Stage

Datum laatste wijziging: 6 november 2023  |  Trefwoorden: , , , , , , , , ,

Inhoud

 1. Belang
 2. Rechtspositie
 3. Hoogte vergoeding
 4. Bijverdienen
 5. Stagevergoeding buitenlandse student
 6. Fictieve dienstbetrekking
 7. Werktijden stagiairs
 8. Eerstedagsmelding
 9. Ziektewet
 10. EU-richtlijnen 2014
 11. Minder leerbanen voor MBO’ers in 2013
 12. Verschil tussen een stage en leerweg
 13. Bouwsector vindt MBO-leerlingen te duur
 14. Discriminatie bij vinden stage
 15. Toch minimumloon betalen bij stages?
 16. Subsidieregeling praktijkleren
 17. Stagefonds verlengd
 18. Limburgse instellingen passen betaling stagiairs aan
 19. Kleine(re) accountantskantoren kunnen studenten niet meer opleiden
 20. Kans Op Werk en Kans Op Stage voor MBO-studenten
 21. Aanvraagprocedure Stagefonds online
 22. Vakantierechten voor een stagiair
 23. Europese Commissie pleit voor stagevergoeding
 24. Problemen bij het vinden van stageplek kent meer oorzaken
 25. Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs
 26. Waar vind je een stageplaats?
 27. Wanneer heeft een stagiair recht op het minimum loon?
 28. Stagemarkt.nl nu nog actueler
 29. FNV Zorg & Welzijn opent meldpunt stagemisbruik
 30. Gaan stages en leerbanen door a.g.v. de coronavirus?
 31. Nijpend tekort aan stageplekken in de Rotterdamse haven
 32. Blijf investeren in de vakmensen van morgen
 33. Stagelopen in coronatijd, hoe doe je dat? 

Belang

De meeste studenten (MBO, HBO, Universitair) lopen tijdens hun opleiding een of meerdere stages. De stage vormt dan ook een belangrijk deel van de opleiding en is bedoeld om te leren hoe het in een bedrijf of instelling toegaat c.q. het opdoen van werkervaring.

Rechtspositie

In juridische zin - het begrip stage-overeenkomst heeft geen wettelijke grondslag - zijn er voor stagiairs de volgende overeenkomsten mogelijk:
 • arbeidsovereenkomst: allereerst kan met een stagiair een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst zijn afgesloten. Dit houdt onder meer in dat er sprake is van een gezagsrelatie en de stagiair ten minste het minimumloon moet verdienen, zie subrubriek Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WMl);
 • fictieve dienstbetrekking: vaker komt het voor dat er in plaats van een arbeidsovereenkomst een leer-, stage-, of praktijkovereenkomst wordt afgesproken met een daarbij horende vergoeding, die als regel onder het minimumloon uitkomt, zie Fictieve dienstbetrekking en opting-in;
 • stage-overeenkomst zonder vergoeding: als de stagiair geen beloning voor de verrichte arbeid ontvang, is er noch sprake van een arbeidsovereenkomst noch van een fictieve dienstbetrekking.
NB: Een stagevergoeding kan invloed hebben op de studiefinanciering of en/de kinderbijslag.

Zie ook Arbeidsrecht/stage (rechtspositie)

Hoogte vergoeding

De hoogte van de stagevergoeding hangt af van het opleidingsniveau:
 • MBO: op MBO-niveau zijn bedrijven, instellingen en organisaties niet verplicht om een vergoeding te betalen aan de stagiair, maar meestal wordt er wel een stagevergoeding betaald, zeker bij grote organisaties en bedrijven. Voor MBO ligt de stagevergoeding tussen € 136 tot € 227 bruto per maand. Een student kan ook in aanmerking komen voor een reiskosten vergoeding, bijvoorbeeld dat iemand geen OV-kaart heeft of dat hij ver moet reizen naar de stageplaats;
 • HBO: de vergoeding ligt gemiddeld op € 136 tot € 227 bruto per maand. Deze vergoedingen hebben betrekking op een stage in het tweede of derde jaar van de opleiding. Voor een afstudeerstage (4-de jaar) ligt het gemiddelde op € 227 tot € 363 bruto per maand;
 • WO: de stagevergoeding ligt gemiddeld hoger dan op HBO-niveau, namelijk tussen bruto € 227 tot € 454 per maand. Voor IT-ers ligt de gemiddelde stage vergoeding wat hoger. Dit heeft te maken dat er veel vraag is naar IT-ers, de gemiddelde stagevergoeding ligt voor IT-ers tussen de € 275 en € 450 bruto per maand. (Bron: Stagemotor.nl)
De stagevergoedingen bij de overheid zijn iets hoger, zie werkenbijdeoverheid.nl.

NB: Te hoge stagevergoedingen kunnen worden aangemerkt als loon, waardoor de stagiair als een gewone werknemer in loondienst kan worden aangemerkt. In de meeste gevallen is de stagiair echter een fictieve werknemer.

Bijverdienen

Vanaf 2020 mag u onbeperkt bijverdienen. Er geldt geen bijverdiengrens.
Bijverdiengrens in 2019
Tot 2020 was er wel een bijverdiengrens. In 2019 was deze grens € 14.682,96. 

Stagevergoeding buitenlandse student

Met ingang van 1 november 2008 moet een Nederlandse werkgever die een buitenlandse student van buiten de EU in Nederland een stageplaats aanbiedt, een stagevergoeding betalen van minimaal 50% van het minimumloon. Dit bedrag geldt voor iedere stagiair, ongeacht de leeftijd van de stagiair en ongeacht de vraag of het een deeltijd- of voltijdsstage betreft; eventuele kosten van huisvesting, reiskosten en vergoeding van kleding et cetera mogen niet van dit bedrag worden afgetrokken. Zie Stagevergoeding.

Fictieve dienstbetrekking

In bepaalde gevallen is er volgens het Burgerlijk Wetboek geen sprake van een echte arbeidsverhouding, er is bijvoorbeeld geen gezagsrelatie. Om in die gevallen toch loonbelasting te kunnen innen, heeft de overheid bepaald dat er onder bepaalde voorwaarden toch sprake is van een dienstbetrekking en wel van een fictieve dienstbetrekking (fictief dienstverband).

Arbeidsrelaties die als fictieve dienstbetrekking worden aangemerkt, zijn onder meer leerlingen en stagiairs, zie Fictieve dienstbetrekking en opting-in.

Werktijden stagiairs

De Arbeidstijdenwet geldt voor iedereen die bij een organisatie werkt, dus de werknemers en ook stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. In een aantal gevallen geldt de Arbeidstijdenwet ook voor zelfstandigen. Het gaat dan om situaties waarin ook de veiligheid van derden in het geding is, zoals in de vervoerssectoren.

Verlof en vakantie voor een stagiair

Richtlijnen m.b.t. vakantie staat in de circulaire “Beleid rechtspositie stagiair”

Doordat een stagiair geen ambtelijke aanstelling of arbeidsovereenkomst heeft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een stagiair vakantie toe te kennen. Het ligt echter – ook om administratieve redenen – in de rede dat bij een stage voor een langere periode de stagiair zijn stage kan onderbreken zonder dat dit leidt tot een verlaging van zijn stagevergoeding. Derhalve is de interdepartementale afspraak gemaakt de stagiair in beginsel vakantie toe te kennen. Hiervan wordt alleen van afgeweken indien de onderwijsinstelling niet toestaat dat de stage kan worden onderbroken voor vakantie.

