Crisisheffing

Datum laatste wijziging: 28 april 2017  |  Trefwoorden: , , ,

Inhoud

 1. Inleiding
 2. Crisisheffing fiscale loon
 3. Crisisheffing niet over uitkering levensloop
 4. Massaal verzet tegen crisisheffing
 5. Rechter ingeschakeld bij afhandeling crisisheffing
 6. KNVB en clubs starten fiscale procedure tegen crisisheffing
 7. Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op
 8. Verlenging crisisheffing
 9. Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2014
 10. De crisisheffing definitief van de baan
 11. Handboek Loonheffingen 2014
 12. Reactie pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) verlengd
 13. Begroting 2015
 14. Nieuwsbrief Loonheffingen 2015
 15. Vroege bonus valt niet onder crisisheffing
 16. Verwarrende jurisprudentie crisisheffing
 17. Dubbelfout bij crisistaks
 18. Uitspraak Hoge Raad
 19. Crisisheffing buitensporige last?

Inleiding

De crisisheffing over hogere inkomens is een werkgeversheffing, een pseudo-eindheffing. Uitgangspunt voor de heffing is het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat de werknemer over 2012 bij de werkgever heeft genoten: als dat loon meer bedraagt dan € 150.000, is de werkgever over dat meerdere 16% extra belasting verschuldigd. Die heffing komt naast de reguliere loonheffing die al in 2012 heeft plaatsgevonden; deze eindheffing komt dus (anders dan een gewone eindheffing) niet in de plaats van de reguliere heffing. De werkgever moet de heffing afdragen in het aangiftetijdvak waarin het op 31 maart 2013 genoten loon valt.

Het voornemen van de regering is de 'eenmalige' crisisheffing - tegen eerdere afspraken in - nog een jaar te verlengen, dus een heffing over 2013 over het loon hoger dan € 150.000.

Crisisheffing fiscale loon

De € 150.000 - regeling beslaat het fiscale loon van 2012. Hieronder vallen niet alleen het gehele regulier overeengekomen jaarloon, maar ook de bijtelling voor de leaseauto en eventuele bonussen en ontslagvergoedingen. Ook het gebruikelijk loon van de aanmerkelijk belanghouder telt mee.

Ontslagvergoedingen die in een Stamrecht BV¹ worden gestort tellen echter niet mee, en ook niet als ze gestort worden in een bank- of verzekeringsproduct.

¹ Per 1 januari 2014 ts de stamrechtvrijstelling voor nieuwe gevallen vervallen. Voor op 31 december 2013 bestaande aanspraken gold overgangsrecht. Zie voor meer informatie subrubriek Stamrecht.

De heffing heeft geen betrekking op de werkkostenregeling (WKR). Vergoedingen die onder de werkkostenregeling als eindheffingsloon worden gezien, vormen geen loonbestanddelen bij de werknemer. Deze vergoedingen vallen dus buiten de crisisheffing. Als de onderneming de overgangsregeling toepast, behoren alle vergoedingen die onbelast gedaan kunnen worden ook niet tot het fiscale loon.

Crisisheffing niet over uitkering levensloop

Werkgevers hoeven geen crisisheffing te betalen over loon dat voortvloeit uit de opname uit een levensloopregeling. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft dit bekend gemaakt. (Bron: Accountancy Nieuws, 7 mrt. 2013)

Massaal verzet tegen crisisheffing

Ongeveer 10.000 bezwaarschriften zijn bij de Belastingdienst ingediend tegen de crisisheffing 2012. De bezwaarmakers zijn vooral verbolgen over het feit dat de maatregel in april van 2012 met terugwerkende kracht is ingevoerd, waardoor werkgevers zich niet hebben kunnen voorbereiden op de extra heffing. Het steekt de bedrijven ook dat alleen werkgevers worden getroffen, en bijvoorbeeld de eenmanszaak met een miljoenenomzet buiten schot blijft, evenals mensen met een groot vermogen. Onder meer ANWB, DAF Trucks, Post.nl, Akzo Nobel en Heineken hebben bezwaar aangetekend. (Bron: Accountancy Nieuws, 25 juni 2013)

Rechter ingeschakeld bij afhandeling crisisheffing

De Belastingdienst heeft zoals bekend veel bezwaren binnengekregen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Over het afhandelen van deze bezwaren heeft zij overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

Besloten is een bepaalde categorie bezwaren eerst een beperkt aantal proefprocedures te voeren tot bij de hoogste rechterlijke instantie.

