Sv-Loon


1. Asielzoekers (arbeidsmarkt)   17 februari 2016
12 februari 2024  |  , , , , , , , , ,
... een reeds verleende ontheffing in de zin van de regeling werktijdverkorting er toe leiden dat het SV-loon van een werknemer omlaag gaat, zodat niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden ...

2. Bezuinigingen   21 maart 2018
8 februari 2020  |  ,
... van de uitkering met behulp van het dagloon van de verzekerde. Het dagloon is gebaseerd op het SV-loon dat de verzekerde heeft genoten in de referteperiode, voorafgaande aan het intreden van ...

3. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... hij werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald, het SV-loon. Niet alleen het brutoloon telt mee in het SV-loon. Ook vaste onderdelen van het loon als ...

4. Kennismigranten   25 april 2009
1 december 2020  |  , , , , , ,
... die is verbonden aan de kennismigrantenregeling, is het salariscriterium. Het normbedrag voor het SV-loon per maand (inclusief vakantiegeld) is voor de periode 1 januari 2020 tot en met 30 juni ...

5. Loonstrook   3 oktober 2023
3 oktober 2023  |  , , , , , ,
... men een uitkering wil gaan aanvragen. Het UWV gebruikt de salarisspecificatie onder andere om het sv-loon te bepalen. Het sv-loon is het sociale verzekeringsloon dit is naast het brutoloon en ...

6. Loonstrook en jaaropgaaf   20 maart 2009
16 december 2019  |  , , , ,
... dat voor de inkomstenverhouding wordt gebruikt het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon) de werknemersverzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd het belastbare loon de ...

7. Migranten uit diverse EU-landen   27 februari 2013
14 februari 2024  |  , , , ,
... een reeds verleende ontheffing in de zin van de regeling werktijdverkorting er toe leiden dat het SV-loon van een werknemer omlaag gaat, zodat niet langer meer wordt voldaan aan de voorwaarden ...

8. Salaris   20 maart 2009
30 augustus 2020  |  , , ,
... begrip, dat tot uitdrukking komt in begrippen als minimum loon, bruto en netto loon, SV-loon¹ en dagloon. De wet definieert wat men onder loon moet verstaan en belast is. Niet ...

9. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
... verzekering niet van toepassing. Verdient een werknemer meer dan het maximale verzekeringsloon (SV-loon). dan kan voor dat hiaat een excedent verzekering worden afgesloten. Met de WIA-Excedent ...

10. Verdiencapaciteit   20 maart 2009
21 maart 2017  |  ,
... is het loon dat de belastingdienst hanteert voor de berekening van de werknemerspremies (het SV-loon). Voorbeeld berekening percentage arbeidsongeschiktheid Pieter is timmerman en verliest ...

11. Vrachtwagen   6 april 2017
17 juni 2021  | 
... Mogelijkheden om eerder te stoppen met werken waarbij de werkgevers maximaal 0,75% van het SV-loon afdragen Bron: BDO, 15 juni ...

12. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... minimaal vier kalenderjaren hebben gewerkt. Hierbij moet de werknemer in een jaar minimaal 208 uur sv-loon (sociale-verzekeringsloon, loon waarover werknemers belastingen en sociale premies ...

13. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
... die de werkneemster had voordat zij met verlof ging. Het UWV berekent het dagloon op basis van het sv-loon dat de werkneemster verdiende tijdens het dienstverband waarin haar verlof begon. We ...

14. Wet tegemoetkomingen loondomein   6 januari 2016
3 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... stopt als de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt. Voor de berekening van de LIV is dat het SV-loon bepalend is voor de berekening. Het verschil tussen het SV-loon en het loon volgens de ...

15. Mag de inleg voor de levensloop afgetrokken worden van het SV-loon?   5 oktober 2015
27 december 2015  | , ,
Mag de inleg voor een levenslooptegoed worden afgetrokken van het inkomen voor de bepaling van het SV-loon? Wat moet ik over de inleg van de levensloopregeling betalen? Heeft deelname aan de ...

16. Heb ik recht op een loon aanvullende uitkering?   28 juli 2016
28 juli 2016  | , , , , ,
... is het loon dat de belastingdienst hanteert voor de berekening van de werknemerspremies (het SV-loon). Het ziekengeld is echter verdient nadat je ziek bent geworden, dus zou het niet ...

17. Hoe wordt het dagloon berekend in geval van ziekte of verlof tijdens dienstbetrekking   7 augustus 2017
12 mei 2017  | , ,
... onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager sv-loon had, heeft dit dan nadelige gevolgen voor de berekening van het maatmanloon op jaarbasis ...

18. Kortingen op mijn WAO uitkering   5 september 2019
5 september 2019  | , , ,
... wel gekort worden op het vroegpensioen Ik weet niet precies wat je bedoelt met de vermindering van SV-loon op de uitkering. Uiteraard kan alleen een betaling van loon die tijdens en over een WAO ...

19. UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten   29 januari 2021
29 januari 2021  | , , , ,
... niet in mindering mogen brengen op de uitkering. Omdat het UVW (overigens ten onrechte) het SV-loon uit de WW-periode (waarbij ten onrechte kortingen zijn toegepast) heeft genomen voor de ...

20. Waslijst voor de nieuwe CAO   20 oktober 2020
22 oktober 2020  | De Unie  | Fred Barkhuis  | , , ,
... 1 juli 2020 is het aanvullend geboorte verlof vijf weken, waarin de werknemer maximaal 70% van het sv-loon betaald krijgt van het UWV. Werkgevers vullen het aanvullend partnerverlof aan tot 100% ...

21. Wordt bij onbetaald ouderschapsverlof de dagloonberekening gebaseerd op het normale loon?   7 augustus 2017
6 mei 2017  | , , ,
... onbetaald ouderschapsverlof hebt gehad gedurende 1 dag per week, en je die maanden dus een lager SV-loon had, heeft dit dan nadelige gevolgen voor de berekening van het maatmanloon op jaarbasis ...


21 items