Organisatie van Vitaliteit

Menselijke capaciteit, mensgerichtheid en mensgericht organiseren vereisen de juiste balans in de werkorganisatie. Het uitgangspunt is dat het werk op een juiste manier bijdraagt aan de veerkracht van mensen. Vitaliteit en veerkracht gaan hand in hand. Wanneer dit goed georganiseerd wordt, ligt werkvreugde binnen handbereik en zijn werkprestaties in balans met duurzaam werkgeverschap, als onderdeel van vitaal en veerkrachtig werknemerschap.

Vitaliteit

Elke organisatie heeft vitale functies die essentieel zijn voor de continuïteit van het primaire proces. Het gaat vooral om de relatie tussen vitaliteit en de beschikbaarheid van deze functies. Binnen het huidige zorglandschap zijn duurzame medische zorg (DMZ) en medisch generalistische zorg (MGZ) belangrijke thema's, maar ook in andere sectoren zoals onderwijs, sociaal domein, gemeenten, MKB en zakelijke dienstverlening zijn vitale sleutelfuncties te vinden.

Veerkracht

Het ontwikkelen van veerkracht is een belangrijke HR-uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat er bij de uitvoering van functies, rollen en taken sprake is en blijft van veerkracht, zodat er ook enige flexibiliteit behouden blijft?

Werkvreugde

Het dynamiseren van het functiehuis speelt een belangrijke rol in relatie tot vitaliteit en daarmee de beschikbaarheid en continuïteit van sleutelfuncties. Werkvreugde is hierbij het sleutelwoord en draagt tevens bij aan het bevorderen van vitaliteit.

Duurzaam vitaal en flexibel inzetbaar

Het voorspelbaarder maken van de benodigde vitaliteit als onderdeel van de menselijke capaciteit voor het heden, de toekomst en daarna vereist nieuwe manieren om de beschikbaarheid van vitaliteit en veerkracht in kaart te brengen. Overzicht, inzicht en perspectief op het vergroten en versterken van vitaliteit en veerkracht zijn specialiteiten van AscieGroup, in samenwerking met een van haar strategische partners.

HR Doorbraakmanagement

Steeds vaker zien we dat de vitaliteit en daarmee de menselijke capaciteit in de organisatie onder druk komen te staan. Medewerkers en de organisatie verliezen letterlijk en figuurlijk aan vitaliteit en veerkracht. In deze situatie is het essentieel dat de HR-functie laat zien dat ze in staat is om actie te ondernemen en de situatie aan te pakken. Een crisisaanpak, die wezenlijk verschilt van een projectaanpak, kan hierbij uitkomst bieden.

Crisisaanpak bij Verzuim

Het verminderen van verzuim en preventie zijn dan de uitdagingen om de verloren menselijke capaciteit in de organisatie te herstellen.

Crisisaanpak bij Vitaliteit

Mensgericht leiderschap met betrekking tot de vitaliteit van individuen, professionals en teams is dan de uitdaging.

Crisisaanpak bij Veerkracht

Mensgericht organiseren, orde scheppen in veerkracht en veerkracht brengen in zaken zijn dan de uitdagingen.

Arbeidsmarktimpuls

In veel organisaties wordt de arbeidsmarkt gezien als iets externs. Maar in 'Nieuw' HR zijn de interne en externe arbeidsmarkt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit deze visie organiseren we, met behulp van een programma-aanpak genaamd "Samen en Anders", de gewenste impuls voor de arbeidsmarkt in organisaties. Het implementeren van bouwstenen voor een effectieve aantrekkingskracht van de organisatie staat hierbij voorop. Vitaliteit en veerkracht vormen daarbij een randvoorwaarde.

Het kunnen en willen faciliteren van een ontwikkelingstraject in het organiseren van vitaliteit is een serieuze hulpvraag. Het gaat erom de vitale en veerkrachtige inzet van menselijke capaciteit in de organisatie te optimaliseren. Wij faciliteren graag dit traject door middel van co-creatie, waarbij we in overleg tot een maatwerkoplossing komen voor het organiseren van vitaliteit.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag samen met u aan maatwerk HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste, passende HR-puzzelstukken. We bieden een strippenkaart (op afroep), een beknopte offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkelofferte (programma). Hierbij maken we altijd afspraken over:

  • Algemene aanpak
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Resultaten
  • Kosten

Menselijke capaciteit, mensgerichtheid en mensgericht organiseren werken en dragen bij aan het behalen van uw menselijke en organisatiedoelen. We staan klaar om u op een innovatieve manier van dienst te zijn.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening