Loonstrook en jaaropgaaf

Datum laatste wijziging: 16 december 2019  |  Trefwoorden: , , , ,

Inhoud

 1. Verplichte schriftelijke informatie
 2. TerugWerkendeKracht (TWK)
 3. Loonstrook 2013 eenvoudiger
 4. Jaaropgaaf
 5. Betaalde premies op jaaropgaaf werknemer
 6. Model jaaropgaaf Belastingdienst
 7. AFAS Software ontwikkelt alternatief voor traditionele loonstrook
 8. De loonstrook kampt met een imagoprobleem
 9. Loonstrookje in het Fries
 10. Klopt mijn loon?
 11. Naslag
 12. Loonstrook nog steeds te ingewikkeld
 13. Actie kloptmijnloon.nl
 14. Een op de vijf loonstroken klopt niet
 15. Eerlijke loonstrook maakt werkenden bewust van kosten zorg
 16. Bijna helft werknemers vindt loonstrook onduidelijk
 17. Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2019
 18. Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2020

Verplichte schriftelijke informatie

Nadat de werknemer is aangesteld ontvangt hij maandelijks of eens per vier weken de loonstrook of salarisstrook, maar feitelijk een salarisspecificatie. Volgens het Burgerlijk Wetboek (7:626) is de werkgever verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon aan de werknemer een schriftelijke opgave te verstrekken van:
 1. het loonbedrag;
 2. van de bedragen waaruit dit is samengesteld;
 3. van de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden;
 4. van het bedrag van het loon waarop iemand volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag volgens zijn leeftijd minimaal recht heeft.
Strikt genomen is de werkgever wettelijk verplicht* alleen een schriftelijke loonstrook te verzenden bij de eerste loonbetaling na indiensttreding én bij elke loonbetaling die afwijkt van de betaling daarvoor. Vele bedrijven doen dit echter maandelijks.

* Vanaf 1 juli 2010 is het toegestaan om ook digitaal de loonstrook aan de werknemers te zenden. De werknemer(s) moet uitdrukkelijk instemmen met het elektronisch verzenden van het loonstrookje. De wijziging draagt volgens de overheid bij aan de lastenvermindering voor ondernemers.

Artikel 626 BW Lid 1. De werkgever is verplicht bij elke voldoening van het in geld vastgestelde loon de werknemer een schriftelijke of elektronische opgave te verstrekken van het loonbedrag, van de bedragen waaruit dit is samengesteld, van de bedragen die op het loonbedrag zijn ingehouden, alsmede van het bedrag van het loon waarop een persoon van de leeftijd van de werknemer over de termijn waarover het loon is berekend ingevolge het bepaalde bij of krachtens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag aanspraak heeft, tenzij zich ten opzichte van de vorige voldoening in geen van deze bedragen een wijziging heeft.
Lid 4. Voor het verstrekken van een elektronische opgave is uitdrukkelijke instemming van de werknemer vereist.

Aanvullend is vereist (7:626, lid 2 BW) dat de loonstrook vermeldt:
 1. de naam van de werkgever en werknemer;
 2. het burgerservicenummer van de werknemer;
 3. de termijn waarover het loon is berekend;
 4. de overeengekomen arbeidsduur.

TerugWerkendeKracht (TWK)

In een loonstrook kan een herberekening voorkomen, bijvoorbeeld bij invoering van een CAO die ingaat op een datum in het verleden. We noemen dit een TWK-resultaat.

Loonstrook 2013 eenvoudiger

De belangrijkste verandering is dat er één loonbegrip komt voor de loonheffing/ premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). Nu worden er nog verschillende definities gehanteerd. Ook wordt de loonstrook korter en duidelijker. De verschillende tussenberekeningen tussen bruto- en nettoloon komen te vervallen en ook de correcties bij meerdere dienstbetrekkingen verdwijnen. Al deze voorgestelde veranderingen zijn gebundeld in de wet Uniformering loonbegrip (ULB) die op 1 januari 2013 is ingegaan, zie ook Loonbegrip.

