Bepaalde Tijd


1. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
Inhoud Twee soorten overeenkomsten Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd Wet onderscheidt bepaalde en onbepaalde tijd (Wobot) Opvolgend werkgeverschap Intentieverklaring Na drie ...

2. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... regeling extraterritoriale kosten voor ingekomen werknemers (EKIW) - houdt in dat de werkgever aan bepaalde werknemers 30% van het loon inclusief de vergoeding, of 30/70 van het loon exclusief de ...

3. Aandelenoptieregeling   20 maart 2009
1 juli 2021  |  , , , , , , , , ,
... met de onderneming wordt als te zwak beoordeeld. Of werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wel mogen deelnemen, zijn de meningen (regelingen) verdeeld. Vestiging rechten ...

4. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... wordt deze overeenkomst gekenmerkt door een contract inzake huur van werk of diensten, die voor bepaalde of onbepaalde duur wordt aangegaan tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer, zonder ...

5. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... verplicht de aannemer zich om voor u een bepaald werk van stoffelijke aard uit te voeren, voor een bepaalde prijs. Onder werken van stoffelijke aard vallen onder andere bouwwerken, wegenaanleg, ...

6. Aanspraak   20 maart 2009
11 juli 2019  |  , , , ,
... aan de winst¹ gerelateerde uitkering, indien het bedrijfsresultaat het toelaat, bijvoorbeeld door bepaalde minimale (omzet)doelen te formuleren. Hierdoor voorkomt men de werknemer in tijden dat ...

7. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Het geld is overgebleven uit de sectorplannen die mensen in bepaalde bedrijfstakken aan een baan moesten helpen. Het voornoemde bedrag betreft het UWV die ...

8. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... met een S&O-verklaring gemakkelijker aandelenoptierechten uitbetalen aan werknemers. Onder bepaalde voorwaarden hoeft slechts 75% als loon in aanmerking worden genomen. De vrijstelling ...

9. Afdrachtvermindering, premiekorting en subsidies (inleiding)   9 januari 2016
4 juni 2017  |  , ,
... kennis over regelingen sociale zekerheid – geld blijft liggen Vermindering personele kosten Voor bepaalde activiteiten kunnen werkgevers hun personele kosten verminderen, te weten: 1. ...

10. Agentuurovereenkomst   11 maart 2013
15 juli 2018  |  , ,
... zijn rechtsbescherming te bieden voor de handelsagent. Een agentuurovereenkomst kan zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd worden aangegaan. Provisie De handelsagent is afhankelijk van ...

11. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
... die Agile werken daar de voordelen van in. Ondanks dat de volwassenheid hoog is, zijn er wel bepaalde factoren die Agile kunnen tegenwerken. In Nederland wordt met name het missen van ...

12. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... metingen slechts enkele uren aantoonbaar. Volgens de onderzoekers van Maastricht UMC+ laat een bepaalde stof in het lichaam, die alcohol afbreekt, zien of iemand in de voorgaande dagen en ...

13. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... en zo halen we weer productie terug naar Nederland. Onze robots vullen mensen dus vooral aan bij bepaalde werkzaamheden, ze maken het werk sneller of gemakkelijker.' Dit alles uit 'Werken toen, ...

14. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... is het belangrijk dat de Wet AVV* van toepassing is op alle werkgevers en werknemers** die in een bepaalde bedrijfstak werkzaam zijn. Dit wordt het algemeen verbindend verklaren genoemd. * De Wet ...

15. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... met name laagopgeleiden. (Bron: CBS, 2015) AOW-leeftijd terug naar 65? Rechtbank Noord-Nederland bepaalde in zijn uitspraak van 25 november 2015 dat de verhoging van de AOW-ingangsdatum een ...

16. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” verplicht organisaties, wanneer onder bepaalde omstandigheden persoonsgegevens worden verwerkt of bewerkt, een verwerkersovereenkomst ...

17. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... verbeterd Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2021 Woonplaatsbeginsel uitgesteld tot 2022 Inleiding Bepaalde medische kosten overstijgen de financiële middelen van de meeste burgers, zoals de ...

18. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... De mens ontkomt er vroeg of laat niet aan te kunnen verklaren waarom een computer een bepaalde beslissing heeft genomen. Volgens Bennie Mols zijn er drie paden te behandelen: ...

19. All-in-one-loon   18 maart 2019
1 mei 2023  |  , , , , ,
... van de kantonrechter in Zaandam. Volgens deze rechter is het hanteren van een all-in uurloon onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar. All-in loon blijkt niet uit loonstrook – recht op nabetaling ...

20. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... hun persoonlijke ontwikkeling. HRM is te druk met andere zaken, niet volledig op de hoogte van bepaalde zaken of het personeel is te bang om HRM lastig te vallen met gesprekken over ...

21. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... en sociaal opzicht. Gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal sluit mensen buiten en isoleert bepaalde groepen waaronder sommige werknemers. Groene en Witte Boekje Het Groene Boekje is een ...

22. Apps voor HRM   19 december 2016
27 oktober 2018  |  , , ,
... arbeidsrelaties, kunnen werkgevers de belangrijkste keuzes zelf maken, zoals: Termijn contract: bepaalde of onbepaalde tijd Lengte van eventuele proeftijd (afhankelijk van lengte contract) ...

23. Arbeidskosten   15 augustus 2018
19 januari 2024  |  ,
... voorzieningen, kosten van werving en selectie van personeel, eindheffingen van de fiscus op bepaalde loonbestanddelen (CBS); het bedrag dat de werkgever moet betalen aan de werknemer; ...

24. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... een wettelijk verplichte verzekering in voor werknemers die een loon ontvingen dat beneden een bepaalde grens bleef. De Invaliditeitswet voorzag ook in uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid ...

25. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... van de complexe uitvoering, verlengd naar 14 weken. Wel blijft het mogelijk om de beslistermijn in bepaalde gevallen te verlengen of op te schorten. Voorwaarden voor verkrijgen IVA-uitkering Om ...


Bekijk items: 1 tot 25 (594 totaal)