De stagiair heeft tijdens zijn stage aanspraak op 160 uur vakantie per jaar bij een volledige omvang van de stage van 40 uur per week. In het geval de stage voor minder dan 40 uur per week is overeengekomen, wordt de aanspraak op vakantie-uren naar evenredigheid vastgesteld. (Bij een werkweek van 36 uur 36/40 x 160 uur). Dit geldt ook voor stages die een gedeelte van het jaar beslaan. In deze gevallen wordt de aanspraak op vakantie in hele (vakantie-)uren vastgesteld door naar boven af te ronden.
Tijdens het gebruik van de vakantie wordt de stagevergoeding doorbetaald. Er bestaat geen recht op uitbetaling van de resterende vakantie-uren, indien de vakantie niet tijdens de stageperiode is gebruikt.
Gelet op de samenhang tussen de toekenning van vakantie en doorbetaling van de stagevergoeding, vindt toekenning van vakantie alleen plaats bij stages van één maand of langer.
In het geval de onderwijsinstelling voorschrijft dat een stagiair geen stage volgt gedurende de door die instelling aangewezen vakantieperioden, is de stagiair verplicht de toegekende vakantie te gebruiken gedurende deze perioden. Indien zijn vakantieaanspraak daartoe ontoereikend is, wordt zijn stagevergoeding naar evenredigheid verlaagd. Het bevoegd gezag zal in voorkomende situatie daarvan opgave moeten doen aan P-Direkt. Ter voorkoming van terugvordering van stagevergoeding na het beëindigen van de stageperiode is het gewenst die opgave zo spoedig mogelijk te doen.

De vakantie is ook bedoeld voor situaties dat de stagiair verlof wenst voor bijvoorbeeld een verhuizing, familieomstandigheden of calamiteit. Ook zal de vakantie moeten worden gebruikt voor een eventuele blokdag van het ministerie of bij een stage op een diplomatieke of consulaire post in het buitenland voor een lokale feestdag, tenzij de stagiair de blokdag of lokale feestdag op een andere dag kan compenseren.
Uiteraard heeft de stagiair vrij op de voor rijksambtenaren vastgestelde feestdagen en gaat dit niet ten koste van de vakantie-uren van de stagiair.
De stagebegeleider / leidinggevende van de stagiair registreert de vakantie. Het is niet de bedoeling dat registratie van de vakantie van stagiair wordt opgenomen in P-Direkt.

Eerstedagsmelding

Stagiairs, die alleen een vergoeding ontvangen, vallen buiten de eerstedagsmelding, zie Eerstedagsmelding.

Ziektewet

De Ziektewet is een vangnet voor mensen die geen werkgever (meer) hebben en in een paar speciale situaties. Het gaat hierbij onder andere om stagiairs, zie Ziektewet (inleiding).

EU-richtlijnen 2014

Alle stagiaires in de Europese Unie moeten nuttige kennis en ervaring kunnen opdoen tijdens hun stage. In plaats van regels die precies voorschrijven hoe stages georganiseerd moeten worden, komen er aanbevelingen met betrekking tot schriftelijke stageovereenkomsten, leerdoelen en arbeidsvoorwaarden, zoals stageduur en vergoeding. De lidstaten mogen bij de uitvoering ervan rekening houden met hun eigen praktijk. Zo komt er geen voorgeschreven stageduur van 6 maanden.

Uit onderzoek is gebleken dat de helft van de EU-bewoners een vorm van een stage heeft doorlopen. Hiervoor kreeg 40% een compensatie. Nergens in Europa lopen meer jongeren stage dan in Nederland. In Nederland krijgt 57% betaald voor hun stage en 32% geeft aan dat tijdens hun stage een baan aangeboden kregen. (Bron: Europa.EU, mrt. 2014)

NB: De Europese Commissie adviseerde om een stagecontract te verplichten. Of Nederland het advies c.q. de EU-richtlijnen overneemt is geenszins duidelijk. 

Minder banen voor MBO'ers in 2013

Voor MBO’ers in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) waren in 2013, als gevolg van de economische omstandigheden, bijna 18 duizend minder leerbanen beschikbaar dan in 2012, een daling van bijna 10 procent. Bedrijven gaven 122 miljoen euro minder uit aan de begeleiding in leerbanen als onderdeel van MBO-opleidingen. Bovendien kozen bedrijven die leerbanen aanboden vaker voor kortlopende contracten. Ook daalde het gemiddelde aantal vormingsuren per MBO’er, behalve bij bedrijven in de zorg.

