Discriminatie    Kolven 


Diversen

Datum laatste wijziging: 18 maart 2018  |  Trefwoorden: Zwangerschap, Werkloosheid, Ontslag

Inhoud

  1. Werkloosheid
  2. Ontslagverbod
  3. Geen bonus
  4. Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk
  5. Europees Parlement herhaalt standpunten
  6. UWV mocht zwangerschapsuitkering niet weigeren

Werkloosheid

De ex-werkneemster met een WW-uitkering en zwanger is/wordt, komt in aanmerking voor en na de bevalling voor 16 weken zwangerschapsuitkering, de zogeheten WAZO-uitkering (Wet Arbeid en Zorg). Deze uitkering is hoger dan de WW-uitkering, namelijk 100% van het dagloon. In de periode dat de ex-werkneemster de zwangerschapsuitkering krijgt, hoeft zij niet te solliciteren. De zwangerschap moet tijdig aan het UWV worden gemeld.

Ontslagverbod

Vanwege zwangerschap mogen werkneemsters niet worden ontslagen. Uit de jurisprudentie blijkt dat ook het beëindigen van de arbeidsovereenkomst binnen de geldende proeftijd, als de reden de zwangerschap is, nietig is.

Ontslag van een zwangere werkneemster bij een reorganisatie is slechts onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Ontslag van een werkneemster tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof is niet mogelijk. (Bron: Dirkzwager, 25 okt. 2016)

Geen bonus

In principe mag een werkgever bij de toekenning van arbeidsvoorwaarden geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen. Op dit principe maakt de wet in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek een uitzondering voor loon tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof. Onderdeel van dit loon is een eventuele bonusregeling die gekoppeld is aan een individuele prestatie. Behaalt een werkneemster een mindere prestatie vanwege haar zwangerschap en betaalt de werkgever daarom een lagere bonus, dan discrimineert hij niet. Meestal betaalt UWV aan uw organisatie een uitkering die u vervolgens uitkeert aan de werkneemster.
De hierboven beschreven uitzondering geldt niet voor de winstuitkering waarbij een individuele prestatie niet doorslaggevend is. Zo'n winstuitkering valt namelijk niet onder het loonbegrip zoals omschreven in artikel 7:629 van het Burgerlijk Wetboek.

Uit jurisprudentie blijkt dat een werkgever die een werkneemster over de periode van haar zwangerschapsverlof geen bonus uitkeert, geen verboden onderscheid op grond van geslacht maakt. (Bron: Gerechtshof Arnhem, 27 april 2010)

Verder heeft de Commissie Gelijke Behandeling in juni 2011 besloten haar standpunt in die zin aan te passen, dat - indien de bonus is aan te merken als loon - de werkgever niet gehouden is dit tijdens het zwangerschaps- / bevallingsverlof door te betalen. De werkgever heeft over deze periode namelijk geen loonbetalingsverplichting.

Toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk

In april 2011 is de toolkit Kinderwens, zwangerschap en werk gelanceerd door RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek en Erfocentrum. Hierin is informatie opgenomen over arbeidsomstandigheden die een nadelige invloed kunnen hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap en de gezondheid van een zuigeling (via de borstvoeding). De toolkit ondersteunt professionals en werkgevers bij het geven van voorlichting aan mensen met een kinderwens, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. De toolkit is op internet te vinden.

Europees Parlement herhaalt standpunten

Het Europees Parlement wil voorkomen dat de Commissie de ontwerprichtlijn zwangerschapsverlof terugtrekt en dringt bij de lidstaten aan om eindelijk - de voorstellen zijn al vier jaar geblokkeerd in de Raad - een gezamenlijk standpunt in te nemen. Het Europees Parlement wil gelijk ouderschapsverlof voor alle lidstaten opnemen in de wet: voor moeders twintig weken en voor vaders twee weken.

Het Europees Parlement heeft in Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie een warm voorstander als het gaat om de positie van moeders op de werkvloer te verbeteren en de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten. Concrete voorstellen kunnen in 2016 worden verwacht, het gaat om voorstellen over vaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang.

UWV mocht zwangerschapsuitkering niet weigeren

Uitkeringsinstantie UWV heeft ten onrechte geweigerd vrouwelijke zelfstandigen een zwangerschaps- en bevallingsuitkering te geven. Hen moet alsnog ,,passende compensatie'' geboden worden, oordeelt de Centrale Raad van Beroep. ,,Zij hebben op grond van het VN-Vrouwenverdrag recht op enige vorm van bevallingsverlof met behoud van (een zeker) inkomen.''

De uitspraak van 27 juli 2017 gaat over drie vrouwelijke zelfstandigen die in 2005 zijn bevallen. Zij kregen geen zwangerschaps- en bevallingsuitkering omdat Nederland tussen 1 augustus 2004 en 4 juni 2008 geen wettelijke regeling daarvoor kende. Echter, dat de Nederlandse wet zo'n regeling niet kende, is in strijd met het VN-Vrouwenverdrag, aldus de Raad. ,,Uit het VN-Vrouwenverdrag volgt dat iedere vrouw die - al dan niet in loondienst - arbeid verricht, recht heeft op enige vorm van bevallingsverlof. Door de afschaffing in 2004 van de toen bestaande regeling voor zwangere zelfstandigen zonder hen1 in een andere vorm een vergoeding te bieden, heeft Nederland zich niet gehouden aan zijn verplichting.''

Minister van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, legde destijds de uitspraak van de Raad naast zich neer. Deze keer dienden de drie vrouwen (opnieuw) een klacht in tegen het UWV en kregen uiteindelijk gelijk. Het UWV had van tevoren aangegeven dat de uitspraak voor alle vrouwen geldt die een kind kregen in de periode zonder regeling. Naar schatting gaat het om ongeveer 17.000 vrouwen die zich kunnen melden.

(Bronnen: Dagblad van het Noorden e.a. , 27 jul. 2017)

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Discriminatie    Kolven