Wvp


1. Wet verbetering poortwachter (WVP)   20 maart 2009
26 oktober 2020  |  , , , ,
Inhoud Doel WVP Uitgangspunten WVP Onderdelen WVP Tijdstabel Wie draagt de kosten van re-integratie? Ziekte na tijdelijk dienstverband Mediator Interventie Poortwachterscentrum Ontslag Uitbreiding ...

2. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... niet gebeurd, dan kan het UWV besluiten de uitkering te korten. Zie Wet verbetering poortwachter (WVP). Leerwerkbanen Vanaf de jaren 2010/2011 zijn er leerwerkbanen gekomen om moeilijk vervulbare ...

3. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... onder meer de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW); 2002: Wet verbetering poortwachter (WVP) stelt nieuwe regels betreffende het melden, begeleiden en herstellen van langdurig ...

4. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Geen wettelijke regel Pensioenbeding Uitspraak Hof van Justitie EU Uitspraak Hoge Raad Nieuw contract Wettelijke en andere bepalingen DoorwerkCAO Wijziging ontslagregels voor AOW-ers ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... onderwerpen om daarmee te worden doorverbonden: Ziektewet (ZW); Wet Verbetering Poortwachter (WVP); Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte (Wulbz); Wet Werk en Inkomen naar ...

6. Auto van de zaak   23 juni 2015
31 augustus 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Wanneer is een auto ter beschikking gesteld? Per 2019 22% bijtelling bij privégebruik auto van de zaak Dieselgate Mannending Ter beschikking stellen auto zonder controle is vragen om ...

7. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... draagt de werkgever financiële en re-integratie verplichtingen. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) is in 2002 ingevoerd en hierdoor wordt een actieve rol van de werkgever en werknemer ...

8. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

9. Cijfers gepensioneerden   2 juli 2012
22 april 2022  |  , ,
Inhoud Aantal gepensioneerden passeert 3 miljoen Aantal gepensioneerden blijft stijgen Minder gepensioneerden van 55 tot 65 jaar Vrouw krijgt structureel minder pensioen Pensioenleeftijd voor ...

10. Echtscheiding (pensioen)   26 augustus 2011
8 augustus 2020  |  , , , , ,
... bij echtscheiding vindt plaats op basis van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Beide partners hebben recht op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk is ...

11. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Merken en meten van evalueerbare Zorg Merken en meten van evalueerbare Zorg Inleiding Sinds jaar en dag proberen we met KPI's de Zorg meetbaar te maken door ons doen en laten met meten is ...

12. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Project ONTiE uitrol Kansen en mogelijkheden vanuit regionale samenwerking ONTiE Netwerkzorg Regionalisering als gezamenlijke opgave Project ONTiE staat in de steigers Regionale ...

13. Menscapaciteit   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Regionale Capaciteitsraming DMZ - bijdrage deel II rcDMZ in versnelling Capaciteitsontwikkeling Duurzame Medische Zorg Regionale Capaciteitsraming DMZ Regionale Capaciteitsraming Duurzame ...

14. Menskracht   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Menskracht in transitie HR wordt HD - deel 1 #hr Menskracht in transitie HR wordt HD - deel II #hr Inspraak en Zeggenschap Verpleging en Verzorging Samenhang als hefboom Inspraak en ...

15. Mensontwikkeling   16 mei 2023
26 mei 2023  |  , , , , , , , , , ,
Inhoud Leer- en loopbaan (zorg)registraties en -administraties De kracht van een regionale beleidscyclus Opleidingsplan GZ Psychologen GOP Flevoland een heugelijk feit GOG-ROSO-FL Praktijkgestuurd ...

16. Mensvisie   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
Inhoud Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Het Witte Vuur Van Wereldbeeld naar AIZ-werkbeelden Acute en intensive zorg in ontwikkeling op weg naar 2030 Afgelopen week mocht ik (Jan Hendriks) - ...

17. Nabestaandenpensioen   20 maart 2009
7 oktober 2020  |  , , , , ,
... plan niet nodig omdat er al voldoende bij wet - Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvpe) - is geregeld. Daarenboven is er een wetvoorstel in de maak dat vanaf 2021 ex-partners ...

18. Oorzaken en bestrijding ziekteverzuim   26 mei 2019
19 januari 2024  |  , , , , , , ,
Inhoud Soorten ziekteverzuim hebben kleurtje Belemmerd Verzuimprotocol Overgang groot taboe op het werk Carnavalsverzuim Vallen op werkvloer oorzaak meeste arbeidsongevallen Verzuim met succes ...

19. Organiseren van HR-functie   17 juli 2023
Organiseren van HR-functie Bij het organiseren van de HR-functie met richting, inrichting en organisatie van mensgerichtheid is menskracht de sleutel. Een mensgerichte HR-visie gaat over de balans ...

20. Organiseren van Merken en Meten    12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Merken en Meten Het verantwoorden van een mensgerichte aanpak draait om merken en meten als de sleutels. Een HR-visie die zich richt op het meetbaar en merkbaar maken van ...

21. Organiseren van Sturing   12 juni 2023
17 juli 2023  |  ,
Organiseren van Sturing Het organiseren van sturing vereist leiderschap, waarbij persoon, professional en organisatie de sleutels vormen. Een HR-visie die zich richt op mensgericht leiderschap in ...

22. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  , , ,
... Koolmees een brief naar de Tweede Kamer over de evaluatie van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp), die sinds 1 september 2016 geldt. Met de Wvp hebben deelnemers de mogelijkheid gekregen om ...

23. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

24. Subsidieregelingen   6 januari 2016
15 oktober 2020  |  , ,
Inhoud Alle subsidies zijn tijdelijk Categorieën subsidies Websites Europese subsidies Loonkostensubsidies ook voor EU-uitkeringsgerechtigden Loonkostensubsidies vanaf 2014 Bedrijf dat personeel ...

25. Variabel pensioen   20 februari 2016
17 april 2019  |  , , , ,
... - gepubliceerd op 11 april 2019 - wijst uit dat de invulling van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) nog te wensen overlaat. Met name worden de risico's door de deelnemers vaak onderschat. Bij ...


Bekijk items: 1 tot 25 (47 totaal)