Het aantal MBO’ers in de beroepsopleidende leerweg (BOL) dat stage liep voor de beroepspraktijkvorming steeg in 2013 met bijna 8 duizend. Aangezien MBO’ers alleen een BBL-opleiding kunnen volgen als ze een leerbaan hebben, hebben waarschijnlijk meer MBO’ers gekozen voor een BOL-opleiding. Ook al nam het aantal stage-uren per stagiair in alle sectoren behalve de zorg af, de uitgaven van bedrijven voor de begeleiding van MBO’ers in een BOL-traject stegen met 25 miljoen euro tot 785 miljoen euro. Dit kwam - naast de stijging van het aantal MBO-BOLstagiairs - doordat de loonkosten voor stagebegeleiders stegen.

Ook in het HBO steeg het aantal studenten dat stage liep, met bijna 2 duizend. Bedrijven gaven hierdoor 5 miljoen euro meer uit aan de begeleiding van voltijd HBO’ers. Het aantal HBO’ers met leerbanen (HBO-duaal) nam daarentegen af, waardoor bedrijven aan HBO-leerbanen 2 miljoen euro minder uitgaven. (Bron: CBS, 27 nov. 2014)

Verschil tussen een stage en leerweg

Een student die dagonderwijs volgt in de beroepsopleidende leerweg (bol), gaat bij bedrijven in de regio op zoek naar een stage. Een stageperiode duurt enkele weken tot maanden en bedraagt uiteindelijk 20 tot 60% van de totale opleidingstijd. Het leerbedrijf betaalt vaak een stagevergoeding.

Een student in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) zoekt een leerbaan voor minimaal 60% van de opleidingstijd. Meestal werkt hij vier dagen en hij gaat één dag per week naar school. Het bedrijf heeft in het algemeen een arbeidsovereenkomst met de student, waar een salaris tegenover staat.

Bouwsector vindt MBO-leerlingen te duur

De bouwsector vindt dat bouwbedrijven te veel salaris moeten betalen aan MBO-jongeren die op een leerwerkplek zitten. De sector neemt liever een productieve ZZP-er of vakman aan dan een onervaren jongere. Het salaris van de MBO'ers moet in de CAO omlaag vindt de sector, maar de vakbonden willen daar niets van weten. „De bouwbonden blijven doof voor de klachten van de werkgevers, zegt Joba van den Berg van brancheorganisatie Bouwend Nederland in het FD.

Door de hoge prijs, 160 procent van het minimumloon, is het aantal jongeren op leerwerkplekken in de bouw tussen 2008 en 2014 meer dan gehalveerd. De door het kabinet aangestelde ambassadeur voor de jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk zegt dat ze de problematiek herkent. (Bron: De Telegraaf, 11 feb. 2015)

Discriminatie bij vinden stage

Allochtonen in Nederland lopen niet alleen tegen discriminatie aan bij het zoeken van een baan, maar ook wanneer zij op zoek zijn naar een stageplaats. Zo moeten allochtone studenten vaker solliciteren voordat zij een stageplek vinden en krijgen ze minder stagevergoeding dan autochtone studenten.

Dit blijkt uit cijfers uit de Nationale Stage Monitor. 'Het is spijtig om te merken dat de naam die je draagt en hoe je eruit ziet zelfs in 2015 nog van invloed is', zegt Laurens Simonse, directeur van stagebemiddelingsorganisatie StudentenBureau, in Metro. (Bron: P&O Actueel, 21 mei 2015)

Toch minimumloon betalen bij stages?

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat in een brief in op de vraag of de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag van toepassing is op stages en werkervaringsplekken.

Er is een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht voor 1 april 2016 een plan te ontwikkelen met als doel misbruik van stages en werkervaringsplekken te bestrijden. Het gaat, aldus de motie, daarbij om stages na het behalen van een diploma en werkervaringsplekken met het kennelijke doel om goedkope arbeid in te zetten. Daardoor ontstaat onderbetaling van de betrokkenen en is sprake van verdringing.