NB: Zie ook onderstaande alinea 'Crisisheffing kabinet mag'.

KNVB en clubs starten fiscale procedure tegen crisisheffing

De KNVB en de clubs in het betaald voetbal verzetten zich tegen de crisisheffing van de Nederlandse regering. Die extra belasting voor werkgevers zal de voetbalclubs ‘onevenredig’ zwaar treffen. De bond en de clubs beginnen om die reden een fiscale procedure tegen de aanslagen van 2012, meldt de KNVB. De bond heeft een brief aan de regering en het parlement gestuurd. 'Het kapitaal van de clubs staat op het veld in plaats van in de directiekamer. Ook bij een financieel ‘gezonde’ club wordt een groot deel van de lasten gevormd door spelerssalarissen. Dit maakt dat clubs onevenredig hard getroffen worden. De crisisheffing zal voor een aantal betaald voetbalorganisaties de loonkosten doen stijgen met wel 10 procent'.

De KNVB en clubs stellen als alternatief voor de ‘eenmalige’ werkgeversheffing van 16 procent te handhaven, doch gemaximeerd tot 0,5 procent van de totale fiscale loonsom. (Bron: Accountancy Nieuws, 4 apr. 2013)

De crisisheffing die het kabinet heeft ingevoerd, mag blijven. Volgens de rechtbank in Den Haag is de heffing niet in strijd met de wet en internationale verdragen. Onder meer voetbalclubs en de KNVB zagen niks in de heffing. De voetbalbond was bang dat de maatregel de 36 betaald voetbalclubs "onevenredig zwaar" zou raken.

Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op

De crisisheffing 2012 heeft ruim 628 miljoen euro opgebracht. Bijna 13,5 duizend werkgevers hadden één of meer werknemers die in 2012 meer dan 150 duizend euro verdienden. Zij moesten een heffing van 16 procent betalen over het loon boven 150 duizend euro. Ruim 44 duizend werknemers vielen onder deze crisisheffing. (Bron: CBS, 28 okt. 2013)

Verlenging crisisheffing

De regeling pseudo-eindheffing hoog loon c.q. eenmalige crisisheffing geldt ook in 2014. Red.: Voortaan maar niet meer woordje 'eenmalig' gebruiken, riekt bij voorbaat naar meer.

Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2014

Net als in 2013 verwacht de Belastingdienst veel bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2014 (crisisheffing). Voor deze bewaren is een centraal adres ingesteld. De werkgever kan zijn bezwaar aanhouden of direct laten afhandelen. Als de Belastingdienst de toestemming krijgt om het bezwaar te laten aanhouden, zal zij het bezwaar voorleggen aan de hoogste rechterlijke instantie. Daarna handelt de Belastingdienst het bezwaar af volgens het oordeel van die hoogste rechterlijke instantie. Voor het aanhouden gelden wel voorwaarden.

NB: Volgens insiders krijgen alleen de werkgevers die bezwaar hebben gemaakt en waarvan het bezwaar is aangehouden en in een later stadium gegrond wordt verklaard, de crisisheffing terug. Daarom is het ook zo belangrijk om bezwaar te maken.

De crisisheffing definitief van de baan

Na twee jaar wordt de crisisheffing, die werkgevers moesten betalen, volgend jaar definitief geschrapt. Dat melden VVD en D66 aan BNR. "We zijn heel helder geweest: we hoeven geen nieuwe bezuinigingspakketten te bedenken voor volgend jaar. Dus daar zit de crisisheffing dus ook niet meer in. Daarmee is het definitief van de baan", zegt Tweede Kamerlid voor de VVD Mark Harbers tegen verslaggever Hans Verbeek. (Bron: BNR, 23 apr. 2014)

Handboek Loonheffingen 2014

Meer informatie over de crisisheffing is te vinden in Handboek Loonheffingen 2014, blz 285 en verder.

