Belastingdienst pakt schijnzelfstandige aan    Verrekening 


Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Datum laatste wijziging: 30 juli 2019  |  Trefwoorden: Verklaring omtrent gedrag, VOG

Inhoud

 1. Geen justitieel verleden
 2. Kosten
 3. VOG geweigerd
 4. Vrijwilligers gratis
 5. Informatie
 6. Is vergoeding VOG onder de WKR loon?
 7. Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair
 8. VOG wordt zelden geweigerd
 9. Kosten VOG zijn altijd voor uw rekening
 10. Ook politiegegevens doorslaggevend
 11. Geen VOG, reden voor ontslag?
 12. Meer mogelijkheden met VOG
 13. Onderwijsbond vindt VOG juiste wapen tegen ontucht leraar
 14. Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur
 15. Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
 16. Verschillende wegen een VOG aan te vragen (2019)

Geen justitieel verleden

In het kader van een sollicitatieprocedure kan een kandidaat verzocht worden een 'Verklaring omtrent het gedrag' (VOG) voor te leggen. Uit deze verklaring moet blijken dat de kandidaat geen justitieel verleden heeft die de aanstelling in de weg staat. VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld docenten, kleuterleidsters en taxichauffeurs. Ook als de werknemer gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan de werkgever om een VOG vragen.

Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam hebt staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Naslag: wetten en regels inzake een VOG treft u aan op Ondernemersplein.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een VOG moet iemand € 41,35 betalen (Vanaf 1 maart 2016). Een VOG via internet aanvragen is goedkoper dan via de gemeente, € 33,85 in plaats van € 41,35. Zie 'Verschillende wegen'.

De werkgever kan overwegen de kosten van een VOG, net als bij een medische keuring, voor zijn rekening te nemen. Bij CAO kan de werkgever hiertoe zelfs worden verplicht.

VOG geweigerd

Wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag geweigerd, dan heeft de betrokkene zes weken de tijd in beroep te gaan bij de bestuursrecht. De bestuursrechter beoordeelt of hij/zij inderdaad onterecht een VOG niet heeft ontvangen. Heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het bezwaar zorgvuldig beoordeeld? Is goed gemotiveerd waarom de VOG-aanvraag is afgewezen? En is rekening gehouden met alle zwaarwegende belangen die voor iemand op het spel staan als hij de VOG niet krijgt?

Vrijwilligers gratis

Vanaf 2011 is de verstrekking van een VOG gratis aan de vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting, sportclubs en als begeleiders van jeugdkampen.

NB: Naar een mogelijk strafblad in het buitenland wordt (nog) niet gekeken.

Informatie

Informatie over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vindt men op de website van de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Is vergoeding VOG onder de WKR loon?

Is een vergoeding voor de kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die een werknemer van zijn werkgever vraagt onder de werkkostenregeling (WKR) loon? Ja, de kosten van een VOG onder de Werkkostenregeling is loon dat in de vrije ruimte kan worden ondergebracht. (Bron: BDO, 8 okt. 2013)

Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair

Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair bij de gastouder, in de administratie opnemen. De ministeriële wijziging hiervoor is op 1 april 2014 in de Staatscourant gepubliceerd.

VOG wordt zelden geweigerd

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) worden maar zelden geweigerd. In 2013 werden er 740.000 aanvragen ingediend voor zo'n verklaring die werkgevers of organisaties kunnen eisen van nieuwe medewerkers en daarvan werd nog geen half procent geweigerd. In de vrijwilligerssector ging het vorig jaar om 43 weigeringen, zei staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Gezien de tienduizenden aanvragen voor vrijwilligers is dat volgens hem een zeer gering percentage. „Maar het zegt niet alles. Het kan ook zijn dat je niet diep genoeg screent.” Reden om een VOG te weigeren is onder meer als mensen een strafblad hebben.

Kosten VOG zijn altijd voor uw rekening

De gemeente staat volledig in haar recht als zij aan de aanvrager de kosten in rekening brengt voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook niet als iemand verplicht is de VOG aan te vragen, vanwege de publieke taak die hij/zij vervult. Het aanvragen van een VOG dient namelijk een individueel belang en niet een publiek belang, zo oordeelde Rechtbank Limburg: ECLI:NL:RBLIM:2014:11192.

Ook politiegegevens doorslaggevend

Een aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan vanaf 1 juli 2015 worden afgewezen op basis van alleen politiegegevens. Daarvoor kon een VOG alleen worden geweigerd op basis van justitiële gegevens. Justis, de screeningsautoriteit die bepaalt of een werknemer of vrijwilliger een VOG krijgt, is de uitvoerder van dit besluit.