De WML is volgens Asscher niet van toepassing als de activiteiten bij uitstek gericht zijn op leren. Dit laatste blijkt onder andere uit het volgende (Bron: Rijksoverheid 12 apr. 2016):
 • er is sprake van een stage overeenkomst;
 • er is een duidelijk leerplan waarin de beoogde leerdoelen concreet benoemd zijn;
 • de stage is bij uitstek gericht op leren en niet op werken;
 • het gaat om werk waarbij het leeraspect van de stagiair centraal staat;
 • de stagiair onderscheidt zich van een gewone werknemer doordat de te verrichten werkzaamheden niet gericht zijn op productief werk waarmee vooral omzet of winst gegenereerd wordt;
 • de begeleiding van de stagiair moet gericht zijn op het leeraspect en niet op het behalen van productie;
 • de stagiair bezet een additionele plaats en neemt dus geen plaats in die normaliter door een werknemer wordt bezet;
 • bij voorkeur, maar niet noodzakelijk, zijn de gemaakte afspraken vastgelegd in een overeenkomst tussen een opleidingsinstituut en de ‘werkgever’;
 • er wordt tussentijds en aan het eind van de stage geëvalueerd;
 • er kan inzichtelijk worden gemaakt of en zo ja hoe de leerdoelen zijn bereikt door de stagiair.

Subsidieregeling praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren is bedoeld voor de volgende (kansarme) doelgroepen:

 • leerlingen die een leerwerktraject volgen in het VMBO;
 • deelnemers in het MBO die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (de BBL);
 • studenten die een HBO-opleiding volgen in de techniek (inclusief sector ‘agro’), bestaande uit een combinatie van leren en werken;
 • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut van KNAW of NWO;
 • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen.
Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW ook in 2016 subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen. De subsidie voor een volledige praktijkleerplaats kan oplopen tot € 2.700. Aanmelding is vanaf 2 juni 2016 online mogelijk.

Stagefonds verlengd

Onlangs is, na een uitgebreide evaluatie, door de minister van VWS besloten om de subsidieregeling Stagefonds te verlengen tot en met het schooljaar 2020-2021. Ook zijn er een aantal wijzigingen aangebracht in de regeling.

Stagefonds is een subsidieregeling van het ministerie van VWS voor de zorg. Zorginstellingen krijgen via Stagefonds een bijdrage in de kosten voor het begeleiden van studenten van MBO-, HBO- en particuliere onderwijsinstellingen. De regeling stimuleert de in- en doorstroom van zorgpersoneel.

Het totale budget voor het Stagefonds blijft de komende jaren gelijk aan dat van afgelopen schooljaar, namelijk €112 miljoen euro per schooljaar.

Voorheen was het alleen mogelijk een hogere aanvraag in te dienen op MBO en/of HBO. Vanaf dit schooljaar kan een hogere aanvraag opgesplitst worden in vier categorieën: MBO-BOL, MBO-BBL, HBO voltijd/deeltijd en HBO-duaal. (Bron: OAZ Studieadvies, 24 nov. 2016)

Zie ook OAZ 2020.

Limburgse instellingen passen betaling stagiairs aan

Twee Limburgse instellingen in de geestelijke gezondheidszorg hadden stagiaires in dienst die feitelijk een normale dienstbetrekking hadden. De stagiaires, die er werkten na hun afgeronde opleiding, hadden dan ook recht op het minimumloon. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie SZW. De instellingen zijn hiervan door de Inspectie op de hoogte gebracht. De instellingen hebben hun stage beleid ondertussen aangepast. (Bron: Rijksoverheid, 6 feb. 2017)

Kleine(re) accountantskantoren kunnen studenten niet meer opleiden

Zijn MKB-kantoren met een gecombineerde wettelijke controle- en samenstelpraktijk nog in staat om accountancystudenten in hun eigen praktijken op te leiden? Vanwege de opgehoogde praktijkureneisen van 1000 naar 1500 uren zegt twee derde (66%) van de SRA1-leden niet in staat te zijn om studenten in de Assurance-variant de driejarige praktijkopleiding te kunnen bieden.
En bijna eenzelfde aantal (65%) SRA-kantoren geeft aan trainees in de MKB-variant niet het benodigde aantal van 10 (gevarieerde) assurance-opdrachten te kunnen laten uitvoeren. Dat blijkt uit een enquête die in opdracht van het SRA-bestuur is uitgevoerd onder alle 360 leden.

