Iva


1. Privacy   26 mei 2019
2 december 2021  |  ,
Inhoud Privacy College Bescherming Persoonsgegevens UWV handelt in strijd met de wet Arbeidsgerelateerde zorg: de werkgever mag wel betalen maar niet meer sturen Werknemers, in tegenstelling tot ...

2. Privacy   5 februari 2014
15 juli 2018  |  , , ,
Privacy kent vele aspecten, reden om dit onderwerp op te delen in subrubrieken, zie onder (klik op de gewenste subrubriek om toegang te krijgen):

3. Privacy statement   20 maart 2009
Privacy statement HR-kiosk BV respecteert en beschermt uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG 25-5-2018). Uitgebreide informatie over deze wet kunt u vinden op de site ...

4. Motivatie   20 maart 2009
26 juli 2023  |  , , , , , ,
Inhoud Waarom interesse voor Employee Benefits? Extrinsieke en intrinsieke motivatie Herzberg Motivatoren Demotivatoren Psychologisch contract MedewerkerTevredenheidsOnderzoek Christelijk werken ...

5. Voorbeelden privacy   28 maart 2018
28 februari 2020  |  , , , , , , , ,
... via wearables verboden Wie mag het medisch dossier inzien? Onveilige website kost omzet Privacy statement VNO-NCW Geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister ten einde Krijgt 'nieuwe ...

6. SPAWW Stichting Private Aanvulling WW en WGA   15 oktober 2021
15 oktober 2021  |  , ,
De Stichting Private Aanvulling WW & WGA (SPAWW) werd in 2016 opgericht om te voldoen aan de vraag naar aanvullend inkomen bij WW en WGA. In datzelfde jaar werd de duur van deze uitkeringen ...

7. Arbeidsongeschiktheid (uitkeringen IVA en WGA)   9 maart 2010
20 november 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
... langdurige arbeidsongeschikten Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Einde WGA-uitkeringen WGA-hiaat WGA: wel ...

8. 30%-regeling   20 juli 2010
9 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... worden gekwalificeerd als een SGI is niet beperkt tot de publieke sector. Ook werkgevers in het private bedrijfsleven (met name concernvennootschappen) kunnen onder voorwaarden op verzoek samen ...

9. Activiteiten   21 maart 2018
1 februari 2022  |  , , ,
... de ZW-flex zelf willen dragen. In het laatste geval kunnen werkgevers zich verzekeren bij een private verzekeraar. Werkgevers die zich willen aan- of afmelden als eigenrisicodrager in 2019 ...

10. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... goed voor de onderlinge verhoudingen, maar als ze escaleren kunnen ze de sfeer aardig verpesten. STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) raadt werknemers aan bij bedrijfsborrels matig te ...

11. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... kwaliteitscontrole – werk dat de gemiddelde medewerker al snel als eentonig ervaart. Schending privacy. Robots worden steeds omgevingsintelligenter: ze verzamelen enorm veel data, óók over de ...

12. Algemeen, begrippen, rapporten, wetten   2 maart 2019
22 mei 2021  |  ,
... (inrichtingen type A en B) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van ...

13. Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)   28 maart 2018
24 juli 2020  |  , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Op naar nieuwe Europese privacywetgeving Om welke privacygegevens gaat het? Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) Bewaartermijnen persoonsgegevens Verwerkersovereenkomst (AVG) Geen ...

14. Algoritme   17 april 2018
2 mei 2021  | 
... en overheden gebruiken. Algoritmes bieden allerlei voordelen maar kunnen ook, vaak onbedoeld, de privacy schenden en discrimineren. Accountants moeten de algoritmes toetsen, zoals ze dat ook doen ...

15. Anderhalfverdieners   4 januari 2014
29 mei 2019  |  , ,
Inhoud 2012 2018 2012 In 2012 waren er ruim 1,2 miljoen paren met een of meer thuiswonende kinderen onder twaalf jaar. De zogenaamde anderhalfverdieners, waarbij de ene partner voltijd en de ...

16. Arbeidsmarkttoeslag   5 mei 2023
5 mei 2023  |  , ,
... Een uitstap naar een arrest van de Hoge Raad over 'verworven rechten' Alvorens in te gaan op de motivatie van het oordeel van het hof in deze zaak, maken we een uitstap naar een arrest van de Hoge ...

17. Arbeidsongeschiktheid (geschiedenis)   20 maart 2009
25 oktober 2020  |  ,
... inkomen Periode 1981 - 2004 1994: de Arbowet wordt ingevoerd; 1996: Ziektewet wordt geprivatiseerd. Alleen uitzendkrachten en zwangere vrouwen vallen nog onder deze wet ...

18. Arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar   20 maart 2009
13 februari 2024  |  , , , , , , , , , , , ,
... Het tweede jaar wordt dan door de overheid betaald. CDA wil voor langere ziekteperiodes een private regeling met publieke waarborgen. D66 wil dat kleine werkgevers het tweede jaar ...

19. Arbeidsongeschiktheid tot twee jaar   20 maart 2009
2 juli 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... loondoorbetalingsverplichting bij ziekte Per 1 maart 1996 werd de Nederlandse Ziektewet geprivatiseerd met de invoering van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte ...

20. Arbeidsovereenkomst (inleiding en inhoud)   19 oktober 2009
2 november 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... (7:601a BW). Samengevat zijn de kenmerken van de arbeidsovereenkomst c.q. echte privaatrechtelijke dienstbetrekking: er is een gezagsrelatie* tussen werknemer en werkgever de ...

21. Arbeidsovereenkomst vanaf AOW-leeftijd   19 oktober 2009
16 juli 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... en semi-overheid) bij een reorganisatie AOW-ers als eerste te ontslaan. Dit geldt al in de private sector. Een werkgever is niet verplicht om in te gaan op een verzoek van een AOW-er om het ...

22. Arbeidsrecht (inleiding)   20 maart 2009
17 oktober 2020  |  , , , , , , , , , , , ,
... dat betrekking heeft op de arbeidsverhouding van de onzelfstandige beroepsbevolking in de private sector’. Met andere woorden, deze artikelen geven de wettelijke basis aan op grond ...

23. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... is het zelfroosteren vaak naar Zweeds model. Volgens deskundigen bevordert zelfroosteren de motivatie en vermindert het ziekteverzuim. Zie op internet het whitepaper van Paralax, in ...

24. Arbobeleid   1 oktober 2009
6 mei 2021  |  , , , , , , ,
... basiscontract arbodienstverlening? Direct een boete Nationaal Preventieakkoord Met intrinsieke motivatie arbobeleid verankeren Vakblad Arbo met thema duurzame inzetbaarheid Matig Nationaal ...

25. Arboconvenant   3 oktober 2009
19 februari 2019  |  , , , ,
... overheid ondersteunde deze inspanningen financieel. Aan de andere kant leidde het beperken van de IVA-instroom (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) tot minder WIA-uitgaven (Wet Werk ...


Bekijk items: 1 tot 25 (803 totaal)