Op de loonstrook zijn de volgende veranderingen te melden:
 1. de verplichte inkomensafhankelijke bijdrage Zvw komt te vervallen. De inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet wordt vanaf 2013 direct door de werkgever afgedragen aan het Zorgverzekeringsfonds. Deze bijdrage wordt daardoor niet meer op de loonstrook vermeld;
 2. Voor een werknemer die onder de grens van € 50.853 (maximum premie-inkomensgrens in 2013) valt, moeten er nu over de auto ook premies voor de werknemersverzekeringen worden afgedragen. Aan de andere kant ontleent deze werknemer daaraan ook uitkeringsrechten;
 3. de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) voor de werknemer vervalt (was afgelopen jaren al 0);
 4. De ondergrens (franchise) voor de afdracht aan het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) verdwijnt. Werkgevers moesten in 2012 alleen premie betalen voor werknemers die meer dan € 17.229 verdienden, in 2013 moet over het gehele bedrag premie worden betaald. Daar staat tegenover dat de premie is verlaagd van 4,55 naar 1,7%;
 5. opname levensloop was in 2012 belast voor de loonbelasting en premievolksverzekeringen en voor de Zorgverzekeringswet. Per 1 januari 2013 moeten bij opname ook werknemersverzekeringen worden betaald.

Jaaropgaaf

De werkgever moet aan elke werknemer of uitkeringsgerechtigde na afloop van het jaar een jaaropgaaf geven, ook als de werknemer er zelf niet om vraagt. Als de werknemer in de loop van het jaar uit dienst gaat of als een uitkering stopt, mag de jaaropgaaf eerder geven worden. De jaaropgaaf is vormvrij, maar kent wel een aantal verplichte gegevens:
 1. het loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen dat de werknemer afgelopen jaar heeft gekregen;
 2. de loonbelasting/premie volksverzekeringen die zijn ingehouden;
 3. het totaalbedrag van de arbeidskorting die is verrekend;
 4. de code die aangeeft of de werkgever bij de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen wel/niet rekening heeft gehouden met de loonheffingskorting, en de ingangsdatum van de code;
 5. het burgerservicenummer (vroeger sofinummer);
 6. het loon voor de Zvw;
 7. het totaalbedrag van de levensloopverlofkorting die verrekend is.

Betaalde premies op jaaropgaaf werknemer

Werkgevers moeten op de jaaropgaaf van hun werknemers melden wat zij aan premies hebben afgedragen voor de werknemersverzekeringen. De bepaling gaat in met de jaaropgaaf over 2013, die begin 2014 verschijnt. Het gaat om informatie over de afdracht aan premies voor de WW, de WAO/WIA en de Zorgverzekeringswet. Staatssecretaris Weekers van Financiën past daarvoor de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011 aan. (Bron: Accountancynieuws, 3 juli 2012)

Model jaaropgaaf Belastingdienst

De Belastingdienst heeft een model jaaropgaaf ontwikkeld, dat kan worden gedownload. (2018)

Na afloop van elk jaar moet de werkgever aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. De werkgever miet daarbij zo veel mogelijk de gegevens overnemen van de loonstaat van de werknemer.

AFAS Software ontwikkelt alternatief voor traditionele loonstrook

AFAS Software - afkorting AFAS staat voor Applications for Administrative Solutions - introduceert een sterk vereenvoudigde versie van de traditionele loonstrook, de salariswijzer. Deze loonstrook ‘nieuwe stijl’ voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan een loonstrook, maar toont salarisgegevens op een compleet nieuwe manier. De salariswijzer wordt standaard en zonder extra kosten meegeleverd met de HRM/Payroll-software van AFAS. De werkgever kan zelf bepalen of medewerkers vanaf deze maand de traditionele loonstrook of de nieuwe salariswijzer ontvangen.

De loonstrook kampt met een imagoprobleem

Werknemers vinden het belangrijk dat hun salaris correct berekend en uitbetaald wordt, maar aan de loonstrook zelf wordt door zowel de werknemer als de werkgever weinig aandacht besteed. Uit een onderzoek van AFAS Software en HR-kiosk.nl blijkt dat 60% van de werknemers zijn loonstrook niet regelmatig bekijkt. Tevens geeft een derde van de werkgevers aan dat een meerderheid van de medewerkers de informatie op de loonstrook niet begrijpt. (Bron: AFAS Software, 12 sep. 2013)

Loonstrookje in het Fries

Op initiatief van HR-dienstverlener Parsec uit Leeuwarden heeft AFAS Software een loonstrook in de Friese taal ontwikkeld. Friese bedrijven die met de HRM/Payroll-software van AFAS werken, kunnen medewerkers binnenkort voorzien van een salarisstrook in hun moerstaal.