De enquête, ingevuld door 228 kantoren, wijst verder uit dat 66,5% van de respondenten de opgehoogde ureneisen een verslechtering van de driejarige praktijkopleiding vindt. 58,1% is van mening dat de nieuwe opzet niet kwaliteitsverhogend gaat werken. 'Kwaliteit wordt zonder onderbouwing louter opgehangen aan vlieguren, terwijl kwantiteit geen garantie is voor kwaliteit. Sterker nog, door deze ontwikkeling wordt juist daling van kwaliteit in de samenstelpraktijk in de hand gewerkt'. Respondenten vrezen dat 'het vak van accountant wordt uitgehold en de MKB-accountant gaat uitsterven'. (Bron: SRA, 28 feb. 2017)

1 Stichting Register Arbeidsdeskundigen

Kans Op Werk en Kans Op Stage voor MBO-studenten

Het is van belang dat toekomstige MBO’ers een verstandige opleidingskeuze maken. SBB geeft ze daarom voor de verschillende opleidingen informatie over twee belangrijke zaken: de kans op een stageplek en de kans op een baan na de studie.

Panteia heeft voor de graadmeters Kans op Werk en Kans op Stage in samenwerking met Etil en SBB zelf een op wetenschappelijke basis gevestigde methodologie ontwikkeld die voor alle opleidingen in het MBO hetzelfde is. De kansen zijn per opleiding voor 35 arbeidsmarktregio’s in kaart gebracht. Dit gebeurt steeds op een schaal van 1 (geringe kansen) tot 5 (goede kansen).

De nieuwe Kans Op Stage 2017 en Kans Op Werk 2017 zijn openbaar en kunt u op www.kansopwerk.nl bekijken. Hier is binnenkort ook de graadmeter Beroepsperspectief te vinden. (Bron: Panteia, 6 juni 2017)

Aanvraagprocedure Stagefonds online

Vanaf 26 juni 2017 is de aanvraagprocedure voor de regeling Stagefonds Zorg gedigitaliseerd. Voor meer informatie, zie de nieuwe website https://www.dus-i.nl/subsidies/s/stagefonds-zorg.

Betrokkenen ontvangen in augustus niet langer een aanvraagformulier, maar een brief met daarin een persoonlijke code. Bent u al klant van OAZ dan pakken wij de aanmelding en de aanvraag voor u op. Bent u nog geen klant, zorg er dan voor dat u op tijd de aanvraag doet. Op 1 oktober moet de aanvraag of gewijzigde aanvraag bij het ministerie van VWS liggen. (Bron: OAZ, 26 jun. 2017)

Europese Commissie pleit voor stagevergoeding

Jongeren die tijdens hun beroepsopleiding een stage- of andere leerplek hebben, moeten daarvoor worden vergoed. Ook hebben ze recht op een contract, sociale bescherming en loopbaanbegeleiding. Dat staat in een voorstel waarmee de Europese Commissie "hoogwaardige" stageplekken in de EU wil ontwikkelen. Die moeten meer jongeren een springplank voor een loopbaan bieden, terwijl ook werkgevers er voordeel bij hebben om de advocaat of timmerman in spe in de praktijk te trainen.

De Europese vakbondskoepel ETUC reageert positief. "Met dit voorstel zou iedere stagiair in Europa een fatsoenlijke vergoeding moeten krijgen." (Bron: Fok.nl, 5 okt. 2017)

Problemen bij het vinden van stageplek kent meer oorzaken

Minister Van Engelshoven heeft vandaag een onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat bijna 24 procent van de MBO-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer of vaker moet solliciteren voor een stage, tegenover 11 procent van hun autochtone medestudenten. Waar het 68 procent van de autochtone MBO-studenten lukt om één keer een stage te vinden, is dat bij MBO’ers met een niet-westerse migratieachtergrond 48 procent.

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de minister die conclusie niet zomaar kan trekken: het onderzoek geeft dat niet aan en er zijn ook andere factoren die meespelen. Zo kiezen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaker voor studies met minder goed perspectief op werk, zoals economisch-administratieve opleidingen. Dat leidt ook tot een minder aanbod van stageplekken. Een MBO-student zal dan vaker moeten solliciteren om een stageplek te bemachtigen.

