Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Datum laatste wijziging: 11 april 2021  |  Trefwoorden: ,

Inhoud

 1. Geen justitieel verleden
 2. Screeningsautoriteit Justis
 3. Kosten
 4. VOG geweigerd
 5. Vrijwilligers gratis
 6. Informatie
 7. Is vergoeding VOG onder de WKR loon?
 8. Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair
 9. VOG wordt zelden geweigerd
 10. Kosten VOG zijn altijd voor uw rekening
 11. Ook politiegegevens doorslaggevend
 12. Geen VOG, reden voor ontslag?
 13. Meer mogelijkheden met VOG
 14. Onderwijsbond vindt VOG juiste wapen tegen ontucht leraar
 15. Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur
 16. Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag
 17. Verschillende wegen een VOG aan te vragen (2019)
 18. Justis vraagt extra aandacht voor echtheidskenmerken VOG
 19. Voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag
 20. Justis lanceert VOG-check, heb ik kans?
 21. VOG voor rij-instructeurs en rijschoolhouders
 22. Schending van COVID-19 maatregelen en gevolgen voor VOG
 23. Eerste coronaboete wordt niet meegenomen in de VOG beoordeling
 24. Raad van State: geen strafblad wegens coronaboete
 25. Kabinet: geen strafblad na corona-overtreding
 26. VOG aanvragen met een strafblad
 27. VOG-check in 2020 ruim 100.000 keer bezocht

Geen justitieel verleden

In het kader van een sollicitatieprocedure kan een kandidaat verzocht worden een 'Verklaring omtrent het gedrag' (VOG) voor te leggen. Uit deze verklaring moet blijken dat de kandidaat geen justitieel verleden heeft die de aanstelling in de weg staat. VOG heet in de volksmond ook wel ‘bewijs van goed gedrag’. Een VOG is verplicht voor bijvoorbeeld docenten, kleuterleidsters en taxichauffeurs. Ook als de werknemer gaat werken met vertrouwelijke gegevens of geld kan de werkgever om een VOG vragen.

Voor sommige functies is de VOG verplicht. Zo heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bepaald dat een onderwijzer, een gastouder en degene die toezicht houdt tijdens tussenschoolse opvang, een VOG moeten overleggen. Ook wanneer iemand omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. Een VOG wordt afgegeven als uit onderzoek blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten op zijn naam hebt staan. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is.

Naslag: wetten en regels inzake een VOG treft u aan op Ondernemersplein.

Screeningsautoriteit Justis

Screeningsautoriteit Justis is als enige instantie in Nederland bevoegd om VOG-aanvragen te beoordelen en VOG’s af te geven. Op het internet zijn commerciële partijen actief die aanbieden het aanvraagproces voor de VOG van u over te nemen. Deze bedrijven zijn géén onderdeel of partner van Justis.

VOG-aanvragen die via commerciële partijen worden ingediend komen uiteindelijk ook bij Justis terecht. Zij worden op dezelfde manier en in hetzelfde tempo behandeld als alle andere VOG-aanvragen. Het inschakelen van commerciële bedrijven levert dus geen tijdswinst op. Het zorgt wel voor extra kosten: u betaalt het betreffende bedrijf een bedrag voor het overnemen van het aanvraagproces. Dit bedrag komt bovenop de normale kosten van een VOG-aanvraag.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een VOG moet iemand € 41,35 betalen (vanaf 1 maart 2016). Een VOG via internet aanvragen is goedkoper dan via de gemeente, € 33,85 in plaats van € 41,35. Zie 'Verschillende wegen'.

De werkgever kan overwegen de kosten van een VOG, net als bij een medische keuring, voor zijn rekening te nemen. Bij CAO kan de werkgever hiertoe zelfs worden verplicht.

VOG geweigerd

Wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag geweigerd, dan heeft de betrokkene zes weken de tijd in beroep te gaan bij de bestuursrecht. De bestuursrechter beoordeelt of hij/zij inderdaad onterecht een VOG niet heeft ontvangen. Heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het bezwaar zorgvuldig beoordeeld? Is goed gemotiveerd waarom de VOG-aanvraag is afgewezen? En is rekening gehouden met alle zwaarwegende belangen die voor iemand op het spel staan als hij de VOG niet krijgt?

Vrijwilligers gratis

Vanaf 2011 is de verstrekking van een VOG gratis aan de vrijwilligers die met kinderen werken bij de scouting, sportclubs en als begeleiders van jeugdkampen.

