Sportvereniging    Toetsloon 


Studenten- en scholierenregeling

Datum laatste wijziging: 28 oktober 2017  |  Trefwoorden: Studenten- en scholierenregeling, Vakantie, Studiefinanciering, Vakantiekracht, Loon- en inkomstenbelasting

Inhoud

 1. Regeling
 2. Voorwaarden
 3. Bedragen
 4. Werknemersverzekeringen
 5. Internetsites
 6. Vier belastingtips voor studenten
 7. Bijverdienen studenten in 2017
 8. Nul-urencontract: de valkuil onder arbeidsovereenkomsten
 9. Bijbaan bij supermarkt populair

Regeling

Voor studenten en scholieren bestaat een regeling waarmee zij vaak kunnen bereiken dat niet of nauwelijks loonheffing hoeft te worden ingehouden op hun vakantiebaan of bijbaan naast hun school of studie: de studenten- en scholierenregeling. De studenten- en scholierenregeling is vastgelegd in de bijverdienregeling Wet studiefinanciering 18+

Als een werkgever overweegt studenten en/of scholieren in te schakelen (denk bijvoorbeeld aan de week voor Sint Nicolaas of Kerstmis) en daarbij gebruik maakt van de studenten- en scholierenregeling, betaalt hij minder loonbelasting en volks- en werknemersverzekeringen.
Wanneer studenten dus slechts voor enkele uren of dagen in dienst worden genomen, laat hen dan het formulier voor de studenten en scholierenregeling invullen. De werkgever kan er ook voor zorgen dat de student minder belasting hoeft te betalen. Dat kan met de studenten- en scholierenregeling. Met dit formulier geeft de student aan of van deze regeling gebruik wordt gemaakt of beëindigd moet worden. Verder geeft de student of scholier aan, of de werkgever de loonheffingskorting moet toepassen. De werkgever houdt dan minder loonbelasting en premies volksverzekeringen in.

De student moet zelf een schriftelijk verzoek indienen bij de werkgever, wanneer hij wil dat de regeling op hem wordt toegepast. In dat verzoek moet in elk geval staan:
 • de ingangsdatum van de regeling
 • het burgerservicenummer of onderwijsnummer van de student
 • dat hij aan een van de eisen voldoet (dus student is of scholier volgens de regeling)
 • dat hij de regeling wil laten toepassen
 • datum en handtekening
De werkgever kan het formulier ook aan de student verstrekken. Dit formulier kunt u downloaden van de website van de Belastingdienst. Dit formulier moet de werkgever, om de regeling te mogen toepassen, in de loonadministratie bewaren.

Regeling vervalt

De regeling kan alleen eindigen met ingang van het nieuwe kalenderkwartaal. Ook daardoor moet de student weer een schriftelijk verzoek indienen. Dat kan met hetzelfde modelformulier.

Voorwaarden

De regeling geldt alleen voor de navolgende scholieren en studenten:

 • scholieren voor wie bij het begin van het kalenderkwartaal recht bestaat op kinderbijslag
 • studenten en scholieren die bij het begin van een kalenderkwartaal recht hebben op een gift of prestatiebeurs volgens de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
 • studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal recht hebben op een tegemoetkoming in de studiekosten volgens de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
 • buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland of Liechtenstein die beschikken over een International Student Identity Card (ISIC)

Bedragen

Scholieren en studenten aan de slag als vakantiekracht, ze mogen vaak niet te veel bijverdienen in verband met kinderbijslag en studiefinanciering. De bedragen worden genoemd in Bijverdienen (tabellen). Meer informatie treft men aan op de site van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Studenten die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen vanaf 1 september 2015 onbeperkt bijverdienen. Dit betekent dat de bijverdiengrens in het kalenderjaar 2015 pas ná 1 september mag worden overschreden, zie Leenstelsel studenten hoger onderwijs.

Werknemersverzekeringen

Scholieren en studenten zijn gewoon verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor de berekening van de premies moet de werkgever uitgaan van een kwartaal en het kwartaalmaximum.

Voor onderstaande sectoren geldt dat de werkgever mag uitgaan van een verlaagde premie. Het moet dan gaan om een arbeidsovereenkomst van maximaal acht aaneengesloten weken. De verlaagde premie geldt alleen voor de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, culturele instellingen, horeca algemeen en schildersbedrijf. Omdat deze premies voor rekening van de werkgever komen, levert dit voor de werkgever een besparing op.

Internetsites

 • jongeren die een vakantiebaan of (bij)baan hebben gehad, kunnen het te veel aan ingehouden belasting van de Belastingdienst terugkrijgen. Belasting terugvragen kan tot 5 jaar terug. Op de site van de Belastingdienst kan een jongere berekenen of en hoeveel geld hij terug kan krijgen, zie site Belastingdienst;
 • om te bekijken welke gevolgen het bijverdienen heeft voor bijvoorbeeld de belastingteruggaaf, studiefinanciering en kinderbijslag, heeft de overheid een internetsite geopend;
 • het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen, nodig voor de belastingteruggaaf (studenten- en scholierenregeling), is te vinden op de site van de Belastingdienst.
Meer informatie is te vinden in Handboek Loonheffingen 2017. Ga naar dit handboek en typ het gewenste trefwoord.