Geen VOG, reden voor ontslag?

Werkgever, een onderwijsinstelling, ‘beëindigt’ de arbeidsovereenkomst wegens na 4 maanden nog ontbreken van een VOG. De kantonrechter oordeelt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd is met artikel 7:671 BW, daarom wordt vernietigd. Daar komt bij dat in de arbeidsovereenkomst het verkrijgen van een VOG niet als ontbindende voorwaarde opgenomen.

Aan de andere kant is op basis van de Wet Beroepseducatie een VOG noodzakelijk is voor het doen van onderwijsondersteunende taken. Van de werkgever kan niet worden gevraagd de arbeidsovereenkomst in stand te houden (artikel 7:669 lid 3 sub h BW).

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met in acht neming van een opzegtermijn. Het salaris wordt tot en met de ontbinding uitbetaald. Er is geen ontslagvergoeding.

Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continue te screenen. Aan deze uitbreiding zijn strikte voorwaarden verbonden, zo laat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie weten aan de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er signalen dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering, terwijl in 2015 maar 0,3 procent van de ruim 185.000 VOG’s voor jongeren werd geweigerd. Reden voor het ministerie om extra voorlichting te gaan geven. (Bron: Rijksoverheid, 11 feb. 2016)

Onderwijsbond vindt VOG juiste wapen tegen ontucht leraar

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is in principe het juiste middel om leerlingen te beschermen tegen ontucht door docenten of ander personeel op scholen. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De lerarenvakbond reageert op een idee van de organisatie Ouders en Onderwijs. Die pleitte voor een register voor leraren om te voorkomen dat leerkrachten die over de schreef zijn gegaan op een andere school gewoon aan de slag kunnen.

Wel moeten scholen volgens de lerarenvakbond aangifte doen bij een verdenking van ontoelaatbaar seksueel gedrag, ook als dat leidt tot een valse beschuldiging. (Bron: Rechtennieuws, 29 aug. 2016)

Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt onderzocht of de screening van burgemeesters verscherpt kan worden. Deze en andere maatregelen hebben tot doel de lokale democratie te versterken, en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er komt een ‘basistoets integriteit’, omdat momenteel risicoanalyses volgens verschillende standaarden worden uitgevoerd. Een goede risicoanalyse kan beter eventuele kwetsbaarheden in beeld brengen; de uiteindelijke weging hiervan blijft dan een politieke oordeel.

De minister kijkt ook naar de mogelijkheid om de screening van burgemeesters te verscherpen. Een verplicht VOG voor raadsleden acht de minister in strijd met het grondwettelijk verankerde passief kiesrecht. (Bron: Rijksoverheid, 19 mrt. 2018)

Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

In zwembaden komen verbale en seksuele intimidatie, pesten, belediging, bedreiging, lichamelijk geweld en verbaal geweld steeds meer voor.

Om te voorkomen dat op de medewerkers in zwembaden iets valt aan te merken, vragen steeds meer organisaties uit de zwembranche van hun medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uit onderzoek bleek in 2018 dat 90% van de zwembaden, die aan het onderzoek deel namen, met een VOG werken. In 2016 was dit slechts 50%. Voor zweminstructeurs wordt de VOG het meest aangevraagd (76.6%), gevolgd door trainer/coaches (51,8%), medewerkers (51,1%) en voor vrijwilligers (49,6%).

Verschillende wegen een VOG aan te vragen (2019)

Er zijn drie mogelijkheden:
 1. Gemeentekantoor. Kosten € 41,35. Houd rekening met een wachttijd voor de aanvraag. Het ontvangen van de VOG kan daarna nog eens twee maanden duren.
 2. Dienst Justis. Kosten € 41,35. Dat geldt voor personen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.
 3. Online. Kosten € 33,85. De aanvraag online is binnen een paar minuten af te handelen. Wordt de VOG probleemloos afgegeven, dan krijgt u deze vaak binnen anderhalve week opgestuurd.
NB: Voor taxichauffeurs is de VOG verplicht. Dat komt omdat een VOG een voorwaarde is voor het verkrijgen van een taxipas c.q. chauffeurskaart of taxi ondernemerskaart van de KIWA. Een VOG aanvragen voor de taxi is alleen mogelijk via het gemeentekantoor.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Belastingdienst pakt schijnzelfstandige aan    Verrekening