NB: Naar een mogelijk strafblad in het buitenland wordt (nog) niet gekeken.

Informatie

Informatie over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vindt men op de website van de Dienst Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Is vergoeding VOG onder de WKR loon?

Is een vergoeding voor de kosten van een verklaring omtrent gedrag (VOG) die een werknemer van zijn werkgever vraagt onder de werkkostenregeling (WKR) loon? Ja, de kosten van een VOG onder de Werkkostenregeling is loon dat in de vrije ruimte kan worden ondergebracht. (Bron: BDO, 8 okt. 2013)

Controle op de VOG huisgenoten, vrijwilliger of stagiair

Vanaf 1 juli 2014 moet een houder van een gastouderbureau naast een afschrift van de VOG van de gastouder, ook de VOG’s van de huisgenoten van de gastouder en van de vrijwilliger of stagiair bij de gastouder, in de administratie opnemen. De ministeriële wijziging hiervoor is op 1 april 2014 in de Staatscourant gepubliceerd.

VOG wordt zelden geweigerd

Verklaringen omtrent het gedrag (VOG) worden maar zelden geweigerd. In 2013 werden er 740.000 aanvragen ingediend voor zo'n verklaring die werkgevers of organisaties kunnen eisen van nieuwe medewerkers en daarvan werd nog geen half procent geweigerd. In de vrijwilligerssector ging het vorig jaar om 43 weigeringen, zei staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

Gezien de tienduizenden aanvragen voor vrijwilligers is dat volgens hem een zeer gering percentage. „Maar het zegt niet alles. Het kan ook zijn dat je niet diep genoeg screent.” Reden om een VOG te weigeren is onder meer als mensen een strafblad hebben.

Kosten VOG zijn altijd voor uw rekening

De gemeente staat volledig in haar recht als zij aan de aanvrager de kosten in rekening brengt voor een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook niet als iemand verplicht is de VOG aan te vragen, vanwege de publieke taak die hij/zij vervult. Het aanvragen van een VOG dient namelijk een individueel belang en niet een publiek belang, zo oordeelde Rechtbank Limburg: ECLI:NL:RBLIM:2014:11192.

Ook politiegegevens doorslaggevend

Een aanvraag voor de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kan vanaf 1 juli 2015 worden afgewezen op basis van alleen politiegegevens. Daarvoor kon een VOG alleen worden geweigerd op basis van justitiële gegevens. Justis, de screeningsautoriteit die bepaalt of een werknemer of vrijwilliger een VOG krijgt, is de uitvoerder van dit besluit.

Geen VOG, reden voor ontslag?

Werkgever, een onderwijsinstelling, ‘beëindigt’ de arbeidsovereenkomst wegens na 4 maanden nog ontbreken van een VOG. De kantonrechter oordeelt dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd is met artikel 7:671 BW, daarom wordt vernietigd. Daar komt bij dat in de arbeidsovereenkomst het verkrijgen van een VOG niet als ontbindende voorwaarde opgenomen.

Aan de andere kant is op basis van de Wet Beroepseducatie een VOG noodzakelijk is voor het doen van onderwijsondersteunende taken. Van de werkgever kan niet worden gevraagd de arbeidsovereenkomst in stand te houden (artikel 7:669 lid 3 sub h BW).

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met in acht neming van een opzegtermijn. Het salaris wordt tot en met de ontbinding uitbetaald. Er is geen ontslagvergoeding.

Meer mogelijkheden met VOG

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt flexibeler. Zo wordt het mogelijk om een VOG af te wijzen op basis van politiegegevens. Ook wordt het voor sectoren mogelijkheid om hun personeel periodiek of continue te screenen. Aan deze uitbreiding zijn strikte voorwaarden verbonden, zo laat staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie weten aan de Tweede Kamer. Daarnaast zijn er signalen dat jongeren geen VOG aanvragen uit angst voor weigering, terwijl in 2015 maar 0,3 procent van de ruim 185.000 VOG’s voor jongeren werd geweigerd. Reden voor het ministerie om extra voorlichting te gaan geven. (Bron: Rijksoverheid, 11 feb. 2016)

Onderwijsbond vindt VOG juiste wapen tegen ontucht leraar

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is in principe het juiste middel om leerlingen te beschermen tegen ontucht door docenten of ander personeel op scholen. Dat stelt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De lerarenvakbond reageert op een idee van de organisatie Ouders en Onderwijs. Die pleitte voor een register voor leraren om te voorkomen dat leerkrachten die over de schreef zijn gegaan op een andere school gewoon aan de slag kunnen.

