2013


1. Belastingplan 2013 (september 2012)   22 september 2011
, ,
... heeft minister de Jager van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2013 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij anders aangegeven is de ...

2. Begrotingsakkoord 2013 (juni 2012)   25 juni 2012
30 augustus 2015  |  ,
... in alfabetische volgorde een overzicht aan van de fiscale maatregelen inzake het Begrotingsakkoord 2013 (bekend gemaakt juni 2012), voor zover passend in HR-Kiosk. De geplande maatregelen moeten ...

3. Sociaal akkoord (april 2013)   12 april 2013
30 augustus 2015  |  , , ,
... ondertekend. Informatie over de te nemen maatregelen zijn te vinden bij - Rijksoverheid, 11 apr. 2013 - Kamerbrief resultaten sociaal overleg, 11 april 2013 - Overzicht van maatregelen, 11 april ...

4. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
Op 17 september 2013 (Prinsjesdag) heeft minister Dijsselbloem van Financiën het Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2014 - zijnde wetsvoorstellen - ingediend bij de Tweede Kamer. Tenzij ...

5. Herfstakkoord 2014 tot 2018 (11 okt 2013)   14 oktober 2013
4 juni 2017  |  , , ,
... 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdpad: 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Huidige wet 1 2 3 5 7 9 12 15 18 Na deelakkoord 1 2 ...

6. 30%-regeling   20 juli 2010
16 oktober 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2012 ongedaan gemaakt (Bron: Accountancy Nieuws, 14 jan. 2013) Promovendi Buitenlanders die na hun promotie aan een Nederlandse universiteit in Nederland ...

7. Aandelenopties   2 februari 2012
7 juli 2020  |  , , ,
... minimaal een derde gedeelte belang heeft in de werkgever. Regeling excessieve beloningen Vanaf 2013 worden excessieve vertrekvergoedingen (vertrekbonussen) - ook in de vorm van aandelen - van ...

8. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... opdracht redelijkerwijs het minimumloon moet kunnen verdienen. (Bron: ScherpinArbeidsrecht, 8 okt. 2013) In zijn brief van 21 feb. 2014 aan de Staten-Generaal* gaat minister Asscher met ...

9. Aanpassing aan werkkostenregeling (pensioen)   26 november 2015
14 december 2019  |  ,
... achttien jaar AOW krijgen. Verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) gecorrigeerd oktober 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Ingangsleeftijd AOW 65 + 1 mnd 65 + 2 mnd 65 + ...

10. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... waren uit de (kandidaat-)lidstaten van de Europese Unie. Dat waren er 40 duizend meer dan eind 2013. Dit meldt de Migrantenmonitor. In dezelfde periode steeg het aantal werknemers in Nederland ...

11. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... banenafspraak. Premiekorting oudere werknemers De regeling Premiekorting oudere werknemers (vanaf 2013) richt zich op in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde die 50 jaar of ouder is. Zie ...

12. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... periode daarna zijn er niet in verwerkt. Voor de Wajong-gegevens geldt als peildatum: 31 december 2013. Vanaf 1 mei 2015 worden de gegevens periodiek bijgewerkt. Het doelgroepregister is bedoeld ...

13. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... 2014 zijn er 354 adoptiekinderen uit het buitenland in Nederlandse adoptiegezinnen geplaatst. In 2013 waren dat er 401. China blijft nog steeds het grootste land van herkomst voor Nederland met ...

14. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... aftrekpost in aanmerking genomen bij de fiscale winstbepaling. De aftrek bedraagt in 2014 60% (2013: 54%) van de door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (voorheen Agentschap nl). ...

15. Agile werken   2 februari 2016
28 februari 2021  |  , , , ,
Inhoud Wat is Agile? ING stapt over op Agile werken Kantoor inrichten voor Scrum Scrum ontwikkelmethode Artikelen over Agile 5 volwassenheidsniveaus van Agile werken Lean manufacturing ...

16. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... in horeca- en slijtlokaliteiten inclusief barvrijwilligers in (sport)kantines (Bron: NRC, 18 juni 2013). De leeftijdsverhoging gaat uiterlijk in op 1 januari 2014. Alcoholbeleid op het werk Een ...

17. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... school. Ze weerspreken op zich de conclusies niet dat veel banen zullen verdwijnen, zoals in 2013 al werd gesteld in een veel geciteerd onderzoek van de Universiteit van Oxford. Daarin werd ...

18. Algemene nabestaandenwet (Anw)   5 april 2013
21 juni 2021  |  , , , , , ,
... het kind dat beide ouders verliest. Halfwezenuitkering vervalt De Eerste Kamer heeft op 26 maart 2013 besloten dat de halfwezenuitkering komt te vervallen en dat de nabestaandenuitkering wordt ...

19. Algemene Ouderdomswet (inleiding)   25 december 2012
12 februari 2024  |  , , , , , , , , , , ,
... toeslag AOW-uitgaven en -uitkeringen Ten opzichte van 2012 zijn de uitgaven aan AOW-uitkeringen in 2013 met 1,3 miljard euro gestegen. De uitgaven stijgen niet alleen door de vergrijzing, maar ook ...

20. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar ...

21. Ambtenaren (inleiding)   15 september 2013
13 januari 2020  |  , ,
... niet op de terreinen veiligheid en justitie. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde 5 februari 2013 in met een motie van die strekking. Er moet een richtlijn komen. Trends in overheids-CAO's ...

22. Anoniementarief   20 maart 2009
14 september 2018  |  , , , ,
... de identiteitskaart wordt verlengd naar 10 jaar. Dit voornemen moet volgens het kabinet in oktober 2013 ingaan. 2 Volgens de Vreemdelingenwet 2000 (Vw 2000) is een vreemdeling: ieder die de ...

23. Arbeidsdeelname en deeltijd   28 september 2018
27 september 2022  |  , ,
... inkomen van mannen sterker. In de economisch mindere perioden, zoals in de crisisperiode 2009–2013, nam het inkomen van mannen af, terwijl dat van vrouwen op peil bleef. In 1985 bereikte de ...

24. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... Periode 1981 - 2004 Periode 2005 - 2020 Aantal arbeidsongeschikten daalt nauwelijks sinds 2013 Woord vooraf In een tijdsbestek van circa tien jaren heeft een stroom van wetten en ...

25. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WGA (juni 2016) Wijziging berekening hoogte WW- en WIA-uitkering Auto van de zaak geeft vanaf 2013 lagere uitkering Onderzoek verkorting loondoorbetaling bij ziekte Uitkering onterecht ...


Bekijk items: 1 tot 25 (985 totaal)