie Detacheerder mag langdurige ‘bankzitter’ ontslaan Jurisprudentie herplaatsingsplicht (2017) Opstellen verbeterplan door disfunctionerende werknemer Uber mag geen ...

25. Herplaatsing van werknemer in concernverband   14 maart 2018
15 maart 2018  | Jurisprudentie  | Fred Barkhuis  | , ,
De werkgever die aan zijn herplaatsingsverplichting wil voldoen, moet ook kijken naar de vacatures bij de andere entiteiten in de groep waar hij onderdeel van uitmaakt.


Bekijk items: 1 tot 25 (40 totaal)