Wel moeten scholen volgens de lerarenvakbond aangifte doen bij een verdenking van ontoelaatbaar seksueel gedrag, ook als dat leidt tot een valse beschuldiging. (Bron: Rechtennieuws, 29 aug. 2016)

Minister Ollongren versterkt integriteitsbeleid lokaal bestuur

Er komt een ‘basistoets integriteit’ voor bestuurders. Wethouders worden verplicht een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te hebben. En er wordt onderzocht of de screening van burgemeesters verscherpt kan worden. Deze en andere maatregelen hebben tot doel de lokale democratie te versterken, en aanhoudende bestuurlijke problemen tegen te gaan. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er komt een ‘basistoets integriteit’, omdat momenteel risicoanalyses volgens verschillende standaarden worden uitgevoerd. Een goede risicoanalyse kan beter eventuele kwetsbaarheden in beeld brengen; de uiteindelijke weging hiervan blijft dan een politieke oordeel.

De minister kijkt ook naar de mogelijkheid om de screening van burgemeesters te verscherpen. Een verplicht VOG voor raadsleden acht de minister in strijd met het grondwettelijk verankerde passief kiesrecht. (Bron: Rijksoverheid, 19 mrt. 2018)

Maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

In zwembaden komen verbale en seksuele intimidatie, pesten, belediging, bedreiging, lichamelijk geweld en verbaal geweld steeds meer voor.

Om te voorkomen dat op de medewerkers in zwembaden iets valt aan te merken, vragen steeds meer organisaties uit de zwembranche van hun medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Uit onderzoek bleek in 2018 dat 90% van de zwembaden, die aan het onderzoek deel namen, met een VOG werken. In 2016 was dit slechts 50%. Voor zweminstructeurs wordt de VOG het meest aangevraagd (76.6%), gevolgd door trainer/coaches (51,8%), medewerkers (51,1%) en voor vrijwilligers (49,6%).

Verschillende wegen een VOG aan te vragen (2019)

Er zijn drie mogelijkheden:
 1. Gemeentekantoor. Kosten € 41,35. Houd rekening met een wachttijd voor de aanvraag. Het ontvangen van de VOG kan daarna nog eens twee maanden duren.
 2. Dienst Justis. Kosten € 41,35. Dat geldt voor personen die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.
 3. Online. Kosten € 33,85. De aanvraag online is binnen een paar minuten af te handelen. Wordt de VOG probleemloos afgegeven, dan krijgt u deze vaak binnen anderhalve week opgestuurd.
NB: Voor taxichauffeurs is de VOG verplicht. Dat komt omdat een VOG een voorwaarde is voor het verkrijgen van een taxipas c.q. chauffeurskaart of taxi ondernemerskaart van de KIWA. Een VOG aanvragen voor de taxi is alleen mogelijk via het gemeentekantoor.

NB: Meer en bijgewerkte informatie over de VOG, zie Ondernemen Met Personeel, 11 feb. 2020

Justis vraagt extra aandacht voor echtheidskenmerken VOG

De echtheid van de VOG kunt u alleen vaststellen via het originele (papieren) exemplaar. Via een PDF of een kopie kunt u de echtheid van de VOG niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid van de VOG kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik.

Het is de taak van de organisatie/werkgever om te controleren of iemand een echte VOG heeft en geen vervalsing.

(Bron en meer informatie: Justis)

Voorlichting over de Verklaring Omtrent het Gedrag

Jongeren en volwassenen die ooit met justitie in aanraking zijn gekomen, schatten de kans op het krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag vaak te laag in. Zij denken ten onrechte dat zij geen VOG krijgen. Dat geldt ook vaak voor degenen die mensen begeleiden bij het aanvragen van een VOG. Om dit beeld recht te zetten, organiseert Justis maandelijks voorlichtingsbijeenkomsten over de VOG.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die beroepsmatig te maken hebben met de VOG. Het doel hiervan is deelnemers inzicht te geven in de manier waarop een beoordeling plaatsvindt. Daarbij wordt aandacht besteed aan de terugkijktermijn, feit-functierelatie en de belangenafweging. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen. (Bron: Justis, 18 dec. 2019)

Justis lanceert VOG-check, heb ik kans?

