Maximumdagloon


1. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... WIA. De IVA-uitkering bedraagt 75% van het het dagloon voor zover dit niet meer bedraagt dan het maximumdagloon, zie subrubriek Werknemersverzekeringen (tabellen). WW-uitkering Wanneer een ...

2. Dagloon   20 maart 2009
8 november 2021  |  , , , , , , , , , , , , ,
... iedere maand een ander bedrag wordt uitgekeerd Het dagloon kan nooit meer zijn dan het wettelijk maximumdagloon van € 219,28. Is uw dagloon hoger? Dan gaat het UWV bij het berekenen van uw ...

3. Inkomensafhankelijke inhoudingen, uitkeringen en regelingen   14 januari 2012
15 juli 2018  |  , , , ,
... en enkelvoudig tarief Faillissement De uitkering van het UWV is niet hoger dan 150 procent van het maximumdagloon Loongarantieregeling UWV Heffingskorting Diverse inkomensafhankelijke ...

4. Ouderschapsverlof   20 maart 2009
23 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... discutabel. De werknemer krijgt 50% van zijn dagloon. Bovendien is het gemaximeerd op 50% van het maximumdagloon. Dit zou ertoe kunnen leiden dat het ouderschapsverlof met name voor laagbetaalde ...

5. Personele onderwerpen   21 april 2019
28 februari 2020  |  ,
... over maximaal een jaar Andere voorwaarden De uitkering zal niet hoger zijn dan 150 procent van het maximumdagloon. De uitkering per maand wordt vastgesteld. Als de werknemer tijdens de ...

6. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Volks- en werknemersverzekeringen Premies Begrippen dagloon en maximumdagloon Sectoraansluiting Berekening premies sociale verzekeringen Afdracht Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst ...

7. Sociale zekerheid (inleiding)   20 maart 2009
28 november 2021  |  , , , , , , , , ,
Inhoud Begrip Sociale zekerheid Grondwet artikel 20 Verplicht verzekerd Particuliere verzekering Uitvoering sociale zekerheid Voorzieningen sociaal minimum Normen Premies Cijfers Cijfers CBS en ...

8. Vaderschapsverlof   3 maart 2016
20 oktober 2020  | 
... verlofperiode aanvragen. Deze uitkering is maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon). Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de ...

9. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  , , , ,
... van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Leer meer Dagloon Het maximumdagloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 205,77 per dag, en € 53.705,97 op ...

10. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  , , ,
... het fictieve dienstbetrekkingsregime nog wel mogelijk volgens de opting-in regeling. Dagloon Het maximumdagloon is per 1 januari 2017 vastgesteld op € 205,77 per dag, en € 53.705,97 op ...

11. Werkloosheid (uitkeringen)   20 maart 2009
18 juni 2020  |  , , , , , , , , ,
... wordt het deeltijdpensioen niet in mindering gebracht. De werknemer had een inkomen dat boven het maximumdagloon lag. Het pensioen wordt met het meerdere boven het maximumdagloon niet verrekend. ...

12. Wet arbeid en zorg   20 maart 2009
8 mei 2020  |  , , , ,
... Ziektewet-uitkering aanvragen. Maximum dagloon Houd er rekening mee dat er voor de uitkering een maximumdagloon van € 219,28 geldt. De zwangerschaps- en bevallingsuitkering die de werkgever ...

13. Ziekte   18 maart 2018
18 maart 2018  |  ,
... De uitkering tijdens ziekte bedraagt 100% van het dagloon van de werkneemster met als maximum het maximumdagloon, zie dit maximum in Werknemersverzekeringen (tabellen). Ziekte niet als gevolg van ...

14. Ziektewet (inleiding)   13 juni 2013
3 mei 2023  |  , , , , , , ,
... op grond van de Toeslagenwet. De (maximale) hoogte van de Ziektewetuitkering is te vinden in Maximumdagloon (tabellen). Wachtdagen De Ziektewet kent twee wachtdagen, d.w.z. de werknemer ...

15. Maximumdagloon (tabellen) per 1 juli 2016   28 mei 2016
31 mei 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | ,
Het maximumdagloon voor de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zijn bekend gemaakt.

16. Bedragen en percentages subrubrieken 2018   12 december 2017
13 december 2017  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , , ,
... en semipublieke sector, Kennismigranten, Kindgebonden bedragen (deels), Loonkostenvoordeel, Maximumdagloon, Minimumloon, Pensioenen opbouwpercentage, Transitievergoeding, Wajong, ...

17. Hoe is de dagloonvaststelling in de IVA na een WW-uitkering   24 december 2020
24 december 2020  | , , , , ,
... het IVA-dagloon vermenigvuldigd met 100/70 (art.16 lid 2 Dagloonbesluit). Uiteraard blijft ook het maximumdagloon van toepassing v.w.b. de uitkering. ...

18. Loondoorbetaling UWV bij faillisement   10 november 2015
12 november 2015  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
Bij faillissement kan de werknemer een beroep op de loongarantieregeling. Vanaf 1 januari 2016 zal de uitkering niet hoger zijn dan 150 procent van het maximumdagloon.

19. Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?   15 mei 2018
8 mei 2018  | ,
Vraag Ik heb een contract voor 40 uur (vast) maar krijg al vijf jaar ook de uren tot en met 50 uur (die ik wekelijks heb gewerkt) uitbetaald als overwerk. Dit staat ook zo op mijn salarisstrook. ...

20. Niemand is veilig voor schulden   8 mei 2017
10 mei 2017  | AD  | Andries Bongers  | , , , ,
Met een WW-uitkering krijg je nog maar 70 procent van je laatstverdiende loon en als je meer dan € 52.701 verdiende nog minder. De kans is groot dat je die achterstand daarmee niet kunt inlopen. ...

21. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud, maar nog veel vragen. Wie weet de antwoorden?   19 maart 2020
29 maart 2020  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | , , , , , , , , , , , , , ,
Wij hebben veel respect voor de rigoureuze en snelle manier waarop het kabinet deze noodmaatregel geannonceerd heeft. Maar het heeft ook alle kenmerken van een noodmaatregel. Na even puzzelen ...

22. Rekenregels 1 juli 2015   2 juni 2015
5 juni 2015  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | 
In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 juli 2015 voor uitkeringsbedragen ...

23. Tabellen 2017 in wording   28 november 2016
29 november 2016  | HR-kiosk  | Fred Barkhuis  | , , ,
... Algemene nabestaandenwet, AOW-uitkeringen, Belastingschijven, Box 2 en 3, Heffingskorting, Maximumdagloon, Minimumloon, Toeslagenwet, Transitievergoeding, Wajong en ...

24. Verruiming adoptieverlof vanaf 2019   29 november 2018
3 december 2018  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | , , ,
Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Het verlof gaat van 4 naar 6 weken en geldt voor beide ouders.


24 items