Studieschuld terugbetalen aan werkgever en nog belastingaftrek?

Vraagbaak  |  vr 22 apr 2022  |  Trefwoorden: , ,

Vraag

Begin 2019 ben ik met een opleiding gestart en in 2021 heb ik deze opleiding afgerond. Mijn werkgever heeft deze studie ten bedrage van € 28.500,00 betaald en we hebben een termijn afgesproken waarbij mijn studieschuld maandelijks steeds werd verminderd. 
Nu ik een andere baan heb gevonden, moet ik een belangrijk deel terugbetalen. Heb ik dan nog recht op een aftrek Inkomstenbelasting?

Vragen om toelichting

Wat ik eerst wil weten:

  1. Wat is de reden dat u bij uw voorlaatste werkgever bent weggegaan en
  2. Hoe luidt de studieovereenkomst. Welke clausules stonden daarin dat u een restant van de studieschuld moest terugbetalen?
  3. Om welke studie ging het en was het een studieschuld bij DUO of de studiekosten voor een beroep van een particuliere instelling?

U kunt 5 jaar na uw aangifte nog een correctie verzoek indienen bij de Belastingdienst, maar dat is wel afhankelijk van de soort studie.

Graag een reactie op mijn vragen, zodat ik een correct antwoord kan geven. Graag eventueel een kopie van de studie(leen)overeenkomst 

Toelichting op de vraag

Het betrof de opleiding Bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Ik ben de opleiding gestart in februari 2019 en afgerond in november 2021. Mijn oude werkgever heeft de studiekosten in termijnen betaald in 2019 en 2020 aan Radboud.

De reden voor de keuze van deze studie was, dat bij het consultancybureau waarvoor ik heb gewerkt iedereen een master diploma had, m.u.v. van mij. Om door te kunnen groeien en voor mijn eigen ontwikkeling, heeft de werkgever voorgesteld om bedrijfskunde te gaan studeren aan de Radboud Universiteit, dat hadden 3 van de 4 partners ook gedaan. 

Dit staat niet letterlijk op papier, maar zo kwam dit wel tot stand. De voorwaardelijke lening en de kosten staan wel op de mail:

(naam bedrijf) heeft met jou een studieovereenkomst. In 2019 en 2020 heeft K & R de Studie Bedrijfswetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen voor jou betaald. De kosten voor de studie betreft feitelijk een voorwaardelijke lening die moet worden terugbetaald bij het eerder beëindigen van het dienstverband, voordat de schuld is afgelost. 

Nu je het dienstverband hebt beëindigd, is jouw restschuld volgens de afspraken uit de studieovereenkomst € 10.450,-. Wij hebben dit bedrag reeds van jou ontvangen. 


In 2022 heb ik een nieuwe baan gevonden, maar de nieuwe werkgever wil de studieschuld niet overnemen. Mijn resterende schuld (meer dan € 10.000,-) heb ik zelf moeten betalen aan mijn oude werkgever. Studieschuld is echter per 2022 niet meer aftrekbaar, omdat mijn studie in 2019 en 2020 al betaald is door mijn oude werkgever. Kan ik de restschuld ook aftrekken in dat jaar door mijn aangifte over 2019 of 2020 aan te passen? 

Reden van vertrek is dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging en die heb ik extern gevonden bij een ander bedrijf. Het is meer een horizontale stap, maar wel een stap met voldoende uitdaging. 

In de studieovereenkomst staat dat ik bij uitdiensttreding de restschuld moet betalen en dat is dus ca 24 maanden van de 60 maanden die we hebben afgesproken.

Het volgende staat er in de studieovereenkomst:

Artikel 4: Recht van terugvordering van de verstrekte vergoeding

Terugbetaling van het gehele bedrag van de verstrekte vergoeding wordt gevorderd in de volgende gevallen:

  1. Indien de werknemer de opleiding zonder toestemming van de werkgever of zonder positief resultaat beëindigt;
  2. Wanneer de werknemer voor het behalen van het diploma of getuigschrift het bedrijf verlaat, ongeacht de redenen die daarvoor ten grondslag liggen.

