Opvolgend Werkgeverschap


1. Opvolgend werkgeverschap   27 september 2015
20 juli 2023  |  ,
... bij de nieuwe werkgever. Meetelling Dat er bij overgang van onderneming sprake is van opvolgend werkgeverschap is wel duidelijk: de medewerker treedt in dienst bij de nieuwe werkgever ...

2. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie opeenvolgende tijdelijke contracten ...

3. Arbeidsvoorwaarden bij ontslag   20 maart 2009
14 oktober 2018  |  , , , , , , , ,
Inhoud Uitkering salaris Vorderingen Eindafrekening Auto van de zaak Vergoedingen in kader sociaal plan Schadevergoeding Ontslagvergoeding Ontslagvergoeding oudere werknemer zonder extra ...

4. Bedrijfsovername   20 maart 2009
6 april 2021  |  , , ,
Inhoud Melding aan de SER Melding aan de Belastingdienst Bevoegdheden OR bij fusie en overname Informatieplicht aan werknemers Bescherming werknemers Rechten uitbestede werknemers bevestigd door ...

5. CAO (inhoud)   20 maart 2009
22 mei 2021  |  , , ,
... naar een andere uitzendonderneming overgaan. Dit is ook van toepassing als de uitzendkracht bij opvolgend werkgeverschap overgaat naar een andere uitzendonderneming. vanaf 30 december 2019 ...

6. Flexibele arbeidsovereenkomst   6 januari 2010
7 november 2023  |  , , , , , , , ,
... korter dan zes maanden, dan kan geen proeftijd worden overeenkomen. Is er sprake van elkaar opvolgende tijdelijke contracten, maar wel met aantoonbaar andere werkzaamheden, dan kunnen ...

7. Flexwet (1999)   22 januari 2011
1 maart 2018  |  ,
... contracten 3 jaar of langer is. Een contract telt mee als er minder dan 3 maanden tussen elkaar opvolgende contracten ligt. In de CAO kan hier van worden afgeweken. de werkgever heeft de plicht ...

8. Kortdurend zorgverlof   20 maart 2009
25 augustus 2023  |  , , ,
... situatie een week gepast vond. Daar sloot de rechter bij aan. Omdat de werkneemster in de twee daaropvolgende weken meermaals uit eigen beweging en zonder zich ziek te melden naar huis was gegaan ...

9. Meest gelezen onderwerpen van de afgelopen maand   21 juli 2023
19 maart 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... van toepassing op een buitenlands reis? Augustus 2023 Nr Rubriek Onderwerp 1 Arbeidsrecht Opvolgend werkgeverschap 2 Arbeidsrecht ZZP, modelovereenkomst Belastingdienst 3 Arbeidsrecht ...

10. Rechtspositie   1 januari 2012
31 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... 3 uur (ook zonder oproep). Voor weekcontracten geldt dat uitzendkrachten na 26 weken voor de daaropvolgende contracten een minimum-uurgarantie krijgen van het gemiddelde van de uren die in de 26 ...

11. Rechtspositie ambtenaren   15 september 2013
3 december 2020  |  , , , , , , , , , ,
... andersom de gewone werknemer met alle rechten en plichten in dienst van de overheidswerkgever. Bij opvolgend werkgeverschap wél meetellen ambtelijke dienstjaren? De kantonrechter gaat verder met ...

12. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
9 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden (bij opvolgend werkgeverschap), dan wel 36 maanden vindt de berekening van bovenstaande ...

13. Transitievergoeding (looncomponenten en arbeidsduur)   14 januari 2015
4 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden (bij opvolgend werkgeverschap), dan wel 36 maanden vindt de berekening van bovenstaande ...

14. Vakantie & verlof (inleiding)   20 maart 2009
3 augustus 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... dat zijn werknemers geen of slechts een beperkt aantal overgebleven vakantiedagen naar een opvolgend jaar mogen meenemen, het zogeheten anti-oppotbeding*. In dit geval zal de werkgever de ...

15. Vakantietoeslag   20 maart 2009
3 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... reden om deze situatie gelijk te stellen aan die waarin door middel van een incorporatiebeding opvolgende collectieve arbeidsovereenkomsten bij voorbaat van toepassing worden verklaard, nog ...

16. Wet Werk en Zekerheid (Ketenbepalingen)   16 mei 2015
6 januari 2020  |  , , , , ,
... vaststellingsovereenkomst niet mogelijk Uitzondering leerweg CAO Schriftelijke overeenkomst Opvolgend werkgeverschap Uitzonderingen op ketenregeling Uitzondering Wwz voor agrarische sector ...

17. Wet Werk en Zekerheid (Vergoedingen)   16 mei 2015
22 mei 2017  |  , , , ,
... tellen niet mee. Als de arbeidsovereenkomst korter heeft geduurd dan twaalf maanden (bij opvolgend werkgeverschap), dan wel 36 maanden vindt de berekening van bovenstaande ...

18. Opvolgend werkgeverschap, een nieuwe paragraaf   27 september 2015
28 september 2015  | Redactie HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , ,
Bij overgang van een onderneming gaan de rechten en plichten die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst over op de nieuwe werkgever. Wat zijn de gevolgen? Een nieuwe paragraaf ligt een tipje van ...

19. Ik werk bijna 2 jaar bij dezelfde organisatie en eerst via een uitzendbureau. Zijn ze verplicht mij aan te nemen?   5 oktober 2015
23 december 2015  | , ,
... Dit laatste contract loopt bijna af. Zijn ze verplicht mij aan te nemen (4 contracten achtereen/opvolgend werkgeverschap)? Antwoord: De uitzendperiode voorafgaande aan de tijdelijke contracten ...

20. Is de nieuwe eigenaar verplicht de afspraken na te komen   30 augustus 2023
30 augustus 2023  | , ,
... vanaf welke datum zou dat dan moeten gebeuren? Antwoord In uw geval is er duidelijk sprake van “opvolgend werkgeverschap”. “In Artikel 7: 663 BW staat beschreven dat bij de overgang van een ...

21. Tellen de jaren bij een uitzendbureau mee voor de transitievergoeding?   8 juli 2023
8 juli 2023  | , , ,
... Tellen deze jaren nu mee voor de berekening van de transitevergoeding? Antwoord Hier is sprake van opvolgend werkgeverschap. Als een werknemer voordat hij op basis van een arbeidsovereenkomst bij ...

22. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden wanneer ik na mijn pensionering blijf werken?   2 mei 2017
1 mei 2017  | , , , , ,
... weer bij dezelfde werkgever gaat werken (en zeker in dezelfde functie) wordt dit geacht een “opvolgend dienstverband” te zijn. M.a.w. u bent nog steeds in dienst op basis van het oude ...


22 items