Klopt mijn loon?

1 op de 5 loonstrookjes klopt niet in 2015! Elk jaar veranderen er financiële regels. Dit jaar veranderen onder meer de belastingpercentages, de fiscale bijtellingen en de vakantiedagenopbouw. Ook leeftijd heeft invloed op het nettoloon. Vaak worden deze wijzigingen niet secuur doorgevoerd op het loonstrookje.

Desgewenst voeren specialisten van Timeflex een analyse uit.

Naslag

Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen. Ga naar subrubriek Loon- en inkomstenbelasting en klik bij Handboeken Loonheffingen op het door u gewenste jaar.

Loonstrook nog steeds te ingewikkeld

Loonstrookjes bevatten nog steeds veel fouten. Het gaat dan bijvoorbeeld om functies die niet kloppen of uurlonen die afwijken van de CAO. Dat blijkt uit onderzoek van loonspecialisten van CNV Vakmensen. De afgelopen maanden hebben de loonspecialisten bijna 2000 loonstrookjes gecontroleerd. Zij constateren verder dat veel mensen geen flauw idee hebben hoe hun loonstrook in elkaar zit en wat al die verschillende termen betekenen.

“Een gemiddeld loonstrookje is vaak ingewikkelder dan een drie sterren-sudoku”, zegt voorzitter Piet Fortuin. “In de Wet aanpak schijnconstructies zijn extra eisen gesteld aan de loonstrook. Een loonstrook moet transparant zijn, bijvoorbeeld over vergoedingen, verrekeningen en inhoudingen op het loon. Maar als er allemaal ingewikkelde afkortingen staan, zonder toelichting erbij, heb je er weinig aan.” (Bron: Over Salaris, 13 apr. 2016)

Actie kloptmijnloon.nl

In alinea 'Klopt mijn loon?' (zie hierboven) meldde Timeflex dat één op de vijf loonstroken over de maand januari niet klopt. Om die reden vindt deze maand voor de derde achtereenvolgende keer de actie kloptmijnloon.nl plaats.

De actie werkt volgens 't Jong - directeur Timeflex twee kanten uit. 'Enerzijds helpen wij het bedrijfsleven, andersom krijgen wij waardevolle informatie die ons helpt om de resultaten van kloptmijnloon.nl te publiceren. Na het eerste kwartaal van 2017 verwachten we de eerste resultaten.' We wachten gespannen af. (Bron: BriskMagazine, 2 jan. 2016)

Een op de vijf loonstroken klopt niet

In het derde kwartaal van dit jaar onderzocht Timeflex 1192 loonstroken. Hiervan bleken er 261 niet bleken te kloppen. Fouten worden gemaakt in het bepalen van de hoogte van uurlonen, het bijzonder belastingtarief en het berekenen van de pensioenafdracht.

Het nadeel voor de werknemers kan oplopen van enkele tientjes tot soms wel duizenden euro’s. Met name jongeren en studenten die in de horeca en de retail werken zijn hiervan het slachtoffer. (Bron en meer: PW, 5 dec. 2017)

Eerlijke loonstrook maakt werkenden bewust van kosten zorg

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn voorstander van een ‘eerlijke loonstrook’ waarop te zien is wat de totale loonkosten van een werkgever zijn, welke premies (zorg, pensioen, sociale zekerheid) en belastingen daarvan worden betaald, en wat de werknemer dan netto verdient. Dat schrijven de ondernemingsorganisaties in een brief aan minister Bruins van Medische Zorg. D66 en de VVD hebben eerder een motie ingediend om tot zo’n eerlijke loonstrook te komen.