Een uitzondering hierop wordt gevormd door ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of overmacht. Bij eventuele tussentijdse beëindiging van de studie, zonder beëindiging van het dienstverband, worden slechts de daadwerkelijk gemaakte kosten verhaald.

Indien de werknemer de dienstbetrekking beëindigt na afronding van de opleiding wordt een deel van de verstrekte vergoeding ingevorderd conform onderstaande regeling. 

Na start van de opleiding wordt de totale studieschuld maandelijks met 1/60 deel verminderd. De werknemer dient het op de datum van uitdiensttreding resterende deel van de studieschuld terug te betalen.

Antwoord

Uit de antwoorden en toelichting  blijkt dat de werkgever gerechtigd is om een deel van de studiekosten terug te vorderen. U heeft namelijk op eigen initiatief het dienstverband opgezegd.

Blijft dus de vraag of u alsnog de studiekosten als aftrekbare post kunt opvoeren voor de Inkomstenbelasting.

Wat wel jammer is, dat uw vorige werkgever de studiekosten niet verruild heeft met het brutoloon bij de eindafrekening. Het zogenaamde verruilen. Dat had u ongeveer 50% gescheeld en zou meer voordeel bieden dan een aftrekpost voor de IB. En het zou uw werkgever financieel niets gekost hebben. Sterker nog het had de werkgever mogelijk zelfs minder premielasten gegeven.

Blijven 4 vragen:

  1. Kunt u met terugwerkende kracht de kosten alsnog opvoeren voor de IB?
  2. Wanneer zijn de kosten feitelijk ontstaan?
  3. In hoeverre heeft de werkgever u gedwongen de opleiding te volgen?
  4. Kan de nieuwe werkgever de kosten wel verruilen met brutoloon?

Ad 1.

Voor een correctie van de aangifte kunt u 5 jaren teruggaan. Dat is dus geen probleem; daarbij voldoet de studie aan de voorwaarden voor een aftrek.

Wellicht heeft u nog geen aangifte over het jaar 2021 gedaan. U kunt dan de restkosten (Totale kosten minus de vergoeding van werkgever minus de drempel van € 250,00)  = € 10.250,00 opvoeren of alsnog om een correctie vragen.

Ad 2.

De kosten zijn door u feitelijk gemaakt in 2019 en 2020. Uw werkgever heeft deze kosten voorwaardelijk overgenomen door u een lening te verstrekken.

Ad 3.

Heeft de werkgever jou gevraagd een dergelijke studie te volgen c.q. daarop aangedrongen? Of was het geheel eigen initiatief?

De verplichting om een dergelijke studie te volgen, is te vaag om hier juridisch een beroep op te doen, dat de terugvordering onrechtmatig zou zijn.

Wel had de werkgever een terugbetalingsregeling moeten treffen. Maar kennelijk had je geen moeite om het bedrag ineens terug te betalen.

Ad 4. 

Omdat het kosten zijn, die gemaakt zijn (betaald zijn) in 2020 c.q. 2021, kan de nieuwe werkgever deze kosten niet verruilen met bruto loon in 2022.

Het jaar waarin c.q. waarop de kosten op jou drukken is  2021. Toen werd al duidelijk dat je het restant van de lening terug moest betalen.

Overigens kun je ook stellen dat het studiekosten zijn over 2019 en dat je een voorwaardelijke lening hebt gekregen van je werkgever, waarvoor je later (in 2022) een gedeelte van het bedrag moest terugbetalen.

Ergo u vraagt een correctie aan voor 2020 of gewoon opvoeren als studiekosten in de aangifte van 2021 (als u deze nog niet hebt gedaan) of de kosten gewoon bij de aangifte van 2021 op te voeren.  Kijk of je nog een geantidateerde verklaring van je vorige werkgever kunt krijgen, waarin staat:

Nu dat blijkt dat jij je dienstverband gaat opzeggen, vorderen wij het restant van de studievergoeding (lening)  ad € 10.500,00 terug en zullen deze verrekenen met de eindafrekening in april 2022."

Ja, bij de STAP vergoeding is geen rekening gehouden met hoge studiekosten. STAP-budget een stap te ver?