Wie een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig heeft voor een baan of stage kan zich vanaf vandaag online oriënteren op zijn/haar VOG-kansen. De VOG-check berekent aan de hand van een serie vragen of iemand een hoge, gemiddelde of lage kans heeft op een VOG in diverse branches – nu én in de toekomst. De VOG-check is een initiatief van Screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met de tool wil Justis onnodige angst voor een afwijzing na de VOG-aanvraag bij mensen wegnemen. (Bron: Justis, 9 mrt. 2020)

VOG voor rij-instructeurs en rijschoolhouders

Op het moment dat iemand rij-instructeur of rijschoolhouder wilt worden of zijn/haar lesbevoegdheid wilt verlengen, moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) worden getoond. Ingangsdatum: 1 april 2020. (Bron: Ondernemersplein)

Schending van COVID-19 maatregelen en gevolgen voor VOG

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis of er strafbare feiten op uw naam staan. Strafbare feiten worden geregistreerd in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS), ook wel strafblad genoemd. Opgelegde boetes boven de € 100,- worden in het JDS ingeschreven. Dit geldt ook voor overtredingen van de door het kabinet getroffen maatregelen in verband met COVID-19. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt Justis naar deze strafbare feiten.

Bij de beoordeling van elke aanvraag maakt Justis een individuele afweging. Naast de relevantie voor de functie worden ook de persoonlijke omstandigheden van een aanvrager meegewogen, zoals de afdoening, eventuele andere registraties in het JDS en iemands persoonlijk belang bij het verkrijgen van de baan of stage. (Bron: Justis, 15 mei 2020)

Eerste coronaboete wordt niet meegenomen in de VOG beoordeling

Eén enkele opgelegde boete wegens verstoring van de openbare orde door samenscholing tijdens de Corona-crisis (een overtreding van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht) wordt niet meegenomen in de beoordeling van een VOG-aanvraag. Het gaat om boetes opgelegd aan meerderjarigen (390 euro).

Er is door het kabinet bewust gekozen voor een systeem waarbij overtreding van de COVID-19-maatregelen wegens verstoring van de openbare orde kan worden bestraft. Het gaat om gedragingen die het risico op besmetting met het besmettelijke coronavirus verhogen. Tegelijkertijd zijn de maatregelen in een kort tijdsbestek getroffen en heeft de Nederlandse bevolking hieraan moeten wennen. Daarom is door het kabinet besloten dat een enkele opgelegde coronaboete wegens verstoring van de openbare orde door samenscholing geen reden is om de VOG te weigeren. (Min. Justitie en Veiligheid, 29 jun. 2020)

Raad van State: geen strafblad wegens coronaboete

Er blijven bezwaren kleven aan de aangepaste ‘spoedwet’ die het coronabeleid voor een langere periode moet vastleggen. Dat stelt de Raad van State, die zich onder meer uitspreekt tegen een strafblad voor overtreders.

Een strafblad als sanctie ‘tast het draagvlak voor de wet aan’ en zou daarom overboord moeten, schrijft de Raad over de zogenoemde aantekening in de justitiële documentatie. De kritiek werd maandag openbaar, tegelijk met het definitieve wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid voor de coronawet. (Bron: Gemeente Nu, 14 jul. 2020)

Kabinet: geen strafblad na corona-overtreding

Wie een boete krijgt na overtreding van de coronaregels loopt niet langer het risico om daaraan ook een strafblad over te houden. Dat geldt met terugwerkende kracht, aldus het kabinet d.d. 25 februari 2020. De boetes blijven staan, maar worden uitgezonderd van de regel dat bij een bedrag hoger dan 100 euro ook een justitiële aantekening volgt, in de volksmond beter bekend als een strafblad.

VOG aanvragen met een strafblad

Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag, bekijkt Justis of er strafbare feiten zijn die een risico vormen voor de functie of het doel waarvoor de VOG is aangevraagd. Ook wordt er een belangenafweging gemaakt. Justis kijkt hierbij onder andere naar:
 • hoelang geleden de feiten zijn gepleegd;
 • hoe ernstig de feiten zijn;
 • hoe vaak de aanvrager vanwege relevante strafbare feiten met justitie in aanraking is gekomen;
 • de leeftijd van de aanvrager.
(Bron: Justis, 2 feb. 2021

VOG-check in 2020 ruim 100.000 keer bezocht

De VOG-check, de online tool die Justis in maart 2020 lanceerde om mensen inzicht te geven in hun kansen op een VOG in diverse branches, is in het afgelopen jaar zo’n 107.000 keer bezocht. Circa tweederde van de bezoekers vulde de check volledig in: er werd in totaal 69.000 keer een check-uitslag afgegeven. (Bron: Justis, 1 apr. 2021

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen: Kinderopvang (inleiding)