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond missen vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres. Stagebegeleiders noemen ook persoonlijke omstandigheden vaker als belemmerende factor. Daarbij vragen studenten met een migratieachtergrond volgens hen minder snel om hulp als zij problemen hebben met het vinden van een stageplek (onderzoek KIS, 2016). (VNO-NCW, 28 aug. 2018)

Loonkostenvoordeel (LKV) voor stagiairs

Als u een stagiair in dienst neemt, heeft u misschien recht op het loonkostenvoordeel (LKV). Dit geldt al zodra de stage begint. Uw stagiair moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

U betaalt uw stagiair een vergoeding waar u loonheffingen op inhoudt. Uw stagiair moet zelf een doelgroepverklaring LKV bij UWV aanvragen of iemand hiervoor machtigen. U kunt als werkgever alleen in aanmerking komen voor het LKV als uw stagiair een doelgroepverklaring LKV heeft. De aanvraag moet worden gedaan binnen 3 maanden nadat de stage begonnen is.

Neemt u een stagiair na het einde van de stage in dienst? Dan heeft u tot maximaal 3 jaar na de startdatum van de stage recht op het loonkostenvoordeel (LKV). (Bron: UWV, 11 okt. 2018)

Waar vind je een stageplaats?

Op internet treft men een fors aantal sites aan die gespecialiseerd zijn in het zoeken naar een stageplaats in binnenland en soms ook in het buitenland. We noemen er enkele:

Op zoek naar een stage, traineeship of eerste baan?

Ben jij opzoek naar een stage, traineeship of misschien wel je allereerste baan? Op Magnet.me vind je gemakkelijk een baan of stage die bij je past. Met meer dan 5.000 bedrijven en een kwart miljoen gebruikers, is Magnet.me de grootste carrière website voor studenten en young professionals in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Hoe werkt het?
Bij Magnet.me begrijpen ze heel goed dat het lastig is om de perfecte eerste baan of stage te vinden. Om het je wat makkelijker te maken, maak je bij Magnet.me een profiel aan waar jij je voorkeuren en interesses kan aangeven. Op basis van je profiel kan je zien welke vacatures en bedrijven voor jou relevant zijn. Hierna kan je banen zoeken, liken, solliciteren, verbinden met bedrijven, en voor relevante functies benaderd worden door bedrijven zelf.

Ben je je aan het oriënteren op de arbeidsmarkt of ben je nu op zoek naar een stage, baan of traineeship? Ga dan naar Magnet.me en vind een baan die bij je past. 
 

Wanneer heeft een stagiair recht op het minimum loon?

Een stage is bedoeld om te leren in een arbeidsomgeving. Voor een stage hoeft geen wettelijk minimumloon te worden betaald. Toch wordt er regelmatig misbruik gemaakt van stagiairs. Zij voeren werk uit van een ‘gewone’ werknemer dat gericht is op productie draaien en omzet maken. De 'stagiair' heeft in dat geval wel recht op het wettelijk minimumloon.

De Inspectie SZW controleert of er sprake is van regulier werk of van stagewerkzaamheden. Zijn de activiteiten niet hoofdzakelijk gericht op leren maar op werken? Dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst en is het wettelijk minimumloon van toepassing. De Inspectie SZW kan een boete opleggen aan de werkgever, wanneer sprake is van stagemisbruik.

Regelmatig worden stage, werkervaringsplek of andere termen door elkaar gebruikt. Voor de wet gelden hiervoor dezelfde regels. Meer informatie vindt u op rijksoverheid.nl. (Bron: Inspectie SZW, dec. 2018)

Stagemarkt.nl nu nog actueler

Stagemarkt.nl is de website van de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) waar alle stages en leerbanen van erkende leerbedrijven voor MBO-studenten te vinden zijn. Tot 50.000 MBO-studenten zoeken er wekelijks naar een geschikte leerplaats. Daarnaast biedt de website ook handvatten om hun motivatiebrief, sollicitatiebrief en curriculum vitae voor te bereiden en staan er tips die studenten helpen om het meest uit hun stage of leerbaan te halen.