Een eerlijke loonstrook maakt werkenden meer bewust van de kosten van de zorg. Zij kunnen dan immers zien dat werkgevers tot 300 euro per maand per werknemer aan inkomensafhankelijke zorgpremie betalen. In totaal brengen werkgevers zo 17 miljard euro per jaar op. (Bron en meer: VNO-NVW, 6 nov. 2018)

Bijna helft werknemers vindt loonstrook onduidelijk

Een grote meerderheid (92%) van de Nederlanders controleert met enige regelmaat of zijn of haar loonstrook klopt. Ruim vier op de tien werknemers (41%) vragen bij het checken van de loonstrook weleens hulp of uitleg van de werkgever.

De helft (54%) van de werknemers doet dat door na te gaan of de loonstrook overeenkomt met wat er in de arbeidsovereenkomst staat. 28% gaat zelf het internet op voor informatie. Dit blijkt uit recent marktonderzoek van Panelwizard in opdracht van Nmbrs onder ruim 500 Nederlandse medewerkers van twintig jaar en ouder, die in loondienst zijn bij bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Ruim zes op de tien (62%) werknemers ontvangen zijn of haar loonstrook digitaal. Een vijfde (22%) ontvangt de loonstrook (ook) op papier. 28% kan zijn of haar loonstrook (ook) zelf inzien door in te loggen op een website of portal

Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2019

De Belastingdienst geeft aan dat de volgende gegevens verplicht zijn op de loonstrook te vermelden:
 • het brutoloon in geld
 • de gespecificeerde samenstelling van het bruto- of het nettoloon, bijvoorbeeld basisloon, garantieloon, prestatiebeloning, provisie, overwerkgeld, toeslagen, premies, gratificaties en opnamen uit het levenslooptegoed
 • de gespecificeerde bedragen die u op het loon hebt ingehouden of ermee hebt verrekend, zoals de inhouding van de pensioenpremie, de premie PAWW of bijdragen voor bedrijfschappen, de werknemersbijdrage voor het privégebruik auto, de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en loonbeslag
 • de wettelijke minimumvakantiebijslag waar de werknemer recht op heeft
 • het aantal uren dat de werknemer werkt op basis van de arbeidsovereenkomst
 • de periode waarover u het loon hebt betaald (het loontijdvak)
 • het wettelijk minimumloon of minimumjeugdloon dat voor de werknemer geldt
 • uw naam en de naam van de werknemer of uitkeringsgerechtigde
 • als u de loonstrook ook als jaaropgaaf gebruikt (zie hoofdstuk 13): de verplichte gegevens van de jaaropgaaf
Wat de jaaropgaaf betreft, de verplichting dat adresgegevens vermeld moeten worden is verwijderd. 

Aanpassingen loonstrook en jaaropgaaf 2020

Oproepovereenkomst

Op basis van de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ is de werkgever vanaf 1 januari 2020 verplicht om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen. Deze verplichting geldt voor alle werkgevers die de gedifferentieerde WW-premie verschuldigd zijn.

Wanneer de werkgever de Ufo-premie verschuldigd is, bijvoorbeeld in de onderwijssector en voor ambtenaren die in de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren worden uitgezonderd en dus niet onder het privaatrecht gaan vallen, is hij wel verplicht om in de loonaangifte aan te geven of sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is, maar hoeft hij dit niet te vermelden op de loonstrook.

Eventuele gegevens geschrapt

In het Handboek Loonheffingen 2019 stond een aantal gegevens die de werkgever eventueel kon opnemen. Het advies om die gegevens op te nemen, is uit het handboek geschrapt, omdat hiervoor geen wettelijke basis is. Het betreft de volgende gegevens:
 • het burgerservicenummer van de werknemer
 • het aantal verloonde uren
 • het nummer inkomstenverhouding dat voor de inkomstenverhouding wordt gebruikt
 • het loon voor de werknemersverzekeringen (SV-loon)
 • de werknemersverzekeringen waarvoor de werknemer is verzekerd
 • het belastbare loon
 • de tabel die van toepassing is voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • of de loonheffingskorting zoals bedoeld in de loonstaat is toegepast
 • of de jonggehandicaptenkorting is toegepast
 • of, en zo ja, hoeveel levensloopverlofkorting is toegepast
 • het loon voor de Zvw
 • de verrekende arbeidskorting