Reactie pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) verlengd

De reactietermijn om via een vaststellingsovereenkomst pseudo-eindheffing hoog loon aan te sluiten bij proefprocedures is verlengd tot en met 16 september 2014 (Bron: Belastingdienst).

Begroting 2015

De pseudo-eindheffing hoge lonen komt definitief niet terug in 2015.

Nieuwsbrief Loonheffingen 2015

Op 11 november 2014 is de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015, Uitgave 1, verschenen. In deze Nieuwsbrief gaat de Belastingdienst in op 'Pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) vervalt', blz 12.

Vroege bonus valt niet onder crisisheffing

Heeft een werkgever over 2012, het eerste jaar waarop de crisisheffing van toepassing was, een bonus uitgekeerd aan een werknemer die onder de crisisheffing viel? Dan hoeft de werkgever daarover geen crisisheffing af te dragen als de crisisheffing op het moment van betalen nog niet voorzienbaar was. Dit heeft Rechtbank Noord-Holland beslist. (Bron: Relatiemail, 5 dec. 2014)

Verwarrende jurisprudentie crisisheffing

De crisisheffing ligt al een tijdje onder vuur en is in een aantal proefprocedures al voorgelegd aan de rechter. Rechtbank Noord-Holland heeft recent in één van deze procedures aangegeven dat de crisisheffing niet in strijd is met de systematiek van de loonbelasting en het internationale recht: Rechtbank Noord-Holland, 9 december 2014, ECLI (verkort): 11712. (Bron: Fiscalio, 19 dec. 2014)

In een uitspraak van 4 december 2014 heeft de Rechtbank Noord-Holland beslist dat geen crisisheffing verschuldigd is over incidenteel loon dat is betaald op een moment dat deze heffing nog niet voorzienbaar was.

Het Gerechtshof Amsterdam deed op 18 juni 2015 een tegenovergestelde uitspraak. De verwarring is groot, het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad definitief uitspraak doet in deze zaak.

Terugwerkende kracht crisisheffing is toegestaan. Het Hof Den Haag oordeelde op 16 december 2015 dat de crisisheffing van art. 32bd Wet LB 1964 niet leidt tot een belastingheffing die in strijd is met art. 1 en het systeem van de Wet LB 1964, noch met art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

Dubbelfout bij crisistaks

De crisisheffing dreigt op een dubbel fiasco uit te draaien. De schatkist loopt wellicht ook een flink deel van de 620 miljoen euro mis die de extra belasting op hoge salarissen in 2013 opleverde.

Dat zeggen belastingexperts in reactie op een advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, waarin staat dat de crisisheffing in 2012 niet met terugwerkende kracht ingevoerd had mogen worden.

De extra belasting van 16 procent op salarissen van meer dan 150.000 euro had pas geheven mogen worden vanaf het moment dat het kabinet-Rutte I de maatregel aankondigde, op 25 mei 2012. Daardoor dreigt de fiscus te kunnen fluiten naar honderden miljoenen. (Bron: De Telegraaf, 26 jun. 2015)

Uitspraak Hoge Raad

Met betrekking tot de crisisheffing geheven in 2013 over het loon van 2012 stelt de Hoge Raad dat de ernstige aard van de begrotingsproblemen ertoe noopten om ingrijpende maatregelen te nemen die in 2013 tot een vermindering van het begrotingstekort zouden leiden. De noodzaak om in verband daarmee te komen tot een eenvoudige, goed uitvoerbare regeling, brengt mee dat er voldoende specifieke en dwingende redenen aanwezig waren om te komen tot de invoering van de crisisheffing.

De keuze om te heffen over het jaarloon van 2012 is gerechtvaardigd omdat de aansluiting bij dit loon van 2012 het risico op invoerings- en uitvoeringsproblemen minimaliseert. Indien bij het jaarloon over 2013 was aangesloten had pas in 2014 belasting geheven kunnen worden en zou niet de noodzakelijke bijdrage aan de begrotingsdoelstellingen voor 2013 worden bereikt. (Bron: BDO, 29 jan. 2016)

Crisisheffing buitensporige last?

De kantonrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant berekende de crisisheffing als percentage van de totale loonsom. Deze bleek 1,5% te zijn, niet buitensporig dus. Lees de jurisprudentie van mei 2016.