Leerbedrijven kunnen via het portaal MijnSBB eenvoudig een leerplaats toevoegen. De beschikbare stages of leerbanen waren voorheen na 24 uur zichtbaar voor studenten. Dankzij een update wordt de leerplaats nu binnen tien minuten gedeeld op Stagemarkt.nl. Zo zien studenten direct de nieuwste stages en leerbanen in de omgeving. Een andere nieuwe functionaliteit is de pagina Regionale cijfers. Met deze tool zien bezoekers hoeveel leerbedrijven in de regio er openstaande leerplaatsen hebben. (Bron: BB, 13 mrt. 2019)

FNV Zorg & Welzijn opent meldpunt stagemisbruik

FNV Zorg & Welzijn heeft op 3 november 2019 het meldpunt www.fnv.nl/stagemisbruik geopend waar leerlingen/ stagiairs en medewerkers in de Gehandicaptenzorg, Kinderopvang en Verpleeg- & Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) hun ervaring kunnen delen.

De FNV heeft via het NPO Radio 1 programma De Reporter meldingen ontvangen van leerlingen die handelingen moesten verrichten, terwijl zij daar nog niet toe bevoegd waren. Ook krijgen sommige leerlingen als enige ‘werknemer’ de volledige verantwoordelijkheid over een groep patiënten/ bewoners. Op het meldpunt kunnen niet alleen de leerlingen zelf, maar ook werknemers die dit bij hen op de werkvloer zien gebeuren, reageren.

Gaan stages en leerbanen door a.g.v. de coronavirus?

Welke gevolgen heeft het coronavirus voor onze dienstverlening, zoals het erkennen van leerbedrijven? Kunnen stages en leerbanen wel doorgaan? (Bron: BB.nl, 20 apr. 2020)

Nijpend tekort aan stageplekken in de Rotterdamse haven

Voor meer dan de helft van de leerlingen die in de Rotterdamse haven aan de slag willen, is nog geen stageplek. Het gaat om studenten van de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), die vier dagen in de week werken en een dag op school zitten, zegt Erwin Groenewold van het Scheepvaart en Transport College (STC). Door de coronacrisis is er minder werk en hebben veel bedrijven afscheid genomen van hun uitzendkrachten en stageplekken geschrapt.

Dat is volgens Groenewold niet de enige oorzaak van het tekort aan werkervaringsplekken. Het aantal leerlingen op de opleidingen Haven Operaties en Haven Logistiek is in korte tijd sterk gegroeid, waardoor er ook meer vraag is naar stages. De opleiding en ook de bedrijven hebben deze richtingen de afgelopen jaren juist gepromoot omdat daarin volgens prognoses straks veel vacatures zijn. Het gaat om expeditiebedrijven en de terminals, zoals containeroverslagbedrijven en warehouses, maar ook scheepsagenten. De personeelsbestanden zijn sterk vergrijsd. (Bron: AD, 20 jul. 2020)

Blijf investeren in de vakmensen van morgen

Kom met creatieve oplossingen om ook in deze moeilijke tijd toch stage- en leerwerkplekken aan te kunnen blijven bieden. Die gezamenlijke oproep aan bedrijven en mbo-scholen doen minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland vandaag bij de nationale opening van het MBO-Jaar in Zwolle. Als gevolg van de crisis hebben steeds meer jongeren moeite om het praktijkdeel van hun opleiding in een bedrijf of instelling te kunnen invullen. Zo was er in juli al een tekort van 21.000 stageplaatsen. (Bron: Rijksoverheid, 10 sep. 2020)  

Stagelopen in coronatijd, hoe doe je dat? 

Toen het bruisende studentenleven ruim een jaar geleden plotsklaps stilviel, bleef voor studenten niets anders over dan het grootste gedeelte van de dag alleen op je kamer spenderen aan online colleges en zelfstudie. Bijbaantjes en de meeste fysieke sociale contacten vielen weg. Een belangrijk en leuk onderdeel van studeren is stage lopen. Maar zijn er nog wel stageplekken te vinden, en hoe loop je eigenlijk stage als vrijwel de hele wereld thuis zit te werken? (Bron: CPB, 20 mei 2021)