Vier belastingtips voor studenten

Loonbelasting

Wie de collegebanken combineert met werk, krijgt vaak geld terug van de Belastingdienst. Werkgevers houden loonbelasting in voor iedereen die in loondienst is. Dat is ook het geval wanneer je stage loopt. Wie maar een deel van het jaar in loondienst heeft gewerkt of meerdere banen heeft gehad, betaalt daardoor vaak te veel loonbelasting. Als je voor 1 april aangifte doet, krijg je uiterlijk 1 juli bericht over hoeveel je terugkrijgt.

Middeling

Middeling houdt in dat men eerst het gemiddelde inkomen van drie opeenvolgende jaren berekent. Over dit gemiddelde inkomen herrekent men vervolgens de inkomstenbelasting in de drie jaren. Het verschil tussen de werkelijk betaalde inkomstenbelasting en de inkomstenbelasting betaalt de fiscus terug, het moet dan wel gaan om een bedrag dat groter is dan € 545. Zie subrubriek Middeling.

Studiekosten

De basisbeurs is niet het enige wat is gesneuveld met de invoering van het leenstelsel in 2015. De Belastingdienst heeft toen de regels aangepast waardoor studenten die in september 2015 zijn begonnen, geen studiekosten meer kunnen aftrekken. Wie voor die tijd al in de collegebanken zat, kan wel met bonnetjes aan de slag. Het moet wel om aankopen gaan die je hebt gedaan voor 1 juli 2015 en er geldt een drempel van € 250 na aftrek van ontvangen studiefinanciering.

Zorgkosten

De premie voor je zorgverzekering, het eigen risico en de eigen bijdrage zorgverzekeringswet zijn zorgkosten die niet aftrekbaar zijn. Maar tandartskosten waarvoor iemand geen vergoeding krijgt via een aanvullende verzekering, kan men als aftrekpost opgeven. Dat geldt ook voor huisartskosten. Zie ook de website van de Belastingdienst

(Bron: De Telegraaf en HR-kiosk, mrt. 2017)

Bijverdienen door studenten 2017

In de komende zomerperiode vinden veel studenten weer tijdelijk werk ter vervanging van de vaste werknemers die met vakantie gaan. Deze vakantiekrachten hebben vaak recht op een studielening of studiefinanciering. Verdienen ze te veel, worden de inkomsten hierop eventueel gekort. Bij welk bijverdienbedrag dat moet, verschilt per opleidingsniveau en per stelsel voor de studiefinanciering.
Voor drie groepen is in 2017 de bijverdiengrens van belang:

 • mbo’ers onder de 18 met een zogenoemd studentenreisproduct;
 • mbo’ers van 18 jaar of ouder die studiefinanciering ontvangen;
 • hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

Deze groepen werknemers mogen in 2017 op jaarbasis maximaal € 14.215,75 bijverdienen. Het gaat daarbij om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Ook inkomsten buiten Nederland tellen mee.

Zie ook: Geen bijverdiengrens voor het nieuwe stelsel

Nul-urencontract: de valkuil onder arbeidsovereenkomsten

Het 0-urencontract is voor veel werkgevers een voor de hand liggende arbeidsovereenkomst om zomerkrachten aan te nemen. Het lijkt eenvoudig maar er zijn ook valkuilen. Houd rekening met:
 • Als vakantiekrachten minimaal drie maanden hebben gewerkt, kunnen zij zich beroepen op vaste uren.
 • Vakantiekrachten hebben recht op doorbetaling bij ziekte.
 • Bij oproep hebben vakantiekrachten recht op uitbetaling van minimaal drie uur loon.
(Bronnen: HR.kiosk & Brisk, 2017)

Bijbaan bij supermarkt populair

Jongeren beseffen steeds vaker dat bijbanen, naast het geld, ook handig zijn om werkervaring op te doen. Werkervaring wordt nog steeds vaak gevraagd en alles wat op het cv kan is mooi meegenomen.

De gemiddelde leeftijd waarop jongeren hun eerste bijbaan vinden is in 2017 15,2, waar dit vorig jaar nog 15,8 was. Ook blijven jongeren gemiddeld langer werken bij hun eerste werkgever. Het gemiddeld aantal bijbanen voor het achttiende levensjaar is ook (licht) gedaald, van 1,89 baantjes naar 1,76 baantjes.

Dat supermarkten ook in 2017 weer het populairst zijn voor bijbanen, mag geen verrassing zijn. Het is wel opvallend dat steeds meer jongeren aan het werk gaan bij een schoonmaakbedrijf. (Bron: CVster, 26 okt. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Sportvereniging    Toetsloon